IBPB-1-3/4510-775/15/APO | Interpretacja indywidualna

Czy wniesienie opisanego we wniosku wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej nie spowoduje powstania dla Wnioskodawcy przychodu lub kosztu uzyskania przychodu?
IBPB-1-3/4510-775/15/APOinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. powstanie przychodu
  4. przychód
  5. spółka osobowa
  6. wkłady niepieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 30 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej nie spowoduje powstania dla Wnioskodawcy przychodu lub kosztu uzyskania przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej nie spowoduje powstania dla Wnioskodawcy przychodu lub kosztu uzyskania przychodu.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) jest polską spółką kapitałową, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, w rozumieniu art. 1 ust. 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”) i podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą między innymi na produkcji środków ochrony roślin (AGRO) oraz produkcji żywic. Spółka, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zawarła umowy leasingu maszyn i urządzeń. Spółka czerpie korzyści z przedmiotów leasingu poprzez dalsze oddanie ich w najem. Spółka, w celu uiszczenia rat leasingowych, zaciągnęła zobowiązanie w postaci umowy pożyczki.

Obecnie, Spółka rozważa wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki jawnej lub spółki komandytowej z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka Osobowa”). Przedmiotem planowanego wkładu niepieniężnego będą składniki majątkowe w postaci praw i obowiązków z tytułu zawartych umów leasingu (w tym przyszłe roszczenia i wierzytelności z tytułu umów leasingu), a także zobowiązania wynikające ze wskazanej wyżej umowy pożyczki. Ponadto, przedmiotem wkładu mogą być prawa i obowiązki (w tym wierzytelności i zobowiązania) z tytułu najmu przedmiotów leasingu. Zobowiązania przejmowane przez Spółkę Osobową, w ramach aportu wskazanych składników majątkowych, będą wpływać na całkowitą wartość wkładu niepieniężnego.

Przedmiot wkładu do Spółki Osobowej nie będzie organizacyjnie, funkcjonalnie lub finansowo wyodrębniony w ramach Spółki, w szczególności nie będzie stanowił oddziału samobilansującego. W ramach zespołu przenoszonych składników majątkowych nie będą przenoszone żadne umowy o pracę ani umowy zlecenia. W szczególności, nie będzie przenoszony zakład pracy, w rozumieniu art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.). Przenoszone składniki majątkowe będą stanowić jedynie część majątku Wnioskodawcy.

Powyżej opisane składniki majątkowe, stanowiące przedmiot planowanego wkładu niepieniężnego (aportu), będą przedmiotem wyceny w zakresie wartości rynkowej. Tak ustalona wartość będzie następnie podstawą ustalenia wartości wkładu Spółki do Spółki Osobowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie opisanego we wniosku wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej nie spowoduje powstania dla Wnioskodawcy przychodu lub kosztu uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie opisanego we wniosku wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej, nie spowoduje powstania dla Wnioskodawcy przychodu lub kosztu uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o CIT, do przychodów podatkowych nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną.

Zatem, wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu w postaci opisanych składników majątkowych nie spowoduje powstania przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 4 pkt 3 ustawy o CIT (winno być: art. 4a pkt 3 ustawy o CIT), pojęcie przedsiębiorstwo dla celów ustawy oznacza przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, czyli zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie natomiast z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Przedmiotem wkładu do Spółki Osobowej będzie zespół składników majątkowych, obejmujący również zobowiązania. Niemniej, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, zespół ten nie będzie organizacyjnie, funkcjonalnie ani finansowo wyodrębniony; w ramach Spółki, w szczególności nie będzie stanowił oddziału samobilansującego.

W ramach zespołu przenoszonych składników majątkowych nie będą przenoszone umowy o pracę ani umowy zlecenia. W szczególności, nie będzie przenoszony zakład pracy, w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy. Przenoszone składniki majątkowe będą stanowić jedynie część majątku Wnioskodawcy. W świetle powyższego należy stwierdzić, że przedmiotem wkładu do Spółki Osobowej nie będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Kwestia, czy przedmiot wkładu stanowi przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa ma znaczenie dla skutków podatkowych aportu do spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego, a nie spółki niebędącej osobą prawną, w rozumieniu ustawy, czyli zgodnie z art. 4a pkt 14 w zw. z art. 1 ust. 3 ustawy o CIT, niebędącej podatnikiem podatku dochodowego tj. spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, przychód stanowi nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Skutki podatkowe aportu do spółki niebędącej osobą prawną reguluje natomiast, wskazany już art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o CIT.

Zatem, kwestia, czy przedmiotem wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, czy składniki majątkowe niestanowiące przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie ma znaczenia dla opodatkowania podmiotu wnoszącego wkład do spółki niebędącej osobą prawną.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o CIT, nie zalicza się do przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną.

Zatem, niezależnie od tego, czy aportowane składniki majątkowe będą stanowiły przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa czy też nie, aport składników majątkowych do spółki niebędącej osobą prawną, w rozumieniu ustawy o CIT (w tym spółki jawnej i spółki komandytowej), nie powoduje powstania przychodu dla wnoszącego aport. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej nie spowoduje powstania dla Wnioskodawcy przychodu lub kosztu uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono

od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.