IBPB-1-2/4510-518/15/BKD | Interpretacja indywidualna

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę Aktywów tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki jako wnoszącego wkład.
IBPB-1-2/4510-518/15/BKDinterpretacja indywidualna
  1. objęcie udziałów
  2. wartość nominalna
  3. wkłady niepieniężne
  4. zbycie praw
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 9 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wniesienie przez Wnioskodawcę Aktywów tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki jako wnoszącego wkład – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wniesienie przez Wnioskodawcę Aktywów tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki jako wnoszącego wkład.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”) ma swoją siedzibę w Polsce i podlega w Polsce opodatkowaniu od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka prowadzi działalność finansową, w szczególności w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych. Świadczy usługi w oparciu o przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Wnioskodawca rozważa wniesienie wkładu niepieniężnego do nowo tworzonej lub istniejącej spółki komandytowej. Do takiej spółki Wnioskodawca zamierza wnieść wkład niepieniężny przykładowo w postaci środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, akcji lub wierzytelności z tytułu niespłaconych pożyczek udzielonych przez Spółkę (dalej: „Aktywa”). W zamian za wnoszony wkład - Spółka stanie się komandytariuszem spółki komandytowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę Aktywów tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki jako wnoszącego wkład...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie do spółki komandytowej wkładu w postaci Aktywów w zamian za objęcie praw i obowiązków w spółce komandytowej nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W ocenie Wnioskodawcy, ustawodawca w sposób wyraźny wprowadził do przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: „ustawa CIT”) zasadę neutralności podatkowej wkładów do spółek osobowych. Zagadnienie opodatkowania wkładów niepieniężnych do spółek osobowych zostało szczegółowo uregulowane w art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy CIT. Zgodnie z przywołanym przepisem do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki nie będącej osobą prawną (czyli np. spółki komandytowej lub spółki jawnej). Ponadto w takim przypadku nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, zgodnie z którym przychód stanowi nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Artykuł 4a pkt 21 ustawy CIT, zawiera definicję „spółki”. Zgodnie z tą definicją „spółka” oznacza spółkę będącą podatnikiem. Ponieważ spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, to powyżej zacytowany przepis nie znajdzie zastosowania, a tym samym objęcie praw i obowiązków w takiej spółce komandytowej (osobowej) w zamian za wkład niepieniężny będzie pozostawało neutralne z punktu widzenia wspólnika obejmującego te prawa (czyli Wnioskodawcy).

Neutralność podatkowa wniesienia aportem wierzytelności do spółki osobowej potwierdzana jest w licznych interpretacjach podatkowych, przykładowo w interpretacji indywidualnej wydanej przez:

Reasumując, wniesienie przez Spółkę do spółki komandytowej wkładu w postaci Aktywów w zamian za objęcie praw i obowiązków w spółce komandytowej nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.