IBPB-1-2/4510-141/16/BKD | Interpretacja indywidualna

Czy wniesienie przez Spółkę do SK wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wierzytelności z tytułu niespłaconych, a wymagalnych pożyczek nie spowoduje powstania przychodu ani kosztu uzyskania przychodu po stronie Spółki z jakiegokolwiek tytułu
IBPB-1-2/4510-141/16/BKDinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. spółka osobowa
  3. wierzytelność
  4. wkłady niepieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 3 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wniesienie przez Spółkę do SK wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wierzytelności z tytułu niespłaconych, a wymagalnych pożyczek nie spowoduje powstania przychodu ani kosztu uzyskania przychodu po stronie Spółki z jakiegokolwiek tytułu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wniesienie przez Spółkę do SK wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wierzytelności z tytułu niespłaconych, a wymagalnych pożyczek nie spowoduje powstania przychodu ani kosztu uzyskania przychodu po stronie Spółki z jakiegokolwiek tytułu.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”), jest spółką kapitałową mającą swoją siedzibę w Polsce i podlegającą w Polsce opodatkowaniu od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka prowadzi działalność produkcyjną i usługową w szczególności w zakresie wytwarzania i sprzedaży akcesoriów łazienkowych. Spółka rozważa utworzenie Spółki komandytowej (dalej: „SK”) i przystąpienie do niej w charakterze wspólnika. Obok Spółki, do SK przystąpi jeszcze jeden podmiot - osoba prawna lub osoba fizyczna.

W przypadku założenia SK, Spółka rozważać będzie również wniesienie do SK tytułem wkładu m.in. własnych wierzytelności, wynikających z niespłaconych pożyczek, udzielonych przez siebie podmiotowi zagranicznemu (dalej: „wierzytelności”). Pożyczki te w momencie dokonania aportu będą już wymagalne. Wydatki, które zostały poniesione na przedmiot planowanego aportu nie zostały dotychczas zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie przez Spółkę do SK wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wierzytelności z tytułu niespłaconych, a wymagalnych pożyczek nie spowoduje powstania przychodu ani kosztu uzyskania przychodu po stronie Spółki z jakiegokolwiek tytułu...

Zdaniem Wnioskodawcy, Wniesienie przez Spółkę do SK wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wierzytelności z tytułu niespłaconych, a wymagalnych pożyczek nie spowoduje powstania przychodu ani kosztu uzyskania przychodu po stronie Spółki. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”), do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną. Zdaniem Spółki powyższy przepis będzie miał zastosowanie w przypadku opisanym w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym), albowiem spółka komandytowa (SK) jest właśnie spółką niebędącą osobą prawną (nie posiada osobowości prawnej). W konsekwencji po stronie Spółki nie wystąpi przychód związany z wniesieniem przez Spółkę do SK wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wierzytelności z tytułu niespłaconych, a wymagalnych pożyczek. W związku z brakiem powstania przychodu, po stronie Spółki nie powstanie również prawo do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu z tytułu wniesienia przez Spółkę do SK wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wierzytelności z tytułu niespłaconych, a wymagalnych pożyczek.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, przykładowo w interpretacjach wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej:

Mając na uwadze wyżej wskazany przepis, nie będzie również podstaw dla uznania, że Spółka osiąga przychód lub koszt uzyskania przychodów z udziału w SK. Co do zasady bowiem, jak wynika z art. 5 ustawy o CIT, przychody i koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce nie będącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). Wniesienie wkładu niepieniężnego przez Spółkę nie spowoduje jednak powstania przychodu z udziału w SK, jak również kosztu uzyskania przychodu z tego udziału.

Takie stanowisko potwierdza np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 czerwca 2013 r. sygn. IPPB3/423-193/13-2/KK, wydana na wniosek spółki - wspólnika spółki komandytowej, w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego przez innego wspólnika tej spółki komandytowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.