IBPB-1-2/4510-141/16/BKD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wniesienie przez Spółkę do SK wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wierzytelności z tytułu niespłaconych, a wymagalnych pożyczek nie spowoduje powstania przychodu ani kosztu uzyskania przychodu po stronie Spółki z jakiegokolwiek tytułu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 3 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wniesienie przez Spółkę do SK wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wierzytelności z tytułu niespłaconych, a wymagalnych pożyczek nie spowoduje powstania przychodu ani kosztu uzyskania przychodu po stronie Spółki z jakiegokolwiek tytułu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wniesienie przez Spółkę do SK wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wierzytelności z tytułu niespłaconych, a wymagalnych pożyczek nie spowoduje powstania przychodu ani kosztu uzyskania przychodu po stronie Spółki z jakiegokolwiek tytułu.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”), jest spółką kapitałową mającą swoją siedzibę w Polsce i podlegającą w Polsce opodatkowaniu od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka prowadzi działalność produkcyjną i usługową w szczególności w zakresie wytwarzania i sprzedaży akcesoriów łazienkowych. Spółka rozważa utworzenie Spółki komandytowej (dalej: „SK”) i przystąpienie do niej w charakterze wspólnika. Obok Spółki, do SK przystąpi jeszcze jeden podmiot - osoba prawna lub osoba fizyczna.

W przypadku założenia SK, Spółka rozważać będzie również wniesienie do SK tytułem wkładu m.in. własnych wierzytelności, wynikających z niespłaconych pożyczek, udzielonych przez siebie podmiotowi zagranicznemu (dalej: „wierzytelności”). Pożyczki te w momencie dokonania aportu będą już wymagalne. Wydatki, które zostały poniesione na przedmiot planowanego aportu nie zostały dotychczas zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie przez Spółkę do SK wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wierzytelności z tytułu niespłaconych, a wymagalnych pożyczek nie spowoduje powstania przychodu ani kosztu uzyskania przychodu po stronie Spółki z jakiegokolwiek tytułu...

Zdaniem Wnioskodawcy, Wniesienie przez Spółkę do SK wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wierzytelności z tytułu niespłaconych, a wymagalnych pożyczek nie spowoduje powstania przychodu ani kosztu uzyskania przychodu po stronie Spółki. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”), do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną. Zdaniem Spółki powyższy przepis będzie miał zastosowanie w przypadku opisanym w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym), albowiem spółka komandytowa (SK) jest właśnie spółką niebędącą osobą prawną (nie posiada osobowości prawnej). W konsekwencji po stronie Spółki nie wystąpi przychód związany z wniesieniem przez Spółkę do SK wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wierzytelności z tytułu niespłaconych, a wymagalnych pożyczek. W związku z brakiem powstania przychodu, po stronie Spółki nie powstanie również prawo do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu z tytułu wniesienia przez Spółkę do SK wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wierzytelności z tytułu niespłaconych, a wymagalnych pożyczek.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, przykładowo w interpretacjach wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej:

Mając na uwadze wyżej wskazany przepis, nie będzie również podstaw dla uznania, że Spółka osiąga przychód lub koszt uzyskania przychodów z udziału w SK. Co do zasady bowiem, jak wynika z art. 5 ustawy o CIT, przychody i koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce nie będącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). Wniesienie wkładu niepieniężnego przez Spółkę nie spowoduje jednak powstania przychodu z udziału w SK, jak również kosztu uzyskania przychodu z tego udziału.

Takie stanowisko potwierdza np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 czerwca 2013 r. sygn. IPPB3/423-193/13-2/KK, wydana na wniosek spółki - wspólnika spółki komandytowej, w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego przez innego wspólnika tej spółki komandytowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.