DD9.8220.2.48.2016.JQP | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy, na moment dokonania przedstawionej w zdarzeniu przyszłym transakcji u Wnioskodawcy powstanie przychód z kapitałów pieniężnych. Dochód do opodatkowania określa się na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 5 ustawy. Od dochodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 ustawy).

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 29 stycznia 2015 r. Nr IPPB2/415-834/14-4/MK1, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2014 r., uzupełnionym pismem z dnia 12 stycznia 2015 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 29 stycznia 2015 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci akcji polskiej spółki akcyjnej w ramach tzw. wymiany udziałów. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 31 października 2014 r., uzupełniony pismem z dnia 12 stycznia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, będący osobą fizyczną, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia w Polsce (dalej jako „Wnioskodawca”) jest akcjonariuszem F. S.A. (dalej jako „F.”), podlegającej opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia w Polsce. Obok Wnioskodawcy akcje w kapitale zakładowym F. posiadają również osoby fizyczne oraz prawne, podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub od osób prawnych od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia w Polsce.

W niedalekiej przyszłości Wnioskodawca planuje wraz z częścią akcjonariuszy F. będącymi osobami fizycznymi (dalej jako „Akcjonariusze”) zawiązanie spółki podlegającej opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia w państwie członkowskim Unii Europejskiej (dalej jako „SC”). SC będzie posiadała jedną z form prawnych wskazanych w Załączniku Nr 3 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, Nr 80, poz. 350, ze zm., dalej jako „UPDOF”). Wnioskodawca oraz Akcjonariusze zamierzają następnie wnieść aportem do SC wszystkie posiadane przez siebie akcje w kapitale zakładowym F. w zamian za co planują objąć udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym SC (dalej jako „Wymiana”). Posiadane przez Wnioskodawcę akcje w kapitale zakładowym F. w dniu dokonania Wymiany nie będą dawały SC bezwzględnej większości praw głosów w F. (dalej jako „Akcje”). Bezwzględną większość głosów w F. dawać będzie SC suma Akcji oraz akcji w kapitale zakładowym F.. posiadanych przez Akcjonariuszy, których wniesienie jest planowane w ramach Wymiany.

Wymiana nastąpi jednocześnie zarówno w stosunku do Akcji, jak również w stosunku do akcji w kapitale zakładowym F. posiadanych przez Akcjonariuszy, tj. nastąpi na podstawie jednej umowy której stronami będzie Wnioskodawca, Akcjonariusze oraz SC.

W związku z dokonaniem Wymiany kapitał zakładowy SC zostanie podwyższony o wysokość odpowiadającą rynkowej wartości Akcji oraz akcji w kapitale zakładowym posiadanych przez Akcjonariuszy, a udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym SC o odpowiedniej wartości zostaną następnie objęte przez Wnioskodawcę oraz Akcjonariuszy. W związku z dokonywaniem Wymiany SC nie będzie dokonywała na rzecz Wnioskodawcy oraz Akcjonariuszy żadnych dodatkowych zapłat gotówkowych. Całość wkładu Wnioskodawcy oraz Akcjonariuszy zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego SC.

Wnioskodawca oraz Akcjonariusze planują by SC rozpoczęła następnie działalność inwestycyjną m.in. w zakresie nabywania i zbywania udziałów/akcji w innych spółkach kapitałowych prowadzących działalność na rynku usług telematycznych, jak również działalnością w zakresie udzielania pożyczek poza systemem bankowym. Brany też będzie pod uwagę scenariusz zakładający zbycie posiadanych przez Wnioskodawcę oraz Akcjonariuszy udziałów/akcji w SC na rzecz jednego z pozostałych akcjonariuszy SC lub podmiotu trzeciego.

Ponieważ złożony wniosek zawierał braki formalne, Dyrektor Izby Skarbowej pismem z dnia 9 stycznia 2015 r. Nr IPPB2/415-834/14-2/MK1 wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 • wskazanie, czy wniesienie wkładów w postaci akcji w Spółce akcyjnej F. będzie warunkowało zawiązanie spółki „SC” czy też „Spółka nabywająca”, tj. SC będzie już spółką istniejąca na moment wniesienia akcji spółki akcyjnej...

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 12 stycznia 2015 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że w momencie dokonania Wymiany SC będzie już spółką istniejącą i tym samym wniesienie do niej akcji w kapitale zakładowym F. nie będzie warunkowało jej zawiązania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z dokonaniem wymiany po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w rozumieniu UPDOF w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku przeprowadzenia Wymiany po jego stronie nie powstanie przychód w rozumieniu UPDOF.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 UPDOF, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie jednak z art. 24 ust. 8a UPDOF, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Aby wspomniana transakcja wymiany udziałów była neutralna na gruncie UPDOF muszą zostać ponadto spełnione warunki wymienione w art. 24 ust. 8b UPDOF:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do UPDOF lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Dodatkowo również UPDOF w art. 24 ust. 8c wskazuje, że przepis ust. 8a może zostać zastosowany również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Jak wynika z przytoczonych powyżej przepisów, pomimo tego, że transakcja wymiany udziałów zakłada objęcie udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny, co zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 UPDOF powinno spowodować powstanie przychodu po stronie wnoszącego aport, to po spełnieniu określonych wyżej warunków, może ona być uznana za neutralną podatkowo zarówno dla wspólników zbywających udziały (akcje), jak i dla spółki nabywającej.

Inaczej mówiąc wskazać należy, że aby transakcja wymiany udziałów mogła być neutralna podatkowo na gruncie UPDOF spełnione muszą być warunki wymienione w art. 24 ust. 8a i 8b oraz w określonych sytuacjach również 8c UPDOF.

W opinii Wnioskodawcy, wspomniane warunki zostaną spełnione w przytoczonym opisie zdarzenia przyszłego ze względu na okoliczność, że:

  1. SC nabędzie od Wnioskodawcy oraz Akcjonariuszy akcje w kapitale zakładowym F. oraz w zamian za nie przekaże Wnioskodawcy oraz Akcjonariuszom udziały (akcje) w swoim podwyższonym kapitale zakładowym;
  2. Wnioskodawca oraz Akcjonariusze w związku z dokonaniem Wymiany nie otrzymają żadnych dodatkowych zapłat w gotówce;
  3. W wyniku dokonania Wymiany SC uzyska bezwzględną większość praw głosu w F.;
  4. Wnioskodawca, Akcjonariusze, F. oraz SC będą podlegać w chwili dokonania Wymiany opodatkowaniu w państwie członkowskim Unii Europejskiej od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia;
  5. F. oraz SC będą podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do UPDOF;
  6. Wnioskodawca oraz Akcjonariusze są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych i wnoszone przez nich akcje w kapitale zakładowym F. do SC stanowić będą wkład niepieniężny przeznaczony w całości na podwyższenie kapitału zakładowego SC; oraz
  7. Dokonanie Wymiany, której skutkiem będzie uzyskanie przez SC bezwzględnej większości praw głosu w F., nastąpi w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze nabycie akcji w kapitale zakładowym F. (nabycie wszystkich akcji w kapitale zakładowym F. nastąpi jednocześnie).

Wnioskodawca pragnie w tym miejscu dodatkowo nadmienić, że w jego opinii w opisywanym stanie faktycznym okoliczność, że w art. 24 ust. 8a mowa jest jedynie o jednym wspólniku, od którego spółka nabywająca ma nabyć udziały (akcje) innej spółki nie powinna mieć w świetle art. 24 ust. 8c UPDOF znaczenia. Należy bowiem uznać, że art. 24 ust. 8c UPDOF pozwala, pod pewnymi warunkami, na rozciągnięcie możliwości stosowania art. 24 ust. 8a UPDOF również na sytuacje w których bezwzględna większość głosów w innej spółce jest osiągana przez spółkę nabywającą poprzez nabycie udziałów/akcji od wielu wspólników mniejszościowych, a nie tylko jednego wspólnika większościowego spółki, której udziały/akcje są nabywane.

Za wskazaną interpretacją przepisów będących przedmiotem niniejszego wniosku przemawia również następujący fragment uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który został przyjęty w odpowiedniej procedurze legislacyjnej pod postacią ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1328): Złagodzenie warunku nabycia od wspólnika udziałów nastąpiło przez wprowadzenie regulacji stanowiącej, że przepisy o wymianie udziałów mają zastosowanie również do sytuacji, w której uzyskanie bezwzględnej większości praw głosu w spółce doszło w wyniku więcej niż jednej transakcji. Dotyczyć to jednak będzie jedynie tych transakcji wymiany udziałów, które zawarte zostały w okresie 6 miesięcy w okresie poprzedzającym spełnienie tego warunku.

Wskazane wyjaśnienia zostały złożone przez projektodawcę, tj. Ministra Finansów upoważnionego przez Rząd RP, w odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez Krajową Radę Doradców Podatkowych dotyczące zawężania przez wskazane przepisy skutków przewidzianych przez dyrektywę Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (Dz. Urz. UE L 310/34) do pojedynczego wspólnika, podczas gdy powinny dotyczyć wszystkich wspólników spółki, której udziały/akcję są nabywane.

Podsumowując Wnioskodawca zwraca się o potwierdzenie zaprezentowanej powyżej interpretacji przepisów UPDOF, zgodnie z którą w wyniku przeprowadzenia Wymiany po jego stronie nie powstanie przychód w rozumieniu UPDOF.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 29 stycznia 2015 r. Nr IPPB2/415-834/14-4/MK1, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą”, zawiera w art. 10 ust. 1 katalog źródeł przychodów, wśród których wymienia w pkt 7 kapitały pieniężne.

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m. in. nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce, objętych w zamian za wkład niepieniężny (art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy).

Jednakże do przychodów dla celów podatkowych nie zalicza się wymiany udziałów po spełnieniu przesłanek przewidzianych w art. 24 ust. 8a – 8c ustawy.

Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 8a ustawy, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Stosownie do art. 24 ust. 8b ustawy, przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Przepis art. 24 ust. 8a ustawy, stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie ( art. 24 ust. 8c ustawy).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że:

 • SC nabędzie od Wnioskodawcy oraz Akcjonariuszy akcje w kapitale zakładowym F. oraz w zamian za nie przekaże Wnioskodawcy oraz Akcjonariuszom udziały (akcje) w swoim podwyższonym kapitale zakładowym;
 • Wnioskodawca oraz Akcjonariusze w związku z dokonaniem Wymiany nie otrzymają żadnych dodatkowych zapłat w gotówce;
 • W wyniku dokonania Wymiany SC uzyska bezwzględną większość praw głosu w F.;
 • Posiadane przez Wnioskodawcę akcje w kapitale zakładowym F. w dniu dokonania Wymiany nie będą dawały SC bezwzględnej większości praw głosów w F.. Bezwzględną większość głosów w F. dawać będzie SC suma akcji w kapitale zakładowym F. posiadanych przez Akcjonariuszy, których wniesienie jest planowane w ramach Wymiany;
 • Wnioskodawca, Akcjonariusze, F. oraz SC będą podlegać w chwili dokonania Wymiany opodatkowaniu w państwie członkowskim Unii Europejskiej od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia;
 • F.oraz SC będą podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do UPDOF;
 • Wnioskodawca oraz Akcjonariusze są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych i wnoszone przez nich akcje w kapitale zakładowym F. do SC stanowić będą wkład niepieniężny przeznaczony w całości na podwyższenie kapitału zakładowego SC; oraz
 • Dokonanie Wymiany, której skutkiem będzie uzyskanie przez SC bezwzględnej większości praw głosu w F., nastąpi w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze nabycie akcji w kapitale zakładowym F. (nabycie wszystkich akcji w kapitale zakładowym F. nastąpi jednocześnie).

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdza się, że w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania wyłączenie z przychodów uregulowane w art. 24 ust. 8a ustawy, z uwagi na brak spełnienia przesłanek określonych w tym przepisie.

Wskazać należy, że ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328), znowelizowany został art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Przy określeniu warunków, na jakich wniesienie aportem udziałów (akcji) innej spółki uznaje się za wymianę udziałów, w ustawie wprowadzono określenie „wspólnika” w liczbie pojedynczej, zastępując dotychczasowe wyrażenie „wspólników” w liczbie mnogiej. Przepis ten precyzyjnie wskazuje, że neutralna podatkowo wymiana udziałów ma miejsce w przypadku nabycia od pojedynczego wspólnika innej spółki udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli w wyniku nabycia od tego wspólnika spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo posiadając bezwzględną większość praw głosu w innej spółce, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce.

Mając powyższe na uwadze, w świetle uregulowań dotyczących wymiany udziałów, sytuacja każdego ze wspólników jest oceniana osobno, nawet gdy wniesienie udziałów (akcji) jako wkładu niepieniężnego następuje jednocześnie w ramach jednej transakcji. W celu oceny skutków podatkowych wymiany udziałów w odniesieniu do danego wspólnika, nie uwzględnia się transakcji dotyczących wniesienia udziałów (akcji), jako wkładu niepieniężnego do spółki nabywającej dokonane przez innych wspólników.

Jeżeli w wyniku wniesienia przez wspólnika aportu, spółka nabywająca nie uzyska bezwzględnej większości praw głosu w spółce, której udziały (akcje) były przedmiotem aportu, albo spółka nabywająca przed dokonaniem transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego, nie posiadała bezwzględnej większości praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, do przychodów takich nie stosuje się przepisów art. 24 ust. 8a ustawy.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, że samodzielne wniesienie przez Wnioskodawcę akcji nie zapewni SC bezwzględnej większości głosów w F.. Dopiero w wyniku nabycia od Wnioskodawcy oraz innych akcjonariuszy SC uzyska bezwzględną większość praw głosu w F..

Zatem przedmiotowa transakcja nie spełnia warunków wymiany udziałów neutralnej podatkowo, uregulowanej w art. 24 ust. 8a – 8b ustawy.

Należy ponadto zauważyć, że na podstawie art. 24 ust. 8c ustawy, który wszedł w życie w dniu 01 stycznia 2015 r., przepisy o wymianie udziałów mają zastosowanie również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w art. 24 ust. 8a i 8b ustawy. Jak z powyższego wynika, cel w postaci uzyskania bezwzględnej większości głosów w spółce, której udziały (akcje) są wnoszone może być osiągnięty także w wyniku więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji) w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy, przy zachowaniu pozostałych warunków określonych w art. 24 ust. 8a i 8b ustawy. Zatem przepis art. 24 ust. 8c ustawy ma również zastosowanie do wspólnika określonego w art. 24 ust. 8a i ust. 8b pkt 2 ustawy, biorącego udział w więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), jeżeli w wyniku tych transakcji spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo posiadając bezwzględną większość praw głosu w innej spółce, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce.

Tym samym, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy, na moment dokonania przedstawionej w zdarzeniu przyszłym transakcji u Wnioskodawcy powstanie przychód z kapitałów pieniężnych. Dochód do opodatkowania określa się na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 5 ustawy. Od dochodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 ustawy).

W związku z powyższym, stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zgodnie z art. 14e § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.