2461-IBPB-1-2.4510.885.2016.1.JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wniesienie Wkładu Niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej powodować będzie powstanie po stronie Wnioskodawcy jakichkolwiek konsekwencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, a w szczególności czy nie powstanie z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy przychód do opodatkowania lub koszt uzyskania przychodu na moment wniesienia wkładu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 października 2016 r. (data wpływu do tut. Biura – 12 października 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności do spółki osobowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności do spółki osobowej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Spółka Akcyjna (dalej: „Wnioskodawca”) jest osobą prawną posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca zamierza wnosić wkłady niepieniężne do spółek jawnych lub spółek komandytowych z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka Osobowa”). Przedmiotem planowanych wkładów niepieniężnych będą wierzytelności z tytułu udzielonych przez Wnioskodawcę pożyczek, obejmujące wierzytelność główną oraz wierzytelność o zapłatę odsetek od kapitału pożyczki bądź samą wierzytelność o zapłatę odsetek od kapitału pożyczki (dalej: „Wkład Niepieniężny”). Wkład Niepieniężny nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani przepisów podatkowych. Wkład Niepieniężny będzie stanowić jedynie część majątku Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie Wkładu Niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej powodować będzie powstanie po stronie Wnioskodawcy jakichkolwiek konsekwencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, a w szczególności czy nie powstanie z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy przychód do opodatkowania lub koszt uzyskania przychodu na moment wniesienia wkładu?

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie Wkładu Niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej nie będzie powodować powstania po stronie Wnioskodawcy jakichkolwiek konsekwencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, a w szczególności nie powstanie z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy przychód podatkowy do opodatkowania ani też Wnioskodawca nie rozpozna z tego tytułu kosztu uzyskania przychodu na moment wniesienia wkładu.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888), do przychodów podatkowych nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższa regulacja wprost ustanawia zwolnienie przedmiotowe dla przychodów, które są przedmiotem zapytania Wnioskodawcy (przeniesienie własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego), jako że spółka jawna lub komandytowa należy do spółek osobowych prawa handlowego.

Konsekwentnie, zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie Wkładu Niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej nie będzie powodować powstania po stronie Wnioskodawcy jakichkolwiek konsekwencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, a w szczególności nie powstanie z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy przychód podatkowy. Ponadto, zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów podatkowych, z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie rozpozna przychodu, to nie będzie również uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu na moment wniesienia wkładu do Spółki Osobowej.

Powyższe stanowisko potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 grudnia 2015 r. (Znak: IBPB-1 -1/4510-116/15/ZK), w której czytamy: „wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki Celowej, jako spółki osobowej nie powoduje powstania dla Wnioskodawcy przychodu lub kosztu uzyskania przychodu na moment wniesienia wkładu”.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie Wkładu Niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej nie będzie powodować powstania po stronie Wnioskodawcy jakichkolwiek konsekwencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, a w szczególności nie powstanie z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy przychód podatkowy do opodatkowania lub koszt uzyskania przychodu na moment wniesienia wkładu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.