1061-IPTPB3.4511.255.2016.4.PM | Interpretacja indywidualna

W zakresie określenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów oraz rozliczenia straty podatkowej.
1061-IPTPB3.4511.255.2016.4.PMinterpretacja indywidualna
 1. agio
 2. aport
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. objęcie udziałów
 5. przychód
 6. wartość nominalna
 7. wkłady niepieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2016 r. (data wpływu 12 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 lutego 2016 r. (data wpływu 2 marca 2016 r.), oraz pismem z dnia 17 marca 2016 r. (data wpływu 21 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów oraz rozliczenia straty podatkowej (pytanie nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 12 lutego 2016 r., nr IPTPB3.4511.11.2.2016.PM (doręczonym w dniu 19 lutego 2016 r.), oraz pismem dnia 8 marca 2016 r., nr 1061-IPTPB3.4511.11.2016.3.PM (doręczonym w dniu 11 marca 2016 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia: 2 marca 2016 r. i 21 marca 2016 r. wpłynęły uzupełnienia wniosku (nadane w dniu: 26 lutego 2016 r. oraz 18 marca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący osobą fizyczną planuje wnieść wkład niepieniężny inny niż zorganizowana część przedsiębiorstwa/przedsiębiorstwo do spółki kapitałowej (spółka X) w zamian za co otrzyma udziały tej spółki (udziały spółki X). Następnie w związku z planowaną restrukturyzacją rozważa w przyszłości wniesienie części tych udziałów (tj. mniej niż 50% udziałów spółki X) aportem do innej spółki (spółki Y). Wartość wniesionych udziałów spółki X będzie wyższa niż wartość nominalna wydanych udziałów spółki Y wydanych za udziały spółki X. Wkład niepieniężny w postaci udziałów spółki X zostanie wniesiony w części na pokrycie wartości nominalnej udziałów spółki Y w inicjalnym lub podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Y a w części na pokrycie powstałej nadwyżki wartości emisyjnej nad wartością nominalną udziałów, tj. na tzw. agio. Wartość nominalna obejmowanych udziałów wraz z agio będzie odpowiadała wartości rynkowej udziałów spółki X.

W związku z powyższym, Wnioskodawca ma wątpliwości jakie skutki na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych wywrze po Jego stronie przeprowadzenie opisanej powyżej transakcji.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 • posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce,
 • planuje wnieść wkład niepieniężny inny niż zorganizowana część przedsiębiorstwa/przedsiębiorstwo do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę w Polsce, będącą rezydentem podatkowym w Polsce. Również wniesienia części udziałów (tj. mniej niż 50% udziałów spółki) nastąpi do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę w Polsce, tj. będącą rezydentem podatkowym w Polsce.
 • Wnioskodawca zamierza wnieść do spółki X wkład niepieniężny w postaci nieruchomości,
 • w wyniku wniesienia aportu (nieruchomości) do spółki z o.o. (spółki X) Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość praw głosu w tej spółce, tj. w spółce X. Natomiast w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę części udziałów spółki X (tj. mniej niż 50%) do spółki Y spółka Y nie uzyska bezwzględnej większości głosu w spółce X.

W piśmie z dnia 17 marca 2016 r. (data wpływu 21 marca 2016 r.) stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał elektroniczny adres do doręczeń pełnomocnika Wnioskodawcy w systemie e-PUAP.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wartość przychodu osiągniętego przez Wnioskodawcę z tytułu objęcia udziałów w spółce Y w zamian za aport udziałów spółki X (udziały zostaną wniesione w ilości mniej niż 50%) będzie równa wyłącznie wartości nominalnej objętych udziałów spółki Y...
 2. Czy w przypadku wniesienia aportem wkładu niepieniężnego, tj. udziałów spółki X (mniej niż 50% udziałów) w przypadku przekazania części wkładu na agio nie znajdzie zastosowania art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy w przypadku aportu udziałów spółki X do spółki Y, gdzie udziały spółki X zostały objęte za wkład niepieniężny inny niż zorganizowana część przedsiębiorstwa/przedsiębiorstwo w związku z objęciem udziałów w spółce Y w zamian za udziały spółki X (w ilości mniejszej niż 50% udziałów X) Wnioskodawca będzie miał prawo do rozpoznania kosztu podatkowego w wysokości wartości nominalnej objęcia tych wniesionych udziałów (udziały spółki X) i czy w przypadku powstania ewentualnej straty z tego tytułu może być ona rozliczona z dochodem podatnika uzyskanym z innych zdarzeń gospodarczych, o których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wykazany w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 3, natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 30b ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: UPDOF), dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 UPDOF, jest różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a UPDOF a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. le UPDOF – osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 22 ust. 1e pkt 2 UPDOF, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce, u podatnika pojawi się przychód w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów (akcji). Kosztem uzyskania tego przychodu, w zależności od sposobu nabycia przedmiotowych udziałów (akcji) lub wkładów, jest wartość udziałów:

 1. określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a – jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) albo wkłady objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 2. określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 3. określonej zgodnie z ust. lf, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

–jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni.

Podsumowując, w oparciu o art. 22 ust. 1e pkt 2, jeśli akcje (udziały) będące przedmiotem aportu zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, kosztem uzyskania przychodu będzie nominalna wartość tych udziałów (akcji), które obecnie są wnoszone aportem oraz ewentualnie (u wspólnika polskiej spółki komandytowo-akcyjnej bądź zagranicznej spółki osobowej, będącej w swoim państwie podatnikiem CIT) określona w umowie spółki wartość wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci rzeczy lub praw, w zamian za który wspólnikowi tej spółki nie są wydawane udziały (akcje) – art. 22 ust. le pkt 2 lit. a u.p.d.o.f..

W niniejszym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) zastosowanie znajdzie sposób określenia wartości, o którym mowa w lit. a) powyżej, tj. kosztem podatkowym przy objęciu udziałów spółki Y w zamian za udziały spółki X będzie nominalna wartość udziałów spółki X (tak też w interpretacjach podatkowych – interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2010 r., nr ITPB1/415-19/10/TK; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 grudnia 2013 r., nr ILPB2/415-934/13-4/TR.

Określony w sposób powyżej przychód i koszt z tytułu objęcia udziałów w spółce Y da dochód/stratę, o którym mowa w art. 30b UPDOF, który łączy się z dochodami/stratą z innymi zdarzeniami, o których mowa w art. 30b ust. 1 UPDOF.

Dochodem bowiem, o którym mowa w art. 30b ust. 2 pkt 1-6 UPDOF, jest osiągnięta w roku podatkowym różnica sumy przychodów i kosztów ze wszystkich transakcji i zdarzeń wymienionych w art. 30b ust. 1 UPDOF. W przypadku gdy w wyniku tak przeprowadzonej kalkulacji uzyska się wartość ujemną, jest to równoznaczne z poniesieniem przez podatnika straty. Jak wynika z art. 9 ust. 6 UPDOF, o wysokość tej straty podatnik może obniżyć dochód z tytułów, o których mowa w art. 30b UPDOF, osiągnięty w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia dochodu, w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty poniesionej straty.

W przypadku zatem, gdy w danym roku podatkowym podatnik na transakcji objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny inny niż ZCP/Przedsiębiorstwo osiągnie dochód natomiast na innej transakcji, o której mowa w ust. 1 art. 30b osiągnie wynik ujemny (straty) np. w związku z objęciem udziałów w spółce kapitałowej, to będzie miał on prawo do rozliczenia tej straty z przychodem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 UPDOF w zeznaniu rocznym.

Pomimo zatem, że przychód zgodnie z art. 17 ust. 1 a pkt 1 i 2 UPDOF powstanie u podatnika w dniu zarejestrowania spółki/podwyższenia kapitału zakładowego podatnik zobowiązany jest do jego wykazania w zeznaniu rocznym jednocześnie ma prawo do wykazania sumy przychodów i kosztów ze wszystkich transakcji i zdarzeń wymienionych w art. 30b ust. 1 UPDOF, tym samym w zeznaniu rocznym wykazuje łącznie dochód wyliczony zgodnie z art. 30b ust. 1 pkt 1-6 UPDOF za dany rok podatkowy ze zdarzeń, o których mowa w art. 30b ust. 1 UPDOF. W przypadku gdy w wyniku tak przeprowadzonej kalkulacji uzyska się wartość ujemną, jest to równoznaczne z poniesieniem przez podatnika straty, a jeżeli w wyniku tej różnicy sumy przychodów i kosztów z tytułów/zdarzeń, o których mowa w art. 30b ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1-6 uzyska wartość dodatnią wówczas powstanie dochód do opodatkowania.

Zgodnie bowiem z art. 30b ust. 6 UPDOF, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych dochód osiągnięty z objęcia udziałów i akcji w spółkach kapitałowych – rozliczają po zakończeniu roku podatkowego, w ramach zeznania podatkowego za dany rok składanym do końca 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Wykazują w nim łączną sumę przychodów i kosztów z objęcia lub zbycia udziałów (akcji) i innych zdarzeń o których mowa w art. 30b UPDOF oraz osiągnięty z tego tytułu dochód (stratę) – w odpowiednich wierszach tego formularza.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca uzupełnił swoje stanowisko poprzez wskazanie:

Podsumowując, Wnioskodawca w oparciu o art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. a) UPDOF w przypadku objęcia udziałów w spółce Y w zamian za aport udziałów spółki X (wniesienia części udziałów spółki X w wysokości mniejszej niż 50%), gdzie udziały spółki X zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, będzie miał prawo do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości wartości nominalnej wnoszonych udziałów spółki X”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.