0461-ITPB4.4511.103.2017.1.MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym przychód Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. zostanie ustalony zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r. czy w brzmieniu tego przepisu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) w zw. z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2017 r. (data wpływu 7 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przepisów właściwych dla oceny skutków podatkowych objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przepisów właściwych dla oceny skutków podatkowych objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, podlegającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (Spółka). Spółka podlega na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Spółka została utworzona w drugiej połowie roku 2016. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy, a zarazem podatkowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2017 r.

Wnioskodawca rozważa dokapitalizowanie Spółki przez podwyższenie jej kapitału zakładowego. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą zostać pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aportem). W przypadku pokrywania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki wkładem niepieniężnym (aportem) część wartości wnoszonego wkładu – nadwyżka ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów – zostanie przelana do kapitału zapasowego Spółki (tzw. agio aportowe). W przypadku pokrywania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki wkładem niepieniężnym (aportem), przedmiot aportu nie będzie stanowił przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Dokapitalizowanie Spółki (tj. podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, wniesienie wkładów oraz rejestracja podwyższenia przez sąd rejestrowy) planowane jest na drugą połowę 2017 r. Niemniej w związku potrzebą przygotowania inwestycji możliwa jest również sytuacja, w której podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego i wniesienie wkładów nastąpi w 2017 r., ale formalne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – rejestracja przez sąd rejestrowy – nastąpi już w roku 2018.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w sytuacji gdy podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, wniesienie aportu (przeniesienie własności przedmiotu aportu) nastąpi w 2017 r., ale formalne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – rejestracja podwyższenia przez sąd rejestrowy – nastąpi już w roku 2018, przychód Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostanie ustalony zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r. ?
  2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w sytuacji gdy dokapitalizowanie Spółki, tj. podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, wniesienie aportu (przeniesienie własności przedmiotu aportu) oraz rejestracja podwyższenia przez sąd rejestrowy nastąpi w 2017 r. przychód Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostanie ustalony zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r. ?

Ad 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w zdarzeniu przyszłym, o którym mowa w pytaniu pierwszym jego przychód z tytułu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostanie ustalony zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r.

Zgodnie z art. 154 § 3 zdanie drugie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych: „Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego”. Stosownie do powołanego przepisu, udziały w kapitale zakładowym spółki kapitałowej mogą być obejmowane za cenę wyższą od wartości nominalnej udziałów obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym. W sytuacji, gdy wartość wkładu wnoszonego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym jest wyższa od wartości nominalnej obejmowanych za ten wkład udziałów, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego spółki. Powołana regulacja znajduje zastosowanie zarówno do wkładów pieniężnych, jak i niepieniężnych (aportów).

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzone ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1550) – dalej: ustawa zmieniająca. Wśród zmian wprowadzanych ustawą zmieniającą znalazła się nowelizacja art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie jednak z art. 3 ustawy zmieniającej: „Jeżeli przeniesienie na spółkę albo spółdzielnię własności przedmiotu wkładu niepieniężnego nastąpiło w roku podatkowym rozpoczętym przed dniem 1 stycznia 2017 r., a przychód z tego tytułu powstał w roku podatkowym rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2016 r., przychód z tego tytułu określa się na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, albo na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym”.

Jak już zaznaczono, Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną w drugiej połowie roku 2016. Rok obrotowy, a zarazem podatkowy Spółki odpowiada rokowi kalendarzowemu. Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pierwszy rok obrotowy, a zarazem podatkowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2017 r. Kolejny rok obrotowy i podatkowy, a zarazem pierwszy rok podatkowy Spółki rozpoczęty po 31 grudnia 2016 r., rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2018 r. i będzie trwał do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu objęcia akcji pokrytych wkładem niepieniężnym (aportem) powstaje z chwilą „wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki”.

Przenosząc powyższe na grunt opisanego zdarzenia przyszłego należy wskazać, że w przypadku, gdy podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego i wniesienie wkładów nastąpi w 2017 r., ale formalne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – rejestracja przez sąd rejestrowy nastąpi już w roku 2018, w stosunku do Wnioskodawcy znajdzie zastosowanie art. 3 ustawy zmieniającej.

W tej sytuacji bowiem, podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz wniesienie aportu (przeniesienie własności przedmiotu aportu) nastąpi w roku podatkowym Spółki, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2017 r. Jednocześnie przychód – stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki) – powstanie w roku 2018, a więc w pierwszym roku podatkowym Spółki rozpoczętym po 31 grudnia 2016 r.

Należy więc przyjąć, że w opisanym zdarzeniu przyszłym przychód Wnioskodawcy wnoszącego wkład niepieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostanie ustalony zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w „brzmieniu dotychczasowym”, tj. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r.

Ad. 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w zdarzeniu przyszłym, o którym mowa w pytaniu drugim jego przychód z tytułu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostanie ustalony zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r.

Analiza przedstawiona powyżej w odniesieniu do Pytania nr 1 zachowuje aktualność, z tym jednak zastrzeżeniem, że przedmiotowe pytanie odnosi się do sytuacji, w której zarówno przeniesienie własności wkładu niepieniężnego (aportu), jak i powstanie przychodu (rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki) nastąpi w roku 2017. W takiej sytuacji oba wspomniane zdarzenia prawne nastąpią w roku podatkowym rozpoczętym przed dniem 1 stycznia 2017 r.

Mając na względzie literalne brzmienie przepisu art. 3 ustawy zmieniającej, sytuacja opisana w Pytaniu nr 2 zdaje się pozostawać poza hipotezą tego przepisu. Niemniej jednak, prowadziłoby to do dość niespójnego wniosku, w świetle którego w sytuacji, gdy przychód powstał w pierwszym roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 1 stycznia 2017 r., a więc w stosunku do Spółki – w roku 2018, zastosowanie winien znaleźć przepis art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (względnie odpowiednio art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) w brzmieniu obowiązującym do końca 2016 r. Natomiast gdyby przychód powstał wcześniej niż pierwszy rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 1 stycznia 2017 r., tj. jeszcze w roku podatkowym rozpoczętym przed wejściem w życie zmian ww. przepisów, właściwymi do zastosowania byłyby przepisy w brzmieniu ustalonym ustawą zmieniającą. Z tego względu, w ocenie Wnioskodawcy, powyższa wykładnia nie może być zaakceptowana.

Za słusznością takiego stanowiska przemawia również uzasadnienie projektu ustawy zmieniającej, z którego wynika, że: „Przepis art. 3 określa zasady ustalenia przychodu w przypadkach, kiedy przeniesienie własności wkładu niepieniężnego na spółkę albo spółdzielnię nastąpiło w dotychczasowym stanie prawnym, a przychód powstał w nowym stanie prawnym, tj. w roku podatkowym rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2016 r.”.

W opisywanym zdarzeniu przyszłym zarówno przeniesienie własności aportu, jak i przychód z tego tytułu nastąpi w roku podatkowym rozpoczętym przed dniem 31 grudnia 2016 r. W tym kontekście należy uznać, że jedyną spójną interpretacją, opartą również na regule wnioskowania a maiori ad minus, jest wykładnia, stosownie do której, jeżeli przepis art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu dotychczasowym (brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r.) znajduje zastosowanie do przypadków, gdy przeniesienie własności przedmiotu aportu nastąpiło w roku podatkowym rozpoczętym przed dniem 31 grudnia 2016 r., a powstanie przychodu z tego tytułu u wnoszącego aport nastąpiło w pierwszym roku podatkowym rozpoczętym po dniu 1 stycznia 2017 r., to tym bardziej przepisy art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (i analogicznie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w brzmieniu dotychczasowym należy zastosować wówczas, gdy zarówno przeniesienie własności przedmiotu aportu i powstanie z tego tytułu przychodu u wnoszącego aport nastąpiło w roku podatkowym rozpoczętym przed dniem 31 grudnia 2016 r.

Innymi słowy – w ocenie Wnioskodawcy – w sytuacji, gdy w opisanym zdarzeniu przyszłym zarówno przeniesienie własności przedmiotu aportu i powstanie z przychodu u wnoszącego aport podatnika (Wnioskodawcy) nastąpi w roku 2017, zastosowanie znajdzie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu dotychczasowym, tj. obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania pierwszego i drugiego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) w brzmieniu tego przepisu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny. Przy ustalaniu wartości tego przychodu stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 (art. 17 ust. 2).

Moment powstania ww. przychodu określa art. 17 ust. 1a ustawy. W szczególności, w sytuacji, gdy wkład niepieniężny jest wnoszony do spółki w celu objęcia udziałów (akcji) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki (art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r.).

Powołana treść przepisów została zmieniona mocą ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1550) z dniem 1 stycznia 2017 r.

I tak, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w „nowym” brzmieniu tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r.), za przychody z kapitałów pieniężnych – w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego – uważa się wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Moment powstania ww. przychodu określa art. 17 ust. 1a ustawy. I tak, w sytuacji, gdy wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki jest związane z podwyższeniem jej kapitału zakładowego i podwyższenie to podlega obowiązkowi rejestracji we właściwym rejestrze zgodnie z przepisami państwa, w którym spółka ma siedzibę lub zarząd, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki (art. 17 ust. 1a pkt 2 w zw. z art. 17 ust. 1a pkt 2a a contrario ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r.).

Ustawa zmieniająca weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z zastrzeżeniem wyjątków w niej wskazanych (art. 9 ustawy zmieniającej). Ustawodawca przewidział przy tym – w art. 3 ustawy zmieniającej – tzw. przepisy przejściowe (intertemporalne), które służą wskazaniu cezury czasowej stosowania nowych przepisów w odniesieniu do sytuacji wnoszenia wkładu niepieniężnego do spółki.

Potrzeba wprowadzenia takiej regulacji jest związana z faktem, że moment powstania przychodu z tytułu tej czynności jest „niezależny” od podatnika w tym znaczeniu, że podatnik nie decyduje o momencie rejestracji spółki albo rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki przez sąd rejestrowy. Właściwy sąd rejestrowy dokonuje stosownego wpisu w rejestrze na wniosek i w ramach obowiązującej go procedury. Z chwilą wnoszenia wkładu niepieniężnego do spółki podatnik wie, że czynność ta spowoduje po jego stronie powstanie przychodu podatkowego, ale nie jest jeszcze w stanie określić dokładnej daty powstania tego przychodu, bo będzie ona wynikiem działania właściwego sądu rejestrowego. Brak przepisów przejściowych prowadziłby więc do sytuacji, w której de facto to szybkość działania sądu rejestrowego decydowałaby o tym, czy skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki dokonanego w końcowym okresie roku 2016 byłyby określane na podstawie „starych” (tj. obowiązujących do dnia 31 grudnia 2016 r.) czy „nowych” (tj. obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r.) przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Taka sytuacja godziłaby w zasadę pewności prawa i równego traktowania podatników.

Zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w art. 3 ustawy zmieniającej, jeżeli przeniesienie na spółkę albo spółdzielnię własności przedmiotu wkładu niepieniężnego nastąpiło w roku podatkowym rozpoczętym przed dniem 1 stycznia 2017 r., a przychód z tego tytułu powstał w roku podatkowym rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2016 r., przychód z tego tytułu określa się na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu dotychczasowym, albo na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu dotychczasowym.

W odniesieniu do sytuacji wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki albo spółdzielni przez osobę fizyczną (podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych), kryterium decydującym o tym, która „wersja” przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest właściwa dla oceny skutków podatkowych tego zdarzenia jest moment (rok podatkowy) przeniesienia na spółkę albo spółdzielnię własności przedmiotu wkładu niepieniężnego i moment (rok podatkowy) powstania przychodu z tego tytułu.

Należy przy tym podkreślić, że używane w art. 3 ustawy zmieniającej pojęcie „roku podatkowego” odnosi się do roku podatkowego podatnika, dla którego mają być ustalane skutki podatkowe czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki albo spółdzielni.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera szczególnych regulacji dotyczących określenia roku podatkowego. A zatem, dla podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (osoby fizycznej) rokiem podatkowym jest zawsze rok kalendarzowy.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, więc jego rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

Wnioskodawca planuje wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce w celu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki. Wniesienie wkładu niepieniężnego (przeniesienie własności przedmiotu wkładu na Spółkę) nastąpi w 2017 r., a rejestracja tego podwyższenia przez sąd rejestrowy będzie miała miejsce w 2017 r. albo 2018 r.

W obu opisanych zdarzeniach przyszłych przeniesienie własności przedmiotu aportu nastąpi w 2017 r., a więc w roku podatkowym Wnioskodawcy rozpoczętym z dniem 1 stycznia 2017 r.

W analizowanych zdarzeniach przyszłych nie ma miejsca sytuacja, gdy „przeniesienie na spółkę (...) własności przedmiotu wkładu niepieniężnego nastąpiło w roku podatkowym rozpoczętym przed dniem 1 stycznia 2017 r.”, o której mowa w art. 3 ustawy zmieniającej. Tym samym, nie ma przesłanek do stosowania tego przepisu przejściowego.

W opisanych zdarzeniach przyszłych zdarzenie skutkujące powstaniem przychodu, tj. wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki ma miejsce po wejściu w życie ustawy zmieniającej. Wobec tego, skutki podatkowe tego zdarzenia podlegają regulacji art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu tego przepisu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r.

Dla ustalenia, która „wersja” przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest właściwa dla oceny skutków podatkowych opisanej czynności planowanej przez Wnioskodawcę nieistotne jest, czy rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez sąd rejestrowy nastąpi w roku 2017 czy 2018.

Wnioskodawca błędnie uznał, że używane w art. 3 ustawy zmieniającej pojęcie „roku podatkowego” odnosi się do roku podatkowego spółki, do której jest wnoszony wkład niepieniężny. Zarówno wykładnia literalna, jak i celowościowa tego przepisu prowadzi do wniosku, że dla ustalenia skutków podatkowych planowanego zdarzenia po stronie Wnioskodawcy (podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych) znaczenie ma jego rok podatkowy, a nie rok podatkowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do której wniesie wkład niepieniężny (odrębnego podmiotu, podatnika podatku dochodowego od osób prawnych).

Podsumowując, w sytuacji, gdy Wnioskodawca wniesie wkład niepieniężny do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 2017 r. (tj. przeniesie własność przedmiotu aportu na Spółkę w 2017 r.), przychód Wnioskodawcy z tego tytułu należy ustalić na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu tego przepisu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. – niezależnie, czy rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy nastąpi w roku 2017 czy 2018.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.