0114-KDIP2-1.4010.349.2018.2.AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Kwestia metodologii określenia przychodu w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki celowej oraz zastosowania zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do tego przychodu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2018 r. (data wpływu 23 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 października 2018 r. (data wpływu 24 października 2018 r.) na wezwanie Organu podatkowego z dnia 15 października 2018 r. (data nadania 15 października 2018 r., data doręczenia 16 października 2018 r.) Nr 0114-KDIP2-1.349.2018.1.AJ, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie metodologii określenia przychodu w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki celowej oraz zastosowania zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do tego przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie metodologii określenia przychodu w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki celowej oraz zastosowania zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do tego przychodu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych prowadzącym działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przy czym zgodnie z art. 147 i 148 ustawy oraz statutem przedmiotem lokat funduszu mogą być nieruchomości. Wnioskodawca jest podatnikiem, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także czynnym podatnikiem podatku VAT. Lokaty Wnioskodawcy stanowią m.in. trzy nieruchomości gruntowe (łącznie: Nieruchomości). Dwie z tych nieruchomości (Nieruchomość 1 i Nieruchomość 2) są niezabudowane i w ewidencji gruntów są oznaczone jako BP - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Trzecia nieruchomość (Nieruchomość 3) jest zabudowana chodnikiem stanowiącym część pobliskiej zatoki autobusowej i w ewidencji gruntów jest oznaczona jako Dr-drogi. Nieruchomość 3 stanowi jedną działkę ewidencyjną o powierzchni C m2, z czego opisany chodnik zajmuje A m2, a pozostałe B m2 nie jest zabudowane. Nieruchomość 1 i Nieruchomość 2 są położone na terenie oznaczonym w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 01 U UC - teren zabudowy usługowej z dopuszczoną lokalizacją obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, zaś Nieruchomość 3 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem 04 KD-L 1/2 - ulica lokalna - poszerzenie innej ulicy - przystanek autobusowy. W działach I-Sp ksiąg wieczystych prowadzonych dla Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 są wpisane uprawnienia z tytułu służebności gruntowych przejazdu i przechodu, w działach III tych ksiąg wpisane są służebności gruntowe przejazdu i przechodu. Działy I-Sp i III księgi wieczystej dla Nieruchomości 3 są wolne od wpisów i wzmianek. Przez Nieruchomości biegną instalacja wodociągowa i kanalizacja sanitarna wchodzące w skład przedsiębiorstw osób trzecich w rozumieniu art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (lokalne przedsiębiorstwo wodociągowe) i nie stanowiące części składowych Nieruchomości, a także nieczynne instalacje służące do przesyłu energii elektrycznej. Wnioskodawca otrzymał w dniu 13 sierpnia 2018 nieostateczną i nieprawomocną decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę dla inwestycji planowanej na Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2. Dla potrzeb projektowych oraz uzyskania pozwolenia na budowę Wnioskodawca uzyskał lub uzyska m.in. warunki przyłączenia mediów, uzgodnienia z zarządcą dróg, gestorami mediów, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, itp. Dla potrzeb realizacji inwestycji Wnioskodawca zlecił właściwym podmiotom wykonanie i pozyskał lub pozyska m.in. koncepcję architektoniczną i wielobranżową, projekt budowlany w zakresie architektury, konstrukcji, opracowań branżowych, przyłączy i instalacji zewnętrznych, układu drogowego, projekty wykonawcze (architektura, konstrukcja, branżowe, aranżacji wnętrz). W związku z planowaną inwestycją, Wnioskodawca zlecił również prace dot. uzyskania certyfikatów dot. budownictwa zrównoważonego (Breeam) oraz dot. dostępności dla osób niepełnosprawnych (Obiekt bez barier). Wnioskodawca nie wykorzystywał Nieruchomości w działalności gospodarczej (w tym sensie, że nie czerpał z niej żadnych przychodów, jednak podejmował i podejmuje w stosunku do Nieruchomości wyżej opisane działania przygotowujące inwestycję), natomiast:

 1. ze względu na bezumowne zajęcie części Nieruchomości 1 i 2 przez inny podmiot dla potrzeb inwestycji, realizowanej na nieruchomości sąsiedniej, po zakończeniu tego zajęcia Wnioskodawca zawarł z tym podmiotem ugodę, przewidującą zapłatę odszkodowania z tego tytułu; odszkodowanie zostało zapłacone;
 2. Wnioskodawca umową zlecił podmiotowi trzeciemu sprawowanie dozoru nad Nieruchomościami, m.in. w celu przeciwdziałania ponownym sytuacjom, jak w punkcie 1, ale także aby uniemożliwić składowanie odpadów itp. na gruncie;
 3. Wnioskodawca zawarł z gminą umowę dotyczącą partycypacji finansowej w inwestycji drogowej związanej z inwestycją niedrogową planowaną na Nieruchomościach 1 i 2, w związku z którą Wnioskodawca poddał się rygorowi egzekucji na rzecz gminy;
 4. Wnioskodawca zawarł z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji umowę dotyczącą ustanowienia na Nieruchomościach 1 i 2 służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a następnie ustanowił powyższe służebności przesyłu, a wnioski o ich wpisanie do odpowiednich ksiąg wieczystych zostały złożone;
 5. jak wspomniano, w dniu 13 sierpnia 2018 r. Wnioskodawca uzyskał nieostateczną i nieprawomocną jeszcze decyzję o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji planowanej na Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2.

Wnioskodawca nabył Nieruchomości w marcu 2017 r. Dostawa Nieruchomości była wówczas opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wnioskodawca wystąpił o zwrot podatku VAT, naliczonego przy nabyciu Nieruchomości, i otrzymał zwrot podatku w dniu 9 czerwca 2017 roku. Wnioskodawca chciałby przekazać Nieruchomości spółce celowej (będącej podatnikiem, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także czynnym podatnikiem VAT), która miałaby prowadzić na Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 inwestycję budowlaną. W tym celu Wnioskodawca jako jedyny wspólnik w marcu 2018 roku zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka), która została wpisana do rejestru przedsiębiorców i rozpoczęła działalność.

Po tym, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna, Wnioskodawca planuje wnieść Nieruchomości jako aport do Spółki wraz z podwyższeniem jej kapitału zakładowego. Zgodnie z projektami dokumentacji, dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego i wniesienia aportu, przedmiotem aportu będą Nieruchomość 1, Nieruchomość 2 i Nieruchomość 3 oraz dwa egzemplarze projektu budowlanego dla planowanej na Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 inwestycji, zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego, wraz z prawem zastosowania tego projektu do jednej budowy prowadzonej na podstawie wyżej powołanej decyzji (prawem do jednokrotnej realizacji obiektu, objętego tym projektem), a także dwa egzemplarze projektu wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji, również z prawem do jednokrotnej realizacji obiektu, objętego tym projektem. Jako wartość aportu Wnioskodawca i Spółka przyjmą wartość rynkową każdej z Nieruchomości oraz projektów (budowlanego i wykonawczego), wynikającą z wyceny, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego (przy czym jeżeli wycena rzeczoznawcy będzie wskazywała wartość netto bez VAT i brutto z VAT, to za wartość rynkową aportu dla potrzeb ujawnienia jej w umowie Spółki, przyjęta zostanie wartość netto bez VAT).

Wnioskodawca i Spółka planują, że część wartości tak opisanego aportu będzie służyć podwyższeniu kapitału zakładowego i pokryciu wartości nominalnej wydawanych przez Spółkę nowych udziałów, a pozostała wartość aportu będzie przekazana na kapitał zapasowy, utworzony w Spółce z nadwyżki wartości wkładu ponad wartość nominalną wydawanych udziałów (tzw. agio). Tym samym łączna wartość emisyjna wydawanych Wnioskodawcy przez Spółkę nowych udziałów (równa sumie podwyższanego kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego tworzonego z agio, odpowiadającej jednocześnie sumie wartości rynkowych Nieruchomości i wartości egzemplarzy projektu budowlanego i projektu wykonawczego) będzie wyższa od ich łącznej wartości nominalnej. Wnioskodawca uznaje także, że wartość emisyjna nowych udziałów (w rozumieniu art. 4a pkt 16a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), jako cena po jakiej obejmowane są te udziały, odpowiadająca ich wartości rynkowej, będzie określona właśnie wartością rynkową aportu, tj. sumą wartości rynkowych Nieruchomości 1, 2 i 3 (bez VAT), i wartości rynkowych dwóch egzemplarzy projektu budowlanego i dwóch egzemplarzy projektu wykonawczego (również bez VAT), potwierdzonych wyceną rzeczoznawcy majątkowego.

Dla pełnego obrazu (aczkolwiek głównie w kontekście podatku VAT) należy także nadmienić, że dokumentacja związana z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wniesieniem aportu (tj. uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego, oświadczenie o objęciu udziałów oraz umowa przeniesienia własności przedmiotu aportu na rzecz Spółki) będzie przewidywała, że wniesienie przedmiotowego wkładu stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%, natomiast wartość nominalna wydawanych przez Spółkę Wnioskodawcy udziałów we wskazanej kwocie będzie stanowić wartość netto, którą Wnioskodawca jako wspólnik wnoszący wkład powiększy o należny od tej dostawy towarów podatek VAT oraz wystawi fakturę VAT dokumentującą przedmiotową dostawę towarów, a Spółka na tej podstawie wyda Wnioskodawcy nowe udziały o tak określonej wartości nominalnej oraz dodatkowo zapłaci na rzecz Wnioskodawcy kwotę, równą wynikającej z faktury kwocie podatku VAT, w oznaczonym terminie od daty wystawienia i doręczenia Spółce faktury. Powyższe ustalenia dotyczące podstawy opodatkowania podatkiem VAT pozostają jednak bez znaczenia dla określenia wartości emisyjnej udziałów dla potrzeb podatku CIT. Wnioskodawca przewiduje także, że po wniesieniu do Spółki wyżej opisanego aportu, Spółka za zgodą Wnioskodawcy wystąpi do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o przeniesienie na jej rzecz na podstawie art. 40 ustawy Prawo budowlane decyzji o pozwoleniu na budowę. Tym samym przedmiotem aportu będą same Nieruchomości (w tym znajdujący się na Nieruchomości 3 chodnik jako jej część składowa) oraz po dwa egzemplarze projektu budowlanego i projektu wykonawczego. W związku z powyższym Wnioskodawca powziął szereg wątpliwości natury podatkowej, które uzasadniają wystąpienie z wnioskiem o udzielenie interpretacji właściwych przepisów prawa podatkowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy, w opisanym wyżej stanie faktycznym, wysokość przychodu Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów Spółki w zamian za wkład niepieniężny będzie równa wskazanej w umowie Spółki (a wynikającej z wyceny rzeczoznawcy majątkowego) wartości rynkowej wkładu niepieniężnego, określonej bez podatku od towarów i usług VAT, a zarazem odpowiadającej sumie podwyższanego kapitału zakładowego i kapitału zapasowego utworzonego z agio oraz jednocześnie wartości emisyjnej (a nie nominalnej) wydanych w zamian udziałów, oraz czy tak ustalony przychód będzie po stronie Wnioskodawcy podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym wyżej stanie faktycznym wysokość przychodu Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów Spółki w zamian za wkład niepieniężny będzie równa wskazanej w umowie Spółki (a wynikającej z wyceny rzeczoznawcy majątkowego) wartości rynkowej wkładu niepieniężnego, określonej bez podatku od towarów i usług VAT, a zarazem odpowiadającej sumie podwyższanego kapitału zakładowego i kapitału zapasowego utworzonego z agio oraz jednocześnie wartości emisyjnej (a nie nominalnej) wydanych w zamian udziałów, oraz tak ustalony przychód po stronie Wnioskodawcy będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca jako fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych obejmie udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. w osobie prawnej i spółce w rozumieniu art. 4a pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT).

Z opisu stanu faktycznego wynika, że udziały zostaną objęte za aport, przy czym wartość nominalna obejmowanych udziałów nie będzie odzwierciedlać wartość rynkowej aportu (wynikającej z wyceny rzeczoznawcy), lecz będzie niższa. Jednocześnie wartość rynkowa aportu będzie ujawniona w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz w zmienionej umowie spółki (ze względu na wymóg art. 158 w zw. z 261 ksh, nakazujące określenie w umowie spółki m.in. przedmiotu aportu, przez co należy także rozumieć jego wartość rynkową), oraz ta wartość rynkowa aportu zostanie rozdysponowana pomiędzy podwyższany kapitał zakładowy (tj. sumę wartości nominalnej wydawanych Wnioskodawcy udziałów) oraz utworzony przez Spółkę kapitał zapasowy utworzony z agio.

W myśl art. 7b ust. 1 pkt 2) ustawy o CIT: „Za przychody z zysków kapitałowych uważa się: przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, wkładu niepieniężnego”.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7) ustawy o CIT: „Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.’’ W opisywanej sytuacji wartość wkładu, określona w umowie spółki, będzie równa wartości rynkowej tego wkładu, określona przez rzeczoznawcę majątkowego na moment poprzedzający przeniesienie własności przedmiotu wkładu, bardzo zbliżony do dnia wniesienia wkładu.

Z powyższego wynika w sposób nie budzący wątpliwości, że po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z zysków kapitałowych w wysokości wartości wkładu, określonej w umowie Spółki, równej wartości rynkowej tego wkładu (i równej jednocześnie wartości emisyjnej udziałów - w rozumieniu art. 4a pkt 15a ustawy o CIT - wydanych Wnioskodawcy za ten wkład udziałów).

Jednocześnie zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 57) ustawy o CIT: „Wolne od podatku są: dochody (przychody) funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, utworzonych na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem:

 1. dochodów (przychodów) z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej lub jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami ustawy lub prawa podatkowego państwa, w którym te spółki lub jednostki organizacyjne mają siedzibę lub zarząd, podmioty te nie są traktowane jak osoby prawne i nie podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,
 2. dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek udzielonych podmiotom, o których mowa w lit. a, oraz odsetek od innych zobowiązań tych podmiotów wobec funduszu,
 3. dochodów (przychodów) z odsetek od udziału kapitałowego w podmiotach, o których mowa w lit. a,
 4. darowizn bądź innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń dokonywanych przez podmioty, o których mowa w lit. a,
 5. dochodów (przychodów) z tytułu odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w lit. a,
 6. dochodów (przychodów) z tytułu zbycia papierów wartościowych wyemitowanych przez podmioty, o których mowa w lit. a, lub udziałów w tych podmiotach,
 7. dochodów z nieruchomości, o których mowa w art. 24b ust. 1, w tym uzyskanych przez podmioty, o których mowa w lit. a.”

Z cytowanego przepisu wynika, że przychody funduszu inwestycyjnego zamkniętego, utworzonego na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych - a Wnioskodawca takim funduszem jest, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 2) i art. 12 ust. 1 pkt 7) ustawy o CIT (tj. przychody z zysków kapitałowych z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, wkładu niepieniężnego, w wysokości wartości rynkowej wkładu niepieniężnego) są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, skoro przychody te nie zostały wyłączone ze zwolnienia w którymkolwiek z punktów a) do g) art. 17 ust. 1 pkt 57) ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie w zakresie metodologii określenia przychodu w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki celowej oraz zastosowania zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do tego przychodu – jest prawidłowe.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm.; dalej: „ustawa o CIT ”) przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 powołanej ustawy wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy, praw majątkowych lub usług określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami, prawami lub usługami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca zbycia albo świadczenia.

W myśl art. 7b ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, wkładu niepieniężnego (czyli przychody określone na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 14 ust. 2 ustawy o CIT – przypis Organu interpretacyjnego).

Zgodnie z art. 4a pkt 16a ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o wartości emisyjnej udziałów (akcji) - oznacza to cenę, po jakiej obejmowane są udziały (akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów (akcji).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT wolne od podatku są dochody (przychody) funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, utworzonych na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem:

 1. dochodów (przychodów) z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej lub jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami ustawy lub prawa podatkowego państwa, w którym te spółki lub jednostki organizacyjne mają siedzibę lub zarząd, podmioty te nie są traktowane jak osoby prawne i nie podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,
 2. dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek udzielonych podmiotom, o których mowa w lit. a, oraz odsetek od innych zobowiązań tych podmiotów wobec funduszu,
 3. dochodów (przychodów) z odsetek od udziału kapitałowego w podmiotach, o których mowa w lit. a,
 4. darowizn bądź innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń dokonywanych przez podmioty, o których mowa w lit. a,
 5. dochodów (przychodów) z tytułu odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w lit. a,
 6. dochodów (przychodów) z tytułu zbycia papierów wartościowych wyemitowanych przez podmioty, o których mowa w lit. a, lub udziałów w tych podmiotach,
 7. dochodów z nieruchomości, o których mowa w art. 24b ust. 1, w tym uzyskanych przez podmioty, o których mowa w lit. a.

Art. 24b ust. 1 ustawy o CIT w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r. stanowi natomiast, że podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartość początkowa przekracza 10.000.000 zł, w postaci:

 1. budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako:
  1. centrum handlowe,
  2. dom towarowy,
  3. samodzielny sklep i butik,
  4. pozostały handlowo-usługowy,
 2. budynku biurowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek biurowy

- wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

Od 1 stycznia 2019 r. art. 24b ust. 1 ustawy o CIT przyjmie następujące brzmienie: podatek dochodowy od dochodu ze środka trwałego będącego budynkiem, który:

 1. stanowi własność albo współwłasność podatnika,
 2. został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,
 3. jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

‒ zwany dalej „podatkiem od przychodów z budynków”, wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

Niezależnie zatem od okoliczności, czy do przychodu związanego z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki celowej będą miały zastosowanie przepisy w brzmieniu dotychczasowym, czy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., wyłączeniu ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57g ustawy o CIT podlegają wyłącznie przychody z budynków.

W niniejszej sprawie z opisu zdarzenia przyszłego wynika natomiast, że żadna z nieruchomości będących przedmiotem wkładu nie jest zabudowana budynkiem.

Z tegoż opisu wynika również, że wycena wartości tegoż wkładu będzie miała charakter rynkowy w rozumieniu art. 14 ust. 2 ustawy o CIT.

W przedmiotowej sprawie nie będą miały również zastosowania wyłączenia ze zwolnienia przedmiotowego określone w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. a-f ustawy o CIT, gdyż przychód z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego nie jest związany z uzyskiwaniem dochodów (przychodów) od podmiotów transparentnych podatkowo.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika bowiem wprost, że spółka celowa jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością objętą nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce (w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o CIT).

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że przychody Wnioskodawcy związane z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki celowej, określone w art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 14 ust. 2 ustawy o CIT nie będą podlegały wyłączeniu ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 tej ustawy.

W tym stanie rzeczy, stanowisko Wnioskodawcy (odnoszące się wprost do sformułowanego pytania), zgodnie z którym w opisanym wyżej stanie faktycznym wysokość przychodu Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów Spółki w zamian za wkład niepieniężny będzie równa wskazanej w umowie Spółki (a wynikającej z wyceny rzeczoznawcy majątkowego) wartości rynkowej wkładu niepieniężnego, określonej bez podatku od towarów i usług VAT, a zarazem odpowiadającej sumie podwyższanego kapitału zakładowego i kapitału zapasowego utworzonego z agio oraz jednocześnie wartości emisyjnej (a nie nominalnej) wydanych w zamian udziałów, oraz tak ustalony przychód po stronie Wnioskodawcy będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.