0113-KDIPT2-3.4011.34.2017.2.MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki z o.o. w organizacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2017 r. (data wpływu 23 marca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 czerwca 2017 r. (złożonym osobiście w dnia 12 czerwca 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki z o.o. w organizacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 7 czerwca 2017 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.34.2017.1.MS na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 7 czerwca 2017 r. (data doręczenia 7 czerwca 2017 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 7 czerwca 2017 r. (złożonym osobiście w dniu 12 czerwca 2017 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca w 2015 r. założył spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ..... Spółka została założona z datą 17 lipca 2015 r. Wnioskodawca był na ten moment właścicielem nieruchomości położonej w ..., zabudowanej w części budynkiem mieszkalnym oraz w części budynkiem niemieszkalnym, o powierzchni 0,1615 ha. Nieruchomość ta została przez Niego zakupiona w 2009 r. za 2 700 000 zł. Wnioskodawca postanowił wnieść tę nieruchomość do spółki celem objęcia udziałów. Nominalna wartość udziałów objęta w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedmiotowej nieruchomości wyniosła 1 000 000 zł. Natomiast wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości na dzień wnoszenia jej do spółki przekraczała nominalną wartość obejmowanych udziałów i w przybliżeniu mogła wynosić 1 800 000 – 2 500 000 zł. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .... w organizacji w wymaganym sześciomiesięcznym terminie nie została zgłoszona do KRS-u celem dokonania rejestracji. W związku z tym z mocy prawa Spółka ulega rozwiązaniu. W tej sytuacji nie istnieje konieczność przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Zgodnie bowiem z art. 170 § 1 KSH, jeżeli spółka jest w stanie dokonać niezwłocznie zwrotu wszystkich wniesionych do niej wkładów oraz pokryć w pełni wierzytelność osób trzecich, w tym swoje zobowiązania publicznoprawne, to wówczas – po dokonaniu tych czynności – ustanie bytu takiej spółki jest możliwe bez potrzeby przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. W ramach tego postępowania dojdzie do zwrotnego przekazania nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca w najbliższym czasie planuje dokonać sprzedaży przedmiotowej nieruchomości na rzecz osoby trzeciej.

W piśmie z dnia 7 czerwca 2017 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że dokumentem, na podstawie którego dojdzie do zwrotnego przeniesienia własności będzie akt notarialny. Akt notarialny będzie umową przenoszącą własność. W akcie notarialnym notariusz umieści informację, że: w dniu 17 lipca 2015 r. została założona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ..... W dniu 17 lipca 2015 r. na podstawie aktu notarialnego, tytułem zobowiązania do pokrycia aportu wynikającego z umowy spółki, Wnioskodawca przeniósł na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością .... własność nieruchomości. Zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie przewidzianym w art. 169 KSH, w związku z czym umowa spółki uległa rozwiązaniu z mocy prawa. Na tej podstawie nastąpi przeniesienie własności na rzecz poprzedniego właściciela. Wnioskodawca wskazał, że w Kodeksie cywilnym nie ma innej możliwości do przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości przez Spółkę ..... Spółka nie może jej bowiem ani sprzedać, ani przekazać w jakiejkolwiek innej formie na rzecz jakiegokolwiek innego podmiotu poza formą wskazaną powyżej, tj. przeniesieniem zwrotnym na rzecz jedynego udziałowca. Spółka bowiem uległa rozwiązaniu z mocy prawa z dniem 17 stycznia 2016 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Pan .... z tytułu wniesienia nieruchomości ... do spółki .... w organizacji uzyskał przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 2. Jak należy liczyć 5-letni okres po upływie, którego sprzedaż nieruchomości nie rodzi obowiązków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy należy go liczyć o daty pierwotnego nabycia przez Wnioskodawcę od osoby trzeciej, czy od daty zwrotnego przekazania przez Spółkę .... w organizacji?
 3. Co będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży nieruchomości przez Wnioskodawcę? Czy będzie to kwota równa w wartości nominalnej udziałów umarzanych w ramach postępowania likwidacyjnego, tj. 1 000 000 zł, czy też będzie to kwota określona w umowie przenoszącej zwrotnie własność na Wnioskodawcę, nie wyższa od wartości rynkowej?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zaistniałym stanie faktycznym, natomiast w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r. – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W myśl art. 5a pkt 28 ww. ustawy – ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych:

 1. spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 9 stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 (art. 17 ust. 2 ww. ustawy).

Z treści powyższych przepisów wynika, że ustawodawca wiąże określone skutki prawne w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie objęcia m.in. udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny (aport) po stronie podmiotów wnoszących wkład. Gdy podmiot wnosi do spółki kapitałowej wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, osiąga w związku z tą operacją przychód. Jest nim nominalna wartość udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W myśl art. 17 ust. 1a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychód, określony w ust. 1 pkt 9 tego artykułu, powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego (...).

Stosownie do art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Natomiast zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy - dochodem z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część jest różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1e pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów – ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art . 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 1i ww. ustawy – jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1e. Użycie przez ustawodawcę określenia – wydatki na objęcie – oznacza, że do kosztów zalicza się wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów, bez których poniesienia nie byłoby możliwe skuteczne nabycie udziałów.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w dniu 17 lipca 2015 r. wniósł posiadaną nieruchomość do spółki .... w organizacji. Spółka ta nie dokonała zgłoszenia do KRS-u w terminie 6 miesięcy i w związku z tym z mocy prawa Spółka ulega rozwiązaniu. Nie doszło zatem do rejestracji podmiotu.

Odnosząc zatem, powyższe uregulowania prawne do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku nie dojdzie do powstania przychodu po strome wnoszącego aport – z uwagi na brak obowiązku podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy przedstawionego przez Wnioskodawcę zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego .... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.