0113-KDIPT2-3.4011.331.2017.2.MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. w zamian za wkład niepieniężny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2017 r. (data wpływu 12 października 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 listopada 2017 r. (data wpływu 9 listopada 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. w zamian za wkład niepieniężny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 31 października 2017 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.331.2017.1.MS na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 31 października 2017 r. (data doręczenia 2 listopada 2017 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 9 listopada 2017 r. (data wpływu 9 listopada 2017 r.), nadanym za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP w dniu 9 listopada 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (po uzupełnieniu):

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Podatek dochodowy opłaca według skali podatkowej, tj. 18% i 32%. Podstawowym rodzajem działalności jest PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Aktem notarialnym (Repertorium A numer .....) z dnia 30 grudnia 2016 r. Wnioskodawca objął 500 (słownie: pięćset) udziałów, każdy o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) o łącznej wartości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w istniejącej .... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą .... przy ul. ..... Podstawą objęcia udziałów była uchwała nr 3/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z którą dokonano podwyższenia kapitału zakładowego .... Sp. z o.o. z kwoty 100 000 zł do kwoty 150 000 zł poprzez utworzenie nowych 500 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 100 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 50 000 zł. W wyniku żądania uzupełnienia danych wysłanego przez Sąd Rejonowy ...., Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 21 marca 2017 r. złożono stosowne uzupełnienie w formie aktu notarialnego (Repertorium A numer ....) i ostatecznie w dniu 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy ...., Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu aktualizującego, potwierdzającego objęcie udziałów w Spółce .... oznaczonej numerem w KRS ..... Objęcie udziałów odbyło się przez wniesienie wkładu niepieniężnego (aport) w postaci kodów źródłowych i autorskich praw majątkowych do aplikacji działających w systemie operacyjnym Android, kodu źródłowego i autorskich praw majątkowych do oprogramowania serwerowego systemu „....” oraz prawa do wykorzystania domen i witryny internetowej „....” oraz kodu źródłowego systemu zarządzania treścią tej witryny o łącznej wartości 120 000 zł, z której to kwoty 50 000 zł przeznaczone zostało na kapitał zakładowy spółki ...., a nadwyżka w wysokości 70 000 zł na kapitał zapasowy Spółki (agio).

Wkład niepieniężny nie został w całości przeznaczony na kapitał zakładowy .... Sp. z o.o. ponieważ:

 1. wnoszony wkład niepieniężny wyceniono na kwotę 120 000 zł,
 2. wartość obejmowanych przez Wnioskodawcę udziałów wynosiła 50 000 zł, co stanowiło równowartość 500 udziałów w cenie 100 zł każdy,
 3. nie było zgody wspólników .... Sp. z o.o. na zmianę wartości pojedynczego udziału.

Przedmiot wkładu do spółki .... Sp. z o.o. został wytworzony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie był ujęty w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wniesiony przez Wnioskodawcę wkład niepieniężny nie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przedsiębiorstwa (art. 5a pkt 3 ww. ustawy), ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221). Wniesiony wkład nie stanowił również całości przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.).

Przeniesienie własności przedmiotu wkładu niepieniężnego na .... Sp. z o.o. zostało dokonane w dniu 30 grudnia 2016 r. Wpis do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego .... Sp. z o.o. nastąpił w dniu 28 kwietnia 2017 r.

Wniesiony wkład niepieniężny został wyceniony przez Wnioskodawcę na podstawie wartości rynkowej. Przychodów z tytułu nabycia udziałów Wnioskodawca nie ujmował w przychodach prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, będąc czynnym podatnikiem VAT, Wnioskodawca wystawił Spółce .... fakturę VAT nr ..... w kwocie dokonanego nabycia udziałów, czyli 50 000 zł brutto, w tym podatek VAT według stawki 23%, to jest 9 349 zł 59 gr. Fakturę Wnioskodawca przekazał Spółce ..... oraz fakturę ujął w rejestrze sprzedaży VAT, a należny podatek VAT wykazał w deklaracji VAT-7K za drugi kwartał 2017 r. Wedle wspólnej, tj. Wnioskodawcy i spółki ..... interpretacji, brak jest podstaw, by wynikająca z wystawionej faktury kwota podatku VAT została przelana Wnioskodawcy na rachunek bankowy wskazany w fakturze. W zaistniałym stanie pojawiają się wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie właściwego postępowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy za poprawne należy uznać wykazanie przychodów z tytułu nabycia udziałów w deklaracji rocznej PIT-38 a nie w przychodach z działalności gospodarczej?
 2. Czy za poprawne należy uznać wykazanie przychodów za 2016 r. z tytułu nabycia udziałów w kwocie odpowiadającej wartości, która trafiła na kapitał podstawowy Spółki ....., tj. 50 000 zł?
 3. Czy poprawnym jest wykazanie podatku VAT liczonego według metody „w stu” od wartości objętych udziałów tj. 50 000 zł, jako należnego w deklaracji Wnioskodawcy VAT-7K?
 4. Czy poprawnym jest przyjęte założenie ujęcia podatku VAT wynikającego z faktury Wnioskodawcy, jako podatek naliczony przez Spółkę ..... w deklaracji VAT-7 oraz fakt braku konieczności przelania jego kwoty przez spółkę ..... na rachunek bankowy Wnioskodawcy?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy (po uzupełnieniu),

Ad 1

Osiągnięty przychód w ciągu roku z tytułu objęcia udziałów w Spółce ....., powinien być zdaniem Wnioskodawcy zaliczony do kategorii przychodów uzyskiwanych z kapitałów pieniężnych. Podstawę swojej oceny Wnioskodawca widzi w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca uważa, że w konsekwencji uzyskując dochody z kapitałów pieniężnych nie jest zobowiązany do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku z objęciem udziałów w Spółce .... przychody z tytułu nabycia praw majątkowych Wnioskodawca rozliczył stosownie do art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w rozliczeniu rocznym PIT-38, składanym na podstawie art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy, na podstawie otrzymanego od spółki ..... formularza PIT-8C.

W związku z tym, że dochody z kapitałów są objęte stawką zryczałtowaną 19% są niejako automatycznie wyłączone z ujęcia ich do przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej. Dlatego też Wnioskodawca nie ujmował ich do przychodów w działalności gospodarczej.

Ad 2

Wnioskodawca wskazał, że czynność została wykonana w 2016 r., potwierdzona w pierwszym akcie notarialnym (Repertorium A numer .....). Tym samym, w Jego rozumieniu wszelkie zobowiązania podatkowe powinny odnosić się do tego zdarzenia. Dlatego też, przyjął On za konieczne zastosowanie art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który określa termin rozliczenia podatku do dnia 30 kwietnia następnego roku podatkowego względem roku powstania zobowiązania podatkowego. W związku z tym, że objęcie udziałów w ..... Sp. z o.o. nastąpiło w 2016 r., to rozliczenie podatku oraz jego zapłata powinna nastąpić do dnia 30 kwietnia 2017 r. Wnioskodawca wskazał, że faktycznie takiego rozliczenia na druku PIT-38 oraz zapłaty podatku (za 2016 r.) dokonał w 2017 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Natomiast, zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 6 ww. ustawy ilekroć w tej ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

–prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z powyższego wynika, że za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się przychody z działalności gospodarczej, pod warunkiem, że przychody te nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ww. ustawy. Wyłączenie zawarte w art. 5a pkt 6 ww. ustawy obejmuje m.in. kapitały pieniężne, zdefiniowane jako odrębne źródło przychodów, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc także przychód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Natomiast art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r., stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Z brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r., wynika, że ustawodawca wiąże określone skutki prawne w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z objęciem udziałów w zamian za aport po stronie podmiotów wnoszących wkład. Gdy podmiot wnosi do spółki kapitałowej wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, osiąga w związku z tym zdarzeniem przychód. Jest nim nominalna wartość udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny. Natomiast w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r., przychodem jest wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego.

Stosownie do art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Natomiast zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, dochodem z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część jest różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e.

Jak stanowi art. 30b ust. 6 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy. W myśl art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8. Z kolei ust. 1a ww. przepisu stanowi, że w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b. W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Podatek dochodowy opłaca według skali podatkowej, tj. 18% i 32%. Podstawowym rodzajem działalności jest PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Aktem notarialnym (Repertorium A numer ....) z dnia 30 grudnia 2016r. Wnioskodawca objął 500 (słownie: pięćset) udziałów, każdy o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) o łącznej wartości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w istniejącej .... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Objęcie udziałów odbyło się przez wniesienie wkładu niepieniężnego (aport) w postaci kodów źródłowych i autorskich praw majątkowych do aplikacji działających w systemie operacyjnym Android, kodu źródłowego i autorskich praw majątkowych do oprogramowania serwerowego systemu „.....” oraz prawa do wykorzystania domen i witryny internetowej „.....” oraz kodu źródłowego systemu zarządzania treścią tej witryny o łącznej wartości 120 000 zł z której to kwoty 50 000 zł przeznaczone zostało na kapitał zakładowy spółki ...... a nadwyżka w wysokości 70 000 zł na kapitał zapasowy Spółki (agio). Wniesiony przez Wnioskodawcę wkład niepieniężny nie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przedsiębiorstwa (art. 5a pkt 3 ww. ustawy) ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221). Wniesiony wkład nie stanowił również całości przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.). Przeniesienie własności przedmiotu wkładu niepieniężnego na ..... Sp. z o.o. zostało dokonane w dniu 30 grudnia 2016 r. Wpis do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego ..... Sp. z o.o. nastąpił w dniu 28 kwietnia 2017r. Wniesiony wkład niepieniężny został wyceniony przez Wnioskodawcę na podstawie wartości rynkowej. Przychodów z tytułu nabycia udziałów Wnioskodawca nie ujmował w przychodach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z uwagi na to, że przeniesienie własności przedmiotu wkładu niepieniężnego i objęcie udziałów w spółce z o.o. za ten wkład nastąpiło w 2016 r., a wpis do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki nastąpił w 2017 r., to w takiej sytuacji, należy odwołać się do treści przepisu przejściowego, tj. art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1550).

Stosownie do art. 3 ww. ustawy zmieniającej – jeżeli przeniesienie na spółkę albo spółdzielnię własności przedmiotu wkładu niepieniężnego nastąpiło w roku podatkowym rozpoczętym przed dniem 1 stycznia 2017 r., a przychód z tego tytułu powstał w roku podatkowym rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2016 r., przychód z tego tytułu określa się na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, albo na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

Zatem, do określenia przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części będzie miał zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r., który stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że skoro przeniesienie własności przedmiotu wkładu niepieniężnego i objęcie udziałów w spółce z o. o. za wkład niepieniężny nastąpiło w 2016 r., a wpis do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki nastąpi po dniu 1 stycznia 2017 r., to do określenia przychodu z tego tytułu będzie miał zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2016 r. Przychód ten stanowić będzie nominalną wartość udziałów objętych przez Wnioskodawcę w zamian za aport w postaci wkładu niepieniężnego niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Wnioskodawca po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, podatnik był obowiązany w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38), wykazać i w tym samym terminie zapłacić podatek od przedmiotowego przychodu.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tutejszy Organ podkreśla, że jednym z celów interpretacji indywidualnych jest zinterpretowanie przepisów budzących wątpliwość wśród podatników, w określonych stanach faktycznych czy zdarzeniach przyszłych. Przepis art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) nakłada na Organ podatkowy obowiązek udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ww. ustawy jest sam przepis prawa. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Jeżeli zatem, przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.