0112-KDIL2-2.4012-444.2018.2.AKR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podstawy opodatkowania podatkiem VAT wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki – aport w 2013 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2018 r. (data wpływu 10 września 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 października 2018 r. (data wpływu 2 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania podatkiem VAT wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania podatkiem VAT wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 2 listopada 2018 r. o oświadczenie Wnioskodawcy zgodnie z art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, będącą czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca posiada 100% akcji w innej spółce komandytowo-akcyjnej (dalej: „Spółka Zależna”). Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych.

W dniu 30 października 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zależnej podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych. Wszystkie wyemitowane akcje zostały w drodze subskrypcji prywatnej objęte przez Spółkę w zamian za wkład niepieniężny. Przedmiotem wkładu niepieniężnego były prawa do znaku towarowego (dalej: „Przedmiot Wkładu” lub „Znak Towarowy”).

Wartość Przedmiotu Wkładu została określona przez biegłego rewidenta w drodze wyceny (dalej: „Wartość Przedmiotu Wkładu”).

Cena emisyjna wszystkich akcji była wyższa niż cena nominalna tych akcji. Wartość emisyjna wszystkich akcji odpowiadała Wartości Przedmiotu Wkładu. Nadwyżka łącznej ceny emisyjnej akcji nad wartością nominalną została przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki Zależnej (tzw. agio emisyjne).

Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Znaku Towarowego w zamian za wydane akcji zostało udokumentowane fakturą VAT wystawioną przez Wnioskodawcę (dalej: „Faktura Aportowa”). Wartość Przedmiotu Wkładu została wskazana jako wartość Znaku Towarowego powiększona o wartość podatku VAT.

Spółka wykazała podatek należny wynikający z Faktury Aportowej, w deklaracji VAT-7 za miesiąc październik 2013 r., regulując zobowiązanie podatkowe wynikające ze złożonej deklaracji.

W związku z powyższym, Spółka nabrała wątpliwości, czy w momencie wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej w październiku 2013 r., dokonała prawidłowego określenia podstawy opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego, zgodnie z ówcześnie obowiązującym art. 29 ust. 9 ustawy o VAT. W rezultacie zasadne jest odwołanie się do przepisów ustawy o VAT, regulujących sposób określania podstawy opodatkowania, tj. art. 29, obowiązujących w momencie wniesienia Przedmiotu Wkładu.

Powyższa wątpliwości wynika z faktu, że od momentu dokonania wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej w październiku 2013 r. zmianie ulegała linia interpretacyjna przepisów dot. określania podstawy opodatkowania. W rezultacie Spółka chce uzyskać jednoznaczne rozstrzygnięcie w jaki sposób należało określić podstawę opodatkowania wniesienia Przedmiotu Wkładu do Spółki Zależnej w październiku 2013 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, zgodnie z art. 29 ust. 9 ustawy o VAT, obowiązującym w momencie dokonania wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej, podstawę opodatkowania podatkiem VAT czynności wniesienia wkładu niepieniężnego stanowiła Wartość Przedmiotu Wkładu pomniejszona o wartość podatku VAT, określona zgodnie z wyceną dokonaną na potrzeby wniesienia ww. wkładu?

Zdaniem Wnioskodawcy, podstawę opodatkowania VAT czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej, w momencie jego dokonania, powinna stanowić Wartość Przedmiotu Wkładu, pomniejszona o wartość podatku VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Przedmiotem wniosku jest wykładnia art. 29 ust. 9 ustawy o VAT obowiązującego w momencie wniesienia Znaku Towarowego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT), natomiast świadczenie usług to świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT).

Z powyższego wynika, że wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci praw do wartości niematerialnych i prawnych – Znaku Towarowego, spełnia definicję odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, uznane jest za sprzedaż.

W rezultacie, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki, mając na uwadze, że niniejsza czynność ma charakter świadczenia usług, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W konsekwencji, na mocy ówcześnie obowiązującego, art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podmiot wnoszący wkład niepieniężny zobowiązany był do wystawienia faktury VAT dokumentującej dokonaną czynność.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania był obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem była kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Natomiast, zgodnie z ust. 9 analizowanego artykułu, w przypadku wykonania czynności, o których mowa w art. 5, dla których nie została określona cena, podstawą opodatkowania była wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku, z zastrzeżeniem ust. 10 i 12.

Ustawodawca przewidział szczególny reżim ustalania podstawy opodatkowania w przypadku, gdy dla czynności implikujących powstanie zobowiązania podatkowego podatku VAT nie określono ceny, jaka funkcjonowałaby w warunkach transakcji handlowych opartych np. o stosunek sprzedaży, gdzie jednym z elementów przedmiotowo istotnych jest podanie określonej ceny.

Przykładem takiej czynności jest dokonanie wkładu niepieniężnego, który ze względu na charakter nie posiada zastrzeżonej ceny, jaka występuje dla stosunków charakterystycznych dla umowy sprzedaży.

Wartość Przedmiotu Wkładu została wyceniona przez niezależny podmiot. Wycena Wartości Przedmiotu Wkładu sporządzona przez biegłego rewidenta określiła wartość rynkową Znaku Towarowego powiększoną o kwotę podatku VAT. W rezultacie, tak jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, Wartość Przedmiotu Wkładu zawierała w sobie kwotę podatku VAT zgodnie z metodą „w stu”. Tak określona Wartość Przedmiotu Wkładu została wskazana przez strony transakcji w dokumentach, na podstawie których Przedmiot Wkładu był przenoszony na Spółkę Zależną. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca dla celów dokonania wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej przyjął, że podstawę opodatkowania podatkiem VAT stanowi rynkowa wartość Przedmiotu Wkładu.

Należy w tym miejscu zwrócić także uwagę na pojawiające się w praktyce stanowisko, w tym wydawanych przez Ministra Finansów interpretacjach indywidualnych, iż podstawą opodatkowania VAT w przypadku aportu jest wartość nominalna obejmowanych w zamian za aport akcji czy udziałów. Powyższe stanowisko wykształciło się w szczególności po postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca 2014 r., sygn. I FPS 6/13. Niemniej, mając na uwadze, że przedmiotowe postanowienie zostało wydane po dacie wniesienia Przedmiotu Wkładu do Spółki Zależnej, oraz po dacie nowelizacji ustawy o VAT uchylającej art. 29, to w ocenie Spółki, nie powinno znaleźć zastosowania do analizowanego stanu faktycznego.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, w celu określenia podstawy opodatkowania wniesienia Przedmiotu Wkładu do Spółki Zależnej należy odnieść się do stanowiska Ministra Finansów wyrażonego w szeregu interpretacji indywidualnych wydanych przed dniem 1 stycznia 2014 r., tj. przed nowelizacją ustawy o VAT uchylającej art. 29 oraz przed zmianą linii interpretacyjnej.

W tym miejscu należy odwołać się do stanowiska organów podatkowych, prezentowanego w 2013 r. w kontekście wkładów do spółek komandytowo-akcyjnych.

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 sierpnia 2013 r. o sygn. IPTPP2/443-470/l3-2/JN: „Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca posiada prawa do znaków towarowych, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych wartości niematerialnych i prawnych objętych zakresem ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej. Wnioskodawca zamierza objąć akcje w nowotworzonej spółce komandytowo-akcyjnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci praw do znaków towarowych. Wartość wnoszonego aportu w postaci opisanych wyżej praw do znaków towarowych zostanie ustalona wedle ich wartości rynkowej, określonej na podstawie wyceny opracowanej przez rzeczoznawcę. Prawdopodobnym jest, że nadwyżka wartości przedmiotu aportu ponad wartość nominalną wydanych akcji SKA, przekazana zostanie na kapitał zapasowy SKA (agio). W związku z aportem znaków towarowych do SKA, Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT względem podmiotu otrzymującego przedmiotowy wkład niepieniężny, tj. SKA.

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, iż w przypadku dokonania czynności wniesienia znaków towarowych do spółki prawa handlowego jako wkładu niepieniężnego (aportu), nie występuje kwota należna (cena) w zamian za wniesione prawa, lecz formę należności stanowią akcje w spółce objęte w zamian za wniesione prawa. Stąd też w powyższym przypadku podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wniesienia znaków towarowych w formie wkładu niepieniężnego do Spółki należy określić na podstawie art. 29 ust. 9 ustawy.

Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sytuacji podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla transakcji wniesienia znaków towarowych w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki będzie, zgodnie z art. 29 ust. 9 ustawy wartość rynkowa wniesionego wkładu niepieniężnego, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Przy czym należy stwierdzić, że przepisy prawa podatkowego pozostawiają stronom transakcji rozstrzygnięcie kwestii, czy wyceniona przez rzeczoznawcę wartość rynkowa praw do znaków towarowych uwzględnia podatek od towarów i usług i stanowi kwotę brutto, czy nie uwzględnia podatku od towarów i usług i stanowi kwotę netto.

Jeżeli wartość rynkowa praw do znaków towarowych wynikająca z wyceny rzeczoznawcy będzie jedynym wynagrodzeniem należnym Wnioskodawcy z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego, to wartość ta będzie stanowić kwotę należności ogółem wraz z podatkiem”.

Analogicznie stanowisko w kwestii określenia podstawy opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej zostało przedstawione w poniższych interpretacjach:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 lipca 2013 r., sygn. ILPP2/443-375/13-3/AD;
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 czerwca 2013 r., sygn. IPPPI/443-330/13-4/IGo;
  • interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 24 kwietnia 2013 r., sygn. IBPP2/443-77/13/1K.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki prawidłowo ustaliła ona podstawę opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej, i stanowiła ją Wartość Przedmiotu Wkładu wskazana w wycenie, pomniejszona o kwotę podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Tut. Organ informuje, że z uwagi na fakt, że zakres pytania dotyczy ustalenia podstawy opodatkowania dla transakcji wniesienia w 2013 roku wkładu niepieniężnego, niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku VAT obowiązujące w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym opisie sprawy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Zarówno dostawa towarów jak i świadczenie usług mieszczą się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, według której sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe.

Wniesienie aportem towarów jako odpłatna dostawa towarów, jak również wniesienie aportem praw do wartości niematerialnych i prawnych, które w świetle ustawy o podatku od towarów i usług stanowi świadczenie usług, do spółki prawa handlowego lub cywilnego w rozumieniu powołanego art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż.

W sytuacji zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast, gdy przedmiotem aportu jest świadczenie usług w rozumieniu wskazanego wyżej przepisu art. 8 ust. 1 ustawy i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia praw do wartości niematerialnych i prawnych na rzecz otrzymującego aport, mamy do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług, podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wyjaśnić należy, iż z odpłatnością za dane świadczenie mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniem a zapłatą istnieje adekwatny związek. Odpłatność może przybierać różne formy – nie jest warunkiem to, aby została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Odpłatnością jest więc także np. świadczenie zwrotne otrzymane od drugiej strony.

W świetle art. 29 ust. 1 ustawy (obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r.), podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do treści art. 29 ust. 9 ustawy (obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r.), w przypadku wykonania czynności, o których mowa w art. 5, dla których nie została określona cena, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku, z zastrzeżeniem ust. 10 i 12.

Z przepisu tego wynika, że w razie nieokreślenia przy dostawie towarów lub usług ceny za ten towar lub usługę podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa tego towaru lub usługi.

Jak więc wynika z powyższych przepisów, regulacja zawarta w ust. 9 dotyczy pewnego rodzaju sytuacji szczególnej w stosunku do przypadku określonego w ust. 1 i znajduje pierwszeństwo w zastosowaniu w razie zaistnienia takiej właśnie sytuacji, a więc zawsze wtedy, gdy dla czynności określonej w art. 5 (m.in. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług) nie została określona cena.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz. 385), ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

W przypadku dokonania czynności wniesienia towarów i usług do spółki prawa handlowego lub cywilnego jako wkładu niepieniężnego (aportu), nie występuje kwota należna (cena) w zamian za przedmiot wkładu, lecz formą należności (ekwiwalentem) dla wnoszącego jest wartość udziałów (akcji) otrzymanych w zamian za wniesiony wkład.

Z charakteru prawnego wniesienia wkładu do spółki osobowej lub handlowej wynika pewna dwoistość świadczeń dokonywanych w ramach takiej operacji. Z jednej strony wnoszący wkład (aport) przenosi na spółkę, do której dokonuje wkładu, prawo do rozporządzania określonymi składnikami majątku (materialnymi i niematerialnymi), w zamian za co otrzymuje pewne uprawnienia (udziały/akcje), które posiadają określoną wartość.

Za odpłatnym charakterem powyższych czynności przemawia ekwiwalentność świadczeń, w ramach wniesienia wkładu (aportu), zwłaszcza z uwagi na istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dokonaniem wkładu składników majątkowych a uzyskaniem przez wspólników lub udziałowców udziału kapitałowego w spółce. Ponadto istnieje możliwość określenia wartości świadczonych usług lub dostarczanych towarów w pieniądzu, co na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozwala na uznanie danej „transakcji” za mającą charakter odpłatny. Pogląd ten został sformułowany na gruncie orzeczeń 230/87 (Naturally Yours Cosmetics Ltd) oraz C-33/93 (Empire Stores Ltd).

Jak stanowi art. 2 pkt 27 lit. b ustawy, przez wartość rynkową rozumie się całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

  1. w odniesieniu do towarów – kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,
  2. w odniesieniu do usług – kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

Pojęcie wartości rynkowej zdefiniowane zostało w art. 72 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 11.12.2006, Nr 347, s. 1, z późn. zm.). W myśl tego przepisu do celów niniejszej dyrektywy „wartość wolnorynkowa” oznacza całkowitą kwotę, jaką w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium państwa członkowskiego, w którym transakcja podlega opodatkowaniu. W przypadku, gdy nie można zapewnić porównywalnej dostawy towarów lub usług „wartość wolnorynkowa” oznacza w odniesieniu do towarów, kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych lub, w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką akcyjną, będącą czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca posiada 100% akcji w innej spółce komandytowo-akcyjnej (dalej: „Spółka Zależna”). Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych. W dniu 30 października 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zależnej podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych. Wszystkie wyemitowane akcje zostały w drodze subskrypcji prywatnej objęte przez Spółkę w zamian za wkład niepieniężny. Przedmiotem wkładu niepieniężnego były prawa do znaku towarowego (dalej: „Przedmiot Wkładu” lub „Znak Towarowy”). Wartość Przedmiotu Wkładu została określona przez biegłego rewidenta w drodze wyceny (dalej: „Wartość Przedmiotu Wkładu”). Cena emisyjna wszystkich akcji była wyższa niż cena nominalna tych akcji. Wartość emisyjna wszystkich akcji odpowiadała Wartości Przedmiotu Wkładu. Nadwyżka łącznej ceny emisyjnej akcji nad wartością nominalną została przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki Zależnej (tzw. agio emisyjne). Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Znaku Towarowego w zamian za wydane akcji zostało udokumentowane fakturą VAT wystawioną przez Wnioskodawcę (dalej: „Faktura Aportowa”). Wartość Przedmiotu Wkładu została wskazana jako wartość Znaku Towarowego powiększona o wartość podatku VAT. Spółka wykazała podatek należny wynikający z Faktury Aportowej, w deklaracji VAT-7 za miesiąc październik 2013 r., regulując zobowiązanie podatkowe wynikające ze złożonej deklaracji.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy podstawą opodatkowania podatkiem VAT w przypadku transakcji wniesienia wkładów niepieniężnych jest Wartość Przedmiotu Wkładu pomniejszona o wartość podatku VAT, określona zgodnie z wyceną dokonaną na potrzeby wniesienia wkładu.

Należy ponownie wskazać, że z ww. przepisu art. 29 ust. 9 ustawy (obowiązującego w 2013 r.) wyraźnie wynikało, że w razie nieokreślenia przy dostawie towarów lub usług ceny za towar lub usługę podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa tego towaru lub usługi.

Jak wynika z wniosku dla wniesionych wkładów niepieniężnych nie została ustalona cena. Wartość Przedmiotu Wkładu została określona przez biegłego rewidenta w drodze wyceny.

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że stosowana przez Wnioskodawcę w 2013 r. praktyka w zakresie określania podstawy opodatkowania wniesionego aportu ustalana na podstawie wartości rynkowej składników majątkowych stanowiących wnoszony aport, zgodnie z art. 29 ust. 9 ustawy, była prawidłowa.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem VAT, w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej w zamian za objęcie akcji w tej Spółce w stanie prawnym obowiązującym w 2013 roku, należało ustalić zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 29 ust. 9 ustawy. W konsekwencji, podstawą opodatkowania ww. transakcji była wartość rynkowa przedmiotu aportu, pomniejszona o kwotę podatku VAT.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz odnosząc się do opisu sprawy należy stwierdzić, że w opisanej sytuacji (która miała miejsce w 2013 roku) podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci Znaku Towarowego była – zgodnie z art. 29 ust. 9 ustawy – Wartość Przedmiotu Wkładu pomniejszona o wartość podatku VAT, określona zgodnie z wyceną dokonaną na potrzeby wniesienia przedmiotowego wkładu niepieniężnego.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.