Wkłady niepieniężne | Interpretacje podatkowe

Wkłady niepieniężne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wkłady niepieniężne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci ZCP do Spółki RO
Fragment:
Wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki RO NSC planuje przeniesienie Placówki dealerskiej do spółki odpowiedzialnej za prowadzenie sprzedaży bezpośredniej (retail operations) (dalej Spółka RO). Spółka RO jest zainteresowanym zidentyfikowanym w części B załącznika ORD-WS/A. W ustalonej przez strony dacie NSC wniesie do Spółki RO Placówkę dealerską jako wkład niepieniężny (dalej: Dzień Aportu) w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki RO. Cała wartość wkładu niepieniężnego – Placówki dealerskiej – zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki RO. Wartość nominalna udziałów wydanych NSC w zmian za wkład niepieniężny w postaci Placówki Dealerskiej będzie odpowiadać zidentyfikowanej przez strony wartości Placówki dealerskiej. Wartość Placówki dealerskiej zostanie zatem w całości przekazana na kapitał zakładowy Spółki RO. Na potrzeby niniejszego wniosku jako element stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) należy przyjąć założenie, że aport Placówki dealerskiej stanowić będzie aport zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) w rozumieniu art. 2 pkt 27e UVAT, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 6 pkt 1 UVAT a Placówka dealerska stanowić będzie również ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 UoPDOP.
2017
4
paź

Istota:
W zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji spółki, które zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci ZCP obejmujący wartości niematerialne i prawne, wartość należności z tytułu dostaw i usług krajowych i zagranicznych oraz należności pozostałych, należności niezafakturowane, odpisy od należności wątpliwych, środki pieniężne na rachunkach bankowych, wartość kosztów rozliczanych w czasie oraz wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
Fragment:
(...) wkład niepieniężny w postaci ZCP? Czy i w jakiej wysokości Wnioskodawca winien uwzględnić wartość odpisów na należności wątpliwe ustalając koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji Spółki, które zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci ZCP? Czy i w jakiej wysokości Wnioskodawca winien uwzględnić wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych ustalając koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji Spółki, które zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci ZCP? Czy Wnioskodawca winien uwzględnić wartość kosztów rozliczanych w czasie ustalając koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji Spółki, które zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci ZCP? Czy Wnioskodawca winien uwzględnić wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług ustalając koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji Spółki, które zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci ZCP? Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na zadane jw. pytania. W części dotyczącej zaprezentowanego przez Wnioskodawcę stanowiska oznaczonego odpowiednio Ad 8, Ad 9 oraz Ad 10 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.
2017
12
lip

Istota:
W którym momencie Wnioskodawca będzie musiał rozpoznać przychód w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w zamian za wyemitowane warranty subskrypcyjne?
Fragment:
Warranty subskrypcyjne będą objęte przez Wnioskodawcę w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości, co oznaczać będzie, źe w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych na spółkę komandytowo-akcyjną przeniesiona będzie własność nieruchomości, stanowiącej wkład niepieniężny. Dokumenty akcji nie zostaną wydane Wnioskodawcy w momencie emisji warrantów subskrypcyjnych lecz w terminie, w którym zgodnie z uchwałą odpowiedniego organu spółki komandytowo-akcyjnej Wnioskodawca będzie uprawniony do wykonania prawa w warrantów subskrypcyjnych, tj. wykonania zapisu lub objęcia akcji spółki komandytowo-akcyjnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. W którym momencie Wnioskodawca będzie musiał rozpoznać przychód w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w zamian za wyemitowane warranty subskrypcyjne? Zdaniem Wnioskodawcy, przychód związany z wniesieniem wkładu niepieniężnego w zamian za warranty subskrypcyjne powstanie w momencie wydania dokumentów akcji, na co wskazuje literalna wykładnia art. 12 ust. 1b pkt 3) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
22
cze

Istota:
1. Czy z uwagi na zamiar wykorzystania nieruchomości do wykonania opodatkowanej VAT odpłatnej dostawy towarów, poprzez wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do osobowej spółki prawa handlowego udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z przyznaniem wyłącznego prawa użytkowania położonego na nim budynku Bloku C, Spółce przysługiwać będzie prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z budową Bloku C?
2. Czy dostawa udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z przyznaniem wyłącznego prawa użytkowania położonego na nim budynku Bloku C (wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do osobowej spółki prawa handlowego) będzie podlegała opodatkowaniu VAT?
Fragment:
Spółka rozważa możliwość wniesienia udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z udziałem wprawie własności położonych na nim budynków tytułem wkładu niepieniężnego do osobowej spółki prawa handlowego (spółki jawnej lub spółki komandytowej), przy czym na moment dokonania wkładu niepieniężnego na rzecz spółki osobowej przyznane zostanie prawo wyłącznego korzystania i pobierania pożytków z części nieruchomości objętej Inwestycją (w tym prawo wyłącznego korzystania i pobierania pożytków z budynku Bloku C), podczas gdy Spółce przysługiwać będzie prawo wyłącznego korzystania i pobierania pożytków z pozostałej części nieruchomości (tzw. podział quoad usum). W związku z powyższym, w wyniku dokonania wkładu niepieniężnego Spółka oraz spółka osobowa staną się współużytkownikami wieczystymi gruntu oraz współwłaścicielami położonych na nim budynków Przychodni, lecz równocześnie przysługiwać im będzie wyłączne uprawnienie do użytkowania określonej części gruntów wraz z położonymi na nich budynkami w wyniku dokonanego na mocy umowy aportowej wiążącego podziału nieruchomości quoad usum. Nie jest wykluczone, że w chwili wniesienia wkładu niepieniężnego Inwestycja nie będzie jeszcze ukończona. W takim przypadku w wyniku dokonania wkładu niepieniężnego oraz podziału nieruchomości quoad usum, na rzecz spółki osobowej przyznane zostanie prawo wyłącznego użytkowania gruntu, na którym znajdować się będzie nieukończony, znajdujący się w trakcie budowy budynek Bloku C.
2017
23
maj

Istota:
Przyjmując za Wnioskodawcą, że prawa majątkowe wynikające z udziałów posiadanych w spółce mającej siedzibę w Polsce (tu: w T. Sp. z o.o.) są - w świetle powyższego opisu zdarzenia przyszłego - wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tam, gdzie znajduje się siedziba Spółki Zależnej) i na jej terytorium będą także wykonywane w momencie zawarcia umowy sprzedaży udziałów, należy stwierdzić, że czynność sprzedaży przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej dokonana na rzecz Nabywcy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast wniesienie przez Spółkę wkładu niepieniężnego w formie udziałów w Spółce Zależnej na kapitał Nabywcy będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ponieważ, jak wskazał Wnioskodawca rzeczywisty ośrodek zarządzania oraz siedziba spółki K. GmbH w chwili wniesienia przez Spółkę wkładu niepieniężnego w formie udziałów na kapitał K. GmbH, będą się znajdowały na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Tym samym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
GmbH w chwili wniesienia przez Spółkę wkładu niepieniężnego w formie udziałów na kapitał K. GmbH, będą się znajdowały na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wniesienie przez Spółkę wkładu niepieniężnego w formie udziałów w Spółce Zależnej na kapitały Nabywcy będzie objęte zakresem opodatkowania VAT i w związku z tym Spółka będzie zobowiązana udokumentować tę transakcję fakturą, na której wykaże kwotę podatku należnego do zapłaty? Czy sprzedaż przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej dokonana na rzecz Nabywcy będzie objęte zakresem opodatkowania VAT i w związku z tym Spółka będzie zobowiązana udokumentować tę transakcję fakturą, na której wykaże kwotę podatku należnego do zapłaty? Czy jeśli uznać, że wniesienie wkładu niepieniężnego w formie udziałów (pytanie nr 1) lub sprzedaż udziałów (pytanie numer 2) będzie objęte zakresem opodatkowania VAT, to jakie będzie miejsce świadczenia oraz jaką stawkę VAT należy zastosować dla celów przedmiotowej transakcji? Czy wniesienie przez Spółkę wkładu niepieniężnego w formie udziałów w Spółce Zależnej na kapitały Nabywcy będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce? Czy sprzedaż przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej dokonana na rzecz Nabywcy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki
Fragment:
(...) wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne; wartości: określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, określonej zgodnie z ust. 1k, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni; faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub wytworzenie, innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki; (...)
2017
18
maj

Istota:
Czy wniesienie do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci biura obrotu nieruchomościami wraz z lokalami, w których Biuro jest prowadzone oraz z wszelkimi niezbędnymi do jego prowadzenia środkami materialnymi (w tym wyposażeniem) i niematerialnymi, przeniesieniem pracowników i wszelkich zobowiązań, w zamian za uzyskanie statusu wspólnika spółki (komandytariusza) można zakwalifikować jako transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), do której, stosownie do postanowień art. 6 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r, o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, ze zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się?
Fragment:
Wartość wkładu niepieniężnego w postaci Biura pokryje w całości „ sumę komandytową Wnioskodawcy ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wniesienie do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci opisanego wyżej biura obrotu nieruchomościami wraz z lokalami, w których Biuro jest prowadzone oraz z wszelkimi niezbędnymi do jego prowadzenia środkami materialnymi (w tym wyposażeniem) i niematerialnymi, przeniesieniem pracowników i wszelkich zobowiązań, w zamian za uzyskanie statusu wspólnika spółki (komandytariusza) można zakwalifikować jako transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), do której, stosownie do postanowień art. 6 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r, o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, ze zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się? Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie do spółki komandytowej wkładem niepieniężnym opisanego biura obrotu nieruchomościami wraz ze wszystkimi jego składnikami wskazanymi powyżej, w zamian za uzyskanie statusu komandytariusza w tej spółce, będzie stanowiło transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa i w związku z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, do tej transakcji nie będzie stosować się przepisów tej ustawy.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z objęciem udziałów w spółce z o.o. za wkład niepieniężny
Fragment:
Zatem, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu ustawy obowiązującym do 31 grudnia 2016 r., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Mając na uwadze treść powołanych powyżej przepisów stwierdzić należy, że: jeżeli przeniesienie własności przedmiotu wkładu niepieniężnego i objęcie udziałów w spółce z o.o. za ten wkład, nastąpi w roku 2016, a przychód z tego tytułu powstanie dopiero po 1 stycznia 2017 r., tj. wpis do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki nastąpi po dniu 1 stycznia 2017 r., to do określenia przychodu z tego tytułu zastosowanie będą miały przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2016 r., natomiast jeżeli objęcie udziałów w spółce z o. o. za wkład niepieniężny, nastąpi w roku 2017, to do określenia przychodu z tego tytułu będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a ustawy Ordynacja podatkowa.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z objęciem udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część
Fragment:
(...) wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Natomiast stosownie do art. 15 ust. 1j pkt 1 ustawy o PDOP, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do Spółki Wnoszącej Aport, w opisanym zdarzeniu przyszłym, zastosowanie znajdzie przytoczony powyżej przepis. Sytuacja przedstawiona w ramach opisu zdarzenia przyszłego spełnia bowiem wszystkie przesłanki wskazane w ramach dyspozycji art. 15 ust. 1j pkt 1 ww. ustawy: Spółka Wnosząca Aport wniesie do Spółki wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; w zamian za przedmiotowy wkład obejmie udziały w kapitale zakładowym Spółki; z tytułu objęcia udziałów w kapitale Spółki, Spółka uzyska przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP; przedmiotem wkładu do Spółki kapitałowej będą środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z objęciem udziałów w spółce z o.o. za wkład niepieniężny.
Fragment:
Stosownie do art. 3 ww. ustawy zmieniającej - jeżeli przeniesienie na spółkę albo spółdzielnię własności przedmiotu wkładu niepieniężnego nastąpiło w roku podatkowym rozpoczętym przed dniem 1 stycznia 2017 r., a przychód z tego tytułu powstał w roku podatkowym rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2016 r., przychód z tego tytułu określa się na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, albo na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym. Zatem w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 roku. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu ustawy obowiązującym do 31 grudnia 2016 r., przychodem z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny jest ich wartość nominalna. Z treści tego przepisu wynika, że w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej po stronie udziałowca lub akcjonariusza powstaje przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny. W art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wskazał, że – przy ustalaniu wartości uzyskanego w wyżej wymieniony sposób przychodu stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
11
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.