Wkłady niepieniężne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wkłady niepieniężne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
cze

Istota:

Braku powstania przychodu do opodatkowania w związku z wniesieniem do Spółki Budowlanej wkładu niepieniężnego w postaci Oddziału.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy transakcja polegająca na wniesieniu wkładu niepieniężnego w formie Oddziału w zamian za udziały w Spółce Budowlanej nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu do opodatkowania zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 25 updop. Mając na względzie przywołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że wniesienie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b updop, nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy. W przedmiotowej sprawie zostały spełnione następujące przesłanki do zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b: organ uznał, że wnoszony w formie wkładu niepieniężnego Oddział stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wkład niepieniężny zostanie wniesiony przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wniesienie Oddziału do Spółki Budowlanej w zamian za udziały nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, należy uznać za prawidłowe.

2018
24
kwi

Istota:

Przychód i kup z tytułu objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny

Fragment:

(...) wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne; wartości: określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 – jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni; faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki; (...)

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych z objęciem udziałów w spółce z o.o. za wkład niepieniężny

Fragment:

(...) wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne; wartości: określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a − jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) albo wkłady objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni; faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub wytworzenie innych, niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika − jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki; wydatków na nabycie lub wytworzenie (...)

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych z objęciem udziałów w spółce z o.o. za wkład niepieniężny

Fragment:

Zatem, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu ustawy obowiązującym do 31 grudnia 2016 r., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Mając na uwadze treść powołanych powyżej przepisów stwierdzić należy, że: jeżeli przeniesienie własności przedmiotu wkładu niepieniężnego i objęcie udziałów w spółce z o.o. za ten wkład, nastąpi w roku 2016, a przychód z tego tytułu powstanie dopiero po 1 stycznia 2017 r., tj. wpis do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki nastąpi po dniu 1 stycznia 2017 r., to do określenia przychodu z tego tytułu zastosowanie będą miały przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2016 r., natomiast jeżeli objęcie udziałów w spółce z o.o. za wkład niepieniężny, nastąpi w roku 2017, to do określenia przychodu z tego tytułu będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a ustawy Ordynacja podatkowa.

2018
15
kwi

Istota:

Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki z o.o. w organizacji

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy - dochodem z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część jest różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1e pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów – ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art . 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 1i ww. ustawy – jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1e.

2018
15
kwi

Istota:

CIT - w zakresie skutków podatkowych przeniesienia przez Wnioskodawcę na Spółkę z o. o. przedmiotu Wkładu Niepieniężnego w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o.

Fragment:

Wszystkie nowo ustanowione udziały zostaną pokryte przez Wnioskodawcę wkładem niepieniężnym. Przedmiotem wkładu niepieniężnego będzie udział w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntowej wraz z udziałem w prawie własności posadowionych na tej działce budynków i urządzeń (dalej zwany „ Wkładem Niepieniężnym ”). Obecnie Wnioskodawca jest użytkownikiem wieczystym przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz właścicielem posadowionych na niej budynków i urządzeń posiadającym 100% udziałów w prawie użytkowania wieczystego i prawie własności budynków. Cenę objęcia udziałów powstałych w wyniku planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. będzie stanowiła wartość rynkowa Wkładu Niepieniężnego. Wartość rynkowa Wkładu Niepieniężnego będzie wyższa od łącznej wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za ten Wkład Niepieniężny. Nadwyżka wartości rynkowej Wkładu Niepieniężnego nad wartością nominalną objętych w zamian za Wkład Niepieniężny udziałów będzie przekazana na kapitał zapasowy Spółki z o.o. Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z o.o. planowane jest do dnia 31 grudnia 2016 r.

2018
15
kwi

Istota:

Czy wniesienie Wkładu Niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej powodować będzie powstanie po stronie Wnioskodawcy jakichkolwiek konsekwencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, a w szczególności czy nie powstanie z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy przychód do opodatkowania lub koszt uzyskania przychodu na moment wniesienia wkładu?

Fragment:

Wnioskodawca zamierza wnosić wkłady niepieniężne do spółek jawnych lub spółek komandytowych z siedzibą w Polsce (dalej: „ Spółka Osobowa ”). Przedmiotem planowanych wkładów niepieniężnych będą wierzytelności z tytułu udzielonych przez Wnioskodawcę pożyczek, obejmujące wierzytelność główną oraz wierzytelność o zapłatę odsetek od kapitału pożyczki bądź samą wierzytelność o zapłatę odsetek od kapitału pożyczki (dalej: „ Wkład Niepieniężny ”). Wkład Niepieniężny nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani przepisów podatkowych. Wkład Niepieniężny będzie stanowić jedynie część majątku Wnioskodawcy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wniesienie Wkładu Niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej powodować będzie powstanie po stronie Wnioskodawcy jakichkolwiek konsekwencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, a w szczególności czy nie powstanie z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy przychód do opodatkowania lub koszt uzyskania przychodu na moment wniesienia wkładu? Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie Wkładu Niepieniężnego (...)

2018
22
mar

Istota:

W zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymywaniem od Emitenta płatności wynikających ze Skryptów dłużnych.

Fragment:

Równocześnie jednak Wnioskodawca podkreśla, że z dniem 1 stycznia 2017 r. zmianie uległo brzmienie przepisów art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT, zgodnie z którym dla podmiotu wnoszącego wkład niepieniężny przychodem jest „ wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio. ” Mając zatem na uwadze, że obecnie przedmiotem opodatkowania w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, jest zawsze pełna wartość rynkowa wkładu, niezależnie od wysokości wartości nominalnej udziałów w kapitale zakładowym spółki wydanych w zamian za wniesione wkłady, w ocenie Wnioskodawcy, w celu zachowania spójności systemu podatkowego, tj. uznania za koszt uzyskania przychodu u nabywcy tej wartości, która dla zbywającego stanowiła podlegający opodatkowaniu przychód podatkowy, należy uznać, że dla Wnioskodawcy podstawę do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z uzyskaniem wypłat z tytułu obniżenia wartości nominalnej otrzymanych aportem Skryptów dłużnych stanowić będzie ich wartość określona w umowie spółki, nie niższa od ich wartości rynkowej.

2018
17
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności pożyczkowej.

Fragment:

(...) wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne; wartości: określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części − jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni; faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki; (...)

2018
15
lut

Istota:

W sytuacji opisanej we wniosku wystawiając weksel własny Spółka nie zmniejszy swoich aktywów, zobowiąże się jedynie do zapłaty sumy pieniężnej określonej w treści weksla. Taka czynność nie może być uznana za faktyczne poniesienie wydatków na nabycie przedmiotu wkładu (wierzytelności pożyczkowej do spółki z o.o.), co oznacza, że Spółka obejmując udziały w sp.z o.o. nie może rozpoznać kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1j pkt 3 updop.

Fragment:

(...) wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Na podstawie art. 15 ust. 1j pkt 3 updop, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni – ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokości faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub wytworzenie, innych niż wymienione w pkt 1, 2 i 2a składników majątku podatnika – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki. Istotą sprawy jest ustalenie, czy Spółka ma prawo pomniejszyć przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności pożyczkowej o wydatki na nabycie tej wierzytelności. W tym celu należy ustalić czy, jak wynika z literalnego brzmienia art. 15 ust. 1j pkt 3, Spółka faktycznie poniesie wydatki na nabycie wierzytelności pożyczkowej od osoby fizycznej. Zdaniem Spółki za faktyczne poniesienie wydatku można uznać samo wystawienie weksla własnego.