Wkłady niepieniężne | Interpretacje podatkowe

Wkłady niepieniężne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wkłady niepieniężne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przychodem z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nabytych wierzytelności wynikających z udzielonych poręczeń będzie - odpowiednio do art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - wartość kapitału zakładowego objętego w Spółce kapitałowej, natomiast takim przychodem nie będzie ewentualne agio?
Fragment:
(...) wkładu niepieniężnego do nowo zakładanej spółki kapitałowej) albo dzień wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej (w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do istniejącej spółki kapitałowej)? Niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie pytania oznaczonego numerem 1 we wniosku. W zakresie pytania o numerze 2 zostanie Wnioskodawcy wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania nr 1 - wniesienie do Spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci nabytych na podstawie art. 518 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm. dalej „ Kodeks cywilny ”) wierzytelności będzie skutkować w świetle art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powstaniem po stronie Spółki przychodu w wysokości nominalnej wartości kapitału zakładowego objętego w Spółce kapitałowej, natomiast ewentualne agio nie będzie stanowiło po stronie Spółki przychodu. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 1: W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca wniesie nabyte wierzytelności wynikające z realizacji udzielonych przez niego poręczeń tytułem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej (istniejącej lub nowo zakładanej).
2017
7
gru

Istota:
Moment powstania przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego.
Fragment:
(...) wkładu niepieniężnego do nowo zakładanej spółki kapitałowej) albo dzień wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej (w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do istniejącej spółki kapitałowej). Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 2: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera w art. 15 ust. lj szczególne unormowania dotyczące ustalania kosztów uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7. Koszty te zostały zróżnicowane w zależności, czy przedmiot wnoszonego do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, stanowią: środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, inne składniki. Na mocy art. 15 ust. lj pkt 3 tej ustawy, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, którego przedmiotem są składniki majątku inne niż środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, udziały (akcje) w spółce, wkłady w spółdzielni - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokości faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie tych składników majątku podatnika.
2017
7
gru

Istota:
W zakresie określenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT w związku z wniesieniem Wkładu Niepieniężnego w postaci nieruchomości.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 30 października 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT w związku z wniesieniem Wkładu Niepieniężnego w postaci nieruchomości. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego, podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym jako podatnik VAT „ czynny ” (dalej: „ Wnioskodawca ”). Wnioskodawca rozważa wniesienie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej tytułem wkładu niepieniężnego (dalej: „ Wkład niepieniężny ”) do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego (dalej: „ Sp. z o.o. ”). Przedmiot Wkładu niepieniężnego nie będzie spełniał definicji przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części, stąd też transakcja wniesienia Wkładu niepieniężnego do Sp. z o.o. podlegała będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „ podatek VAT ”). Nie znajdzie bowiem zastosowania wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT przewidziane w art. 6 ustawy o VAT. W zamian za wniesienie Wkładu niepieniężnego do Sp. z o.o. Wnioskodawca obejmie udziały w Sp. z o.o., przekazując jej faktyczne władztwo nad przedmiotem Wkładu niepieniężnego. Objęcie udziałów Sp. z o.o. przez Wnioskodawcę nastąpi powyżej ich wartości nominalnej, czyli Wnioskodawca obejmie udziały o wartości nominalnej niższej niż ich wartość emisyjna.
2017
6
gru

Istota:
Czy wartość nominalna wierzytelności wynikających z udzielonych przez Spółkę pożyczek, które będą stanowić wkład niepieniężny wniesiony przez Wnioskodawcę do Spółki Zależnej w zamian za objęcie w niej udziałów (akcji) będzie mogła być rozpoznana przez Spółkę, jako koszt uzyskania przychodu w świetle art. 15 ust. lj pkt 3 ustawy o CIT?
Fragment:
Nr 0114-KDIP2-3.4010.268.2017.1.KK o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności do Spółki Zależnej ‒ jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 września 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności do Spółki Zależnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, opodatkowana od całości swoich dochodów na terytorium Polski. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług udzielania pożyczek poza systemem bankowym. Wnioskodawca planuje w przyszłości wnieść wkład niepieniężny do spółki (dalej: Spółka Zależna), o której mowa w art. 4a. pkt 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm., dalej: „ ustawa o CIT ”) w zamian obejmując udziały (akcje) w Spółce Zależnej. Przedmiotem wkładu niepieniężnego będą prawa majątkowe związane z prowadzony przez Spółkę działalnością, tj. prawa w postaci wierzytelności z tytułu udzielonych swoim klientom pożyczek oraz wszelkich opłat związanych z udzielonymi pożyczkami.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów/akcji spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności pożyczkowych
Fragment:
(...) wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne; wartości: określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) albo wkłady objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni; faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki; wydatków na nabycie (...)
2017
6
gru

Istota:
W zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów/akcji spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności pożyczkowych.
Fragment:
(...) wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne; wartości: określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) albo wkłady objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni; faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki; wydatków na nabycie (...)
2017
6
gru

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia udziałów w spółce z o.o. do innej spółki kapitałowej
Fragment:
Jeżeli w wyniku wniesienia przez wspólnika aportu, spółka nabywająca nie uzyska bezwzględnej większości praw głosu w spółce, której udziały były przedmiotem aportu, albo spółka nabywająca przed dokonaniem transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego, nie posiadała bezwzględnej większości praw głosu w spółce, której udziały są nabywane, do przychodów takich nie stosuje się przepisów art. 24 ust. 8a ww. ustawy. W rozstrzyganej kwestii koniecznym jest analizowanie sytuacji każdego ze wspólników osobno. Zwolnienie z podatku może uzyskać tylko osoba wnosząca większościowy pakiet udziałów, lub osoba, która dokonała wymiany udziałów, w wyniku której spółka nabywająca przed dokonaniem transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego, posiadała bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały są nabywane, zwiększając ilość udziałów w tej spółce, ponieważ wypełni określone przesłanki wynikające z ww. przepisów. Zatem przepis art. 24 ust. 8c ww. ustawy ma również zastosowanie do wspólnika określonego w art. 24 ust. 8a i ust. 8b pkt 2 ustawy, biorącego udział w więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), jeżeli w wyniku tych transakcji spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo posiadając bezwzględną większość praw głosu w innej spółce, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce.
2017
10
lis

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia udziałów w spółce z o.o. do innej spółki kapitałowej
Fragment:
Jeżeli w wyniku wniesienia przez wspólnika aportu, spółka nabywająca nie uzyska bezwzględnej większości praw głosu w spółce, której udziały były przedmiotem aportu, albo spółka nabywająca przed dokonaniem transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego, nie posiadała bezwzględnej większości praw głosu w spółce, której udziały są nabywane, do przychodów takich nie stosuje się przepisów art. 24 ust. 8a ww. ustawy. W rozstrzyganej kwestii koniecznym jest analizowanie sytuacji każdego ze wspólników osobno. Zwolnienie z podatku może uzyskać tylko osoba wnosząca większościowy pakiet udziałów, lub osoba, która dokonała wymiany udziałów, w wyniku której spółka nabywająca przed dokonaniem transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego, posiadała bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały są nabywane, zwiększając ilość udziałów w tej spółce, ponieważ wypełni określone przesłanki wynikające z ww. przepisów. Zatem przepis art. 24 ust. 8c ww. ustawy ma również zastosowanie do wspólnika określonego w art. 24 ust. 8a i ust. 8b pkt 2 ustawy, biorącego udział w więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), jeżeli w wyniku tych transakcji spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo posiadając bezwzględną większość praw głosu w innej spółce, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce.
2017
10
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci ZCP do Spółki RO
Fragment:
Wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki RO NSC planuje przeniesienie Placówki dealerskiej do spółki odpowiedzialnej za prowadzenie sprzedaży bezpośredniej (retail operations) (dalej Spółka RO). Spółka RO jest zainteresowanym zidentyfikowanym w części B załącznika ORD-WS/A. W ustalonej przez strony dacie NSC wniesie do Spółki RO Placówkę dealerską jako wkład niepieniężny (dalej: Dzień Aportu) w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki RO. Cała wartość wkładu niepieniężnego – Placówki dealerskiej – zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki RO. Wartość nominalna udziałów wydanych NSC w zmian za wkład niepieniężny w postaci Placówki Dealerskiej będzie odpowiadać zidentyfikowanej przez strony wartości Placówki dealerskiej. Wartość Placówki dealerskiej zostanie zatem w całości przekazana na kapitał zakładowy Spółki RO. Na potrzeby niniejszego wniosku jako element stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) należy przyjąć założenie, że aport Placówki dealerskiej stanowić będzie aport zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) w rozumieniu art. 2 pkt 27e UVAT, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 6 pkt 1 UVAT a Placówka dealerska stanowić będzie również ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 UoPDOP.
2017
4
paź

Istota:
W zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji spółki, które zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci ZCP obejmujący wartości niematerialne i prawne, wartość należności z tytułu dostaw i usług krajowych i zagranicznych oraz należności pozostałych, należności niezafakturowane, odpisy od należności wątpliwych, środki pieniężne na rachunkach bankowych, wartość kosztów rozliczanych w czasie oraz wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
Fragment:
(...) wkład niepieniężny w postaci ZCP? Czy i w jakiej wysokości Wnioskodawca winien uwzględnić wartość odpisów na należności wątpliwe ustalając koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji Spółki, które zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci ZCP? Czy i w jakiej wysokości Wnioskodawca winien uwzględnić wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych ustalając koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji Spółki, które zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci ZCP? Czy Wnioskodawca winien uwzględnić wartość kosztów rozliczanych w czasie ustalając koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji Spółki, które zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci ZCP? Czy Wnioskodawca winien uwzględnić wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług ustalając koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji Spółki, które zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci ZCP? Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na zadane jw. pytania. W części dotyczącej zaprezentowanego przez Wnioskodawcę stanowiska oznaczonego odpowiednio Ad 8, Ad 9 oraz Ad 10 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.
2017
12
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.