Wkłady niepieniężne | Interpretacje podatkowe

Wkłady niepieniężne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wkłady niepieniężne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania równowartości przedmiotu wkładu niepieniężnego
Fragment:
Na dzień złożenia wniosku komplementariusz SKA nie wykonał swojego ustawowego obowiązku i nie zwrócił Wnioskodawcy przedmiotu wkładu niepieniężnego. Wnioskodawca rozważa wystąpienie do Spółki z formalnym żądaniem zwrotu przedmiotu wkładu lub jego ekwiwalentu w pieniądzu lub w naturze (np. w innych papierach wartościowych). Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę równowartości w pieniądzu/ekwiwalentu przedmiotu wkładu niepieniężnego od spółki komandytowo-akcyjnej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu zbycia akcji, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sposób opodatkowania tych dochodów określa art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 - osiągnięta w roku podatkowym.
2017
22
lut

Istota:
Czy transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania obowiązku podatkowego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na moment objęcia udziałów w zamian za ww. wkład niepieniężny
Fragment:
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 updop przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. Wniesienie innego wkładu niepieniężnego, niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część i objęcie w zamian za ten wkład udziałów (akcji) w kapitale zakładowym spółki powoduje powstanie przychodu. Reasumując powyższe, w ocenie Wnioskodawcy zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań składający się na Zakład Wnioskodawcy w miejscowości A, będący przedmiotem planowanego wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop. W niniejszej sytuacji, w związku z planowanym wniesieniem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań składającego się na Zakład w miejscowości A po stronie Wnioskodawcy nie powstanie na moment objęcia udziałów przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, ponieważ przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa.
2017
2
lut

Istota:
1. Czy wniesienie do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci opisanego wyżej biura obrotu nieruchomościami wraz z lokalami, w których biuro jest prowadzone oraz z wszelkimi niezbędnymi do jego prowadzenia środkami materialnymi (w tym wyposażeniem) i niematerialnymi, przeniesieniem pracowników i wszelkich zobowiązań, w zamian za uzyskanie statusu wspólnika spółki (komandytariusza) można zakwalifikować jako transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), do której stosownie do postanowień art. 6 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r, o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, ze zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się?
2. Jeżeli taką transakcję zakwalifikuje się jako transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to czy wniesienie wkładem niepieniężnym ZCP Wnioskodawcy (osoby fizycznej) do spółki komandytowej, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, rodzi obowiązek podatkowy w zakresie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350, ze zm.) po stronie wnoszącego, tj. Wnioskodawcy i po stronie wspólników spółki -jako otrzymujących wkład niepieniężny?
Fragment:
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Wnioskodawca uważa, że wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej powoduje powstanie przychodu tylko u osoby wnoszącej wkład, jednak przychód ten jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prawidłowość tego stanowiska potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 24 kwietnia 2014 r., sygn. ILPB1/415-149/14-4/AG . Oznacza to, iż wniesienie wkładem niepieniężnym zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę do spółki komandytowej (osobowej), jest czynnością, która nie rodzi obowiązku podatkowego dla Wnioskodawcy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Potwierdzenie takiego stanowiska można znaleźć w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 czerwca 2014 r., sygn. ITPB1/415-288/14/EM - "W związku z tym, wniesienie aportu do spółki osobowej nie rodzi z tego tytułu obowiązku podatkowego, jest to czynność prawna neutralna podatkowo".
2017
1
lut

Istota:
Czy wniesienie Oddziału NSO Spółki w drodze wkładu niepieniężnego do Spółki Przejmującej, będzie neutralne podatkowo dla Spółki, a w szczególności nie powstanie przychód do opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, gdyż wnoszony wkład niepieniężny stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT.
Fragment:
(...) wkład niepieniężny stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT. W opinii Wnioskodawcy, opisany w zdarzeniu przyszłym Aport będzie neutralny na gruncie podatku dochodowego dla Spółki, a w szczególności nie powstanie przychód do opodatkowania zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Z literalnego brzmienia cytowanego przepisu wynika, że przychód po stronie podmiotu wnoszącego wkład niepieniężny powstaje wówczas, gdy przedmiotem aportu nie jest przedsiębiorstwo lub ZCP. Zatem, w przypadku wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, po stronie wnoszącego wkład nie powstaje przychód do opodatkowania. Oznacza to, że wartość nominalna udziałów w spółce, objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP nie generuje przychodu podatkowego na dzień objęcia tych udziałów.
2017
31
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych planowanego wniesienia wk3adu niepienie?nego w postaci udzia3ów w spó3ce zale?nej.
Fragment:
Dodatkowo zgodnie z art. 12 ust. 11 ustawy o PDOP przepis ust. 4d stosuje sie, je?eli: spó3ka nabywaj1ca oraz spó3ka, której udzia3y (akcje) s1 nabywane, s1 podmiotami wymienionymi w za31czniku nr 3 do ustawy lub s1 spó3kami podlegaj1cymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ca3ooci swoich dochodów, bez wzgledu na miejsce ich osi1gania, w innym ni? panstwo cz3onkowskie Unii Europejskiej panstwie nale?1cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udzia3y (akcje) stanowi1 wk3ad niepienie?ny przeznaczony w ca3ooci lub w czeoci na podwy?szenie kapita3u zak3adowego spó3ki nabywaj1cej. Ze wskazanych powy?ej przepisów wynika, ?e objecie udzia3ów (akcji) w spó3ce kapita3owej w zamian za wk3ad niepienie?ny do tej spó3ki, co do zasady, powoduje powstanie po stronie wnosz1cego przychodu w wysokooci odpowiadaj1cej wartooci nominalnej objetych w ten sposób udzia3ów (akcji). Jednoczeonie, w art. 12 ust. 4d ustawy o PDOD przewidziany zosta3 wyj1tek od powy?szej zasady, zgodnie z którym w przypadku transakcji wymiany udzia3ów dla otrzymuj1cego udzia3y (akcje) w wyniku tej transakcji nie powstanie przychód pod warunkiem, ?e: spó3ka nabedzie od wspólników innej spó3ki udzia3y (akcje) tej innej spó3ki oraz w zamian za udzia3y (akcje) tej innej spó3ki przeka?e wspólnikom tej innej spó3ki w3asne udzia3y (akcje) albo w zamian za udzia3y (akcje) tej innej spó3ki przeka?e wspólnikom (...)
2017
26
sty

Istota:
W zakresie ustalenia przychodu z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychodem Wnioskodawcy z tytułu opisanego wkładu niepieniężnego (Aportu) będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów objętych w Spółce w zamian za wkład niepieniężny? Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna objętych udziałów? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: Ustawa o PIT), za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Językowa wykładnia art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PIT, prowadzi do wniosku, że opodatkowaniu podlega wyłącznie nominalna wartość udziałów bądź akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny. Przepis ten wyraźnie odwołuje się bowiem do nominalnej wartości obejmowanych udziałów (akcji), a nie do żadnej innej wartości np. ceny emisyjnej udziałów, księgowej czy też rynkowej wartości wnoszonego wkładu.
2017
11
sty

Istota:
Czy wydatki na usługi konsultingowe i doradcze poniesione przed wniesieniem aportu, związane z wniesieniem przedsiębiorstwa osoby fizycznej, jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej, stanowić będą koszty uzyskania przychodów wnioskodawcy?
Fragment:
Wydatki na usługi doradcze, związane z wniesieniem wkładu niepieniężnego stanowią wydatki o charakterze ogólnym, których nie można powiązać z konkretnym przychodem, mające pośredni wpływ na uzyskanie przychodu, ponieważ służą zabezpieczeniu źródeł przychodu w przyszłości (możliwej ekspansji źródeł przychodu przy zachowaniu stanu obecnego). Będą się przyczyniały do powstawania przychodów w dłuższym okresie czasu, a nie w konkretnym oznaczonym momencie roku podatkowego. Stąd, na podstawie art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako koszty uzyskania przychodów inne, niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, przedmiotowe wydatki, pozostające w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem i nie wymienione w negatywnym katalogu art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia. Zgodnie z art. 22 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za dzień poniesienia uważa się dzień na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
16
gru

Istota:
Brak opodatkowania czynności wniesienia Działu Zarządzania Nieruchomościami do Spółki.
Fragment:
W związku z faktem, iż Wnioskodawca będzie nadal prowadzić działalność w zakresie sprzedaży samochodów, wkład niepieniężny nie obejmie jednej nieruchomości, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży samochodów tj. salonu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zespół składników majątkowych i niemajątkowych tworzących Dział Zarządzania Nieruchomościami, wnoszonych w ramach aportu do Spółki komandytowej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji czy transakcja wniesienia przez Wnioskodawcę ZCP do Spółki komandytowej tytułem wkładu niepieniężnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie wskazanego „ Działu Handlowego ” aportem do spółki osobowej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm., dalej: ustawy o VAT). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
2016
13
gru

Istota:
Kup w związku z wniesieniem aportu w drodze wkładu niepieniężnego
Fragment:
Wnioskodawca dokonał wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego do Spółki wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Spółkę Obligacji, tzw. konwersja wierzytelności na kapitał. Przedmiotem aportu była wierzytelność obligacyjna w postaci roszczenia o wykup Obligacji oraz zapłatę Odsetek. Wartość wkładu niepieniężnego stanowiła więc kwota główna Obligacji wraz z należnymi Odsetkami (dalej łącznie: Przedmiot aportu). Wydatki na nabycie Obligacji nie zostały zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu wniesienia do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego Przedmiotu aportu? Zdaniem Wnioskodawcy, powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wartości wydatków na nabycie Obligacji. Nie ma przy tym znaczenia, że część ceny nabycia Obligacji przez Wnioskodawcę została uiszczona w drodze potrącenia. W myśl art. 15 ust. lj pkt 3 ustawy o CIT, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień (...)
2016
6
gru

Istota:
W zakresie określenia kosztów uzyskania przychodu w związku z wniesieniem do Spółki aportu w drodze wkładu niepieniężnego
Fragment:
Wnioskodawca dokonał wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego do Spółki wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Spółkę Obligacji, tzw. konwersja wierzytelności na kapitał. Przedmiotem aportu była wierzytelność obligacyjna w postaci roszczenia o wykup Obligacji oraz zapłatę Odsetek. Wartość wkładu niepieniężnego stanowiła więc kwota główna Obligacji wraz z należnymi Odsetkami (dalej łącznie: Przedmiot aportu). Wydatki na nabycie Obligacji nie zostały zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu wniesienia do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego Przedmiotu aportu? Zdaniem Wnioskodawcy, powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wartości wydatków na nabycie Obligacji. Nie ma przy tym znaczenia, że część ceny nabycia Obligacji przez Wnioskodawcę została uiszczona w drodze potrącenia. W myśl art. 15 ust. lj pkt 3 ustawy o CIT, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień (...)
2016
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.