Wkłady niepieniężne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wkłady niepieniężne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki w postaci nieruchomości oraz podstawy opodatkowania.

Fragment:

(...) wkładu niepieniężnego w postaci działki 62/7 – jest prawidłowe, zastosowania zwolnienia od podatku dla wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci działek nr 709/8, 66 i 67/3 – jest prawidłowe, ustalenia podstawy opodatkowania dla wniesienia wkładu niepieniężnego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 września 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek wspólny, uzupełniony pismem z dnia 25 września 2018 r. (data wpływu 2 października 2018 r.), pismem z dnia 18 października 2018 r. (data wpływu 24 października 2018 r.) oraz pismem z dnia 14 listopada 2018 r. (data wpływu 23 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci Nieruchomości A za dostawę towarów, nieuznania wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci Nieruchomości B za dostawę towarów, opodatkowania stawką podstawową wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci działki 62/7, zastosowania zwolnienia od podatku dla wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci działek nr 709/8, 66 i 67/3, ustalenia podstawy opodatkowania dla wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki.

2018
20
gru

Istota:

Określenie kosztów uzyskania przychodów w związku z wniesieniem skryptów dłużnych jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej w zamian za akcje tej spółki.

Fragment:

(...) wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne; jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, wartości: określonej zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 7 albo 7a - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni objęte w zamian za wkład niepieniężny winnej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, o określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8, w przypadku, gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny; określonej zgodnie z ust 1k, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części; faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki; wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki.

2018
15
lis

Istota:

Podstawy opodatkowania podatkiem VAT wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki – aport w 2013 r.

Fragment:

W związku z aportem znaków towarowych do SKA, Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT względem podmiotu otrzymującego przedmiotowy wkład niepieniężny, tj. SKA. Odnosząc się do powyższego należy wskazać, iż w przypadku dokonania czynności wniesienia znaków towarowych do spółki prawa handlowego jako wkładu niepieniężnego (aportu), nie występuje kwota należna (cena) w zamian za wniesione prawa, lecz formę należności stanowią akcje w spółce objęte w zamian za wniesione prawa. Stąd też w powyższym przypadku podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wniesienia znaków towarowych w formie wkładu niepieniężnego do Spółki należy określić na podstawie art. 29 ust. 9 ustawy. Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sytuacji podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla transakcji wniesienia znaków towarowych w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki będzie, zgodnie z art. 29 ust. 9 ustawy wartość rynkowa wniesionego wkładu niepieniężnego, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Przy czym należy stwierdzić, że przepisy prawa podatkowego pozostawiają stronom transakcji rozstrzygnięcie kwestii, czy wyceniona przez rzeczoznawcę wartość rynkowa praw do znaków towarowych uwzględnia podatek od towarów i usług i stanowi kwotę brutto, czy nie uwzględnia podatku od towarów i usług i stanowi kwotę netto.

2018
1
lis

Istota:

Kwestia metodologii określenia przychodu w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki celowej oraz zastosowania zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do tego przychodu.

Fragment:

W przedmiotowej sprawie nie będą miały również zastosowania wyłączenia ze zwolnienia przedmiotowego określone w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. a-f ustawy o CIT, gdyż przychód z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego nie jest związany z uzyskiwaniem dochodów (przychodów) od podmiotów transparentnych podatkowo. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika bowiem wprost, że spółka celowa jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością objętą nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce (w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o CIT). Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że przychody Wnioskodawcy związane z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki celowej, określone w art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 14 ust. 2 ustawy o CIT nie będą podlegały wyłączeniu ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 tej ustawy. W tym stanie rzeczy, stanowisko Wnioskodawcy (odnoszące się wprost do sformułowanego pytania), zgodnie z którym w opisanym wyżej stanie faktycznym wysokość przychodu Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów Spółki w zamian za wkład niepieniężny będzie równa wskazanej w umowie Spółki (a wynikającej z wyceny rzeczoznawcy majątkowego) wartości rynkowej wkładu niepieniężnego, określonej bez podatku od towarów i usług VAT, a zarazem odpowiadającej sumie podwyższanego kapitału zakładowego i kapitału zapasowego utworzonego z agio oraz jednocześnie wartości emisyjnej (a nie nominalnej) wydanych w zamian udziałów, oraz tak ustalony przychód po stronie Wnioskodawcy będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - należy uznać za prawidłowe.

2018
28
paź

Istota:

Uznanie wnoszonego majątku w formie wkładu niepieniężnego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, do której nie stosuje się przepisów ustawy.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że mający być przedmiotem wkładu niepieniężnego majątek, na dzień wniesienia, nie będzie funkcjonował w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, realizując przypisane mu zadania gospodarcze. Bowiem, aby składniki majątkowe, mające być przedmiotem wkładu niepieniężnego, mogły stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo, koniecznym jest ukończenie wszystkich procesów związanych z ich budową oraz prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie i m.in. zatrudnienie odpowiedniej kadry pracowniczej realizującej zadania takiego przedsiębiorstwa (galerii handlowej). W rezultacie należy uznać, że na moment wniesienia wkładu niepieniężnego majątku Wnioskodawcy będą one, z uwagi na nieukończony proces budowy galerii handlowej, niezdolne do realizacji określonych zadań gospodarczych, jak również nie będą spełniały przesłanki samodzielności oznaczającej niezależne potencjalne przedsiębiorstwo, przy wykorzystaniu którego samodzielnie mogą być realizowane określone zadania gospodarcze, tj. usługi najmu powierzchni w galerii handlowej. Potencjanie niezależne przedsiębiorstwo stanowić będzie bowiem dopiero zakończony obiekt budowalny wyposażony w odpowiednią infrastrukturę.

2018
29
wrz

Istota:

Możliwość zastosowania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej art. 19 w sytuacji, gdy nominalna wartość udziałów objętych przez Wnioskodawcę będzie niższa niż wartość rynkowa wkładu wniesionego w formie aportu

Fragment:

Również Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych w sprawach identycznych jak będąca przedmiotem wniosku jednolicie podkreśla powyższą argumentację, że w takim jak opisywany przypadku przychodem jest wyłącznie wartość nominalna udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny, a art. 19 Ustawy CIT nie stanowi uprawnienia do podwyższenia przychodu ponad wartość nominalną. Takie stanowisko Minister Finansów wyraził w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 stycznia 2014 r., sygn. IPTPB2/415-699/13-3/KR , w której Organ odstępując od uzasadnienia potwierdził stanowisko podatnika, że: „ w przypadku objęcia udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny, Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania przychodu wyłącznie w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w Spółce, w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PIT, niezależnie od wartości rynkowej wkładu niepieniężnego. (...) W przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie będzie uprawniony do określenia przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna udziałów w Spółkach. Powyższe opiera się na twierdzeniu, że odpowiednie stosowanie art. 19 Ustawy o PIT na podstawie art. 17 ust. 2 Ustawy o PIT nie stanowi kompetencji do kwestionowania wysokości przychodu, którego wartość wynika jednoznacznie z art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PIT ”, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 września 2013 r., sygn.

2018
16
wrz

Istota:

Uznanie czynności wniesienia wkładów niepieniężnych do Spółki za przedsiębiorstwo i wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT ww. czynności oraz prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu wniesienia wkładów niepieniężnych.

Fragment:

W wykonaniu wniesienia ww. wkładów niepieniężnych, Pani X i Pan Y przeniosą własność przedmiotowych przedsiębiorstw na Spółkę. Po dokonaniu przedmiotowych wniesień, Spółka zacznie wykonywać działalność gospodarczą (tj. będzie kontynuować działalność nabytych przedsiębiorstw). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (pytanie nr 3 i 4 ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 21 sierpnia 2018 r.). Czy wkład niepieniężny opisany we wniosku, który ma być wniesiony przez Panią X do Spółki, stanowi przedsiębiorstwo i tym samym jest wyłączony z ustawy o VAT? Czy wkład niepieniężny opisany we wniosku, który ma być wniesiony przez Pana Y do Spółki, stanowi przedsiębiorstwo i tym samym jest wyłączony z ustawy o VAT? Czy Spółce przysługiwać będzie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego przez Panią X? Czy Spółce przysługiwać będzie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego przez Pana Y? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1 Wkład niepieniężny, który ma być wniesiony przez Panią X do Spółki stanowi przedsiębiorstwo (zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 55 1 k.c.) i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018
28
lip

Istota:

Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z o.o.

Fragment:

Obecnie Wnioskodawca rozważa wniesienie prawa własności jednej bądź więcej niż jednej niezabudowanej nieruchomości gruntowej tytułem wkładu niepieniężnego (dalej: „ Wkład niepieniężny ”) do jednej bądź wielu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego (dalej: „ Sp. z o.o. ”). Przedmiot Wkładu niepieniężnego nie będzie spełniał definicji przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części, stąd też transakcja wniesienia Wkładu niepieniężnego do Sp. z o.o. podlegała będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „ podatek VAT ”). Nie znajdzie bowiem zastosowania wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT przewidziane w art. 6 ustawy o VAT. W zamian za wniesienie Wkładu niepieniężnego do Sp. z o.o. Wnioskodawca obejmie udziały w Sp. z o.o., przekazując jej faktyczne władztwo nad przedmiotem Wkładu niepieniężnego. Objęcie udziałów Sp. z o.o. przez Wnioskodawcę nastąpi powyżej ich wartości nominalnej, czyli Wnioskodawca obejmie udziały o wartości nominalnej niższej niż ich wartość emisyjna. Różnica pomiędzy wartością emisyjną a wartością nominalną, stanowiąca tzw. agio, zostanie przekazana na kapitał zapasowy Sp. z o.o. Na dzień wniesienia Wkładu niepieniężnego jego wartość rynkowa będzie równa wartości emisyjnej udziałów Sp. z o.o.

2018
13
cze

Istota:

Braku powstania przychodu do opodatkowania w związku z wniesieniem do Spółki Budowlanej wkładu niepieniężnego w postaci Oddziału.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy transakcja polegająca na wniesieniu wkładu niepieniężnego w formie Oddziału w zamian za udziały w Spółce Budowlanej nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu do opodatkowania zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 25 updop. Mając na względzie przywołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że wniesienie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b updop, nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy. W przedmiotowej sprawie zostały spełnione następujące przesłanki do zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b: organ uznał, że wnoszony w formie wkładu niepieniężnego Oddział stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wkład niepieniężny zostanie wniesiony przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wniesienie Oddziału do Spółki Budowlanej w zamian za udziały nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, należy uznać za prawidłowe.

2018
24
kwi

Istota:

Przychód i kup z tytułu objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny

Fragment:

(...) wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne; wartości: określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 – jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni; faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki; (...)