Wkłady niepieniężne | Interpretacje podatkowe

Wkłady niepieniężne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wkłady niepieniężne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy w sytuacji objęcia udziałów w spółce kapitałowej przez Wnioskodawcę w sposób opisany powyżej, jedynym przychodem z tego tytułu będzie dla Wnioskodawcy wartość nominalna objętych udziałów?2. Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 1 organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 19 u.p.d.o.f. do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu wkładu niepieniężnego?3. Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 1 kosztami uzyskania przychodu będą wydatki faktycznie poniesione na wytworzenie znaku towarowego?
Fragment:
(...) wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne; wartości: określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) albo wkłady objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, określonej zgodnie z ust. lf, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni; faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki: wydatków na nabycie (...)
2016
5
sie

Istota:
Wniesienie wkładu niepieniężnego - przychody i koszty.
Fragment:
(...) wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej (pytanie nr 1 i nr 2) – jest prawidłowe , kosztów uzyskania przychodów w związku z objęciem udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny (pytanie nr 3) – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 25 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 7 czerwca 2016 r. (data wpływu 9 czerwca 2016 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej. We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej Spółką lub Wnioskodawcą, została założona aktem notarialnym z dnia (...) 2006 r. Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu (...) 2006 r. Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS oraz identyfikuje się numerem NIP oraz REGON. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku do towarów i usług. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki są: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z); realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z); wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).
2016
31
lip

Istota:
Skutki podatkowe objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny.
Fragment:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychodem Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki komandytowej z tytułu opisanego wkładu niepieniężnego (aportu) będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów objętych w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny w proporcji do przysługującego mu prawa do udziału w zysku Spółki Komandytowej... Czy w przypadku objęcia przez Spółkę Komandytową udziałów w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Nowej Spółce, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 Ustawy PIT i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów... Zdaniem Wnioskodawcy Ad 1. Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychód podatkowy Wnioskodawcy stanowić będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów objętych w Nowej Spółce w zamian za wniesiony wkład niepieniężny, w proporcji do przysługującego Wnioskodawcy prawa do udziału w zysku Spółki Komandytowej, także w sytuacji, gdy rynkowa wartość przedmiotu wkładu będzie wyższa od wartości nominalnej udziałów obejmowanych w zamian za wnoszony wkład niepieniężny, a nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy Nowej Spółki.
2016
28
lip

Istota:
Skutki podatkowe objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny.
Fragment:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychodem Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki komandytowej z tytułu opisanego wkładu niepieniężnego (aportu) będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów objętych w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny w proporcji do przysługującego mu prawa do udziału w zysku Spółki Komandytowej... Czy w przypadku objęcia przez Spółkę Komandytową udziałów w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Nowej Spółce, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 Ustawy PIT i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów... Zdaniem Wnioskodawcy Ad 1. Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychód podatkowy Wnioskodawcy stanowić będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów objętych w Nowej Spółce w zamian za wniesiony wkład niepieniężny, w proporcji do przysługującego Wnioskodawcy prawa do udziału w zysku Spółki Komandytowej, także w sytuacji, gdy rynkowa wartość przedmiotu wkładu będzie wyższa od wartości nominalnej udziałów obejmowanych w zamian za wnoszony wkład niepieniężny, a nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy Nowej Spółki.
2016
28
lip

Istota:
Skutki podatkowe objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny.
Fragment:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychodem Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki komandytowej z tytułu opisanego wkładu niepieniężnego (aportu) będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów objętych w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny w proporcji do przysługującego mu prawa do udziału w zysku Spółki Komandytowej... Czy w przypadku objęcia przez Spółkę Komandytową udziałów w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Nowej Spółce, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 Ustawy PIT i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów... Zdaniem Wnioskodawcy Ad 1. Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychód podatkowy Wnioskodawcy stanowić będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów objętych w Nowej Spółce w zamian za wniesiony wkład niepieniężny, w proporcji do przysługującego Wnioskodawcy prawa do udziału w zysku Spółki Komandytowej, także w sytuacji, gdy rynkowa wartość przedmiotu wkładu będzie wyższa od wartości nominalnej udziałów obejmowanych w zamian za wnoszony wkład niepieniężny, a nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy Nowej Spółki.
2016
28
lip

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w sytuacji, gdy wartość emisyjna udziałów objętych przez Wnioskodawcę w zamian za Wkład Niepieniężny nie odbiega od wartości Wkładu Niepieniężnego wskazanej w umowie aportowej, przychodem dla Wnioskodawcy stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT, będzie wyłącznie wartość nominalna objętych udziałów w Spółce Kapitałowej natomiast art.25 ustawy PIT nie będzie miał w takim przypadku zastosowania?
Fragment:
Intencją stron jest by wartość ta pokrywała się z wartością rynkową przedmiotu Wkładu Niepieniężnego. W powyższej sytuacji, Wkład Niepieniężny zostanie wniesiony (odniesiony) w części na kapitał zakładowy Spółki Kapitałowej, a w pozostałym istotnym zakresie na kapitał zapasowy tej spółki (wniesienie części wartości Wkładu Niepieniężnego na agio). Konsekwentnie, Wnioskodawca obejmie udziały / akcje w Spółce Kapitałowej o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej części Wkładu Niepieniężnego, a pozostała część wartości rynkowej Wkładu Niepieniężnego (tj. różnica pomiędzy wartością rynkową Wkładu Niepieniężnego a wartością nominalną obejmowanych udziałów / akcji w Spółce Kapitałowej) przekazana zostanie na kapitał zapasowy tej spółki. Część udziałów wniesionych przez Wnioskodawcę do Spółki Kapitałowej, jako Wkład Niepieniężny, będzie przez tę Spółkę Kapitałową zbyta w niedługim odstępie czasu po ich wniesieniu aportem. W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w sytuacji, gdy wartość emisyjna udziałów objętych przez Wnioskodawcę w zamian za Wkład Niepieniężny nie odbiega od wartości Wkładu Niepieniężnego wskazanej w umowie aportowej, przychodem dla Wnioskodawcy stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT, będzie wyłącznie wartość nominalna objętych udziałów w Spółce Kapitałowej natomiast art. 25 ustawy PIT nie będzie miał w takim przypadku zastosowania...
2016
21
lip

Istota:
Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz rozliczenie tej transakcji
Fragment:
(...) wkład niepieniężny pomniejszona o kwotę podatku VA T. ” W oparciu o przedstawione powyżej argumenty, w ocenie Spółki, należy uznać, że zgodnie z art. 29a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 6 Ustawy VAT przy transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do SPV podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowić będzie zapłatę jaką Spółka otrzyma w zamian za ten wkład niepieniężny (aport), a więc udziały SPV o określonej wartości nominalnej pomniejszonej o kwotę podatku VAT. Mając na względzie przywołane zdarzenie przyszłe, a także stan prawny oraz wnioski prezentowane w stanowisku Spółki w zakresie pytania nr 1, Spółka na przykładzie kalkulacji transakcji wniesienia Aktywów jako wkładu niepieniężnego (aportu) do SPV zaprezentowała sposób jej rozliczenia. Zasadę rozliczenia transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do SPV prezentuje poniższa przykładowa kalkulacja: wartość rynkowa wkładu niepieniężnego (aportu) zostanie ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego i będzie wynosić 100 j.; wartość rynkowa nie będzie uwzględniać żadnych podatków, w tym również podatku VAT; cena emisyjna udziałów SPV zostanie ustalona w oparciu o wartość rynkową Aktywów i będzie wynosić 100 j.; wartość nominalna udziałów SPV będzie niższa od ich ceny emisyjnej i wynosić będzie np. 10 j.; nadwyżka ceny emisyjnej udziałów SPV ponad ich wartość nominalną zostanie przekazana na jej kapitał zapasowy.
2016
21
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny.
Fragment:
(...) wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne; wartości: określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) albo wkłady objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni; faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca planuje obecnie inwestycje w papiery wartościowe. (w szczególności, akcje / obligacje wyemitowane przez polskie podmioty).
2016
19
lip

Istota:
1. Czy Wkład Niepieniężny stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o CIT?
2. Czy Spółka ma obowiązek przyjąć wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej wchodzącą w skład Wkładu Niepieniężnego w takiej samej wysokości jak u Nowego Wspólnika oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów i metody amortyzacji przyjętych przez Nowego Wspólnika?
3. Czy w przypadku wniesienia w części Wkładu Niepieniężnego na pokrycie kapitału zapasowego jako tzw, agio Spółka zaliczy do kosztów uzyskania przychodów całą wartość odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnej i prawnej wchodzącą w skład Wkładu Niepieniężnego?
4. Czy spłata na rzecz Spółki Wierzytelności pożyczkowej otrzymanej przez Spółkę w drodze Wkładu Niepieniężnego będzie stanowiła przychód Spółki dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
5. Czy spłata na rzecz Spółki Wierzytelności odsetkowej otrzymanej przez Spółkę w drodze Wkładu Niepieniężnego będzie stanowiła przychód Spółki dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Z powyższych względów, zdaniem Wnioskodawcy Wkład Niepieniężny stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 3 ustawy o CIT, niezależnie od faktu czy wartość nominalna Nowych Udziałów będzie równa wartości Wkładu Niepieniężnego, czy też będzie ona niższa niż wartość Wkładu Niepieniężnego (nadwyżka zostanie przelana na kapitał zapasowy jako agio). Ad. 2 Zgodnie z treścią przepisu art. 16g ust. 9 w związku z ust. l0a ustawy o CIT w przypadku nabycia przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części) w drodze wkładu niepieniężnego, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu wnoszącego wkład niepieniężny. Dodatkowo, zgodnie z art. 16h ust. 3 i ust. 3a ustawy o CIT, w przypadku nabycia przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części) w drodze wkładu niepieniężnego, podmiot otrzymujący wkład niepieniężny, dokonuje odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuuje metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, z uwzględnieniem art. 16i ust, 2-7 ustawy o CIT. Wskazane wyżej przepisy przewidują tzw. zasadę kontynuacji. Oznacza to, że w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części podmiot je nabywający ma obowiązek do kontynuowania amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na takich samych zasadach, na jakich dokonywał ich poprzednik.
2016
19
lip

Istota:
Powstanie przychodu podatkowego w związku z wniesieniem do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów
Fragment:
W warunkach przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy wskazać, że skoro w następstwie wniesienia wyłącznie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce P, nabywająca te udziały Spółka A uzyskała bezwzględną większość praw głosu w Spółce P, to przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przywołanych przepisach opisana transakcja jest transakcją wymiany udziałów mieszczącą się w zakresie dyspozycji art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym po stronie Wnioskodawcy nie powstał przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu wniesienia udziałów w Spółce P do Spółki A. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy. Należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego.
2016
17
lip

Istota:
Powstanie przychodu podatkowego w związku z wniesieniem do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów
Fragment:
W warunkach przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy wskazać, że skoro w następstwie wniesienia wyłącznie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce L, nabywająca te udziały Spółka B, w której posiadaniu znajdowało się już ponad 50% praw głosu (bezwzględna większość), zwiększyła ilość udziałów w Spółce L, aż do wartości 100% udziałów (praw głosu na zgromadzeniu wspólników) w Spółce L, to przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przywołanych przepisach opisana transakcja jest transakcją wymiany udziałów mieszczącą się w zakresie dyspozycji art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym po stronie Wnioskodawcy nie powstał przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu wniesienia udziałów w Spółce do Spółki B. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy. Należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego.
2016
17
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych w związku z objęciem udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część oraz określeniem kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży udziałów.
Fragment:
(...) wkładu niepieniężnego są środki trwale lub wartości niematerialne i prawne; wartości: nominalnej wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w przypadku gdy zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, określonej zgodnie z ust. lk, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni; faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki; wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie łub wartości początkowej takiego składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki.
2016
17
lip

Istota:
Czy w sytuacji, gdy wartość emisyjna udziałów/akcji objętych przez Wnioskodawcę w zamian za Wkład Niepieniężny nie odbiega od wartości Wkładu Niepieniężnego wskazanej w umowie aportowej, przychodem dla Wnioskodawcy stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, będzie wyłącznie wartość nominalna objętych udziałów w Spółce Kapitałowej?
Fragment:
Celem dokapitalizowania Spółki Kapitałowej, na pokrycie udziałów w jej kapitale zakładowym, Wnioskodawca zdecydował, że wniesie do niej wkład niepieniężny w postaci stanowiących jego własność m.in. nieruchomości, innych środków trwałych, udziałów i akcji posiadanych w innych spółkach (dalej: „ Wkład Niepieniężny ”). Przedmiot Wkładu Niepieniężnego nie będzie stanowił przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej jego części. Wniesienie udziałów i akcji w ramach Wkładu Niepieniężnego nie będzie spełniało przesłanek koniecznych do uznania, że czynność ta stanowi wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy CIT. Wartość emisyjna udziałów/akcji wyemitowanych przez Spółkę Kapitałową i objętych przez Wnioskodawcę będzie równa wartości Wkładu Niepieniężnego wskazanej przez strony w umowie aportowej, przy czym wartość ta będzie odpowiadać wartości rynkowej przedmiotu Wkładu Niepieniężnego. Konsekwentnie, Wnioskodawca obejmie udziały/akcje w Spółce Kapitałowej o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej części Wkładu Niepieniężnego, a pozostała część wartości rynkowej Wkładu Niepieniężnego (tj. różnica pomiędzy wartością rynkową Wkładu Niepieniężnego, a wartością nominalną obejmowanych udziałów/akcji w Spółce Kapitałowej) przekazana zostanie na kapitał zapasowy tej spółki.
2016
15
lip

Istota:
W zakresie możliwości określenia przychodu w wysokości wartości nominalnej udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych przez Wnioskodawcę w zamian za wkład niepieniężny
Fragment:
W zamian za wniesienie do Spółki jako wkładu niepieniężnego (aportu) Aktywów, Wnioskodawca obejmie udziały w kapitale zakładowym Spółki, których łączna wartość nominalna może być niższa od wartości rynkowej wnoszonych do Spółki jako wkład niepieniężny (aport) Aktywów. W tym przypadku nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych do Spółki jako wkład niepieniężny (aport) Aktywów ponad łączną wartość nominalną udziałóww kapitale zakładowym Spółki objętych przez Wnioskodawcę zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki. Umowa Spółki oraz uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego i umowa przenosząca własność przedmiotu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci Aktywów na Spółkę, będą wskazywały wartość Aktywów ustaloną na podstawie zewnętrznej, niezależnej wyceny, która będzie wartością rynkową. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przychodem Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci Aktywów będzie łączna wartość nominalna udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych przez Wnioskodawcę w zamian za ten aport... Zdaniem Wnioskodawcy, jego przychodem z tytułu objęcia udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci Aktywów będzie łączna wartość nominalna udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych w zamian za ten aport. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2016
8
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu w związku ze zbyciem nabytych w zamian za wkład niepieniężny (w postaci innej niż przedsiębiorstwo/jego zorganizowana część/udziały lub akcje objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) udziałów w wysokości całości wydatków poniesionych na nabycie zbywanych udziałów tj. w kwocie odpowiadającej wartości przedmiotu wkładu ustalonej przez niezależnego eksperta w momencie wniesienia aportu według wartości rynkowej?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 16 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia kosztów uzyskania przychodu w związku ze zbyciem udziałów w spółce z o.o. objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca, osoba fizyczna podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej planuje nabyć udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Wspomnianym wkładem niepieniężnym nie będą również udziały lub akcje objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. W momencie wniesienia aport zostanie wyceniony według wartości rynkowej przez niezależnego eksperta. Wnioskodawca nie może wykluczyć, iż po pewnym czasie dokona sprzedaży nabytych w zamian za wkład niepieniężny udziałów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu w związku ze zbyciem nabytych w zamian za wkład niepieniężny (w postaci innej niż przedsiębiorstwo/jego zorganizowana część/udziały lub akcje objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) udziałów w wysokości całości wydatków poniesionych na nabycie zbywanych udziałów tj. w kwocie odpowiadającej wartości przedmiotu wkładu ustalonej przez niezależnego eksperta w momencie wniesienia aportu według wartości rynkowej...
2016
8
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej prawa luksemburskiego.
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych („ Ustawa PIT ”) zawiera szczególne przepisy dotyczące ustalania przychodu w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny. Opierając się o definicję pojęcia „ spółki ” z art. 5a pkt 28 Ustawy PIT, przepis art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy PIT wskazuje jednoznacznie, że przychód podatkowy powstaje wyłącznie w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej, tj. spółki kapitałowej wskazanej w Kodeksie spółek handlowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej), spółki komandytowo-akcyjnej oraz ewentualnie zagranicznych spółek osobowych, które zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa swojej siedziby są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. A contrario interpretowany przepis nie znajduje zastosowania w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do transparentnej podatkowo spółki osobowej, w tym przypadku X, która nie jest traktowana jak osoba prawna na gruncie prawa luksemburskiego.
2016
7
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej prawa luksemburskiego.
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych („ Ustawa PIT ”) zawiera szczególne przepisy dotyczące ustalania przychodu w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny. Opierając się o definicję pojęcia „ spółki ” z art. 5a pkt 28 Ustawy PIT, przepis art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy PIT wskazuje jednoznacznie, że przychód podatkowy powstaje wyłącznie w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej, tj. spółki kapitałowej wskazanej w Kodeksie spółek handlowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej), spółki komandytowo-akcyjnej oraz ewentualnie zagranicznych spółek osobowych, które zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa swojej siedziby są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. A contrario interpretowany przepis nie znajduje zastosowania w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do transparentnej podatkowo spółki osobowej, w tym przypadku X, która nie jest traktowana jak osoba prawna na gruncie prawa luksemburskiego.
2016
7
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej prawa luksemburskiego.
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych („ Ustawa PIT ”) zawiera szczególne przepisy dotyczące ustalania przychodu w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny. Opierając się o definicję pojęcia „ spółki ” z art. 5a pkt 28 Ustawy PIT, przepis art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy PIT wskazuje jednoznacznie, że przychód podatkowy powstaje wyłącznie w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej, tj. spółki kapitałowej wskazanej w Kodeksie spółek handlowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej), spółki komandytowo-akcyjnej oraz ewentualnie zagranicznych spółek osobowych, które zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa swojej siedziby są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. A contrario interpretowany przepis nie znajduje zastosowania w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do transparentnej podatkowo spółki osobowej, w tym przypadku X, która nie jest traktowana jak osoba prawna na gruncie prawa luksemburskiego.
2016
7
lip

Istota:
Skutki podatkowe objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym przychód podatkowy Wnioskodawcy stanowić będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów objętych w Nowej Spółce w zamian za wniesiony wkład niepieniężny, także w sytuacji, gdy rynkowa wartość przedmiotu wkładu będzie wyższa od wartości nominalnej udziałów obejmowanych w zamian za wnoszony wkład niepieniężny, a nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy Nowej Spółki. Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny (aport) o wartości rynkowej znacznie przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Nowej Spółce, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 Ustawy PIT i określić przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów. Uzasadnienie Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy PIT - za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Językowa wykładnia art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy PIT prowadzi do wniosku, że opodatkowaniu podlega wyłącznie nominalna wartość udziałów bądź akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny.
2016
7
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.