ILPB4/423-439/11-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy wniesienie wkładów pieniężnych na objęcie akcji do (mającej powstać) spółki komandytowo - akcyjnej, której akcjonariuszem będzie m.in. Wnioskodawca przez ewentualne inne podmioty aniżeli Wnioskodawca, skutkować będzie po Jego stronie powstaniem przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w (...) działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2011 r. (data wpływu 18 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu dla Spółki z tytułu wniesienia wkładów pieniężnych do spółki komandytowo – akcyjnej przez inne podmioty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • powstania przychodu dla Spółki z tytułu wniesienia wkładów pieniężnych do spółki komandytowo – akcyjnej przez inne podmioty,
  • powstania przychodu dla Spółki w momencie nieodpłatnego umorzenia Jej akcji w spółce komandytowo – akcyjnej.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, której prezesem i jedynym akcjonariuszem jest Pan X. Jednocześnie Pan X jest Prezesem i jedynym udziałowcem Y Sp. z o.o. w (...).

Y Sp. z o.o. w (...) oraz Pan X, oraz Wnioskodawca podpiszą statut spółki komandytowo - akcyjnej, na mocy której Y Sp. z o.o. w (...) stanie się komplemantariuszem, a Wnioskodawca oraz X - akcjonariuszami w spółce komandytowo - akcyjnej. Spółka komandytowo - akcyjna powstanie z chwilą wpisu do rejestru.

Wnioskodawca obejmie akcje w kapitale zakładowym nowozałożonej spółki komandytowo -akcyjnej. Akcje zostaną objęte za wkłady pieniężne, zgodnie z wartością nominalną akcji. W wyniku objęcia akcji w spółce komandytowo - akcyjnej, Wnioskodawca stanie się większościowym akcjonariuszem w tejże spółce.

Następnie planowane jest podjęcie uchwały o dobrowolnym umorzeniu przez (mającą powstać) spółkę komandytowo - akcyjną akcji należących do Wnioskodawcy i to bez wynagrodzenia. Statut spółki komandytowo - akcyjnej będzie przewidywał możliwość dobrowolnego umorzenia akcji, bez wynagrodzenia. W konsekwencji, umorzenie akcji będzie dobrowolne, zostanie dokonane na podstawie postanowień statutu spółki komandytowo - akcyjnej i nastąpi za zgodą Wnioskodawcy.

Akcje zostaną umorzone w następujący sposób: spółka komandytowo - akcyjna nabędzie nieodpłatnie akcje w celu ich umorzenia. Umorzenie akcji nastąpi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia spółki komandytowo - akcyjnej za zgodą komplementariusza spółki komandytowo - akcyjnej. Uchwała będzie określać podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Ponadto podjęta zostanie uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego oraz obniżony zostanie kapitał zakładowy o wartość nominalną równą sumie wartości nominalnej umarzanych akcji.

W zamian za umorzenie akcji w spółce komandytowo - akcyjnej nie zostanie również wykonane żadne świadczenie na rzecz Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy wniesienie wkładów pieniężnych na objęcie akcji do (mającej powstać) spółki komandytowo - akcyjnej, której akcjonariuszem będzie m.in. Wnioskodawca przez ewentualne inne podmioty aniżeli Wnioskodawca, skutkować będzie po Jego stronie powstaniem przychodu...
  2. Czy dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia akcji w (mającej powstać) spółce komandytowo - akcyjnej należących do Wnioskodawcy, skutkować będzie powstaniem po Jego stronie przychodu...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1. Jednocześnie wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony odrębną interpretacją w dniu 15 lutego 2012 r. nr ILPB4/423-439/11-3/ŁM.

Stanowisko Wnioskodawcy jest następujące.

Uwagi ogólne.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jednocześnie wskazać należy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału).

Wskazać także należy, iż zgodnie z art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Zgodnie z art. 125 k.s.h., spółka komandytowo - akcyjna jest spółką osobową, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Przepisy regulujące ustrój spółki komandytowo - akcyjnej nie regulują problematyki umorzenia akcji w spółce komandytowo - akcyjnej. W takim wypadku konieczne jest odpowiednie stosowanie przepisów o spółce akcyjnej. Zgodnie bowiem z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h., w sprawach nieuregulowanych w Dziale IV Kodeksu spółek handlowych, do spółki komandytowo - akcyjnej stosuje się w innych sprawach, niż wymienione w art. 126 § 1 pkt 1 k.s.h. odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia. Do ustalenia procedury i skutków umorzenia akcji w spółce komandytowo - akcyjnej, które będą przysługiwać Wnioskodawcy, należy zatem stosować odpowiednio przepisy o spółce akcyjnej.

Zgodnie natomiast z art. 359 § 1 k.s.h., odnoszącym się do spółki akcyjnej i odpowiednio stosowanym w wypadku spółki komandytowo - akcyjnej na podstawie art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h., akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut spółki tak stanowi. Akcje mogą być umorzone albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), bądź też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb umorzenia przymusowego określa statut.

Artykuł 359 § 2 k.s.h., który w przypadku spółki komandytowo - akcyjnej znajdzie zastosowanie na podstawie art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h., wskazuje, iż dla umorzenia akcji wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Ponadto, zgodnie z art. 146 § 2 pkt 5 k.s.h., obniżenie kapitału zakładowego będzie wymagało zgody komplementariusza.

Mając na uwadze przywołane przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny Wnioskodawca stwierdził co następuje.

Zgodnie z konstrukcją opodatkowania osób fizycznych i prawnych przyjętą w polskim systemie prawnym, dochody spółek osobowych nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Jednocześnie sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast jeżeli wspólnikiem (akcjonariuszem) jest osoba prawna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie do (mającej powstać) spółki komandytowo - akcyjnej przez jednego z jej akcjonariuszy wkładu pieniężnego stanowi zwiększenie majątku spółki, lecz w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, nie generuje przychodu u wspólników tej spółki, w tym Wnioskodawcy jako akcjonariusza.

Zatem czynność wniesienia wkładu wynika z samej istoty tworzenia i funkcjonowania takiej spółki. Tym samym, brak jest podstaw do kwalifikacji tego typu zdarzenia jako przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, wniesienie do (mającej powstać) spółki komandytowo - akcyjnej przez jednego z jej akcjonariuszy (osobę fizyczną) wkładu pieniężnego nie powoduje w momencie wniesienia tego wkładu u Wnioskodawcy jako wspólnika (akcjonariusza) tej spółki, powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż czynność ta nie generuje przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Analogiczne stanowisko zajęto w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2011 r. sygn. nr IPPB1/415-147/11-2/JB (opublik. LexPolonica nr 2516607) dotyczącej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bez wpływu na ocenę stanu prawnego będzie miała także okoliczność, iż zarówno (mająca powstać) spółka komandytowo - akcyjna, Wnioskodawca oraz akcjonariusz, który wnosić będzie wkład pieniężny są (i będą) podmiotami powiązanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037), spółka komandytowo – akcyjna jest spółką osobową.

W myśl art. 125 Kodeksu spółek handlowych, spółką komandytowo - akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Natomiast zgodnie z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowo - akcyjnej stosuje się w pozostałych sprawach - odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.

Stosownie do treści art. 8 § 1 ww. ustawy, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka osobowa posiada zatem zdolność do czynności prawnych, ale nie posiada osobowości prawnej.

Tym samym, z punktu widzenia prawa podatkowego obowiązanymi od zapłaty podatku od osiąganych przez spółkę komandytowo - akcyjną dochodów (podatnikami) są jej poszczególni wspólnicy. Z tego też względu skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki, a odnoszące się do akcjonariusza będącego osobą prawną, należy rozpatrywać w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.).

Jak wynika art. 5 ust. 1 tej ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku (art. 5 ust. 2 ww. ustawy).

W świetle przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych, w części dotyczącej spółek osobowych, rzeczy i prawa wniesione tytułem wkładu, a także nabyte lub uzyskane dla spółki w inny sposób, stanowią jej majątek. Majątek spółki osobowej przez czas jej trwania jest traktowany jako majątek odrębny od majątku osobistego każdego z jej wspólników. Wspólnik ma w nim tylko nieoznaczony żadnym ułamkiem udział. Dla stosunków własności oznacza to współwłasność łączną.

Powyższe oznacza, że czynność przedstawiona przez Spółkę w opisie zdarzenia przyszłego nie spowoduje powstania po Jej stronie żadnego przysporzenia.

Reasumując, wniesienie wkładów pieniężnych na objęcie akcji do (mającej powstać) spółki komandytowo – akcyjnej przez ewentualne inne podmioty aniżeli Wnioskodawca, nie będzie skutkowało po Jego stronie powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto należy zauważyć, że powołana przez Spółkę interpretacja indywidualna jest rozstrzygnięciem wydanym w konkretnej sprawie, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko do niej się odnoszącym, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w (...), Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.