IBPP2/4512-985/15/IK | Interpretacja indywidualna

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu do spółki cichej oraz wypłata na jego rzecz wynagrodzenia na podstawie umowy spółki cichej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
IBPP2/4512-985/15/IKinterpretacja indywidualna
  1. opodatkowanie
  2. wkłady do spółki
  3. wspólnik
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 listopada 2015 r. (data wpływu 19 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 10 lutego 2016 r. (data wpływu 12 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu do spółki cichej oraz wypłata na jego rzecz wynagrodzenia na podstawie umowy spółki cichej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu do spółki cichej oraz wypłata na jego rzecz wynagrodzenia na podstawie umowy spółki cichej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 lutego 2016 r. (data wpływu 12 lutego 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 22 stycznia 2016 r. znak: IBPP2/4512-985/15/IK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych poza systemem bankowym sklasyfikowaną w podklasie 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów Rozporządzenia Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007 roku (Dz.U. Nr 251, poz. 1885). Ponadto, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na rynku nieruchomości, inwestując w nieruchomości bezpośrednio, jako udziałowiec innych spółek nieruchomościowych lub jako wspólnik cichy. Obecnie Wnioskodawca rozważa inwestycje w nowe projekty nieruchomościowe na terytorium Polski w formie umowy spółki cichej zawartej z inwestorami będącymi osobami fizycznymi i/lub spółkami polskiego prawa handlowego (dalej „Inwestycje”).

Umowy spółek cichych zawierane przez Wnioskodawcę nie będą stanowić umów spółek cywilnych w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu cywilnego, umów spółek prawa handlowego w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu Spółek handlowych, ani też innej umowy nazwanej na gruncie prawa polskiego. Umowy spółek cichych nie będą powodowały w żaden sposób zmiany umowy spółki Wnioskodawcy.

Umowy spółek cichych będą zawierane w formie pisemnej na czas nieokreślony.

Umowy spółek cichych będą regulować między innymi zasady podziału zysków z Inwestycji, wzajemne prawa i obowiązki stron oraz czas trwania Inwestycji. W szczególności, rola Wnioskodawcy w przyszłych Inwestycjach będzie polegać na udostepnieniu inwestorom – wspólnikom spółki cichej kapitału. Umowa spółki cichej będzie przewidywać wniesienie do spółki cichej wkładu Wnioskodawcy w formie zobowiązania Wnioskodawcy do przekazania inwestorom – wspólnikom spółki cichej środków pieniężnych w postaci pożyczki w celu finansowania Inwestycji (dalej: „Ekspektatywa Pożyczki”) oraz w formie bieżącego wsparcia w zakresie sposobu wykorzystania środków pochodzących z udzielonej pożyczki.

Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu udziału w zyskach z Inwestycji w całym okresie istnienia spółki cichej. Po zakończeniu Inwestycji inwestor – wspólnik spółki cichej przekaże Wnioskodawcy (w terminie 7 dni) pisemne sprawozdanie zawierające podsumowanie finansowe inwestycji z wyszczególnieniem osiągniętego zysku. W razie wątpliwości Wnioskodawca może żądać informacji uzupełniających niezbędnych dla prawidłowego ustalenia zysku. Wypłata wynagrodzenia (zysku Wnioskodawcy) nastąpi po zakończeniu Inwestycji.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

Strony umowy spółki cichej nie świadczą wobec siebie żadnych usług. Otrzymywane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie jest jedynie partycypacją w zyskach z inwestycji. W szczególności, uprawnienia Wnioskodawcy w zakresie bieżącego doradztwa dotyczącego inwestycji nie może zostać uznana za świadczenie za wynagrodzeniem usług na rzecz inwestora -wspólnika spółki cichej.

Spółka cicha nie jest zdolna do zaciągania zobowiązań. Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki cichej.

Spółka cicha jest umową pomiędzy Wnioskodawcą a wspólnikiem – inwestorem regulującą zasady udostępnienia przez Wnioskodawcę przeznaczonego na inwestycje kapitału wspólnikom -inwestorom spółki cichej. Wnioskodawca nie reprezentuje na zewnątrz umowy spółki cichej.

Wnioskodawca podtrzymuje wszystko to, co wskazał w uzasadnieniu stanowiska w zakresie pytania 1. A mianowicie „Analogicznie, również w przypadku przekazania przez Wnioskodawcę na podstawie umowy spółki cichej – wkładu do tej spółki, Wnioskodawca nie uzyskuje żadnego świadczenia wzajemnego np. prawa majątkowego w postaci udziałów. Wnioskodawca uzyskuje w zamian za wniesiony wkład, prawo do odpowiedniego, określonego w umowie udziału w zyskach z Inwestycji”. Zatem jedyne co Wnioskodawca otrzymuje jest określone w umowie spółki cichej prawo do udziału w zysku z inwestycji.

Rola Wnioskodawcy będzie polegać na udostępnieniu inwestorom – wspólnikom spółki cichej kapitału oraz bieżącego wsparcia w zakresie sposobu wykorzystania środków pochodzących z udzielonej pożyczki. Na tym kończy się rola Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie będzie uczestniczył w jakichkolwiek stratach wynikających z umowy spółki cichej czy też stratach z Inwestycji.

W związku z powyższym opisem w zakresie podatku od towarów i usług zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 1):

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu do spółki cichej oraz wypłata na jego rzecz wynagrodzenia na podstawie umowy spółki cichej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu do spółki cichej oraz wypłata na jego rzecz wynagrodzenia na podstawie umowy spółki cichej nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

W ocenie Wnioskodawcy, współpraca w ramach umowy spółki cichej nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem zarówno wniesienie wkładu do spółki cichej przez Wnioskodawcę, jak również wypłata dla niego wynagrodzenia nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podatek VAT jest z założenia podatkiem nakładanym na konsumpcje towarów i usług, co oznacza, że zakresem jego opodatkowania mogą być objęte tylko takie transakcje, w ramach których występuje świadczenie wzajemne (dostawa towarów/świadczenie usług). Tym samym, nie można uznać za dostawę towarów czy odpłatne świadczenie usług czynności, w ramach których nie da się zidentyfikować takiego świadczenia.

W konsekwencji, w przypadku rozliczeń wykonywanych w ramach umowy spółki cichej, takich jak wniesienie wkładu przez Wnioskodawcę czy też przelew środków pieniężnych dla Wnioskodawcy stanowiących jego wynagrodzenie po zakończeniu Inwestycji, nie można mówić o czynnościach opodatkowanych VAT.

Strony umowy spółki cichej nie świadczą wobec siebie żadnych usług. Otrzymywane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie jest jedynie partycypacją w zyskach z Inwestycji.

Analogicznie, również w przypadku przekazania przez Wnioskodawcę na podstawie umowy spółki cichej – wkładu do tej spółki, Wnioskodawca nie uzyskuje żadnego świadczenia wzajemnego np. prawa majątkowego w postaci udziałów. Wnioskodawca uzyskuje w zamian za wniesiony wkład, prawo do odpowiedniego, określonego w umowie udziału w zyskach z Inwestycji. W szczególności, uprawnienia Wnioskodawcy w zakresie bieżącego doradztwa dotyczącego Inwestycji nie może zostać uznana za świadczenie za wynagrodzeniem usług na rzecz inwestora – wspólnika spółki cichej.

Zatem otrzymywane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie, jak również czynność wniesienia wkładu do spółki cichej nie są czynnościami, o których stanowi art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT. Ze względu na niewypełnienie art. 5 ust. 1 pkt 1 tego przepisu, ww. czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiednie zastosowanie ma tutaj również bogate orzecznictwo dotyczące rozliczeń w ramach konsorcjum, które podobnie jak spółka cicha jest jedną z form realizowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.

Przykładem rozstrzygnięcia, w którym stwierdzono, że rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum nie stanowią przedmiotu opodatkowania podatkiem VAT jest orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 lutego 2012 r., sygn. I FSK 562/11, w którym sąd opowiedział się za tym, że podział zysku dokonywany przez lidera pomiędzy członkami konsorcjum nie stanowi świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT, a w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu VAT. Sąd uznał, że w przypadku gdy rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum mają charakter jedynie rozliczeń finansowych zmierzających do podziału wyniku wypracowanego przez konsorcjum, trudno doszukiwać się czynności opodatkowanych VAT, tj. dostawy towarów czy świadczenia usług. Natomiast Dyrektor Izby skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 czerwca 2010 r., sygn. IPPP3/443-292/10-2/MPe wskazał, że wzajemne rozliczenia finansowe pomiędzy Liderem a Partnerami dotyczące przenoszenia kosztów Konsorcjum, jak również dokonywania podziału przychodów w ramach Konsorcjum, biorąc pod uwagę unormowania art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Warto wskazać tu również wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2004 r., sygn. C-77/01 w sprawie EDM vs. Fazenda Publica, w którym Sąd stwierdził, że rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum do wysokości ich udziału w tym konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT, a jedynie w przypadku świadczeń wykonywanych przez członków konsorcjum wykraczających poza przypadający na nich udział, za które otrzymują od pozostałych uczestników stosowne wynagrodzenie, dochodzi do dostawy towarów lub świadczenia usług za wynagrodzeniem, a więc do czynności opodatkowanych VAT.

Reasumując, zarówno wniesienie wkładu do spółki cichej przez Wnioskodawcę, jak również wypłata dla niego wynagrodzenia z całą pewnością nie wiąże się z przekazywaniem władztwa ekonomicznego nad jakimikolwiek towarami lub ze świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o VAT pomiędzy Wnioskodawcą oraz inwestorem – wspólnikiem cichym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Dokonując analizy powołanych przepisów należy zauważyć, że aby dana czynność nosiła znamiona dostawy towarów – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy – musi nastąpić przeniesienie przez dostawcę na rzecz nabywcy, prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Z kolei oceniając, czy dane świadczenie ma charakter usługi należy mieć na względzie fakt, że ustawodawca – jak wynika z treści art. 8 ust. 1 ustawy - uznaje za usługę każde świadczenie wykonane przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności, które nie jest dostawą towarów, podkreślając tym samym powszechność opodatkowania. Zatem na zachowanie to (świadczenie) składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź tolerowanie - znoszenie określonych stanów rzeczy).

Ponadto do uznania danej czynności za usługę konieczne jest istnienie odbiorcy wykonywanego świadczenia (beneficjenta czynności) i występowanie związku między tą czynnością a otrzymywanym przez niego wynagrodzeniem, będącym świadczeniem wzajemnym. W konsekwencji usługą jest tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument - odbiorca świadczenia, odnoszący z niego korzyść (choćby potencjalną). Dopóki nie istnieje podmiot który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dla istnienia przedmiotu opodatkowania konieczne jest zatem, by usługa była odpłatna, a więc aby świadczonej usłudze odpowiadało świadczenie wzajemne (wynagrodzenie) (tak też wielokrotnie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, m.in. w wyroku z dnia 15 lipca 1982 r. w sprawie Hong-Kong Trade Development Council, w wyroku z dnia 8 marca 1988 r. w sprawie Apple and Pear Development.Council (sygn. C-102/86)).

Powyższe oznacza, że świadczeniem usług podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT jest każde świadczenie odpłatne, które powoduje powstanie przysporzenia po stronie konkretnego odbiorcy na skutek działania wykonawcy świadczenia. Dla wystąpienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług konieczne staje się zaistnienie bezpośredniego związku płatności z konkretną czynnością oraz istnienie konsumenta tej czynności (wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 marca 1994 r. w sprawie R. J. Tolsma przeciwko Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden, C-16/93).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca czynny podatnik podatku VAT rozważa inwestycje w nowe projekty nieruchomościowe na terytorium Polski w formie umowy spółki cichej zawartej z inwestorami będącymi osobami fizycznymi i/lub spółkami polskiego prawa handlowego (dalej „Inwestycje”). Umowy spółek cichych zawierane przez Wnioskodawcę nie będą stanowić umów spółek cywilnych w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu cywilnego, umów spółek prawa handlowego w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu Spółek handlowych, ani też innej umowy nazwanej na gruncie prawa polskiego. Umowy spółek cichych nie będą powodowały w żaden sposób zmiany umowy spółki Wnioskodawcy. Umowy spółek cichych będą zawierane w formie pisemnej na czas nieokreślony. Umowy spółek cichych będą regulować między innymi zasady podziału zysków z Inwestycji, wzajemne prawa i obowiązki stron oraz czas trwania Inwestycji. W szczególności, rola Wnioskodawcy w przyszłych Inwestycjach będzie polegać na udostepnieniu inwestorom – wspólnikom spółki cichej kapitału. Umowa spółki cichej będzie przewidywać wniesienie do spółki cichej wkładu Wnioskodawcy w formie zobowiązania Wnioskodawcy do przekazania inwestorom – wspólnikom spółki cichej środków pieniężnych w postaci pożyczki w celu finansowania Inwestycji (dalej: „Ekspektatywa Pożyczki”) oraz w formie bieżącego wsparcia w zakresie sposobu wykorzystania środków pochodzących z udzielonej pożyczki. Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu udziału w zyskach z Inwestycji w całym okresie istnienia spółki cichej. Po zakończeniu Inwestycji inwestor – wspólnik spółki cichej przekaże Wnioskodawcy (w terminie 7 dni) pisemne sprawozdanie zawierające podsumowanie finansowe inwestycji z wyszczególnieniem osiągniętego zysku. W razie wątpliwości Wnioskodawca może żądać informacji uzupełniających niezbędnych dla prawidłowego ustalenia zysku. Wypłata wynagrodzenia (zysku Wnioskodawcy) nastąpi po zakończeniu Inwestycji.

Strony umowy spółki cichej nie świadczą wobec siebie żadnych usług. Otrzymywane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie jest jedynie partycypacją w zyskach z inwestycji. W szczególności, uprawnienia Wnioskodawcy w zakresie bieżącego doradztwa dotyczącego inwestycji nie może zostać uznana za świadczenie za wynagrodzeniem usług na rzecz inwestora – wspólnika spółki cichej. Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki cichej. Wnioskodawca nie reprezentuje na zewnątrz umowy spółki cichej. W przypadku przekazania przez Wnioskodawcę na podstawie umowy spółki cichej – wkładu do tej spółki, Wnioskodawca nie uzyskuje żadnego świadczenia wzajemnego np. prawa majątkowego w postaci udziałów. Wnioskodawca uzyskuje w zamian za wniesiony wkład, prawo do odpowiedniego, określonego w umowie udziału w zyskach z Inwestycji. Zatem jedyne co Wnioskodawca otrzymuje jest określone w umowie spółki cichej prawo do udziału w zysku z inwestycji. Rola Wnioskodawcy będzie polegać na udostępnieniu inwestorom – wspólnikom spółki cichej kapitału oraz bieżącego wsparcia w zakresie sposobu wykorzystania środków pochodzących z udzielonej pożyczki. Na tym kończy się rola Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie będzie uczestniczył w jakichkolwiek stratach wynikających z umowy spółki cichej czy też stratach z Inwestycji.

Spółka cicha w przeszłości była regulowana przepisami prawa handlowego, ale wprowadzenie w życie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) regulacje te uchyliło. Mimo uchylenia przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) o spółce cichej, w praktyce gospodarczej zawierane mogą być umowy obligacyjne (w świetle zasady swobody zawierania umów cywilnoprawnych) tworzące stosunek prawny polegający na trwałym udziale kapitałowym jednej osoby w działalności gospodarczej innego podmiotu, przy czym tylko ten ostatni wstępuje w stosunki prawne z osobami trzecimi.

Zgodnie z przepisem art. 3531 ustawy Kodeks cywilny – strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Zasada swobody umów wyrażona w powyższej regulacji dopuszcza zawarcie umowy „spółki cichej” jako umowy nienazwanej, to znaczy takiej, której specyfika odbiega nieco od skodyfikowanych w prawie umów, ale nie posiada szczegółowych regulacji. Oznacza to, że osoby tworzące „spółki ciche” stosować się muszą do tzw. przepisów ogólnych, które – co oczywiste – nie są w stanie odnieść się do szczególnych przypadków, mogących zajść w takich spółkach.

Ponadto, o rodzaju zawartej umowy spółki nie decyduje nadana jej przez strony nazwa, ale treść złożonych oświadczeń. Odnosząc powyższe na grunt przepisów Kodeksu cywilnego zauważyć należy, że czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy (art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego). Sankcją nieważności objęta jest również czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 ww. ustawy). Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów (art. 56 cyt. ustawy). Tak więc, wskazane postanowienia wyznaczają dozwoloną przez prawo treść umowy.

Wspólnicy zawiązujący „spółkę cichą” mają prawo wprowadzić modyfikacje precyzujące postanowienia zawarte w nieobowiązującym już dziś kodeksie. Nie ma przy tym konieczności opierania się na przepisach kodeksu handlowego, gdyż zgodnie z zasadą swobody umów, wspólnicy mogą sami stworzyć strukturę własnej działalności gospodarczej i nazwać ją „spółką cichą”, co jednak nie oznacza, że na jej bazie powstaje nowy podmiot prawny.

Z uwagi na brak szczególnych przepisów dotyczących tego typu umowy, prawne konsekwencje należy oceniać na podstawie przepisów ogólnego reżimu kontraktowego.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że czynności opisane we wniosku tj. wniesienie wkładu pieniężnego przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki cichej, jak i czynność otrzymywania przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu udziału w zyskach z Inwestycji w całym okresie istnienia Spółki cichej, nie stanowią dostawy towarów, jak również nie stanowią świadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Strony umowy nie świadczą wobec siebie żadnych usług. Otrzymywane przez wspólnika cichego wynagrodzenie jest jedynie partycypacją w zyskach działalności prowadzonej przez spółkę cichą.

Zatem otrzymywane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie, jak również czynność wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki cichej nie są czynnościami, o których stanowi art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT.

Ze względu na niewypełnienie dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 tegoż przepisu ww. czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Ponadto zauważyć należy, że przywołany przez Wnioskodawcę w uzasadnieniu wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz przywołana interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nie mają zastosowania w sprawie, bowiem nie dotyczą spółki cichej, ale konsorcjum.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego udzielona odpowiedź traci swą ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.