Wkłady do spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wkłady do spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
17
gru

Istota:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zawarcie Umowy spółki cichej, w tym wniesienie wkładu (wkładów), o którym mowa wyżej będzie podlegało podatkowi od towarów i usług?

Fragment:

(...) wkładu do Spółki cichej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 lipca 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy zawarcie umowy spółki cichej oraz wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu do Spółki cichej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 20 września 2016 r. (data wpływu 30 września 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 15 września 2016 r. znak: IBPP2/4512-577/16-1/IK. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, mającą siedzibę na terytorium Polski i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: Spółka, Wnioskodawca) planuje zawarcie z drugą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, mającą siedzibę na terytorium Polski i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: Spółka 2) umowy, na podstawie której Wnioskodawca zobowiąże się wnieść do przedsiębiorstwa Spółki 2 wkład pieniężny celem sfinansowania wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego (dalej: Umowa).

2016
30
mar

Istota:

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu do spółki cichej oraz wypłata na jego rzecz wynagrodzenia na podstawie umowy spółki cichej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

W związku z powyższym opisem w zakresie podatku od towarów i usług zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 1): Czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu do spółki cichej oraz wypłata na jego rzecz wynagrodzenia na podstawie umowy spółki cichej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT... Stanowisko Wnioskodawcy. Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu do spółki cichej oraz wypłata na jego rzecz wynagrodzenia na podstawie umowy spółki cichej nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy W ocenie Wnioskodawcy, współpraca w ramach umowy spółki cichej nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem zarówno wniesienie wkładu do spółki cichej przez Wnioskodawcę, jak również wypłata dla niego wynagrodzenia nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Podatek VAT jest z założenia podatkiem nakładanym na konsumpcje towarów i usług, co oznacza, że zakresem jego opodatkowania mogą być objęte tylko takie transakcje, w ramach których występuje świadczenie wzajemne (dostawa towarów/świadczenie usług). Tym samym, nie można uznać za dostawę towarów czy odpłatne świadczenie usług czynności, w ramach których nie da się zidentyfikować takiego świadczenia. W konsekwencji, w przypadku rozliczeń wykonywanych w ramach umowy spółki cichej, takich jak wniesienie wkładu przez Wnioskodawcę czy też przelew środków pieniężnych dla Wnioskodawcy stanowiących jego wynagrodzenie po zakończeniu Inwestycji, nie można mówić o czynnościach opodatkowanych VAT.

2015
8
maj

Istota:

Podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Fragment:

Majątek Spółki odpowiadający kapitałom własnym (aktywom netto) Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, stanowić będzie wkład do Spółki osobowej. Mając na uwadze powyższe, jeżeli na moment przekształcenia Spółki w Spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) Spółki stanowiących wkład do Spółki osobowej będzie wyższa od wartości kapitału zakładowego Spółki, dojdzie do zmiany umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC, a tym samym planowane przekształcenie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania przy przekształceniu Spółki stanowić będzie, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o PCC wartość wkładów do Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia. Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 9 ustawy o PCC, od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, odlicza się: kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego; opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego; opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa w pkt 2.

2012
4
wrz

Istota:

Czy wniesienie wkładów pieniężnych na objęcie akcji do (mającej powstać) spółki komandytowo - akcyjnej, której akcjonariuszem będzie m.in. Wnioskodawca przez ewentualne inne podmioty aniżeli Wnioskodawca, skutkować będzie po Jego stronie powstaniem przychodu?

Fragment:

Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Ponadto, zgodnie z art. 146 § 2 pkt 5 k.s.h., obniżenie kapitału zakładowego będzie wymagało zgody komplementariusza. Mając na uwadze przywołane przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny Wnioskodawca stwierdził co następuje. Zgodnie z konstrukcją opodatkowania osób fizycznych i prawnych przyjętą w polskim systemie prawnym, dochody spółek osobowych nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Jednocześnie sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast jeżeli wspólnikiem (akcjonariuszem) jest osoba prawna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2011
1
sie

Istota:

Czy wniesienie wniesienia przedmiotowego lokalu do spółki cywilnej – w formie zmiany (aneksu) umowy spółki – ale bez zachowania formy aktu notarialnego dokonywane odpisy amortyzacyjne będzie można zliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 2 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie konsekwencji wniesienia jako wkładu do spółki cywilnej lokalu w formie pisemnego aneksu do umowy spółki. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca wspólnie z małżonką prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, w której są jedynymi wspólnikami. Pomiędzy nimi istnieje ustawowa wspólność małżeńska. W miesiącu czerwcu 2009 roku zakupili – jako małżeństwo – samodzielny lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego. Przedmiotowy lokal nie został wniesiony do spółki jako wkład i do tej pory nie dokonywano odpisów amortyzacyjnych. Spółka cywilna zamierza wykorzystywać lokal jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w przypadku wniesienia przedmiotowego lokalu do spółki cywilnej – w formie zmiany (aneksu) umowy spółki – ale bez zachowania formy aktu notarialnego dokonywane odpisy amortyzacyjne będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów... Zdaniem Wnioskodawcy, odpisy amortyzacyjne lokalu wniesionego do spółki cywilnej będą stanowiły koszt uzyskania przychodu. w przypadku, gdy przedmiotem wkładu do spółki cywilnej małżonków jest nieruchomość stanowiąca współwłasność małżonków, nie ma podstaw prawnych do dokonania tej czynności z zachowaniem formy aktu notarialnego.