PD/415-32/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wycofany wkład mieszkaniowy podlega opodatkowaniu - a jeżeli tak to jaka kwota winna być opodatkowana ?
Czy kwota w wysokości 24.000 zł otrzymana od zbywców mieszkania własnościowego - jako różnica w wielkości metrażowej mieszkań - podlega opodatkowaniu ?

PD/415-32/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. odliczenia
 2. odliczenia od podatku
 3. ograniczony obowiązek podatkowy
 4. wkład
 5. wkład budowlany
 6. wkład do spółdzielni mieszkaniowej
 7. wycofanie wkładu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenia od podatku

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10.06.2005 r., który wpłynął do tut. organu podatkowego w dniu 17.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania wycofanego wkładu mieszkaniowego oraz otrzymanej kwoty z tytułu różnicy w wielkości metrażowej mieszkań:

 • jest nieprawidłowe w części dotyczącej opodatkowania wycofanego w 2004 roku wkładu mieszkaniowego odliczonego uprzednio od podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r.,
 • jest prawidłowe w części dotyczącej opodatkowania otrzymanej gotówki z tytułu różnicy w wielkości metrażowej mieszkań.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 17.06.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie wpłynął Pana wniosek z dnia 10.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej w 2004 roku wkładu mieszkaniowego oraz kwoty otrzymanej od zbywcy mieszkania własnościowego z tytułu różnicy w wielkości metrażowej mieszkań.
Jak stanowi art.14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz /prezydent miasta/, starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta maja obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art.14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco :W oparciu o materiały będące w posiadaniu tut. urzędu ustalono, że w 2001 roku wniósł Pan do spółdzielni mieszkaniowej wkład lokatorski wymagany na dzień zasiedlenia mieszkania w wysokości 43.578,00 zł. W złożonym zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2001 rok odliczył Pan od podatku kwotę 8.484,54 zł stanowiącą 19 % wniesionego wkładu mieszkaniowego w wysokości 43.578,00 zł i spłatę kredytu w wysokości 1.077,48 zł zaliczoną na wkład mieszkaniowy. Tytułem spłaconego kredytu zaliczonego na wkład mieszkaniowy w kwotach 1.077,48 zł i 610,39 zł odliczył Pan odpowiednio od podatku za 2002 r. kwotę 204,72 zł a za 2003 r. kwotę 115,97 zł. Ogółem w latach 2001 - 2003 odliczył Pan od podatku ulgę z tytułu wniesionego wkładu w wysokości 8.805,23 zł.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz z załączonego aktu notarialnego rep. A 8152/2004 wynika, że posiadając spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego kupił Pan w 2004 roku wraz z żoną lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość wypłacając zbywcy kwotę 25.000 zł przed zawarciem aktu notarialnego. Zbywcy zaś sprzedający tę nieruchomość w celu uzyskania w zamian spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zajmowanego przez Pana - posiadając zapewnienie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej iż podejmie uchwałę o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na ich rzecz po przedłożeniu umowy sprzedaży w tejże Spółdzielni - z tytułu rozliczenia wkładu budowlanego związanego ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu zapłacili na rzecz Pana i Pańskiej małżonki kwotę 24.000 zł.

Ponadto z informacji PIT-14 oraz pisma Nr KF/1901/05 z dnia 06.07.2005 r. przesłanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową wynika, że w roku 2004 w momencie rezygnacji Pana z członkostwa i przekazania mieszkania lokatorskiego do dyspozycji spółdzielni, spółdzielnia zwróciła Panu wkład lokatorski w wysokości 54.837,00 zł.

W złożonym wniosku podatnik zwraca się z zapytaniem :

 1. czy wycofany wkład mieszkaniowy podlega opodatkowaniu - a jeżeli tak to jaka kwota winna być opodatkowana ?
 2. czy kwota w wysokości 24.000 zł otrzymana od zbywców mieszkania własnościowego - jako różnica w wielkości metrażowej mieszkań - podlega opodatkowaniu ?

  Stanowisko podatnika :

  1. Wycofany wkład nie podlega opodatkowaniu, ponieważ wycofany został po nabyciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania. Ponadto wycofany wkład mieszkaniowy został przeznaczony na cele mieszkaniowe, tj. na zakup mieszkania.
  2. Zdaniem podatnika opodatkowaniu może podlegać kwota wypłacona przez zbywcę mieszkania, tj. 24.000 zł, jako różnica w wielkości metrażowej mieszkań, powołując się przy tym na art.21 ust. 1 pkt 32a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Dokonując oceny stanu faktycznego w świetle obowiązujących przepisów, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie informuje.
  Zgodnie z art. 45 ust.3a pkt 1 oraz art.27a ust.13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm/. w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 roku, jeżeli podatnik skorzystał z odliczenia od dochodu lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w art.27 a ust.1.pkt 1 i 2 wymienionej ustawy/ m.in. na wkład budowlany i mieszkaniowy/, a następnie wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład, do dochodu lub podatku należnego za dany rok, w którym zaistniały te okoliczności podatnik jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

  Powołany przepis art. 27a ust .13 oraz art. 45 ust. 3a w związku z art. 6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. Nr 134, poz.1509 ze zm./ ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 1 stycznia 2002r.

  A zatem skoro dokonując rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2001-2003 skorzystał Pan z odliczenia od podatku wydatków poniesionych na wkład mieszkaniowy do spółdzielni, a następnie w 2004 roku wycofał Pan ze Spółdzielni wkład mieszkaniowy, to do podatku obliczonego za 2004 rok winien Pan doliczyć kwoty poprzednio odliczone z tego tytułu. Z materiałów będących w posiadaniu tut. organu podatkowego wynika, że kwota którą Pan odliczył wynosi 8.805,23 zł. W takim przypadku - stosownie do art.45 ust.3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art.6 w/w ustawy z dnia 21 listopada 2001r. /Dz.U. z 2001 r. Nr 134, poz.1509 ze zm./ - podatnik jest obowiązany dokonać tego w zeznaniu podatkowym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, tj. w zeznaniu za 2004 rok.

  Jednocześnie wyjaśnia się, że w przedmiotowej sprawie miało miejsce wycofanie wkładu mieszkaniowego ze spółdzielni mieszkaniowej, gdyż w roku 2001 pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową a Panem zostało ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu a nie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Wkład mieszkaniowy w momencie rezygnacji z członkostwa został zwrócony Panu w 2004 roku jako członkowi spółdzielni mieszkaniowej i nie został przeniesiony /scedowany/ na poczet wkładu mieszkaniowego na rzecz osoby, od której kupił Pan nieruchomość, co potwierdzono w piśmie spółdzielni z dnia 05.07.2005 r. Ponadto wyjaśnia się, że w przedmiotowej sprawie nie nastąpiło odpłatne zbycie prawa majątkowego z którego przychód przeznaczony na własne cele mieszkaniowe korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, dlatego nie ma znaczenia fakt zakupu lokalu mieszkalnego za środki pochodzące z wycofanego wkładu mieszkaniowego.

  Z przedłożonego aktu notarialnego wynika, że zbywcy lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość - z tytułu rozliczenia wkładu mieszkaniowego związanego ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu zapłacili Panu i Pańskiej małżonce kwotę 24.000 zł /jak Pan podaje we wniosku - jako różnicę w wielkości metrażowej mieszkań/.

  W myśl przepisów art. 21 ust. 1 pkt 32a cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z zamiany :

  1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub
  3. gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a
   - jeżeli przedmiotem zamiany są wyłącznie znajdujące się na terytorium RP nieruchomości i prawa wymienione w lit. a-c.

  W przedmiotowej sprawie sytuacja taka nie wystąpiła albowiem nie posiadał Pan spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu tylko prawo lokatorskie. Nie ma tu również zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt 32b, cytowanej ustawy o podatku dochodowym, zgodnie z którym wolne są od podatku dochodowego przychody z zamiany rzeczy lub praw innych niż wymienione w art. 32a, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty 2.280 zł.

  Zdaniem tut. organu otrzymana kwota 24.000 zł stanowi dochód z innych źródeł i winna być opodatkowana łącznie z innymi dochodami w zeznaniu podatkowym za 2004 rok wg skali podatkowej obowiązującej w 2004 roku stosownie do art. art.27 ust 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  Zgodnie z art.20 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym za przychody z innych źródeł, o których mowa w art.10 ust.1 pkt 9, uważa się m.in. dopłaty, nagrody i inne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art.12-14 i 17.

  W związku z powyższym zgodnie z art. 81a §1 pkt.3 Ordynacji podatkowej zobowiązany jest Pan złożyć korektę zeznania podatkowego za 2004 rok i doliczyć do dochodów osiągniętych w 2004 roku kwotę 24.000 zł jako dochód z innych źródeł, następnie do podatku obliczonego doliczyć kwotę 8.805,23 zł odliczoną w latach 2001-2003 tytułem wniesionego wkładu mieszkaniowego i wpłacić różnicę pomiędzy kwotą podatku należnego, wynikającego z korekty zeznania a kwotą podatku wynikającego z pierwszego zeznania złożonego za 2004 rok wraz z odsetkami, należnymi od ustawowego terminu płatności podatku zgodnie z art.53 § 4 i § 5 Ordynacji podatkowej , tj.
  - od kwoty 3.067,50 zł odsetki liczone od dnia 6 kwietnia 2005 r,(od dnia zwrotu nadpłaty wynikającej z zeznania PIT-36 za 2004 rok),
  - od pozostałej kwoty odsetki liczone od dnia 3 maja 2005 r.

  Jednocześnie tutejszy organ podatkowy informuje, iż zgodnie z art.14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Zgodnie z art.14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia, .Stronie przysługuje na podstawie art.236 § 2 pkt.1 Ordynacji podatkowej prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 7 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.
  Zażalenie podlega opłacie w znakach skarbowych zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 09.09.2000 r. o opłacie skarbowej / Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz.2532/.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.