ITPB4/4511-77/15/AS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie przychodu z tytułu zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego
ITPB4/4511-77/15/ASinterpretacja indywidualna
 1. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
 2. spółdzielnie
 3. wkład
 4. wygaśnięcie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na początku lat 80 Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. W dniu 21 maja 2004 r. wygasło prawo Wnioskodawczyni do lokalu. Kwota uzyskana ze sprzedaży w trybie przetargu lokalu mieszkalnego wyniosła 181.800 zł. Spółdzielnia mieszkaniowa w 2014 r. wypłaciła na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych kwotę 124.585 zł 71 gr (pomniejszoną o zadłużenie w spółdzielni mieszkaniowej, koszty operatu szacunkowego oraz umorzenie w nominale). Wnioskodawczyni w roku 2015 otrzymała od spółdzielni mieszkaniowej PIT-8C za 2014 r., w którym wykazano jako przychód kwotę 181.767 zł 02 gr tytułem „wycofanego wkładu mieszkaniowego”.

Kwota wykazanego przychodu została pomniejszona tylko o kwotę umorzenia w nominale (136 zł 13 gr). Spółdzielnia nie uwzględniła wcześniej wniesionego wkładu mieszkaniowego, ani kosztów operatu szacunkowego (676 zł 60 gr).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w związku z opisanym stanem faktycznym zwrot wkładu mieszkaniowego wykazany w PIT-8C należy potraktować jako przychód z innych źródeł powodujący przysporzenie majątkowe (w rozumieniu art. 20 ust 1 ustawy o podatkach od osób fizycznych) i opodatkować na zasadach ogólnych...
 2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, opodatkowaniu podlega kwota wykazana przez spółdzielnię mieszkaniową w PIT-8C (kwota pomniejszona tylko o umorzenie w nominale) czy też opodatkowaniu podlega uzyskana kwota pomniejszona o umorzenie w nominale, koszty operatu szacunkowego oraz wniesiony wkład mieszkaniowy...
 3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 2, w jaki sposób podatnik ma prawidłowo określić podstawę opodatkowania w przypadku gdy nie posiada już żadnych dokumentów sprzed prawie 30 lat dotyczących wniesionego wkładu mieszkaniowego... Czy na spółdzielni mieszkaniowej ciąży obowiązek wystawienia PIT-8C z kwotą przychodu pomniejszoną o wniesiony wkład mieszkaniowy...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Kwota uzyskana z tytułu wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie stanowi przychodu podatkowego i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy, zwaloryzowany według wartości rynkowej lokalu. Wkład mieszkaniowy przysługujący osobie uprawnionej nie może być wyższy niż kwota jaką spółdzielnia jest w stanie uzyskać od członka obejmującego dany lokal w trybie przetargu. Brzmienie powyższych przepisów (na dzień wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego) jednoznacznie wskazuje, iż spółdzielnia mieszkaniowa jest zobowiązana do zwrotu zwaloryzowanego wniesionego wkładu mieszkaniowego. Powyższa ustawa nie zawiera definicji pojęcia „zwaloryzować”, także ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji tego pojęcia. Zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego (www.http://sjp.pwn.pl/) „zwaloryzować” oznacza „podwyższyć nominalną wartość rent, emerytur i płac w takim stopniu, by nie zmieniła się ich siła nabywcza mimo inflacji”. W Wielkim Słowniku W. Doroszewskiego (www.http://sjp.pwn.pl/doroszewski/zwaloryzowac;5531908.html) zwaloryzować oznacza „ustalić określoną wartość kredytów, papierów wartościowych, które utraciły swą pierwotną wartość, np. z powodu inflacji”, natomiast waloryzacja oznacza „przeliczenie należności lub zobowiązań pieniężnych ustalonych w danej jednostce monetarnej na inną o stałej wartości, dostosowanie wysokości zobowiązań pieniężnych do zmienionej wartości pieniądza”.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż zwrócony wkład mieszkaniowy nie jest przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymanie zwrotu wkładu mieszkaniowego nie wiąże się żadnym przysporzeniem majątkowym dla wnioskodawcy. Otrzymał on to co wniósł przed prawie 30 laty, tylko że w zwaloryzowanej wysokości, dostosowanej do współczesnych warunków ekonomicznych. Należy także mieć na uwadze, iż wnioskodawca jako członek spółdzielni ponosiła koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, w tym jej części wspólnych.

W razie uznania zwróconego Wnioskodawczyni zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego za przychód podatkowy, należy uznać, iż zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest on wolny od opodatkowania. Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 21 grudnia 2009 r. (I SA/KR 1531/09) sformułowanie: „do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów (...) do spółki osobowej”, o którym mowa w powołanym przepisie, należy rozumieć nie jako odniesienie się do wartości początkowej udziału lub wkładu, ale odniesienie się do jego wielkości. Nie można też, w ocenie Sądu, jedynie z mało precyzyjnego zwolnienia podatkowego wywodzić skutki prawne polegające na konstruowaniu źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, w sytuacji gdy żaden z przepisów ustawy takiego źródła nie wymienia. Otrzymana przez wnioskodawcę kwota w całości odpowiada (zgodnie z obowiązującymi na dzień wygaśnięcia prawa do lokalu oraz dzień otrzymania tej kwoty) zwaloryzowanej wartości wkładu mieszkaniowego wniesionego prawie 30 lat temu. Waloryzacja przeprowadzona przez spółdzielnię mieszkaniową odpowiada wartości rynkowej lokalu. Konstrukcja art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, iż jest to zwrot wniesionego wkładu mieszkaniowego urealnionego do dzisiejszych warunków rynkowych.

Jeżeli intencją ustawodawcy byłoby zwolnienie przychodu otrzymanego ze zwrotem wkładów do spółdzielni mieszkaniowej jedynie w nominalnej wysokości, zostałoby to wyraźnie wskazane przez ustawodawcę. Przeciwna interpretacja ww. przepisu prowadzi do wykładni zwężającej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Kwestię nabycia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz warunków zwrotu wniesionego wkładu reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 z późn. zm.).

Stosownie do art. 4 ust. 1 ww. ustawy, członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki członków spółdzielni dotyczące w szczególności wnoszenia, ustalania i waloryzacji wkładu mieszkaniowego i budowlanego określają postanowienia statutu (art. 8 pkt 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Mając na względzie powyższe, wkład mieszkaniowy (budowlany) stanowi formę, w jakiej członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu kosztów budowy budynku (lokalu). Wydatki na wkłady mieszkaniowe lub budowlane do spółdzielni wpłacane są natomiast w celu uzyskania spółdzielczego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu.

Natomiast zgodnie z przepisem art. 11 ust. 1 ww. ustawy, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w Rozdziale 2 tej ustawy.

W myśl art. 11 ust. 21 ww. ustawy, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie w postanowieniami statutu.

Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu (art. 11 ust. 22).

W myśl art. 11 ust. 24 ww. ustawy warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 21, jest opróżnienie lokalu.

Nadmienić należy, iż według brzmienia art. 11 ust. 21 ww. ustawy, obowiązującego do 30 lipca 2007 r. spółdzielnia zwracała osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy lub jego część, zwaloryzowany według wartości rynkowej lokalu. Aktualnie wypłaca wartość rynkową lokalu.

Wnioskodawczyni uważa, iż wartość zwróconego wkładu mieszkaniowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwrot wkładów wniesionych do spółdzielni stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyty we wskazanym przepisie zwrot „w szczególności” oznacza, że katalog przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, co oznacza, że do tej kategorii przychodów można zaliczyć również inne niż te, które zostały w nim wymienione. Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni.

Tym samym uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód w związku ze zwrotem wkładu mieszkaniowego w wysokości wartości rynkowej lokalu (zwaloryzowany wkład) stanowi co do zasady przychód podatkowy, przy czym do wysokości uprzednio wniesionego wkładu korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy ww. przepisu.

W związku z powyższym, nie można zgodzić się z Wnioskodawczynią, iż wartość zwróconego przez spółdzielnię wkładu mieszkaniowego w związku z przekazaniem lokatorskiego mieszkania jest zwolniona w całości od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość zwróconego wkładu – zgodnie z art. 11 ust. 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – stanowi bowiem wartość rynkową tego lokalu. Tym samym nie może odpowiadać wartości wniesionego wkładu mieszkaniowego przez Wnioskodawczynię na początku lat osiemdziesiątych, tj. wówczas kiedy lokal mieszkalny był przydzielony. Jeżeli intencją ustawodawcy byłoby zwolnienie przychodu otrzymanego w związku ze zwrotem m.in. wkładów w spółdzielni do wysokości zwaloryzowanej wartości wniesionych wkładów, zostałoby to wyraźnie wskazane w ww. przepisie.

W konsekwencji, kwota zwróconego Wnioskodawczyni zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego (wartość rynkowa lokalu), do wysokości uprzednio wniesionego w latach osiemdziesiątych wkładu do spółdzielni mieszkaniowej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy. Natomiast nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem, tj. kwotą wypłaconą przez spółdzielnię a nominalną wartością wniesionego wkładu stanowi przysporzenie majątkowe, tj. przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu łącznie z innymi przychodami uzyskanymi przez Wnioskodawczynię w roku podatkowym.

Należy nadmienić, iż skoro wkład mieszkaniowy wniesiony został przez Wnioskodawczynię do spółdzielni mieszkaniowej przed 1995 r., to w chwili obecnej ustalając wartość wniesionego wkładu należy uwzględnić ją w kwocie odpowiadającej kwocie po denominacji. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84 poz. 386), wszelkie prawa majątkowe, a także zobowiązania i należności pieniężne powstałe przed datą 1 stycznia 1995 r., a płatne po tej dacie – podlegają przeliczeniu w stosunku określonym w art. 2 ust. 2 przedmiotowej ustawy. W szczególności przeliczeniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, podlegają: wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, inne należności wynikające z praw i zobowiązań majątkowych (publicznych i prywatnych) bez względu na tytuł ich powstania, wartości materiałów i surowców, wkładów oszczędnościowych, lokat i depozytów bankowych. W myśl art. 2 ust. 2 ww. ustawy o denominacji złotego, nowa jednostka pieniężna będzie miała wartość równą 10.000 starych złotych.

Zatem w przedstawionym stanie faktycznym na spółdzielni mieszkaniowej ciążył obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z tym przepisem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Reasumując:

 1. W związku z opisanym stanem faktycznym zwrot wkładu mieszkaniowego wykazany w PIT-8C należy potraktować – co do zasady – jako przychód z innych źródeł powodujący przysporzenie majątkowe (w rozumieniu art. 20 ust 1 ustawy o podatkach od osób fizycznych) i opodatkować na zasadach ogólnych.
 2. Opodatkowaniu podlega kwota wykazana przez spółdzielnię mieszkaniową w PIT-8C, która powinna odpowiadać uzyskanej w wyniku przetargu wartości lokalu pomniejszonej o wielkość wniesionego wkładu. Natomiast wartość ujętą w informacji PIT-8C nie pomniejszają zaległości czynszowe, potrącone odsetki oraz pozostałe koszty skoro stanowią one zobowiązania członka wobec Spółdzielni. Fakt, iż kwota wartości rynkowej lokalu zostaje w części „skonsumowana” przez www. zaległości wobec Spółdzielni, nie może oznaczać, iż członek Spółdzielni nie otrzymał konkretnego przysporzenia. Gdyby bowiem zaległości nie było członek Spółdzielni miałby do wyłącznej dyspozycji pełną kwotę zwróconego wkładu mieszkaniowego (wartości rynkowej lokalu).
 3. Na spółdzielni mieszkaniowej ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C z kwotą przychodu pomniejszoną o faktycznie zapłacony wkład mieszkaniowy.

Końcowo, w niniejszej sprawie wskazać należy, że postępowanie o udzielenie interpretacji ma na celu wyjaśnienie wątpliwości co do sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego materialnego do określonego stanu faktycznego. W postępowaniu tym organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ogranicza się do dokonania subsumpcji przedstawionego przez stronę stanu faktycznego pod określony przepis prawa podatkowego i wyjaśnienia przyczyn, dla których w określonym stanie faktycznym dany przepis ma zastosowanie. Organ w interpretacji indywidualnej nie ustala zatem ani nie potwierdza czy dokonane przez Wnioskodawczynię wyliczenia kwot są prawidłowe.

Odnosząc się do powołanego we wniosku wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, tutejszy Organ zaznacza, że przeanalizował jego treść. Podkreślić należy, że jakkolwiek orzeczenia kształtują linię wykładni obowiązującego prawa, jednak dotyczą wyłącznie konkretnych spraw, w danym stanie faktycznym. Orzeczenia te zapadły w indywidualnych sprawach i w świetle art. 87 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z poźn. zm.), nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.