IPTPB3/4511-12/15-2/PM | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w razie wypłaty Wnioskodawcy środków pieniężnych tytułem wycofania przez niego części wkładu wniesionego do spółki osobowej, Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej wskazanej w umowie wartości wniesionego wkładu, proporcjonalnie do wycofanej części tego wkładu, a tym samym wypłata ta będzie neutralna podatkowo?
IPTPB3/4511-12/15-2/PMinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. przychód
  3. przychód z praw majątkowych
  4. wkład
  5. zwrot wkładów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2015 r. (data wpływu 9 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania części wkładu ze spółki osobowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania części wkładu ze spółki osobowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega na jej terytorium nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W okresie od dnia 6 grudnia 2012 r. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą jako przedsiębiorca jednoosobowy. Na mocy aktu notarialnego z dnia 6 grudnia 2012 r. Wnioskodawca wniósł prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej Kodeks Cywilny lub kc) oraz art. 5a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej Ustawa o PIT) do spółki X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w X, celem pokrycia akcji nowej emisji, które Wnioskodawca objął w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ww. Spółki komandytowo-akcyjnej. Wartość wniesionego przedsiębiorstwa określona została w umowie przeniesienia ww. przedsiębiorstwa na poczet pokrycia akcji obejmowanych przez Wnioskodawcę w spółce komandytowo-akcyjnej w wysokości 5 988 499 zł (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), która to wartość ustalona została w wyniku badania wartości przedsiębiorstwa Wnioskodawcy przez biegłego rewidenta, jako jego wartość godziwa.

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla X w X z dnia 30 grudnia 2013 r. doszło do przekształcenia, zgodnie z art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych, spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową działającą pod firmą X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej Spółka), w której Wnioskodawca, będący dotychczas akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, uzyskał status komandytariusza spółki komandytowej. Zgodnie z § 8 umowy Spółki majątek tej Spółki stanowi majątek przekształconej spółki komandytowo-akcyjnej, którego wartość bilansowa, zgodnie z wyceną składników majątku sporządzoną dla potrzeb przekształcenia na dzień 30 września 2013 r. wynosi 7 551 406 zł 86 gr (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześć złotych i 86/100).

Na gruncie powyższego stanu faktycznego Wnioskodawca rozważa możliwość ograniczenia swojego zaangażowania w sprawy Spółki poprzez wycofanie części wniesionego wkładu, polegające na wypłacie mu środków pieniężnych w kwocie 4 480 000 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100). Powyższa wypłata nie będzie stanowiła wypłaty z zysku Spółki, a będzie ona stanowiła częściowy zwrot wkładu wniesionego uprzednio przez Wnioskodawcę do spółki komandytowo-akcyjnej, który wskutek dokonanego przekształcenia stał się częścią majątku Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w razie wypłaty Wnioskodawcy środków pieniężnych tytułem wycofania przez Niego części wkładu wniesionego do spółki osobowej, Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej wskazanej w umowie wartości wniesionego wkładu, proporcjonalnie do wycofanej części tego wkładu, a tym samym wypłata ta będzie neutralna podatkowo...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku dokonania na Jego rzecz częściowego zwrotu wkładu, kosztem uzyskania przychodu z tego tytułu będzie wartość wniesionego do spółki osobowej wkładu, określona w umowie przeniesienia własności przedmiotu tego wkładu, proporcjonalnie do wycofanej części tego wkładu, a więc wypłacone Mu z tego tytułu środki pieniężne nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych do wysokości kwoty odpowiadającej wartości wycofanej części wkładu do spółki osobowej.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym od dnia l stycznia 2015 r., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o PIT, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Mając powyższe na względzie, Wnioskodawca wskazuje, że w związku z otrzymaniem przez Niego środków pieniężnych od spółki osobowej, z tytułu obniżenia wartości wkładu do tej Spółki, u Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy, uwzględniany przy ustaleniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Należy przy tym zauważyć, że, przychód ten zaliczyć trzeba do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, jakim są m.in. prawa majątkowe. Stosownie bowiem do treści tego przepisu, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c. Z kolei, w myśl przepisu art. 18 ustawy o PIT, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Przepisy ustawy o PIT, mimo że posługują się terminem „prawo majątkowe” nie definiują tego pojęcia, a zawarty w art. 18 katalog tych praw jest jedynie przykładowy, na co wskazuje użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności”. Należy zatem przyjąć, że do katalogu praw majątkowych objętych zakresem regulacji art. 18 ustawy o PIT można zaliczyć także inne prawa niewymienione w tym przepisie. Wobec powyższego, przychód uzyskany w związku z obniżeniem wkładów wniesionych do Spółki osobowej podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT.

Wnioskodawca wskazuje również, że w stosunku do przychodów uzyskanych w związku z obniżeniem wkładów w spółce osobowej ustawodawca nie określił żadnych szczególnych rozwiązań. Oznacza to, że w tym przypadku zastosowanie będą miały ogólne reguły dotyczące ustalania przychodów. Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednocześnie, w związku z uznaniem otrzymanych przez Wnioskodawcę środków pieniężnych za przychód z praw majątkowych, dla celów jego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będzie przysługiwało mu prawo do obniżenia wartości uzyskanego przychodu o koszty uzyskania tego przychodu. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, za wydatki poniesione na nabycie praw i obowiązków Wnioskodawcy wynikających z udziału w Spółce, uznać należy wartość wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę, wynikającą z umowy przeniesienia własności tego wkładu na spółkę osobową. Tym samym, jeżeli kwoty przekazane Wnioskodawcy jako częściowy zwrot wkładu nie przekroczą wysokości wniesionego wkładu, w części odpowiadającej proporcjonalnie zwracanej kwocie, u Wnioskodawcy nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż wartość przychodów będzie równa wartości kosztów ich uzyskania.

Stanowisko to zostało potwierdzone między innymi w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 lipca 2012 r., sygn. (ILPB1/415-519/12-3/AP), który stwierdził, że: „za wydatki poniesione na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce uznać należy wartość aportu (...) Jeżeli koszty uzyskania przychodu równać się będą sumie przychodów, wówczas nie wystąpi dochód...”.

Analogiczne stanowisko zaprezentowane zostało w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 czerwca 2011 r. (IBPBI/1/415-362/11/AB), który wskazał, że: „(...) wartość rzeczy które Wnioskodawca wnosił w formie wkładu do spółek osobowych, wyprowadzając je tym samym z własnego majątku, tj. nieruchomości z dnia wniesienia do spółki oraz wartość pieniędzy wniesionych do spółki może stanowić koszty uzyskania przychodu otrzymanego w związku z obniżeniem wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę do spółki komandytowej...”, jak również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16 czerwca 2014 r. (IBPBII/1/415-228/14/JP), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 24 marca 2014 r (IBPBII/2/415-103/14/HS) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 24 marca 2014 r. (IBPBII/1/415-1129/13/ASz).

Stanowisko to jest również zgodne ze poglądem przyjętym w orzecznictwie, a wyrażonym np. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2010 r. (I SA/Po 207/10) dotyczącym analogicznych regulacji w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie Sąd ten wskazał, że „(...) koszt uzyskania przychodu uzyskanego z tytułu wycofania takiego wkładu należy ustalić zgodnie z wartością wynikającą z umowy spółki osobowej, ponieważ jedynie wówczas uzyskany przychód będzie równoważny z kosztem jego uzyskania. Zwrot spółce akcyjnej wkładów niepieniężnych wniesionych do spółki komandytowej, w kwotach nieprzekraczających ich wartości określonych w umowie spółki komandytowej nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 5 u.p.d.o.p.”.

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 września 2011 r. (I SA/Kr 1797/10), czy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2012 r. (I SA/Bk 397/12), zgodnie z którym „(...) Skoro częściowy zwrot wkładu do spółki osobowej skutkuje u podatnika powstaniem przychodu innego, niż przychód związany z ,„wyjściem” ze spółki, to nie można w takim przypadku twierdzić, że możliwość uwzględnienia kosztów uzyskania tego przychodu podlega „odroczeniu” do momentu „wyjścia” ze spółki. „Wyjście” osoby fizycznej ze spółki osobowej może wygenerować przychód podlegający opodatkowaniu według zasad określonych w art. 24 ust. 3c u.p.d.o.f. Natomiast powstanie przychodu podatkowego w związku z częściowym zwrotem wkładu do spółki osobowej, daje podatnikowi możliwość obniżenia tego przychodu o koszty jego uzyskania, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. Nie ma bowiem w tym zakresie żadnych ograniczeń wynikających z art. 23 u.p.d.o.f.”.

W świetle powyższego z tytułu obniżenia wkładu w spółce osobowej Wnioskodawca uzyska przychód z praw majątkowych. Dochodem z tego źródła przychodów będzie nadwyżka sumy przychodów nad kosztami faktycznie poniesionymi na objęcie tego wkładu. Jeżeli koszty uzyskania przychodów równać się będą sumie przychodów, wówczas nie wystąpi dochód. W związku z tym w przypadku dokonywanego na rzecz Wnioskodawcy częściowego zwrotu wkładu pieniężnego, wypłacone z tego tytułu przez Spółkę środki pieniężne nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych do wysokości kwoty odpowiadającej wartości wkładu do spółki osobowej przypadającej na Wnioskodawcę, a wynikającej z umowy przeniesienia własności tego wkładu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm., dalej; k.s.h.) spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h. – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Z kolei w myśl przepisu art. 552 k.s.h. – spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Na podstawie art. 553 k.s.h. – spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółki osobowej (spółki komandytowo-akcyjnej) w osobową spółkę handlową (spółkę komandytową) nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej. Kontynuacja bytu prawnego oraz to, że wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej oznacza jednocześnie, że majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h.), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 k.s.h.). W dniu przekształcenia wiadomo więc dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą jako przedsiębiorca jednoosobowy. Na mocy aktu notarialnego z dnia 6 grudnia 2012 r. Wnioskodawca wniósł prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55l ustawy Kodeks cywilny oraz art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do spółki X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, celem pokrycia akcji nowej emisji, które Wnioskodawca objął w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ww. Spółki komandytowo-akcyjnej. Wartość wniesionego przedsiębiorstwa określona została w umowie przeniesienia ww. przedsiębiorstwa na poczet pokrycia akcji obejmowanych przez Wnioskodawcę w spółce komandytowo-akcyjnej. Na gruncie powyższego stanu faktycznego Wnioskodawca rozważa możliwość ograniczenia swojego zaangażowania w sprawy Spółki poprzez wycofanie części wniesionego wkładu, polegające na wypłacie mu środków pieniężnych w kwocie 4 480 000 zł. Powyższa wypłata nie będzie stanowiła wypłaty z zysku Spółki, a będzie ona stanowiła częściowy zwrot wkładu wniesionego uprzednio przez Wnioskodawcę do spółki komandytowo-akcyjnej, który, w skutek dokonanego przekształcenia, stał się częścią majątku Spółki.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 9 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W świetle powyższego przychód powstaje zatem w każdym przypadku, w którym podatnik uzyskuje realną korzyść.

Należy zauważyć, że u Wnioskodawcy z tytułu wycofania części wkładu powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten – jak słusznie wskazał Wnioskodawca – należy zaliczyć do określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródła przychodów, jakim są m.in. prawa majątkowe. Stosownie bowiem do treści art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Z kolei, w myśl przepisu art. 18 ww. ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym odpłatnego zbycia tych praw.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mimo, że posługują się terminem „prawa majątkowe” nie zawierają jego definicji, natomiast zawarty w art. 18 katalog tych praw jest jedynie przykładowy, na co wskazuje użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności”. Należy zatem przyjąć, że do katalogu praw majątkowych objętych zakresem regulacji art. 18 ww. ustawy, można zaliczyć także inne prawa, niż wymienione w tym przepisie.

Wobec powyżej przedstawionych stwierdzeń należy wskazać, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w związku z wycofaniem części jego wkładu wniesionego do spółki osobowej, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaznaczyć również należy, że w stosunku do przychodów uzyskanych w związku z wycofaniem (obniżeniem) wkładów w spółce osobowej ustawodawca nie określił żadnych szczególnych rozwiązań. Oznacza to, że w tym przypadku zastosowanie będą miały ogólne regulacje dotyczące ustalania przychodów z poszczególnego źródła przychodów.

Zatem, zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przepisu art. 11 ust. 2 ww. ustawy wynika natomiast, że wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Jednocześnie wskazać należy, że dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ww. przychodu Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia wartości uzyskanego przychodu o koszty uzyskania tego przychodu, tj. o wydatki faktycznie poniesione na nabycie (objęcie) wycofanej części wkładu do spółki osobowej, które będą spełniać przesłanki wymienione w art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z tym przepisem, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Przy czym przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazują jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia między nimi a osiągniętym przychodem związku przyczynowo-skutkowego. Ponadto, celem ponoszonego kosztu powinno być osiągnięcie przychodu i jednocześnie poniesiony wydatek nie może być wymieniony w art. 23 ustawy.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w przypadku dokonania na rzecz Wnioskodawcy częściowego zwrotu wkładu, kosztem uzyskania przychodu z tego tytułu będzie wartość wniesionego do spółki osobowej wkładu, określona w umowie przeniesienia własności przedmiotu tego wkładu, proporcjonalnie do wycofanej części tego wkładu, a więc wypłacone z tego tytułu środki pieniężne nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych do wysokości kwoty odpowiadającej wartości wycofanej części wkładu do spółki osobowej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w X.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.