IPTPB1/415-683/14-7/KO | Interpretacja indywidualna

Czy na podstawie postanowienia Sądu o nabyciu spadku informacja PIT-8C winna być wystawiona na spadkobierców (również małoletnich, za których środki pobrali opiekunowie prawni) wkładu mieszkaniowego, a przychód wykazany w informacji powinien być różnicą pomiędzy wartością rynkową uzyskaną w drodze przetargu, a wartością nominalną pierwotnie wniesionego wkładu?
IPTPB1/415-683/14-7/KOinterpretacja indywidualna
 1. płatnik
 2. spadek
 3. spółdzielnie mieszkaniowe
 4. wkład
 5. zwrot wkładów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia z dnia 3 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze zwrotem spadkobiercom wkładu mieszkaniowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2014 r. do Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze zwrotem spadkobiercom wkładu mieszkaniowego.

Pismem z dnia 19 listopada 2014 r., Nr IBPBII/1/415-933/14/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), stosownie do § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) przekazał wg właściwości ww. wniosek do rozpatrzenia przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 24 listopada 2014 r.).

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 9 stycznia 2015 r., Nr IPTPB1/415-683/14-3/KO, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 9 stycznia 2015 r. (data doręczenia 15 stycznia 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 21 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.), nadanym za pośrednictwem polskiej placówki operatora wyznaczonego w dniu 21 stycznia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 1974 r. członek Spółdzielni T otrzymała przydział na lokal mieszkalny na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Dokonała wpłaty obowiązującego wówczas wkładu mieszkaniowego w kwocie 2,67 zł (po denominacji), a 8,09 zł (po denominacji) stanowiła kwota kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez Spółdzielnię na budowę budynku mieszkalnego. Łączna kwota 10,76 zł stanowiła 72,68% pierwotnej wartości lokalu.

W związku z uchylaniem się od obowiązku regulowania opłat za używanie lokalu w 2006 r. nastąpiło wygaśnięcie spółdzielczego prawa do lokalu, wykluczenie z członkostwa oraz wydanie wyroku o eksmisji. Wyrok o eksmisję z lokalu został wydany w stosunku do: T oraz jej dzieci B i W.

W dniu 19 września 2007 r. zmarła T, a postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 4 czerwca 2008 r. spadek po zmarłej nabyli:

 • dzieci: W oraz J po 1/4 każde z nich,
 • wnuk S w 1/4 części,
 • wnuki P, N oraz S po 1/12 każde z nich.

W dniu 12 lipca 2012 r. przedmiotowy lokal został zwrócony do Spółdzielni. Spółdzielnia zbyła lokal w drodze przetargu. Wartość oszacowana przez biegłego rzeczoznawcę wynosiła 169 660,00 zł, zaś na skutek rozstrzygnięcia przetargu uzyskano kwotę 137 880,00 zł (po kilku przetargach wartość oszacowana przez biegłego nie została osiągnięta).

Z kwoty uzyskanej w wyniku sprzedaży Spółdzielnia dokonała następujących potrąceń: zaległości czynszowe wraz z kosztami postępowania sądowego, odsetkami i kosztami sprzedaży mieszkania (tj. operat szacunkowy, ogłoszenia w prasie) na łączną kwotę 101 448,74 zł. Do wypłaty w przeliczeniu na 1/4 część spadku wyliczono 9 107,82 zł.

Spółdzielnia dokonała przelewu środków na rzecz:

 1. B - matki małoletniego spadkobiercy S,
 2. O - matki małoletnich P, N oraz S,
 3. W,
 4. J

i osobom wymienionym wyżej wystawiła informację PIT-8C. W pozycji „Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ustęp 1 ustawy” wpisano – zwrot wkładu mieszkaniowego – przychód – 34 472,00 zł (tj. 137 880,00 / 4).

W uzupełnieniu wniosku z dnia 21 stycznia 2015 r. wskazano, że Spółdzielnia wystawiła na prośbę Pana W (jednego ze spadkobierców) zaświadczenie o wysokości wkładu mieszkaniowego, celem przedłożenia w Urzędzie Skarbowym. Zaświadczenie wystawiono w dniu 20 września 2011 r. i określono w nim, że wysokość wkładu wynosi 72,68% aktualnej wartości rynkowej.

Wartość podaną w zaświadczeniu wyliczono w następujący sposób: przed denominacją po denominacji

 • wartość mieszkania przeliczona 148 109 zł 14,81 zł
 • wkład wymagany 26 700 zł 2,67 zł
 • obliczenie kredytu do spłacenia 14,81 zł – 2,67 zł 12,14 zł
 • kredyt lokatorski do spłacenia 12,14 zł/3x2 8,09 zł
 • spłacony kredyt + wymagany wkład 8,09 zł + 2,67 zł 10,76 zł
 • ustalenie % wkładu mieszkaniowego 10,76 zł/14,81 zł 72,68%

Pozostali spadkobiercy nie zwrócili się o wydanie zaświadczeń.

Przedmiotowy lokal nie został przekształcony ze spółdzielczego lokatorskiego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ani w odrębną własność.

Kwoty obliczone do wypłaty (według sposobu przedstawionego we wniosku ORD-IN) zostały wypłacone następująco:

 • dla B w dniu 5 marca 2013 r.,
 • dla O w dniu 4 marca 2013 r.,
 • dla W w dniu 5 marca 2013 r.,
 • dla J w dniu 29 maja 2013 r.

W okresie od 2006 r. do 12 lipca 2012 r, w przedmiotowym lokalu, według posiadanej ewidencji meldunkowej, zamieszkiwali:

 • W - do dnia 4 sierpnia 2009 r.,
 • B wraz z synami S i J (ur. 18 lutego 2009 r.).

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego wszczął czynności sprawdzające wobec Pani B, która otrzymała PIT-8C wystawiony przez Spółdzielnię.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie postanowienia Sądu o nabyciu spadku informacja PIT-8C winna być wystawiona na spadkobierców (również małoletnich, za których środki pobrali opiekunowie prawni) wkładu mieszkaniowego, a przychód wykazany w informacji powinien być różnicą pomiędzy wartością rynkową uzyskaną w drodze przetargu, a wartością nominalną pierwotnie wniesionego wkładu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zasadnie wystawiono informację PIT-8C uznając, że w myśl art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskana w wyniku sprzedaży wartość lokalu stanowi dla spadkobierców przychód z innych źródeł. Z wartości ujętej w informacji PIT-8C nie dokonano potrąceń zaległości czynszowych, odsetek oraz innych kosztów - stanowiły one bowiem zobowiązanie wobec Spółdzielni (w przypadku ich braku cała kwota postawiona zostałaby do dyspozycji spadkobierców).

Zdaniem Spółdzielni należało potrącić z kwoty 137 880,00 zł wartość nominalną wniesionego wkładu mieszkaniowego, tj. kwotę 2,67 zł i rozliczyć po 0,67 zł na każdego spadkobiercę, W myśl art. 21 ust. l pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedmiotowe zwolnienie ogranicza się wyłącznie do wniesionych do spółdzielni wkładów. Jeżeli wartość ich ulega zwiększeniu na skutek waloryzacji, wówczas zwolnienie obejmuje wyłącznie tę część wpłaconej kwoty, która odpowiada kwocie wniesionego wkładu (tj. bez uwzględnienia waloryzacji). Z tych względów nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem (tj. wartością rynkową lokalu mieszkalnego), a nominalną wartością wniesionego wkładu stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W informacji PIT-8C winien być wykazany przychód wyliczony w sposób jak wyżej, a więc nie 34 472 zł a 34 471,33 zł.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 21 stycznia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby prawne, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 są obowiązane sporządzić informację według określonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie przekazać podatnikowi. W obliczeniu kwot przysługujących do wypłaty zastosowano przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222), w szczególności: art. 4 ust. 1 i 3, określający obowiązek pokrywania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz wnoszenia wkładów mieszkaniowych, art. 10 ust. 1 i 2, mówiący o sposobie finansowania i rozliczania kosztów budowy lokalu, art. 11 ust. 1 i 2 (z zastrzeżeniem art. 15), obejmujący uregulowania w przypadku wygaśnięcia prawa do lokalu i sposobu rozliczenia środków uzyskanych po jego sprzedaży.

Stosownie do art. 11 ust. 21 ustawy, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu.

Zgodnie z art. 11 ust. 22 ww. ustawy, z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1, w tym niewniesiony wkład mieszkaniowy. Potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu. Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 21, jest opróżnienie lokalu (art. 11 ust. 24 ww. ustawy).

Powołany wyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wskazuje przedmiotowe zwolnienie jako ograniczające się tylko i wyłącznie do wniesionych do spółdzielni wkładów (tj. bez uwzględnienia waloryzacji).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, źródłem przychodów są inne źródła. W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w szczególności (....). Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć rozliczone środki dla spadkobierców uzyskane w związku ze sprzedażą lokalu i rozliczeniem wkładu mieszkaniowego, wystawiając jednocześnie PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy, źródłami przychodów są inne źródła.

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, w myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w cytowanym przepisie sformułowania „w szczególności” oznacza, że jest to tylko wyliczenie przykładowe i przychodami z innych źródeł są jeszcze inne przychody niewymienione wprost w tym przepisie. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić zatem w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

W myśl art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z kolei, jak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Stosownie zaś do art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86), opodatkowaniem podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia.

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby, niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami (art. 922 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Stosownie zaś do treści art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. Jednak zgodnie z art. 1036 ww. ustawy istnieje możliwość rozporządzenia przez spadkobierców prawem lub rzeczą należącą do spadku, mimo istnienia współwłasności, jeśli następuje to za zgodną wolą wszystkich spadkobierców. Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców (art. 1037 § 1 ustawy), przy czym umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku (art. 1038 § 2 ustawy).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 1974 r. członek Spółdzielni otrzymał przydział na lokal mieszkalny na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. W związku z uchylaniem się od obowiązku regulowania opłat za używanie lokalu w 2006 r. nastąpiło wygaśnięcie spółdzielczego prawa do lokalu, wykluczenie z członkostwa oraz wydanie wyroku o eksmisji. W dniu 19 września 2007 r. zmarł ww. członek Spółdzielni, a postanowieniem Sądu Rejonowego spadek po nim nabyli spadkobiercy. W dniu 12 lipca 2012 r. przedmiotowy lokal został zwrócony do Spółdzielni, a Spółdzielnia zbyła go w drodze przetargu za kwotę 137 880,00 zł. Z kwoty uzyskanej w wyniku sprzedaży Spółdzielnia dokonała następujących potrąceń: zaległości czynszowe wraz z kosztami postępowania sądowego, odsetkami i kosztami sprzedaży mieszkania (tj. operat szacunkowy, ogłoszenia w prasie) na łączną kwotę 101 448,74 zł. Pozostała kwota została przekazana spadkobiercom. Jednocześnie Spółdzielnia wystawiła spadkobiercom informacje PIT-8C.

Kwestię nabycia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz warunków zwrotu wniesionego wkładu reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222).

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. ustawy, członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2.

W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki członków spółdzielni dotyczące w szczególności wnoszenia, ustalania i waloryzacji wkładu mieszkaniowego i budowlanego określają postanowienia statutu (art. 8 pkt 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w niniejszym rozdziale.

Stosownie do art. 11 ust. 21 ww. ustawy, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu (art. 11 ust. 22 ww. ustawy)

Zgodnie z art. 9 ust. 3 powyższego artykułu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

Stosownie do artykułu 14 ust. 2 ww. ustawy, wykluczenie możliwości dziedziczenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu mieszkaniowego związanego z takim prawem.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przedmiotem spadku nie jest to prawo, ale wkład mieszkaniowy z nim związany.

Z powyższego wynika – biorąc pod uwagę przedstawiony wyżej zakres przedmiotowy ustawy o podatku od spadków i darowizn – że otrzymanie przez spadkobierców – jako osoby uprawnione – przedmiotowego świadczenia podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Podkreślić należy, że jakkolwiek niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy powyższe nabycie podlega regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn, ponieważ ma to zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia go podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego znajdują zastosowanie postanowienia art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, wypłacony spadkobiercom wkład mieszkaniowy nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym w związku z wypłatą spadkobiercom tegoż wkładu na Wnioskodawcy nie ciążył obowiązek wystawienia „informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych - PIT-8C”.

Nie można wobec tego zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy w części, w jakiej uważa, że kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego z tytułu rozliczenia wartości rynkowej lokalu w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, wypłacona spadkobiercom zmarłego członka Spółdzielni stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkreślić bowiem należy, że w przedmiotowej sprawie w ogóle nie doszło do powstania przychodu podlegającego temu podatkowi. Wskazana należność stanowi część masy spadkowej po byłym członku Spółdzielni, podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenie w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.