IPPP3/4512-814/15-4/WH | Interpretacja indywidualna

Skoro wydatki ponoszone w ramach projektu zarówno te sfinansowane dotacją jak i wkładem własnym, nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług to Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych celem realizacji projektu, z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki wyrażonej w art. 86 ust. 1 ustawy, jaką jest związek odliczanego podatku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
IPPP3/4512-814/15-4/WHinterpretacja indywidualna
 1. dotacja unijna
 2. odliczenie podatku
 3. wkład
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.) uzupełnionym w dniu 24 listopada 2015 r. (data wpływu 27 listopada 2015 r.) na wezwanie nr IPPP3/4512-814/15-2/WH z dnia 13 listopada 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 19 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków sfinansowanych dotacją oraz ze środków własnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków sfinansowanych dotacją oraz ze środków własnych.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 19 listopada 2015 r. (data wpływu 27 listopada 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 13 listopada 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest przedsiębiorcą - osobą prawną wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców. Podstawowy przedmiot działalności to organizowanie konferencji i szkoleń. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT rozliczającym VAT z uwzględnieniem proporcji wynikającej ze sprzedaży mieszanej. Poza prowadzeniem podstawowej działalności gospodarczej Spółka zamierza realizować projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Spółka złożyła wnioski o dofinansowanie w osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Efektem realizacji złożonych wniosków będzie aktywizacja beneficjentów na rynku pracy poprzez wdrożenie innowacji społecznych i rozwój efektywnego kształcenia ustawicznego poprzez rozwój innowacyjnych narzędzi edukacyjnych.

Koszty realizacji projektu są finansowane w 97% ze środków Unii Europejskiej i środków budżetowych a 3% kosztów projektu pokrywa Spółka ze środków własnych.

Koszty są dokumentowane fakturami i rachunkami za wykonane prace, wystawionymi przez podmioty trzecie, zgodnie z realizowanym wnioskiem i budżetem projektu.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 24 listopada 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 • Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.
 • Projekt zakłada przeprowadzenie w drodze konkursu naboru innowatorów społecznych (firm, organizacji i/lub osób fizycznych), proponujących innowacyjne narzędzia służące aktywizacji osób na rynku pracy, a następnie przekazanie wybranym podmiotom grantów na realizację najbardziej efektywnych i skutecznych metod, sposobów działania, czy systemów. W ramach otrzymanego grantu innowator będzie realizował i testował wypracowane przez siebie narzędzie.
 • Poza przekazaniem grantu; Wnioskodawca zrealizuje wsparcie dla grantobiorcy poprzez realizację różnorodnego wsparcia obejmującego bieżącą opiekę (prowadzoną przez specjalistę ds. innowacji społecznych), sesje informacyjne, warsztaty z wdrażania innowacji społecznych, coaching i mentoring (prowadzony przez mentorów wybieranych w uzgodnieniu z grantobiorcą). Wsparcie będzie prowadzone na wszystkich etapach realizacji grantów. Działania i narzędzia w tym zakresie będą dobierane do indywidualnych potrzeb grantobiorców i do specyfiki realizowanych przez nich innowacji społecznych. Aktywizacja zawodowa końcowych odbiorców (osoby, które potrzebują aktywizacji zawodowej; niezaangażowane bezpośrednio w projekt) będzie uzależniona od rodzajów wdrożonych innowacji społecznych zaproponowanych przez grantobiorców. Beneficjent (Wnioskodawca) nie jest w stanie na tym etapie konkretnie określić, jakie innowacyjne narzędzie aktywizacyjne zostaną wybrane oraz wdrożone w ramach realizacji projektu. Beneficjent konkursu (Wnioskodawca) nie przewiduje, udzielania pomocy bezpośredniej odbiorcom końcowym. Osoby te będą korzystały z końcowych efektów wypracowanych, innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, m.in. w okresie realizacji oraz po zakończeniu projektu (forma wsparcia pośredniego).
 • Aktywizacja zawodowa końcowych odbiorców rezultatów projektu będzie uzależniona od rodzajów wdrożonych innowacji społecznych zaproponowanych przez grantobiorców. Na obecnym etapie, Wnioskodawca nie jest w stanie określić rodzaju i zakresu zgłoszonych do konkursu innowacji. Końcowi odbiorcy rezultatów projektu nie są zaangażowani bezpośrednio w projekt i pytanie dotyczące rozliczenia VAT ich nie dotyczy.
 • Wnioskodawca nie będzie pobierał opłaty od uczestników projektu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy można odliczyć VAT od wydatków kwalifikowanych sfinansowanych dotacją w 97% udokumentowanych fakturą VAT...
 2. Czy można odliczyć VAT od wydatków kwalifikowanych sfinansowanych ze środków własnych w 3% udokumentowanych fakturą VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Nie można odliczyć VAT od kosztów pokrytych dotacją bo:

Dotacja otrzymana na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu nie stanowi obrotu zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o VAT i nie podlega opodatkowaniu jako czynność niewymieniona w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT.

Ad. 2

Można odliczyć VAT od wydatków kwalifikowanych sfinansowanych ze środków własnych w przypadku gdy działania w ramach projektu służą czynnościom opodatkowanym i nie są wymienione w art. 43 ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Tak skonstruowana zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT zawarty jest w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, w myśl którego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przy czym zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest organizowanie konferencji i szkoleń. Poza prowadzeniem podstawowej działalności gospodarczej Spółka zamierza realizować projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Spółka złożyła wnioski o dofinansowanie w osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Efektem realizacji złożonych wniosków będzie aktywizacja beneficjentów na rynku pracy poprzez wdrożenie innowacji społecznych i rozwój efektywnego kształcenia ustawicznego poprzez rozwój innowacyjnych narzędzi edukacyjnych. Projekt zakłada przeprowadzenie w drodze konkursu naboru innowatorów społecznych (firm, organizacji i/lub osób fizycznych), proponujących innowacyjne narzędzia służące aktywizacji osób na rynku pracy, a następnie przekazanie wybranym podmiotom grantów na realizację najbardziej efektywnych i skutecznych metod, sposobów działania, czy systemów. W ramach otrzymanego grantu innowator będzie realizował i testował wypracowane przez siebie narzędzie. Aktywizacja zawodowa końcowych odbiorców (osoby, które potrzebują aktywizacji zawodowej nie zaangażowane bezpośrednio w projekt) będzie uzależniona od rodzajów wdrożonych innowacji społecznych zaproponowanych przez grantobiorców. Koszty realizacji projektu są finansowane w 97% ze środków Unii Europejskiej i środków budżetowych a 3% kosztów projektu pokrywa Spółka ze środków własnych. Przy tym Wnioskodawca nie będzie pobierał opłaty od uczestników projektu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków kwalifikowanych sfinansowanych dotacją w 97% pochodzących ze środków Unii Europejskiej i środków budżetowych a w 3% pochodzących ze środków własnych Wnioskodawcy.

Jak wskazano wyżej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi podatku od towarów i usług gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach realizacji przedmiotowego projektu, nie będą stanowiły odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ Wnioskodawca nie będzie podbierał opłat od uczestników projektu.

Z uwagi na fakt, iż opisane przez Wnioskodawcę usługi będą świadczone nieodpłatnie (bez wynagrodzenia), kwestię uznania tej czynności za odpłatne świadczenie usług opodatkowane podatkiem VAT należy rozważyć na gruncie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Należy zauważyć, że dla ustalenia, czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności, jakie w danej sprawie występują. Podkreślić należy przy tym, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nieodpłatne świadczenie usług (inne niż wskazane w pkt 1) na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika, bez względu na to czy podatnikowi przysługiwało, czy też nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku. Za usługi niezwiązane z działalnością gospodarczą należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej.

Z treści wniosku wynika, że realizacja projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 będzie związana z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, której podstawowym przedmiotem jest organizowanie konferencji i szkoleń. Zatem realizacja przedmiotowego projektu przez Wnioskodawcę nie może być traktowana jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z uwagi na związek świadczonych usług z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.

W konsekwencji, skoro wydatki ponoszone w ramach projektu zarówno te sfinansowane dotacją jak i wkładem własnym, nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług to Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych celem realizacji projektu, z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki wyrażonej w art. 86 ust. 1 ustawy, jaką jest związek odliczanego podatku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
ITPP2/4512-534/15/PS | Interpretacja indywidualna

wkład
IBPB-1-3/4510-378/15/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.