IPPB3/423-615/14-2/PK1 | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę, po rozwiązaniu PGK i rozpoczęciu się roku podatkowego Spółki (a zatem w sytuacji, w której Spółka będzie podatnikiem CIT), całości lub części udziałów w Spółce Otrzymującej Wkład, kosztem uzyskania przychodu Spółki będą wydatki Spółki na nabycie i objęcie zbywanych udziałów (obejmujące całą wartość Wkładu Pieniężnego, w tym także część. przekazaną na kapitał zapasowy Spółki Otrzymującej Wkład), ustalone zgodnie ze stosowaną konsekwentnie przez Spółkę metodą wynikającą z ustawy o rachunkowości?
IPPB3/423-615/14-2/PK1interpretacja indywidualna
 1. kapitał zapasowy
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. rok podatkowy
 4. sprzedaż
 5. udział w spółce
 6. ustawa o rachunkowości
 7. wkład
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Ustalanie dochodu (straty)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2014r. (data wpływu: 12 czerwca 2014 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży całości lub części udziałów w Spółce Otrzymującej Wkład – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży całości lub części udziałów w Spółce Otrzymującej Wkład .

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) wraz z dwiema innymi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością: C. Sp. z o.o. oraz N. Sp. z o., (dalej „Spółki Zależne”; zwane również dalej razem łącznie ze Spółką „Spółkami Tworzącymi PGK”) utworzyła w drodze umowy podatkową grupę kapitałową (dalej „PGK”), będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej „CIT”).
 2. PGK przyjęła rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym i została zgłoszona w celu zarejestrowania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w dniu 30 września 2013 roku. W związku z otrzymaniem pozytywnej decyzji o zarejestrowaniu PGK, pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczął się 1 stycznia 2014 roku.
 3. Spółka jest w PGK spółką dominującą w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 1) lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 21, poz. 86 z późn. zm., dalej „UPodPraw) i posiada bezpośredni 100% udział w kapitale zakładowym każdej ze Spółek Zależnych. Udziały posiadane na dzień złożenia niniejszego wniosku przez Spółkę w Spółkach Zależnych zostały nabyte przez Spółkę przed utworzeniem PGK.
 4. Wszystkie warunki do funkcjonowania PGK i posiadania przez PGK statusu podatnika CIT są spełnione; w szczególności, od utworzenia PGK, Spółki Tworzące PGK spełniają wszystkie warunki wymienione w art. 1 a ust. 2 pkt 1 lit. a-c UPodPraw, a ponadto:
  1. nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw, ani też;
  2. nie pozostają w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11 UPodPraw, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład PGK.
 5. Niniejszy wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest składany przez Spółkę i dotyczy konsekwencji podatkowych dla Spółki w okresie po rozwiązaniu PGK i utracie przez PGK statusu podatnika CIT. Spółka jest podmiotem „zainteresowanym” w rozumieniu art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm., dalej „UOrdPod”) w zakresie konsekwencji podatkowych zdarzeń przyszłych objętych niniejszym wnioskiem.
 6. W zdarzeniu przyszłym objętym niniejszym wnioskiem, w toku prowadzonej działalności planowane są m.in. następujące zdarzenia przyszłe:
  1. w okresie funkcjonowania PGK i posiadania przez PGK statusu podatnika CIT, Spółka wniesie do jednej ze Spółek Zależnych (dalej „Spółka Otrzymująca Wkład”) wkład pieniężny (dalej „Wkład Pieniężny”) w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Otrzymującej Wkład. Część Wkładu Pieniężnego zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Otrzymującej Wkład (wystąpi tzw. agio);
  2. po rozwiązaniu PGK i utracie przez PGK statusu podatnik CIT, a zatem z chwilą gdy rozpocznie się rok podatkowy Spółki i Spółka będzie posiadała status podatnika CIT, Spółka może sprzedać całość lub część udziałów w Spółce Otrzymującej Wkład.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę, po rozwiązaniu PGK i rozpoczęciu się roku podatkowego Spółki (a zatem w sytuacji, w której Spółka będzie podatnikiem CIT), całości lub części udziałów w Spółce Otrzymującej Wkład, kosztem uzyskania przychodu Spółki będą wydatki Spółki na nabycie i objęcie zbywanych udziałów (obejmujące całą wartość Wkładu Pieniężnego, w tym także część. przekazaną na kapitał zapasowy Spółki Otrzymującej Wkład), ustalone zgodnie ze stosowaną konsekwentnie przez Spółkę metodą wynikającą z ustawy o rachunkowości...

Zdaniem Spółki, w przypadku sprzedaży przez Spółkę, po rozwiązaniu PGK i rozpoczęciu się roku podatkowego Spółki (a zatem w sytuacji, w której Spółka będzie podatnikiem CIT), całości lub części udziałów w Spółce Otrzymującej Wkład, kosztem uzyskania przychodu Spółki będą wydatki Spółki na nabycie i objęcie zbywanych udziałów (obejmujące całą wartość Wkładu Pieniężnego, w tym także część przekazaną na kapitał zapasowy Spółki Otrzymującej Wkład), ustalone zgodnie ze stosowaną konsekwentnie przez Spółkę metodą wynikającą z ustawy o rachunkowości.

W szczególności, zdaniem Spółki:

Zgodnie z przepisami UPodPraw dotyczącymi kosztów uzyskania przychodów i prowadzenia ewidencji:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w ustawie (art. 15 ust. 1).

Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się w szczególności wydatków na objęcie lub nabycie udziałów; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (art. 16 ust. 1 pkt 8).

Podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z odpowiednimi przepisami (art. 9 ust. 1).

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, w przypadku gdy ceny nabycia albo zakupu, albo koszty wytworzenia jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo ich rodzaju i przeznaczenie, są różne, wartość stanu końcowego rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w zależności od przyjętej przez jednostkę metody ustalania wartości ich rozchodu, w tym zużycia, sprzedaży:

 1. według cen przeciętnych, to jest ustalonych w wysokości średniej ważonej cen (kosztów) danego składnika aktywów;
 2. przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła);
 3. przyjmując, że rozchód składników aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najpóźniej nabyta (wytworzyła) (art. 34 ust. 4 pkt 1-3).

W świetle powyższych przepisów, w analizowanej sytuacji:

Wszystkie warunki do rozpoznania wydatków na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce Otrzymującej Wkład jako kosztów uzyskania przychodów podatkowych będą spełnione. W szczególności: (1) Spółka rozpozna przychody podatkowe z tytułu sprzedaży powyższych udziałów, co potwierdza spełnienie warunku poniesienia wydatków w celu osiągnięcia przychodów podatkowych określonego w art. 15 ust. 1 UPodPraw, a zarazem (2) zgodnie z literalną treścią art. 16 ust. 1 pkt 8 UPodPraw, wydatki na objęcie lub nabycie udziałów są kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów.

Powyższe podatkowe koszty uzyskania przychodu będą ustalone w następujący sposób:

 1. w odniesieniu do udziałów nabytych przez Spółkę - w wysokości historycznej ceny nabycia zbywanych udziałów;
 2. w odniesieniu do udziałów objętych przez Spółkę w wyniku wniesienia Wkładu Pieniężnego
  - w wysokości proporcjonalnej wartości Wkładu Pieniężnego przypadającej na zbywane udziały, niezależnie od tego, jaka część Wkładu Pieniężnego została przekazana na kapitał zakładowy, a jaka na kapitał zapasowy Spółki Otrzymującej Wkład; w szczególności, kosztem podatkowym będzie także część Wkładu Pieniężnego przypadająca na kapitał zapasowy (tzw. agio), która również stanowi „wydatek na objęcie” przedmiotowych udziałów w rozumieniu przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 UPodPraw.

Jako że zbywane udziały w Spółce Otrzymującej Wkład są identyczne i nie posiadają cech pozwalających na ich rozróżnienie, zaś UPodPraw nie przewiduje sposobu ustalenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży części udziałów nabytych/objętych po różnych cenach jednostkowych, w przypadku sprzedaży jedynie części udziałów w Spółce Otrzymującej Wkład, uzasadnione będzie zastosowanie przez Spółkę jednej z metod przewidzianych w art. 34 ust. 4 pkt 1-3 ustawy o rachunkowości (metoda średniej ważonej, metoda FIFO, metoda LIFO) konsekwentnie stosowanej przez Spółkę.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, w przypadku sprzedaży przez Spółkę, po rozwiązaniu PGK i rozpoczęciu się roku podatkowego Spółki (a zatem w sytuacji, w której Spółka będzie podatnikiem CIT), całości lub części udziałów w Spółce Otrzymującej Wkład, kosztem uzyskania przychodu Spółki będą wydatki Spółki na nabycie i objęcie zbywanych udziałów (obejmujące całą wartość Wkładu Pieniężnego, w tym także część przekazaną na kapitał zapasowy Spółki Otrzymującej Wkład), ustalone zgodnie ze stosowaną konsekwentnie przez Spółkę metodą wynikającą z ustawy o rachunkowości.

Spółka pragnie podkreślić, że jej stanowisko potwierdza jednolita praktyka organów podatkowych. W szczególności, analogiczne stanowisko potwierdził m.in.:

 1. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 15.03.2013, znak ILPB3/423-542/12-2/JG, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 12.06.2012, znak ILPB3/423-89/12-2/AO oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 05.12.2012, znak ILPB3/423-345/12-2/AO zgodnie, z którymi: „(...) w przypadku sprzedaży udziałów w Spółce Zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki będzie kwota łącznych wydatków, jakie Spółka poniosła (poniesie) na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce zależnej, obejmująca wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki zależnej w związku z planowanym objęciem przez Spółkę nowych udziałów w Spółce zależnej, w tym również kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy Spółki zależnej.
 2. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 24.07.2012, znak ILPB4/423-141/12-3/ŁM potwierdzając stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „(...) w przypadku gdyby Spółka X dokonała w przyszłości zbycia części udziałów w Spółce Y, kosztem uzyskania przychodów Spółki X dotyczącym tej transakcji, będzie kwota wydatków, jakie Spółka poniosła (poniesie) na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce Y, obejmująca m.in. wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki zależnej w związku z opisanym w stanie faktycznym planowanym objęciem przez Spółkę nowych udziałów w Spółce zależnej, w tym również kwoty stanowiącej tzw, agio, przelanej na kapitał zapasowy Spółki zależnej.
 3. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 5.05.2011 roku, znak IPPB3/423-164/11-2/AG, potwierdzając stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „Jeżeli przedmiotem odpłatnego zbycia są udziały (akcje) objęte w zamian za wkład niepieniężny, koszty podatkowe ustala się zgodnie z art. 15 ust. 1k ustawy CIT. Jednakże ustawa CIT nie wskazuje, w jaki sposób należy ustalić wysokość, kosztów podatkowych, jeżeli identyczne aktywa finansowe były nabywane po różnych cenach (wartościach) i nie jest możliwa identyfikacja, które konkretnie udziały lub papiery wartościowe są odpłatnie zbywane w ramach danej transakcji. Posiłkując się art. 9 ust. 1 ustawy CIT, który nakazuje prowadzenie ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami (przede wszystkim z ustawą o rachunkowości}, należy uznać, iż w takim przypadku G. może ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia takich samych udziałów lub papierów wartościowych (stanowiących jej finansowe aktywa obrotowe albo finansowe aktywa trwale) stosując jedną z metod wymienionych w art. 34 ust. 4 pkt 1-3 ustawy o rachunkowości (metoda średniej ważonej albo metoda FIFO albo metoda LIFO). Warunkiem jest tu, iż metoda taka będzie stosowana niezmiennie w całym roku podatkowym.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.