IPPB1/415-1259/14-2/EC | Interpretacja indywidualna

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód Wnioskodawcy z tytułu częściowego zwrotu wkładu, jako przychód z praw majątkowych, nie będzie podlegał w myśl postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. Z 2005 r., Nr 12, poz. 90), opodatkowaniu w Polsce?
2. W razie odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1 powyżej i uznania, że przychód z tytułu częściowego zwrotu wkładu podlega opodatkowaniu w Polsce, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie czy wypłacone Wnioskodawcy z tego tytułu przez Spółkę osobową środki pieniężne do wysokości kwoty odpowiadającej wartości wkładu do Spółki osobowej przypadającej na Wnioskodawcę a wynikającej z umowy Spółki osobowej będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
IPPB1/415-1259/14-2/ECinterpretacja indywidualna
 1. Niemcy
 2. działalność gospodarcza
 3. nierezydent
 4. obniżka (obniżenie)
 5. ograniczony obowiązek podatkowy
 6. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 7. wkład
 8. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Ograniczony obowiązek podatkowy
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku częściowego obniżenia wkładu w spółce osobowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku częściowego obniżenia wkładu w spółce osobowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych („PIT”), mającym miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec i podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Niemczech od całości swoich dochodów. Jednocześnie Wnioskodawca podlega również ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym w Polsce od części swoich dochodów osiągniętych na terytorium Polski.

Wnioskodawca wraz z inną osobą fizyczną jest obecnie udziałowcem w krajowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”)- Niewykluczone, że Spółka zostanie w przyszłości decyzją wspólników przekształcona w spółkę osobową (spółkę jawną lub spółkę komandytową; dalej: jako „Spółka osobowa”). W momencie przekształcenia majątek Spółki stanie się majątkiem Spółki osobowej. Przekształcenie nastąpi zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).

Nie będzie ono przy tym nosiło znamion likwidacji Spółki. Na skutek przekształcenia Wnioskodawca oraz drugi wspólnik Spółki staną się wspólnikami Spółki osobowej. Wkład wspólników w Spółce osobowej będzie odpowiadał ich udziałowi w kapitale zakładowym Spółki przed przekształceniem. Wszystkie udziały wspólników, w tym udziały przysługujące Wnioskodawcy, w kapitale zakładowym Spółki przed jej przekształceniem były objęte w zamian za wkład pieniężny.

Po przekształceniu wkłady wspólników w Spółce osobowej odpowiadać będą wkładom wniesionym przez wspólników do Spółki przed jej przekształceniem. Możliwym jest również, że po przekształceniu Spółki w Spółkę osobową zostanie podjęta odpowiednia uchwała wspólników zobowiązująca ich do wniesienia dodatkowych wkładów pieniężnych do Spółki osobowej.

Z tytułu dochodu podatkowego uzyskanego z tytułu działalności gospodarczej wykonywanej przez Wnioskodawcę w Polsce w ramach Spółki osobowej, Wnioskodawca będzie opodatkowany podatkiem dochodowym w Polsce zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2a ustawy o PIT.

Wnioskodawca zakłada przy tym, że z przyczyn biznesowych, w przyszłości może dojść do wycofania części środków pieniężnych zaangażowanych w działalność Spółki osobowej, co nastąpić może poprzez częściowy zwrot wkładu Wnioskodawcy w Spółce osobowej (czyli przez zmniejszenie przysługującego Wnioskodawcy udziału kapitałowego w Spółce osobowej). Częściowy zwrot wkładu nastąpi na mocy stosownej uchwały wspólników a zrealizowany będzie poprzez dokonanie wypłaty na rzecz Wnioskodawcy środków pieniężnych.

Wartość wkładów poszczególnych wspólników będzie określona w umowie Spółki osobowej.

Zakładane jest, że częściowe zwroty wkładów będą następowały po dniu 1 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód Wnioskodawcy z tytułu częściowego zwrotu wkładu, jako przychód z praw majątkowych, nie będzie podlegał w myśl postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. Z 2005 r., Nr 12, poz. 90), opodatkowaniu w Polsce...
 2. W razie odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1 powyżej i uznania, że przychód z tytułu częściowego zwrotu wkładu podlega opodatkowaniu w Polsce, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie czy wypłacone Wnioskodawcy z tego tytułu przez Spółkę osobową środki pieniężne do wysokości kwoty odpowiadającej wartości wkładu do Spółki osobowej przypadającej na Wnioskodawcę a wynikającej z umowy Spółki osobowej będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1)

Zdaniem Wnioskodawcy przychód z tytułu częściowego zwrotu wkładu, jako przychód z praw majątkowych, w myśl postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 12, poz.90), nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce.

Ad.2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uznania, że przychód z tytułu częściowego zwrotu wkładu na rzecz Wnioskodawcy podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce, wypłacone z tego tytułu przez Spółkę osobową środki pieniężne nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych do wysokości kwoty odpowiadającej wartości wkładu do Spółki osobowej przypadającej na Wnioskodawcę (tj. wydatków Wnioskodawcy związanych z wniesieniem tego wkładu, tj. wydatków poniesionych na objęcie udziałów w Spółce przed przekształceniem oraz wydatków poniesionych w związku z wniesieniem dodatkowych wkładów do Spółki osobowej po przekształceniu).

Uzasadnienie.

Ad. 1)

Dokonując oceny czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu częściowego zwrotu wkładu do Spółki osobowej należy, w ocenie Wnioskodawcy, w pierwszej kolejności dokonać kwalifikacji tego przychodu do odpowiedniego źródła przychodu.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tego tytułu zaliczyć należy do określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT źródła przychodów, jakim m.in. są prawa majątkowe. Stosownie bowiem do treści tego przepisu, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Z kolei, w myśl przepisu art. 18 ustawy o PIT, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Przepisy ustawy o PIT mimo, że posługują się terminem „prawa majątkowe”, nie definiują tego pojęcia, a zawarty w art. 18 katalog tych praw jest jedynie przykładowy, na co wskazuje użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności”. Należy zatem przyjąć, że do katalogu praw majątkowych objętych zakresem regulacji art. 18 ustawy o PIT, można zaliczyć także inne prawa, niewymienione w tym przepisie.

Wobec powyższego, przychód uzyskany w związku z obniżeniem wkładów wniesionych do spółki osobowej, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT, rozumianych, jako ogól praw przysługujących wspólnikowi spółki osobowej z tytułu posiadania statusu wspólnka w spółce osobowej. Wskazać również należy, że w stosunku do przychodów uzyskanych w związku z obniżeniem wkładów w spółce osobowej ustawodawca nie określił żadnych szczególnych rozwiązań. Oznacza to. że w tym przypadku zastosowanie będą miały ogólne reguły dotyczące ustalania przychodów.

Dokonując zaś w dalszej kolejności oceny, czy przychód z tytułu praw majątkowych uzyskany przez Wnioskodawcę podlegającego w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce należy zaś odnieść się do postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r, (Dz.lJ. z 2005 r., Nr 12, poz,90).

Zgodnie z regulacją art. 13 ust. 5 ww. Umowy, zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku niewymienionego w powyższych ustępach (tj. inne niż z przeniesienia nieruchomości, akcji, udziałów lub innych praw w spółce, której aktywa majątkowe składają się głównie, bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego, majątku ruchomego związanego z działalnością zakładu na terytorium drugiego państwa oraz statków morskich lub powietrznych), podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Z tego też względu, z uwagi na okoliczność, że przychód z tytułu praw majątkowych uzyskany przez Wnioskodawcę w związku z częściowym zwrotem wkładu do Spółki osobowej nie może być uznany za żaden z przychodów, o których mowa w art. 13 ust. 1 - ust. 4 ww. Umowy, zastosowanie w tym przypadku powinien znaleźć przepis art. 13 ust. 5 ww. Umowy.

W konsekwencji zatem uznać należy, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu praw majątkowych w związku z częściowym zwrotem wkładu do Spółki osobowej z siedzibą w Polsce nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce, lecz będzie on podlegał opodatkowaniu wyłącznie w kraju rezydencji Wnioskodawcy.

Ad. 2)

W przypadku uznania, wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy w punkcie 1 powyżej, że przychód z tytułu częściowego zwrotu wkładu do Spółki osobowej będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, Wnioskodawca wskazuje, iż będące przedmiotem wniosku częściowe zwroty wkładów Spółki osobowej będą miały miejsce po 1 stycznia 2015 r. W konsekwencji, dla prawidłowej oceny skutków podatkowych tych zwrotów dla Wnioskodawcy konieczne będzie odniesienie się do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz, 361 ze zm., dalej jako: „ustawa o PIT”) w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2015 r., tj. w jej brzmieniu nadanym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 nr 1328, dalej jako: „ustawa nowelizująca”). Stąd wszelkie prezentowane poniżej regulacje są oparte na treści ustawy o PIT w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą.

Wnioskodawca zwraca również uwagę, że dla określenia sposobu opodatkowania częściowego zwrotu wkładu w spółce osobowej nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej czy też likwidacji tej spółki, gdyż częściowy zwrot wkładu będący następstwem zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce osobowej, nie będzie zaś w żadnym wypadku skutkować wystąpieniem Wnioskodawcy ze Spółki osobowej ani likwidacją tej Spółki osobowej.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o PIT, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę środków pieniężnych od Spółki osobowej, której będzie wspólnikiem, z tytułu obniżenia wartości wkładu do tej spółki, u Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy, uwzględniany przy ustaleniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania PIT.

Jak już wskazano powyżej przychód ten zaliczyć należy do określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT źródła przychodów, jakim m.in. są prawa majątkowe. Stosownie bowiem do treści tego przepisu, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. A-c.

Z kolei, w myśl przepisu art. 18 ustawy o PIT, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednocześnie wskazać należy, że w związku z uznaniem otrzymanych przez Wnioskodawcę środków pieniężnych za przychód z praw majątkowych, dla celów jego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia wartości uzyskanego przychodu o koszty uzyskania tego przychodu. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, za wydatki poniesione na nabycie lub objęcie ogółu praw i obowiązków Wnioskodawcy wynikających z tytułu udziału w Spółce osobowej uznać należy wartość wniesionego przez niego wkładu do Spółki osobowej, wynikającego z umowy spółki osobowej.

Jak zostało już wskazane, wkład wniesiony przez Wnioskodawcę do Spółki przed przekształceniem, jak i dodatkowy wkład wniesiony do Spółki osobowej, miał charakter wkładu pieniężnego. Tym samym, jeżeli kwoty przekazane Wnioskodawcy jako częściowy zwrot wkładu, w związku z częściowym zmniejszeniem udziału kapitałowego w Spółce osobowej, nie przekroczą wysokości wydatków związanych z wniesieniem tego wykładu, tj. wydatków poniesionych na objęcie udziałów w Spółce przed przekształceniem oraz wydatków poniesionych w związku z wniesieniem dodatkowych wkładów do Spółki osobowej po przekształceniu, u Wnioskodawcy nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż wartość przychodów będzie równa wartości kosztów ich uzyskania.

Stanowisko analogiczne do przedstawionego przez Wnioskodawcę prezentuje również Minister Finansów w wydawanych indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, np.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16 czerwca 2014 r., sygn. IBPBII/1/415-228/14/JP,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 24 marca 2014 r., sygn., IBPBII/2/415-103/14/HS,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 24 marca 2014 r., sygn. IBPBII/1/415-1129/13/ASz.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w myśl art. 3 ust. 2b ww. ustawy – uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Stosownie natomiast do art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy art. 3 ust. 1 i 1a, stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów, są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Z kolei, w myśl przepisu art. 18 ww. ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Przepisy ustawy podatkowej mimo, iż posługują się terminem „prawa majątkowe”, nie definiują tego pojęcia. Jednakże wyliczenie w przepisie art. 18 ustawy praw majątkowych, z których przychody podlegają opodatkowaniu, nie ma charakteru wyczerpującego, o czym świadczy przede wszystkim posłużenie się przez ustawodawcę terminem „w szczególności”. Należy zatem przyjąć, iż do katalogu praw majątkowych objętych zakresem regulacji art. 18 ww. ustawy można zaliczyć także inne prawa nie wymienione w tym przepisie.

Wobec powyższego, przychód uzyskany w związku z obniżeniem (zwrotem) wkładu wniesionego do spółki osobowej, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w momencie otrzymania.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym Niemiec. W Polsce podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest udziałowcem polskiej spółki z o.o., która w przyszłości może zostać przekształcona w spółkę osobową. W przyszłości może dojść do wycofania części środków pieniężnych ze spółki osobowej, co nastąpić może poprzez częściowy zwrot wkładu Wnioskodawcy w Spółce osobowej (czyli przez zmniejszenie przysługującego Wnioskodawcy udziału kapitałowego w Spółce osobowej).

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca jest rezydentem Niemiec i w Polsce posiada ograniczony obowiązek podatkowy, kwestie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu częściowego obniżenia wkładu, należy rozpatrywać z uwzględnieniem umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90).

Należy przy tym wskazać, że pomocnym w interpretacji tej umowy może być tekst Modelowej Konwencji OECD, stanowiącej wzór umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawieranych przez Polskę, jak i brzmienie Komentarza do niej. Zostały one wypracowane w drodze konsensusu przez wszystkie państwa członkowskie OECD, które zobowiązały się tym samym do stosowania zawartych w nich postanowień.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. umowy, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Modelowa Konwencja, jak i Komentarz do niej, nie są wprawdzie źródłem powszechnie obowiązującego prawa, natomiast stanowią wskazówkę, jak należy interpretować zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zatem, obowiązki podatkowe podmiotów w odrębnych państwach należy rozpatrywać z uwzględnieniem postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz Modelowej Konwencji OECD wraz z Komentarzem.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, w rozumieniu niniejszej umowy określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

Zgodnie natomiast z art. 5 ust. 2 ww. umowy, określenie „zakład” obejmuje w szczególności:

 1. miejsce zarządu,
 2. filię,
 3. biuro,
 4. fabrykę,
 5. warsztat i
 6. kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie wspólnikiem w spółce osobowej w Polsce. Wnioskodawca może otrzymać wypłatę środków pieniężnych ze spółki osobowej - częściowe obniżenie wkładu.

Artykuł 13 umowy reguluje zasady opodatkowania zysków ze sprzedaży majątku (przeniesienia własności majątku).

Jak stanowi art. 13 ust. 1 umowy zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, z przeniesienia własności majątku nieruchomego, w rozumieniu artykułu 6 i położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Stosownie do art. 13 ust. 2 zyski z przeniesienia własności akcji, udziałów lub innych praw w spółce, której aktywa majątkowe składają się głównie, bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego, położonego w Umawiającym się Państwie lub z praw wchodzących w skład tego majątku nieruchomego, mogą być opodatkowane w tym Państwie.

Zyski z przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego majątek zakładowy zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie albo z przeniesienia własności mienia ruchomego należącego do stałej placówki, którym osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie w celu wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami, które pochodzą z przeniesienia własności takiego zakładu (odrębnie albo z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (art. 13 ust. 3 Umowy).

Zyski osiągane z przeniesienia własności statków morskich lub statków powietrznych eksploatowanych w transporcie międzynarodowym, statków eksploatowanych w żegludze śródlądowej oraz z przeniesienia własności majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków morskich, statków powietrznych lub statków żeglugi śródlądowej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa (art. 13 ust. 4 Umowy).

Zgodnie z art. 13 ust. 5 Umowy, zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku niewymienionego w powyższych ustępach podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Punkt 5 uwag ogólnych do art. 13 Modelowej Konwencji OECD stanowi, iż artykuł ten nie zawiera dokładnej definicji określenia zysków majątkowych. Wyrazy „przeniesienie własności majątku” są użyte w celu objęcia nimi szczególnie zysków z majątku pochodzących ze sprzedaży, zamiany, a również z częściowej sprzedaży, wywłaszczenia, przekazania spółce w zamian za akcje, sprzedaży praw, darowizny, a nawet pośmiertnego przekazania majątku.

Z treści art. 13 Konwencji wynika, że dotyczy on sytuacji, w której muszą być spełnione dwa warunki jednocześnie:

 • musi nastąpić przeniesienie własności majątku i
 • osoba dokonująca przeniesienia składników majątkowych musi osiągnąć w związku z tym zysk.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż jeżeli dochód (przychód) uzyskany przez Wnioskodawcę nie ma być osiągnięty przez niego w związku z przeniesieniem własności składników majątkowych na inne osoby, lecz z tytułu przysługujących mu praw w spółce, w której będzie udziałowcem, to nie będą spełnione kryteria przewidziane w art. 13 umowy, by dochód uzyskany przez Wnioskodawcę podlegał opodatkowaniu na zasadach w nim określonych.

Zatem dochód jaki uzyska Wnioskodawca z tytułu częściowego obniżenia wkładu Spółki powinien być kwalifikowany jako „inny dochód”, którego zasady opodatkowania są zawarte w art. 22 Umowy z Republiką Federalną Niemiec.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 umowy dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, gdzie są osiągane, a które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Postanowienia umowy zmierzają do unikania podwójnego opodatkowania nie tylko poprzez zastosowanie odpowiedniej metody, ale także poprzez ustanowienie prawa do opodatkowania dochodu tylko w jednym z umawiających się państw.

W sytuacji, kiedy zgodnie z umową dochód podlega opodatkowaniu tylko w jednym państwie (w tym przypadku w państwie rezydencji) nie zachodzi sytuacja podwójnego opodatkowania, zatem nie znajduje zastosowania przewidziana w umowie metoda unikania podwójnego opodatkowania.

W rezultacie dochód (przychód) uzyskany w wyniku częściowego obniżenia wkładu – opodatkowany będzie według miejsca zamieszkania Wnioskodawcy, tj. w Niemczech.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że ponieważ przychód (dochód) z częściowego obniżenia wkładu w spółce osobowej osiąga osoba mająca miejsce zamieszkania w Niemczech, to w świetle art. 22 ust. 1 umowy zawartej z Republiką Federalną Niemiec przychody te podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech. Wynagrodzenie wypłacone z tytułu częściowego zwrotu wkładu nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

W związku z powyższym Wnioskodawca słusznie uważa, że przychód z tytułu częściowego zwrotu wkładu, jako przychód z praw majątkowych, w myśl postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 12, poz.90), nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce. Jednakże wyrażone przez Wnioskodawcę uzasadnienie tego stanowiska należało uznać za nieprawidłowe. Wnioskodawca wskazał bowiem, że w ww. sytuacji zastosowanie będzie miał art. 13 ust. 5 umowy polsko-niemieckiej. Jednak jak wskazano powyżej, w związku z tym, że przychód (dochód) z częściowego obniżenia wkładu w spółce osobowej osiąga osoba mająca miejsce zamieszkania w Niemczech, to w świetle art. 22 ust. 1 umowy zawartej z Republiką Federalną Niemiec przychody te podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech.

W konsekwencji, w myśl zasady, że wadliwa argumentacja prawna Wnioskodawcy, przy prawidłowo wywiedzionym skutku prawnym, winna skutkować uznaniem stanowiska podatnika za nieprawidłowe, stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1 należało uznać za nieprawidłowe.

Z uwagi na to, że dochód uzyskany z tytułu częściowego zwrotu wkładu nie podlega opodatkowaniu w Polsce, odpowiedź na pytanie Nr 2 jest bezprzedmiotowa.

Podkreślenia wymaga, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku, interpretację indywidualną oparto zatem na wskazanym przez Wnioskodawcę opisie zdarzenia przyszłego.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania – właściwy organ – ustali, że przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe jest odmienne od rzeczywistego, to wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcę w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.