ILPB2/4511-1-319/16-2/BC | Interpretacja indywidualna

Czy objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce z o.o. spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu pdof ?
ILPB2/4511-1-319/16-2/BCinterpretacja indywidualna
 1. objęcie udziałów
 2. spółka kapitałowa
 3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 4. wkład
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2016 r. (data wpływu 10 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce kapitałowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca podlega w Polsce tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: Spółka).

Drugim wspólnikiem w Spółce jest osoba fizyczna podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: Wspólnik). Planowane jest wniesienie dodatkowych wkładów przez wspólników.

Wnioskodawca planuje objąć dodatkowe udziały w zamian za wkład pieniężny.

Udziały obejmowane będą po cenie wyższej od ich wartości nominalnej. Wartość wnoszonego wkładu będzie równa wartości rynkowej obejmowanych udziałów.

Nadwyżka pomiędzy wartością wkładu a wartością nominalną, czyli tzw. agio, zostanie przelana na kapitał zapasowy, zgodnie z art. 154 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce przez Wnioskodawcę będzie skuteczne z dniem wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS).

Następnie, już po zarejestrowaniu w KRS objęcia dodatkowych udziałów przez Wnioskodawcę, dodatkowe udziały w zamian za wkład pieniężny obejmie Wspólnik. Objęcie udziałów przez Wnioskodawcę i Wspólnika nie nastąpi więc jednocześnie - najpierw udziały obejmie Wnioskodawca, a później Wspólnik.

Wspólnik również obejmie udziały po cenie wyższej od ich wartości nominalnej. Nadwyżka pomiędzy wartością wkładu a wartością nominalną zostanie przelana na kapitał zapasowy, zgodnie z art. 154 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych. Wspólnik obejmie udziały o tej samej wartości nominalnej, przy czym wyższa wartość zostanie przelana na kapitał zapasowy – Wspólnik wniesie wyższy wkład pieniężny niż Wnioskodawca.

Wnioskodawca zaznacza, że planowany sposób objęcia udziałów jest dopuszczalny na gruncie Kodeksu Spółek Handlowych i uwzględnia relacje gospodarcze między wspólnikami Spółki.

Wnioskodawca oraz Wspólnik nie są i nie będą pozostawać ze Spółką w stosunku pracy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy objęcie przez Wnioskodawcę oraz następnie przez Wspólnika udziałów w Spółce w ramach opisanego zdarzenia przyszłego spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej we wniosku, objęcie przez Niego udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz w przypadku objęcia udziałów przez Wspólnika, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT.

Po pierwsze, w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego przez Wnioskodawcę, wartość objętych przez Niego udziałów będzie równa wydatkom poniesionym na ich nabycie – wartość wkładu będzie równa wartości rynkowej obejmowanych udziałów. Wnioskodawca będzie zobowiązany do ewentualnego rozpoznania przychodu, gdy zdecyduje się na sprzedaż udziałów w Spółce.

Po drugie, wniesienie wkładu pieniężnego przez Wspólnika, również nie spowoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy. Pomimo, że objęcie udziałów przez Wspólnika według wskazanej proporcji może spowodować wzrost wartości udziałów objętych przez Wnioskodawcę, ewentualny przychód wynikający ze wzrostu wartości rynkowej posiadanych udziałów w Spółce wystąpi po stronie Wnioskodawcy w momencie sprzedaży posiadanych udziałów.

Na podstawie jednolitej linii orzecznictwa, należy uznać, że jedynie rzeczywiste przysporzenia (o charakterze trwałym) podlegają jako przychody opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Potwierdzają to m.in. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 26 maja 2011 r., sygn. akt I SA/Po 312/11, wyroki WSA w Warszawie z dnia 9 listopada 2004 r., sygn. akt III SA/Wa 3031/03 oraz z dnia 25 czerwca 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 303/09, jak również interpretacje indywidualne, przykładowo interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 maja 2010 r. sygn. ILPB3/423-198/10-2/KS.

Według Wnioskodawcy w opisanym zdarzeniu przyszłym nie dojdzie do przysporzenia, o którym mowa powyżej.

W ocenie Wnioskodawcy, przepisy ustawy o PIT nie zawierają regulacji, która określałaby wysokość przychodu i dochodu do opodatkowania w przypadku obejmowania udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład pieniężny.

Istniejący przepis art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT reguluje jedynie kwestię określenia przychodu w momencie obejmowania udziałów w spółce mającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny, a zatem przepis ten nie powinien być brany pod uwagę w analizowanej sytuacji.

Z kolei przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT wskazuje, że dopiero zbycie udziałów w spółce mającej osobowość prawną powoduje powstanie przychodu ze źródła kapitały pieniężne. Kosztem uzyskania przychodu z takiej transakcji byłyby wydatki poniesione na objęcie udziałów, co wynika z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT. Ewentualny dochód do opodatkowania pojawiłby się więc dopiero w momencie zbycia udziałów, a nie w momencie ich obejmowania.

W myśl powyższych przepisów opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów oraz kosztem ich nabycia.

Art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT stanowi, że wydatek poniesiony na nabycie/objęcie udziałów w spółce mającej osobowość prawną nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Wydatek ten stanie się jednak takowym kosztem w momencie odpłatnego zbycia udziałów.

Skoro koszt rozpoznawany jest dopiero w momencie sprzedaży udziałów, przyjąć należy, że nie ma podstawy prawnej do określenia tego kosztu w momencie obejmowania udziałów w zamian za wkład pieniężny. Tym samym, należy dojść do wniosku, że skoro ustawa nic nie mówi o sposobie określenia przychodu w przypadku objęcia udziałów za wkład pieniężny, a określa moment powstania przychodu ze zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, brak jest podstawy do przyjęcia, że dochód stanowiący podstawę opodatkowania może powstać w momencie objęcia udziałów w zamian za środki pieniężne.

Podsumowując, przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja ustalania przychodów i kosztów dotyczących zbycia udziałów w spółkach kapitałowych objętych za wkład pieniężny, prowadzi do wniosku, że dochód związany z udziałami powstaje dopiero w momencie ich zbycia (wcześniej w momencie wypłaty dywidendy). Do powstania dochodu nie dojdzie zatem w momencie obejmowania udziałów.

Cechą papierów wartościowych (w tym udziałów w spółkach kapitałowych) jest bowiem to, że generują one przychód w przyszłości, a nie w momencie ich nabycia.

Wobec powyższego nie ma podstawy do uznania, że podatnik nabywający udziały w spółce kapitałowej jest obowiązany do wykazania dla celów podatkowych przychodu już w momencie tej transakcji.

Również zwiększenie wartości rynkowej posiadanych udziałów wskutek wniesienia wkładu przez innego wspólnika nie stanowi podstawy do rozpoznania przychodu do opodatkowania.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego, m.in. w:

 1. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 grudnia 2013 r., sygn. ILPB2/415-926/13-3/JK;
 2. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 października 2013 r., sygn. ILPB2/415-721/13-2/WM;
 3. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2013 r., sygn. ITPB4/415-12/13/TK;
 4. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2012 r., sygn. IPPB2/415-71/12-3/AK.

W szczególności warto wskazać, że zgodnie z jednolitym poglądem organów podatkowych nie podlega opodatkowaniu zwiększenie wartości udziałów jednego wspólnika wynikające z umorzenia bez wynagrodzenia udziałów innego wspólnika. Stanowisko to wyrażone zostało m. in. w:

 1. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r., sygn. IPPB1/4511-1512/15-2/EC;
 2. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 stycznia 2016 r., sygn. IPPB2/4511-1004/15-3/MK;
 3. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2015 r., sygn. IPTPB3/4511-229/15-2/IC.

Podsumowując zdaniem Wnioskodawcy, w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.