ILPB2/436-276/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od opodatkowania odziedziczonego wkładu mieszkaniowego.
ILPB2/436-276/14-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. dziedziczenie
 2. mieszkania
 3. spadek
 4. wkład
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia od opodatkowania odziedziczonego wkładu mieszkaniowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia od opodatkowania odziedziczonego wkładu mieszkaniowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

A. otrzymał w dniu 10 grudnia 1990 r. przydział do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. W mieszkaniu tym wraz z nim obowiązek zamieszkania mają B. - żona (Wnioskodawczyni) oraz C. - córka. W dniu 13 lipca 2012 r. zmarł A. - główny najemca, pozostały B., oraz C. Spółdzielnia mieszkaniowa na podstawie aktu zgonu najemcą mieszkania ustanowiła B., natomiast C. pozostała jako lokator w ww. mieszkaniu. Po zmarłym A. pozostał do dziedziczenia w wielkości 1/2 wkład mieszkaniowy (jako małżeństwo Wnioskodawczyni i jej mąż mieli wspólnotę majątkową), który dziedziczą: B. 1/2, oraz C. 1/2. Wnioskodawczyni wskazuje, że dziedziczenie wkładu mieszkaniowego może korzystać ze zwolnień przewidzianych w ustawie o podatku od spadków i darowizn, w związku z powyższym spadkobiercy B. i C. zamierzają skorzystać z tego prawa na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5a. W dniu 23 września 2014 r. złożyły oświadczenie w urzędzie skarbowym o mieszkaniu przez co najmniej 5 lat w ww. lokalu mieszkalnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w zaistniałej sytuacji żona B. oraz córka C. mogą skorzystać z ulgi mieszkaniowej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku od spadków i darowizn...

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na powyższe pytanie w odniesieniu do Wnioskodawczyni. Natomiast w odniesieniu do córki w dniu 30 grudnia wydane zostało postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nr ILPB2/436-276/14-3/MK.

Zdaniem Wnioskodawczyni, ma ona prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 5a. W mieszkaniu tym mieszka razem z córką od samego początku, jest to jedyne ich mieszkanie. Wkład mieszkaniowy, który dziedziczą jest związany z tym lokalem i dopiero po rezygnacji z tego mieszkania następuje zwrot przez spółdzielnię mieszkaniową. W tej sytuacji złożone oświadczenie przez B. oraz C., że co najmniej przez 5 lat będą mieszkały w tym mieszkaniu pozwala na skorzystanie z ww. ulgi. Warunki określone w art. 16 ust. 2 pkt 2-5 również spełniają, bo poza tym mieszkaniem nie posiadają żadnego innego lokalu mieszkalnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768, z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego.

W myśl art. 922 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Zgodnie z art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast, stosownie do przepisu art. 925 Kodeksu cywilnego spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Prawomocne postanowienie sądu ma natomiast charakter deklaratoryjny i stwierdza jedynie nabycie spadku przez spadkobiercę (art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego).

Wobec powyższego nabycie spadku ma miejsce z chwilą śmierci spadkodawcy.

Przepis art. 1035 ww. ustawy stanowi, że jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że mąż Wnioskodawczyni otrzymał w dniu 10 grudnia 1990 r. przydział do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. W mieszkaniu tym wraz z nim obowiązek zamieszkania miały Wnioskodawczyni oraz córka. W dniu 13 lipca 2012 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni - główny najemca, pozostały Wnioskodawczyni oraz córka. Spółdzielnia mieszkaniowa na podstawie aktu zgonu najemcą mieszkania ustanowiła Wnioskodawczynię, natomiast córka pozostała jako lokator w ww. mieszkaniu. Po zmarłym pozostał do dziedziczenia w wielkości 1/2 wkład mieszkaniowy (jako małżeństwo Wnioskodawczyni i jej mąż mieli wspólnotę majątkową), który dziedziczą: Wnioskodawczyni 1/2, oraz córka 1/2. Wnioskodawczyni zamierza skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 4 ust 1 pkt 5a.

Stosownie do art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej (art. 9 ust. 4 ww. ustawy).

Wykluczenie możliwości dziedziczenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu mieszkaniowego związanego z takim prawem, co zostało uregulowane w art. 14 ust. 2 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Stosownie zaś do treści art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie art. 11 lub niedokonania czynności, o których mowa w art. 14, roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

Jednocześnie, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie w drodze dziedziczenia praw do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej przez osobę zaliczoną do I lub II grupy podatkowej, jeżeli spełnia warunki określone w art. 16 ust. 2 pkt 2-5 oraz spółdzielcze prawo do tego lokalu będzie przysługiwało nabywcy wkładu przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego ustanowienia; warunek ten uważa się za zachowany także w przypadku przeniesienia przez spółdzielnię własności tego lokalu na nabywcę.

W myśl art. 16 ust. 2 pkt 2-5 ww. ustawy ulga, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 • nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 • nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 • będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat:
  1. od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego - jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,
  2. od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Należy stwierdzić, że celem wprowadzenia powyższej regulacji jest zwolnienie bliskich spadkodawcy od obciążeń podatkowych z tytułu nabycia nieruchomości mieszkaniowej, gdy nie dysponują innym mieszkaniem czy domem i będą mieszkać w uzyskanej nieruchomości przez 5 lat.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 5a. Wkład mieszkaniowy, który odziedziczyła Wnioskodawczyni jest związany z lokalem, w którym mieszka i dopiero po rezygnacji z tego mieszkania następuje zwrot przez spółdzielnię mieszkaniową. Ponadto Zainteresowana wskazała, że warunki określone w art. 16 ust. 2 pkt 2-5 również spełnia, bo po za tym mieszkaniem nie posiada żadnego innego lokalu mieszkalnego. Ponadto w dniu 23 września 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła oświadczenie w urzędzie skarbowym o mieszkaniu przez co najmniej 5 lat w ww. lokalu mieszkalnym.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 4 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.