ILPB1/4511-1-585/16-2/AMN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie informacji PIT-8C.
ILPB1/4511-1-585/16-2/AMNinterpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. spółdzielnie
 3. wkład
 4. wkład do spółdzielni mieszkaniowej
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin przekazywania zryczałtowanych zaliczek i podatków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2016 r. (data wpływu 17 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie informacji PIT-8C w części dotyczącej:

 • ustalania przychodu ujętego w PIT-8C z tytułu wypłaty wkładu osobie uprawnionej – jest nieprawidłowe,
 • wystawienia informacji PIT-8C w przypadku wypłaty wartości rynkowej spadkobiercom osoby uprawnionej do wkładu – jest prawidłowe,
 • wystawienia informacji PIT-8C w przypadku wypłaty wartości rynkowej osobie, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – jest nieprawidłowe,
 • wystawienia informacji PIT-8C osobie, której wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, w sytuacji przelania środków pieniężnych zgodnie z jej dyspozycją wskazanej osobie – jest prawidłowe,
 • momentu wystawienia informacji PIT-8C po wypłacie wartości rynkowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie informacji PIT-8C.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, spółdzielnia przejmuje lokal i ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu. Stosownie do art. 11 ust. 2 ze znakiem 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przeprowadzonego przetargu. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ze znakiem 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, z wartości rynkowej lokalu potrąca w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, a także koszty ustalenia wartości rynkowej lokalu. Zwrot wkładu mieszkaniowego osobie uprawnionej rodzi u niej przychód zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym na spółdzielni mieszkaniowej ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód ustala się w wysokości różnicy pomiędzy wartością rynkową a kwotą faktycznie wniesionego przed laty do spółdzielni wkładu mieszkaniowego. Wniesiony wkład mieszkaniowy uwzględniany jest w wartości nominalnej po denominacji (jeżeli został wniesiony przed 1995 rokiem). Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami spłata kredytu była zaliczana na poczet wkładu mieszkaniowego, to kwota spłaconego kredytu dla celów podatkowych również jest traktowana jako wkład wniesiony. W praktyce są to aktualnie niewielkie wartości rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu złotych. Zobowiązania względem spółdzielni takie jak: zaległe opłaty za mieszkanie, koszty sądowych, egzekucyjne, odsetki za zwłokę, koszty operatu szacunkowego, koszty opróżnienia lokalu mieszkalnego nie wpływają na wysokość osiągniętego przychodu z tytułu rozliczenia wkładu. Spółdzielnia mieszkaniowa informację PIT-8C wystawia w momencie wypłaty wartości rynkowej nie czekając na zakończenie roku, w którym wypłata nastąpiła. Postępowanie takie jest umotywowane tym, iż w momencie zwrotu wartości rynkowej znane jest spółdzielni miejsce zamieszkania osoby u której powstał przychód lub istnieje możliwość osobistego odbioru informacji PIT-8C. Po odbiorze pieniędzy kontakt osoby uprawnionej ze spółdzielnią urywa się całkowicie i czasami nie ma możliwości ustalenia adresu zamieszkania celem doręczenia informacji PIT-8C. Informacja, o której mowa, wysyłana jest jednocześnie do urzędu skarbowego. Po zapoznaniu się z treścią wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14.03.2013 r. (II FSK 1490/11) Spółdzielnia powzięła wątpliwość czy prawidłowo postępuje wystawiając informację PIT-8C w wysokości różnicy pomiędzy należną wartością rynkową a wartością nominalną uprzednio wniesionego do Spółdzielni wkładu mieszkaniowego. Zgodnie z treścią wyroku zwrócony wkład stanowi urealnioną kwotę, współmierną do wkładu wniesionego przed wielu laty i dlatego też cały zwrócony wkład powinien korzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku, gdy wkład mieszkaniowy rozliczany jest na rzecz spadkobierców osoby, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wówczas na spółdzielni nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C z uwagi, iż w takiej sytuacji powstały u spadkobiercy przychód podlega podatkowi od spadków i darowizn.

W przypadku zdania do Spółdzielni lokalu o statusie własnościowym obowiązuje Spółdzielnię taka sama procedura sprzedaży lokalu na przetargu i rozliczenia wkładu jak przy lokatorskim prawie, jednak na Spółdzielni nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

W sytuacji, gdy osoba uprawniona do wkładu wskaże konto innej osoby, na które Spółdzielnia ma przelać środki pieniężne z rozliczenia wkładu, to i tak informacja PIT-8C wystawiana jest na osobę uprawnioną, a nie na osobę, na konto której środki pieniężne zostały fizycznie przelane. Spółdzielnia dokonuje przelewu środków pieniężnych na wskazane konto na podstawie pisemnego upoważnienia złożonego przez osobę uprawnioną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółdzielnia prawidłowo ustala przychód ujęty w informacji PIT-8C z tytułu wypłaty wkładu osobie uprawnionej w wysokości różnicy pomiędzy wartością rynkową a faktycznie wniesionym wkładem w wartości nominalnej bez uwzględniania waloryzacji...
 2. Czy Spółdzielnia prawidłowo postępuje nie wystawiając informacji PIT-8C w przypadku wypłaty wartości rynkowej spadkobiercom osoby uprawnionej do wkładu...
 3. Czy Spółdzielnia prawidłowo postępuje nie wystawiając informacji PIT-8C w przypadku wypłaty wartości rynkowej dla osoby, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu...
 4. Czy Spółdzielnia prawidłowo postępuje wystawiając informację PIT-8C na osobę, której wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w sytuacji gdy środki pieniężne zgodnie z jej dyspozycją (pisemnym upoważnieniem) zostały przelane na konto wskazanej osoby...
 5. Czy po wypłacie wartości rynkowej Spółdzielnia ma prawo od razu wystawić informację PIT-8C nie czekając na zakończenie roku, w którym dokonana była wypłata...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1)

Zdaniem Spółdzielni sformułowanie użyte w art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „do wysokości wniesionych wkładów” należy rozumieć nie jako odniesienie do wartości początkowej wkładu, ale do jego wielkości. Dlatego też powyższe zwolnienie powinno obejmować, co do zasady, cały zwracany wkład.

Ad. 2)

Zdaniem spółdzielni prawidłowe jest niewystawianie informacji PIT-8C w sytuacji wypłaty wartości rynkowej spadkobiercom osoby uprawnionej do wkładu z uwagi, iż powstały u nich przychód podlega obowiązkowi podatku od spadków i darowizn.

Ad. 3)

Zdaniem Spółdzielni prawidłowo uważa, iż w przypadku gdyby zwrot wkładu dotyczył własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wtedy nie ciąży na Spółdzielni obowiązek wystawienia informacji PIT-8C. W takiej sytuacji bowiem powstanie u osoby uprawnionej przychód zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 4)

Zdaniem Spółdzielni przychód powstaje zawsze u osoby uprawnionej do wkładu zgodnie z art. 11 ust. 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nie ma w tym przypadku znaczenia na czyje konto pieniądze zostały przelane.

Ad. 5)

Przepisy prawa podatkowego określają tylko graniczny najpóźniejszy termin składania do urzędu skarbowego informacji PIT-8C, tzn. do końca lutego roku następnego po dokonanej wypłacie. Wystawiając informację, o której mowa wyżej niezwłocznie po rozliczeniu wkładu z tytułu wygaśnięcia spółdzielczych praw do lokali spółdzielnia ma pewność odbioru informacji PIT-8C przez osobę, która osiągnęła przychód. Po upływie kilku lub kilkunastu miesięcy spółdzielnia traci całkowicie kontakt z osobą, której wkład został zwrócony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie informacji PIT-8C w części dotyczącej:
 • ustalania przychodu ujętego w PIT-8C z tytułu wypłaty wkładu osobie uprawnionej – jest nieprawidłowe,
 • wystawienia informacji PIT-8C w przypadku wypłaty wartości rynkowej spadkobiercom osoby uprawnionej do wkładu – jest prawidłowe,
 • wystawienia informacji PIT-8C w przypadku wypłaty wartości rynkowej osobie, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – jest nieprawidłowe,
 • wystawienia informacji PIT-8C osobie, której wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, w sytuacji przelania środków pieniężnych zgodnie z jej dyspozycją wskazanej osobie – jest prawidłowe,
 • momentu wystawienia informacji PIT-8C po wypłacie wartości rynkowej – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca rozlicza wkłady mieszkaniowe w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego czy zdania do Spółdzielni lokalu o statusie własnościowym.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 tej ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 cytowanej ustawy, źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega uzyskany w roku podatkowym dochód stanowiący dla osób fizycznych (podatników) przysporzenie majątkowe.

Zgodnie natomiast z art. 42a cytowanej ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Stosownie do treści art. 45ba ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy oraz podmioty wymienione w ust. 2, którzy wybrali składanie informacji oraz rocznego obliczenia podatku w formie dokumentu pisemnego, informacje oraz roczne obliczenie podatku sporządzane w tej formie po zakończeniu roku podatkowego przesyłają urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Jednakże, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni.

Kwestię nabycia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz warunków zwrotu wniesionego wkładu reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, z późn. zm.).

Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy, członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2.

W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki członków spółdzielni dotyczące w szczególności wnoszenia, ustalania i waloryzacji wkładu mieszkaniowego i budowlanego określają postanowienia statutu (art. 8 pkt 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Mając na względzie powyższe, wkład mieszkaniowy (budowlany) stanowi formę, w jakiej członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu kosztów budowy budynku (lokalu). Wydatki na wkłady mieszkaniowe do spółdzielni wpłacane są natomiast w celu uzyskania spółdzielczego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu.

Natomiast zgodnie z przepisem art. 11 ust. 1 tej ustawy, Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w Rozdziale 2 tej ustawy.

Zgodnie art. 11 ust. 21 ww. ustawy, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu (art. 11 ust. 22 ww. ustawy).

W myśl art. 11 ust. 24 ww. ustawy, warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 21, jest opróżnienie lokalu.

Powołany wyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wskazuje przedmiotowe zwolnienie jako ograniczające się tylko i wyłącznie do wniesionych do spółdzielni wkładów. Należy zauważyć, że jeżeli wartość ich ulega zwiększeniu na skutek waloryzacji wówczas zwolnienie obejmuje wyłącznie tę część wypłaconej kwoty, która odpowiada kwocie wniesionego wkładu (tj. bez uwzględnienia waloryzacji). Z tego też względu, nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem (tj. wypłaconą przez Spółdzielnię kwotą) a nominalną wartością wniesionego (uiszczonego) wkładu stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tak ustalony przychód powinien zostać wykazany przez Spółdzielnię w informacji PIT-8C.

W związku z powyższym, jak wynika z przedstawionego we wniosku pytania oznaczonego nr 1, należy wskazać, że Spółdzielnia prawidłowo ustala przychód ujęty w informacji PIT-8C z tytułu wypłaty wkładu osobie uprawnionej w wysokości różnicy pomiędzy wartością rynkową a faktycznie wniesionym wkładem w wartości nominalnej bez uwzględniania waloryzacji.

Jednakże stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym sformułowanie „do wysokości wniesionych wkładów” użyte w art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozumieć nie jako odniesienie do wartości początkowej wkładu, ale do jego wielkości i dlatego też powyższe zwolnienie powinno obejmować, co do zasady, cały zwracany wkład, jest nieprawidłowe.

Odnosząc się do kwestii wystawienia informacji PIT-8C w przypadku wypłaty wartości rynkowej spadkobiercom osoby uprawnionej należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Z literalnej treści przywołanego przepisu wynika zatem, że wyłączeniu spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają przychody podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Na podstawie zaś art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r. poz. 205, z późn. zm.), podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego.

Tym samym, wynika z tego – biorąc pod uwagę przedstawiony wyżej zakres przedmiotowy ustawy o podatku od spadków i darowizn – że otrzymanie przez spadkobierców – jako osoby uprawnione – przedmiotowego świadczenia podlega przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Reasumując, skoro otrzymanie przez spadkobierców – jako osoby uprawnione – przedmiotowego świadczenia podlega przepisom o podatku od spadków i darowizn – gdyż świadczenie to zostało nabyte przez nich jako prawo majątkowe tytułem dziedziczenia po zmarłym spadkodawcy – to w rezultacie powyższego, opisany przychód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na mocy zacytowanego przepisu ww. art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty wartości rynkowej spadkobiercom osoby uprawnionej do wkładu, skutkiem czego jest brak obowiązku wystawienia opisanym spadkobiercom z rzeczonego tytułu informacji PIT-8C.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w tej części należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do zagadnienia dotyczącego obowiązku wystawienia informacji PIT-8C w przypadku wypłaty wartości rynkowej osobie, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zauważyć należy, że na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Wskazać należy, że skoro w przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia ze zdaniem do spółdzielni lokalu o statusie własnościowym, to w niniejszej sprawie nie może mieć zastosowania (wskazany przez Spółdzielnię) art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż przepis ten dotyczy sytuacji, w których następuje odpłatne zbycie m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Oczywistym jest, iż czym innym jest zdanie do spółdzielni prawa, a czym innym jego zbycie. Zdanie prawa powoduje bowiem utratę tego prawa. Jednocześnie nie jest możliwym zbycie czegoś, czego się nie posiada, gdyż jednym z głównych elementów zbycia jest przeniesienie własności przedmiotu zbycia (np. prawa). Zatem w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy też zbyciem tegoż lokalu.

Kwestię wypłaty osobie uprawnionej wartości rynkowej lokalu, po przekazaniu lokalu na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, regulują przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W myśl art. 1711 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię, zgodnie z postanowieniami statutu.

Z wartości rynkowej lokalu potrąca się niewniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu - potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami (art. 1711 ust. 2 ww. ustawy).

Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 (art. 1711 ust. 3 tejże ustawy).

Należy wskazać, że wypłata wartości rynkowej lokalu - co do zasady - stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w ww. art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże wypada zwrócić uwagę na art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy, stosownie do którego wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni.

Wobec powyższego należy zatem stwierdzić, że wypłata wartości rynkowej lokalu – do wysokości wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej wkładu - jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego, na mocy ww. art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż – analizując postanowienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych koniecznym jest stwierdzenie, że w wartości rynkowej lokalu, wypłaconej przez Spółdzielnię, mieści się wkład wniesiony przez członka Spółdzielni, na co wskazuje uregulowanie zawarte w art. 1711 ust. 2 analizowanej ustawy, z którego wynika, że z kwoty wypłaconej wartości rynkowej lokalu Spółdzielnia ma prawo potrącić m.in. niewniesioną część wkładu budowlanego.

Natomiast nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem z tytułu wypłacenia wartości rynkowej lokalu a wniesionym wkładem stanowi przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W takim przypadku Wnioskodawca obowiązany jest do sporządzenia informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której wykaże jako przychód podlegający opodatkowaniu różnicę między wypłaconą należnością (wartością rynkową lokalu) a wartością wniesionego do spółdzielni wkładu.

Powyższe oznacza, że w stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ciąży na Spółdzielni obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, bowiem w takiej sytuacji powstanie u osoby uprawnionej przychód zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należało uznać za nieprawidłowe.

W sytuacji, gdy Zainteresowany na podstawie dyspozycji (pisemnego upoważnienia) osoby której wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przelewa należne jej środki na konto wskazanej osoby, to środki te stanowią przychody z innych źródeł osoby upoważnionej do ich otrzymania w związku z wygaśnięciem jej praw do lokalu mieszkalnego. Przychody te w części niepodlegającej zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają wykazaniu przez Wnioskodawcę – na podstawie art. 42a ww. ustawy - w formularzu PIT-8C.

Formularz PIT-8C stanowi informację o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, wystawianą przez dokonujące wypłat jednostki i ma być pomocna w wypełnieniu stosownych formularzy PIT i rozliczeniu podatku.

Skoro w przedmiotowej sprawie ewentualny przychód z innych źródeł powstaje po stronie osób uprawnionych do zwrotu wkładu, to informacja o wysokości osiągniętego z tego tytułu przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, winna zostać wystawiona na te osoby.

Wobec powyższego należy uznać, że Spółdzielnia postępuje prawidłowo wystawiając informację PIT-8C na osobę, której wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w sytuacji gdy środki pieniężne - zgodnie z dyspozycją tej osoby - zostały przelane na konto osoby przez nią wskazanej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tej części jest prawidłowe.

Co do kwestii wystawienia przez Spółdzielnię informacji PIT-8C po wypłacie wartości rynkowej nie czekając na zakończenie roku, w którym dokonana była wypłata, należy wskazać, że na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmioty sporządzające informacje na formularzu według wzoru PIT-8C zobowiązane są przekazywać je podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu.

Do końca 2014 roku obowiązywał jednolity termin dla złożenia (przesłania) tych informacji podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, tj. termin do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jednak począwszy od 2015 r. (czyli w odniesieniu do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.) płatnicy, którzy wybrali możliwość składania przedmiotowych informacji w formie dokumentu pisemnego (art. 45ba ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), są zobowiązani przesłać je podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu wcześniej – do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (art. 45ba ust. 4 ww. ustawy). Wyboru przesłania (złożenia) do właściwego urzędu skarbowego informacji na formularzu według wzoru PIT-8C w formie pisemnej mogą dokonać wyłącznie płatnicy sporządzający informacje lub roczne obliczenie podatku dla nie więcej niż 5 podatników.

Dla informacji sporządzanych po zakończeniu roku podatkowego i składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej termin ten jest o miesiąc dłuższy i, podobnie jak w latach poprzednich, upływa z końcem lutego roku następującego po roku podatkowym.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że przepisy prawa podatkowego określają - odpowiednio do wybranej formy sporządzenia informacji PIT-8C - końcowe najpóźniejsze terminy ich sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, tj. do końca stycznia roku następnego po roku podatkowym w przypadku wyboru składania informacji w formie dokumentów pisemnych oraz do końca lutego roku następującego po roku podatkowym w sytuacji informacji sporządzanych po zakończeniu roku podatkowego i składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Tym samym, po wypłacie wartości rynkowej tytułem rozliczenia wkładu w związku z wygaśnięciem spółdzielczych praw do lokali, Spółdzielnia może od razu wystawić informację PIT-8C nie czekając na zakończenie roku podatkowego, w którym dokonana była wypłata.

Jednakże mając na uwadze, że w opinii Zainteresowanego, przepisy prawa podatkowego określają tylko graniczny najpóźniejszy termin składania do urzędu skarbowego informacji PIT-8C, tzn. do końca lutego roku następnego po dokonanej wypłacie (...), stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie informacji PIT-8C w części dotyczącej:

 • ustalania przychodu ujętego w PIT-8C z tytułu wypłaty wkładu osobie uprawnionej – jest nieprawidłowe,
 • wystawienia informacji PIT-8C w przypadku wypłaty wartości rynkowej spadkobiercom osoby uprawnionej do wkładu – jest prawidłowe,
 • wystawienia informacji PIT-8C w przypadku wypłaty wartości rynkowej osobie, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – jest nieprawidłowe,
 • wystawienia informacji PIT-8C osobie, której wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, w sytuacji przelania środków pieniężnych zgodnie z jej dyspozycją wskazanej osobie – jest prawidłowe,
 • momentu wystawienia informacji PIT-8C po wypłacie wartości rynkowej – jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawczynię wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego tut. Organ informuje, że został on wydany w indywidualnej sprawie i dotyczy wyłącznie tej sprawy, w której zapadł.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.