ILPB1/415-925/11/14-S/AG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych obniżenia wkładu wniesionego do spółki komandytowej.
ILPB1/415-925/11/14-S/AGinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. podwyższenie
 3. przekształcanie
 4. przychód
 5. spółka osobowa
 6. wkład
 7. zwrot wkładów
 8. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 marca 2012 r. sygn. akt I SA/Po 101/12 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2014 r. sygn. akt II FSK 1706/12 stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2011 r. (data wpływu 25 lipca 2011 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych obniżenia wkładu wniesionego do spółki komandytowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych obniżenia wkładu wniesionego do spółki komandytowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych.

Wartość nominalna udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (przekształcanej), których właścicielem w momencie przekształcenia był Wnioskodawca, została przyjęta jako wartość jego wkładu w spółce komandytowej (przekształconej).

Przy przekształceniu nie zostały wniesione do spółki komandytowej (przekształconej) jakiekolwiek dodatkowe wkłady. Po przekształceniu wartość wkładów wspólników w spółce komandytowej również nie ulegała zmianom.

W chwili obecnej Wnioskodawca rozważa możliwość podwyższenia wkładu w spółce komandytowej o określoną kwotę pieniężną w celu dokapitalizowania tej spółki.

Wnioskodawca zakłada przy tym, iż po upływie określonego czasu nastąpiłoby obniżenie jego wkładu w spółce komandytowej do pierwotnego poziomu (tj. poziomu sprzed podwyższenia wkładu).

Innymi słowy, spółka komandytowa dokonałaby częściowego zwrotu wkładu poprzez wypłatę Wnioskodawcy środków pieniężnych odpowiadających dokładnie kwocie uprzedniego podwyższenia wkładu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych częściowy zwrot wkładu w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu...

Jeśli odpowiedź na pytanie pierwsze będzie pozytywna:

 1. Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować powstały przychód na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Jakie wydatki będą kosztem uzyskania przychodu na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „u.p.d.o.f.”) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki co do zasady stanowią dla tego wspólnika (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 pkt 11 u.p.d.o.f.) przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

U.p.d.o.f. określa przy tym szczegółowe zasady ustalenia dochodu z tego tytułu, precyzując, że w przypadku otrzymania środków pieniężnych dochodem występującego wspólnika jest różnica między uzyskanym przychodem, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce (art. 14 ust. 2 pkt 16 oraz art. 24 ust. 3c u.p.d.o.f.).

Brak jest natomiast jakichkolwiek regulacji, które wprost odnosiłyby się do sytuacji, w której wspólnik spółki niebędącej osobą prawną - nie występując z niej - otrzymuje zwrot części wkładu wniesionego do takiej spółki, to jest do „częściowego wycofania się” wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną.

Oznacza to, że środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu obniżenia wkładu w spółce komandytowej - w przypadku przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego - będą stanowić jego przychód.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy należy przyjąć, ze w przedstawionym zdarzeniu przyszłym środki pieniężne otrzymane tytułem zwrotu wkładu w spółce komandytowej będą przychodem Wnioskodawcy.

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f. przychody wspólnika z tytułu udziału w spółce prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą są przychodami ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. („pozarolnicza działalność gospodarcza”).

Nie powinno budzić wątpliwości to, że środki pieniężne otrzymane w związku z częściowym zwrotem wkładu są dla wspólnika spółki niebędącej osobą prawną przychodem z tytułu udziału w tej spółce. Pod pojęciem „udziału” w spółce, o którym mowa w art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f. należy bowiem rozumieć udział kapitałowy zdefiniowany w przepisach kodeksu spółek handlowych (w przypadku spółki komandytowej w art. 50 § 1 w zw. z art. 103 ksh).

Zgodnie z przepisami prawa handlowego udział kapitałowy w spółce osobowej odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. Wniesienie do spółki wkładów (uzyskanie udziału kapitałowego) warunkuje uzyskanie statusu wspólnika i wpływa na zakres praw i obowiązków wspólników związanych z uczestnictwem w spółce.

Jednocześnie zwrot części wkładu, jeśli ma miejsce, następuje kosztem obniżenia wartości udziału kapitałowego, pomniejsza ten udział, a zarazem związane z nim prawa i obowiązki w spółce.

Zasadnie w związku z powyższym można przyjąć, iż zwrot części wkładu stanowi dla wspólnika przysporzenie z tytułu obniżenia jego udziału kapitałowego. W pełni uprawniony jest zatem wniosek, iż to właśnie udział kapitałowy (udział w spółce w rozumieniu art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f.) jest źródłem omawianego przysporzenia.

Niezależnie od powyższego za zakwalifikowaniem przychodu z tytułu zwrotu części wkładu do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza” przemawia wykładnia celowościowa przepisów u.p.d.o.f. Należy bowiem przyjąć, iż intencją ustawodawcy jest zgromadzenie w ramach poszczególnych źródeł przychodów przysporzeń o możliwie zbliżonym do siebie charakterze.

Nie budzi natomiast wątpliwości fakt, że przychód z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki (wprost zaliczony przez ustawodawcę do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej), jak i przychód z tytułu zwrotu części wkładu (z „częściowego wycofania się” wspólnika ze spółki) mają niezwykle zbliżony charakter (co uwidacznia się aż nadto wyraźnie w przypadku, gdy wspólnikowi zwracany jest niemal cały wkład).

Omawiane przychody winny być zatem kwalifikowane do tego samego źródła, a więc zważywszy na wprost wyrażoną w u.p.d.o.f. kwalifikację przychodów z tytułu wystąpienia ze spółki - do źródła „pozarolnicza działalności gospodarcza”.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przychód w postaci zwróconego wkładu będzie przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.

W przypadku uzyskania częściowego zwrotu wkładów w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, należy przyjąć, iż Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia uzyskanego przychodu o koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. Zdaniem Wnioskodawcy w omawianym zakresie należy podzielić poglądy wyrażane w interpretacjach organów podatkowych, iż wspólnikowi spółki niebędącej osobą prawną przysługuje prawo do ujęcia w kosztach uzyskania przychodu wydatków na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w tej spółce.

Przykładowo można wskazać, że jeżeli wspólnik spółki niebędącej osoba prawną podwyższy swój wkład, wnosząc do spółki środki pieniężne w kwocie 100 jednostek to poniesie w ten sposób wydatki na objęcie podwyższonego wkładu równe 100 jednostek.

Gdy następnie ów wspólnik uzyska środki pieniężne w kwocie 100 jednostek w związku z obniżeniem wkładu w spółce do pierwotnego poziomu (sprzed podwyższenia), uzyska przychód równy 100 jednostek. Jednocześnie jednak - w granicach wydatków poniesionych na objęcie podwyższonego wkładu - będzie on uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu. A zatem, skoro w omawianym przykładzie przychód wspólnika znajduje pełne pokrycie w wydatkach poniesionych na objęcie wkładu, wspólnik może uznać za koszt uzyskania przychodów kwotę 100 jednostek. Obowiązek podatkowy w podatku dochodowym w związku z otrzymaniem zwrotu wkładu w podanym przykładzie efektywnie więc nie powstanie.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca wniesie do spółki - tytułem podwyższenia wkładu - określoną kwotę pieniędzy (zdarzenie podatkowo neutralne) i po upływie określonego czasu tę samą kwotę uzyska z powrotem tytułem częściowego zwrotu wkładu (tzn. zwrotu wkładu w części równej wartości uprzedniego podwyższenia wkładu).

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy uznać należy, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym kosztem uzyskania przychodu z tytułu otrzymania zwrotu części wkładu, (gdzie wartość zwracanej części wkładu będzie równa wartości uprzedniego podwyższenia wkładu w drodze wniesienia do spółki komandytowej środków pieniężnych) będzie kwota środków pieniężnych wniesionych do spółki tytułem uprzedniego podwyższenia wkładu (kwota, o jaką wkład został uprzednio podwyższony).

W dniu 25 października 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną nr ILPB1/415-925/11-2/AG stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku w zakresie skutków podatkowych obniżenia wkładu wniesionego do spółki komandytowej:

 • w części dotyczącej określenia źródła przychodu – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałej części – jest prawidłowe.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wniesiono w dniu 14 listopada 2011 r. Odpowiedź na ww. wezwanie została udzielona pismem z dnia 22 listopada 2011 r. znak ILPB1/415W-141/11-2/AG. W dniu 27 grudnia 2011 r. wpłynęła do tut. Organu skarga (adresowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu) na ww. interpretację, w której wniesiono o uchylenie przedmiotowej interpretacji.

Wyrokiem z dnia 22 marca 2012 r. sygn. akt I SA/Po 101/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił zaskarżoną interpretację.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że zgodzić się należy ze stanowiskiem Skarżącego, że kwalifikacja przychodów z tytułu wystąpienia ze spółki osobowej bądź likwidacji takiej spółki do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej była przyjmowana w orzeczeniach sądów administracyjnych.

Zdaniem Sądu, za powyższą wykładnią przemawia przepis art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na mocy którego do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki.

Pismem z dnia 23 maja 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wniósł od ww. wyroku skargę kasacyjną.

Wyrokiem z dnia 10 czerwca 2014 r. sygn. akt II FSK 1706/12 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną tut. Organu.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, że kwestią sporną stron jest odpowiedź na jedno pytanie, a mianowicie pytanie dotyczące kwestii do jakiego źródła zaliczyć przychód otrzymany przez Wnioskodawcę w postaci środków pieniężnych zwróconych Zainteresowanemu z tytułu zwrotu wkładu.

Sąd wskazał, że przepis art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma w przedmiotowej sprawie zastosowania, jednakże zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5b ust. 2 ww. ustawy. Zwrot wkładu otrzymany przez wspólnika spółki komandytowej, w związku z jego obniżeniem do pierwotnego poziomu – tj. poziomu sprzed podwyższenia – ma swe źródło w udziale wspólnika w tej spółce.

To oznacza, że zwrot wkładu – jako mający swe źródło w udziale wspólnika w spółce niebędącej osobą prawną – co do zasady należy uznać za przychód ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy.

Prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wpłynął do tut. Organu w dniu 13 sierpnia 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 marca 2012 r. sygn. akt I SA/Po 101/12 oraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2014 r. sygn. akt II FSK 1706/12 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych obniżenia wkładu wniesionego do spółki komandytowej jest prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, rozpatrując ponownie przedmiotową sprawę stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm., określanego w dalszej części skrótem „k.s.h.”), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Stosownie do treści art. 102 k.s.h., spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Spółka komandytowa, jako osobowa spółka prawa handlowego, nie posiada na gruncie podatku dochodowego zdolności podatkowej. Tym samym z punktu widzenia podatków dochodowych podatnikami są poszczególni wspólnicy tych spółek, a nie spółka. Sposób opodatkowania dochodu (przychodu) z tytułu udziału w spółce komandytowej, będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem ww. spółki jest osoba fizyczna, to dochód (przychód) z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 5b ust. 2 powołanej ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy, źródłem przychodu jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W przedmiotowej sytuacji uznać należy, że w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę środków pieniężnych od spółki komandytowej, której jest wspólnikiem, z tytułu obniżenia wartości jego wkładu w tej spółce, u Wnioskodawcy powstanie przychód – określany na podstawie art. 8 ust. 1 ww. ustawy – podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zwrot wkładu otrzymany przez Wnioskodawcę w związku z jego obniżeniem do pierwotnego poziomu – tj. poziomu sprzed podwyższenia – ma swe źródło w udziale wspólnika w tej spółce.

To oznacza – jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny – że niewątpliwie zwrot wkładu – jako mający swe źródło w udziale wspólnika w spółce niebędącej osobą prawną – co do zasady należy uznać za przychód ze źródła przychodów, o którym mowa w ww. art. 10 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy, czyli ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Natomiast z brzmienia ust. 2 pkt 1 ww. artykułu wynika, iż zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Skoro w omawianym przykładzie przychód wspólnika znajduje pełne pokrycie w wydatkach poniesionych na objęcie wkładu, to wówczas wspólnik może uznać za koszt uzyskania przychodów kwotę wydatkowaną na ten wkład. W opisanym przypadku wystąpi sytuacja, w której spółka komandytowa dokonać ma częściowego zwrotu wkładu poprzez wypłatę Wnioskodawcy środków pieniężnych odpowiadających dokładnie kwocie uprzedniego podwyższenia wkładu. W takiej sytuacji kwota wydatkowana na wniesienie wkładu i zwrot w tej samej wysokości się pokrywają.

Zdaniem Wnioskodawcy uznać należy, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym kosztem uzyskania przychodu z tytułu otrzymania zwrotu części wkładu, (gdzie wartość zwracanej części wkładu będzie równa wartości uprzedniego podwyższenia wkładu w drodze wniesienia do spółki komandytowej środków pieniężnych) będzie kwota środków pieniężnych wniesionych do spółki tytułem uprzedniego podwyższenia wkładu (kwota, o jaką wkład został uprzednio podwyższony).

Zatem wskazać należy, że w związku z uznaniem otrzymanych przez Wnioskodawcę środków pieniężnych za przychód z działalności gospodarczej, dla celów jego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia wartości uzyskanego przychodu o koszty uzyskania tego przychodu, tj. o wydatki faktycznie poniesione na nabycie wycofywanej części wkładu do spółki komandytowej, które spełniać będą przesłanki wymienione w art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania uchylonej interpretacji, tj. na dzień 25 października 2011 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.