IBPBII/2/423-41/11/MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy określenie wkładów w Spółce Komandytowej na poziomie dotychczasowego kapitału zakładowego pomniejszonego o pozycję bilansową „Kapitał z rozliczenia połączenia", spowoduje opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie wnioskodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 19 grudnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie związanych z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową skutków podatkowych ustalenia wkładów w spółce komandytowej na poziomie dotychczasowego kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pomniejszonego o pozycję bilansową „Kapitał z rozliczenia połączenia” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie związanych z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową skutków podatkowych ustalenia wkładów w spółce komandytowej na poziomie dotychczasowego kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pomniejszonego o pozycję bilansową „Kapitał z rozliczenia połączenia”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

I. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka I.) jest spółką prawa polskiego, której siedziba oraz rzeczywisty ośrodek zarządzania znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Udziałowcami Spółki I. są:

 • Grupa I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dalej: Grupa I.) oraz
 • Grupa I. Sp. z o.o. (wnioskodawca lub Komplementariusz).

Z kolei w Grupie I. (będącej udziałowcem Spółki I.) wspólnikami są

 • komandytariusz – B. , spółka kapitałowa prawa niemieckiego i niemiecki rezydent podatkowy,
 • komplementariusz – wnioskodawca.

W dalszej części wniosku Grupa I., wnioskodawca oraz B. nazywani są łącznie Wspólnikami.

Zarówno Spółka I. jak i Wspólnicy należą do międzynarodowej grupy spółek zależnych od niemieckiej Grupy B.

Z uwagi na posiadanie udziału w Grupie I., będącej polską spółką komandytową, B. posiada w Polsce zakład w rozumieniu art. 5 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90). W konsekwencji, na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 7 oraz art. 5 ww. umowy B. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przypadającego na niego dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej przez Grupę I. (w pozostałej części podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jest wnioskodawca). Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Pierwszy rok podatkowy Spółki I. rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. i skończył się 30 listopada 2011 r.

W dniu 30 listopada 2011 r. Grupa I. wniosła do Spółki I. aport w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm. – dalej: Przedsiębiorstwo).

W zamian za przedmiot aportu Spółka I. wydała Grupie I. udziały w kapitale zakładowym o wartości nominalnej równej wartości rynkowej Przedsiębiorstwa otrzymanego aportem - oznacza to, że kapitał zakładowy Spółki I. został podwyższony o kwotę odpowiadającą wartości rynkowej przedmiotu aportu - Przedsiębiorstwa.

Na podstawie art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) w związku z art. 44d tej ustawy, wniesienie aportem Przedsiębiorstwa zostało rozliczone tzw. metodą łączenia udziałów. W konsekwencji składniki majątkowe wchodzące w skład Przedsiębiorstwa (tj. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Grupy I. przekazywane w ramach Przedsiębiorstwa) zostały ujęte w bilansie Spółki I. według ich wartości wynikających z bilansu rachunkowego Grupy I. (podmiotu wnoszącego aport), które są niższe od wartości rynkowej ww. aktywów.

Zgodnie z metodą łączenia udziałów w celu zbilansowania strony aktywów i pasywów konieczne było wykazanie w bilansie Spółki I. różnicy pomiędzy wartością bilansową aktywów wchodzących w skład Przedsiębiorstwa (przeniesioną z Grupy I. wnoszącej aport) a wartością rynkową Przedsiębiorstwa. Różnica ta - będąca wartością ujemną - znalazła odzwierciedlenie w utworzonej w ramach kapitałów własnych Spółki I. dodatkowej pozycji bilansu - „Kapitał z rozliczenia połączenia”.

Obecnie Spółka I. przygotowuje się do przekształcenia formy prawnej ze spółki kapitałowej (sp. z o.o.) w spółkę komandytową (dalej: Spółka Komandytowa). Wynika to z faktu, że międzynarodowa struktura Grupy B. generalnie oparta jest na spółkach działających w formie spółek komandytowych. Po przekształceniu Spółki I. w Spółkę Komandytową będzie ona kontynuowała dotychczas prowadzoną działalność.

Po przekształceniu, zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody z udziału w Spółce Komandytowej łączyć się będzie z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału - a więc z przychodami osiąganymi przez Grupę I. i wnioskodawcę. Dodatkowo, z uwagi na fakt, że Grupa I. jest również spółką nieposiadającą osobowości prawnej, przychody przypadające na jej rzecz będą alokowane do jej wspólników - wnioskodawcy oraz B. Zasadę tę stosować się będzie odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Biorąc pod uwagę aktualną strukturę kapitałów własnych Spółki I. (zwłaszcza ujemną wartość pozycji „Kapitał z rozliczenia połączenia”), w celu uproszczenia sposobu ich prezentacji, planowane jest, aby w uchwale o przekształceniu i w umowie Spółki Komandytowej wartość wkładów została określona na poziomie dotychczasowego kapitału zakładowego pomniejszonego o pozycję bilansową „Kapitał z rozliczenia połączenia”.

W konsekwencji, po zaksięgowaniu powyższej operacji, bilans Spółki Komandytowej nie będzie już zawierał „Kapitału z rozliczenia połączenia” a jedynie Kapitał podstawowy. Wysokość Kapitału podstawowego będzie równa wysokości dotychczasowego kapitału zakładowego pomniejszonego o pozycję bilansową „Kapitał z rozliczenia połączenia”.

Wyżej opisana operacja księgowa jest prawnie dopuszczalna i nie stanowi zwrotu udziału w kapitale zakładowym Spółki I., zbycia udziałów celem umorzenia czy też umorzenia udziałów lub likwidacji spółki kapitałowej. Operacja ta nie stanowi też likwidacji ani wystąpienia wspólnika ze Spółki Komandytowej. Ponadto nie wiąże się z żadną wypłatą na rzecz Wspólników (udziałowców Spółki I.) Spółki Komandytowej. Nie wpływa ona również na wartość majątku Spółki I./Spółki Komandytowej. Jedyną zmianą jaką wprowadza opisane księgowanie jest inny sposób (uproszczony sposób) prezentowania kapitałów własnych w bilansie Spółki I./Spółki Komandytowej.

Z uwagi na czysto techniczny charakter opisanej powyżej operacji księgowej, wskutek jej przeprowadzenia nie zostaną wygenerowane żadne zyski/straty. Natomiast nie można wykluczyć, że na moment przekształcenia Spółki I. w Spółkę Komandytową w Spółce I. wystąpią niepodzielone zyski - wówczas zostaną one przeniesione do Spółki Komandytowej. Kwestia wystąpienia niepodzielonych zysków oraz ich opodatkowania nie jest jednak przedmiotem niniejszego zapytania.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy określenie wkładów w Spółce Komandytowej na poziomie dotychczasowego kapitału zakładowego pomniejszonego o pozycję bilansową „Kapitał z rozliczenia połączenia”, spowoduje opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie wnioskodawcy... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem wnioskodawcy, określenie wkładów w Spółce Komandytowej na poziomie dotychczasowego kapitału zakładowego pomniejszonego o pozycję bilansową „Kapitał z rozliczenia połączenia”, nie spowoduje opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie wnioskodawcy.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia na podstawie art. 44c ustawy o rachunkowości w związku z art. 44d tej ustawy, wniesienie aportem Przedsiębiorstwa zostało rozliczone tzw. metodą łączenia udziałów. W konsekwencji składniki majątkowe wchodzące w skład Przedsiębiorstwa (tj. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Spółki przekazywane w ramach Przedsiębiorstwa) zostały ujęte w bilansie Spółki I. według ich wartości wynikających z bilansu rachunkowego Grupy I. (podmiotu wnoszącego aport), które są niższe od wartości rynkowej ww. aktywów.

Dla zobrazowania wyżej opisanego ujęcia wnioskodawca przedstawił następujący przykład: wartość bilansowa aktywów wchodzących w skład Przedsiębiorstwa wykazana w bilansie Grupy I. (wnoszącej aport) wynosiła 40 jednostek. Z kolei samo Przedsiębiorstwo zostało wycenione przez rzeczoznawcę na 100 jednostek. Dla uproszczenia przykładu wnioskodawca przyjął, że wartość bilansowa zobowiązań wchodzących w skład Przedsiębiorstwa wynosi 0. W dacie aportu Przedsiębiorstwa do Spółki I. jej kapitał zakładowy został podwyższony o 100 jednostek (ponieważ przedmiot aportu w całości został przekazany na pokrycie kapitału zakładowego). Z uwagi na zastosowanie metody łączenia udziałów w bilansie Spółki I. wykazano po stronie aktywów 40 jednostek. Oznacza to, że po stronie aktywów Spółki I. wykazano 40 jednostek (aktywa), zaś po stronie pasywów -100 jednostek (kapitał zakładowy po aporcie).

Zgodnie z metodą łączenia udziałów w celu zbilansowania strony aktywów i pasywów konieczne było wykazanie w bilansie Spółki I. różnicy pomiędzy wartością bilansową aktywów wchodzących w skład Przedsiębiorstwa (przeniesioną z Grupy I. wnoszącej aport) a wartością rynkową Przedsiębiorstwa. Różnica ta - będąca wartością ujemną - znalazła odzwierciedlenie w utworzonej w ramach kapitałów własnych Spółki I. dodatkowej pozycji bilansu „Kapitał z rozliczenia połączenia”.

Stosując ww. przykład w bilansie Spółki I. wykazano po stronie aktywów 40 jednostek, po stronie pasywów kapitał zakładowy 100 jednostek oraz dodatkowo po stronie pasywów - pozycję bilansującą - kapitał z rozliczenia połączenia (-60) jednostek.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia, w trakcie przekształcenia Spółki I. w Spółkę Komandytową wspólnicy Spółki I. planują żeby w uchwale o przekształceniu i w umowie Spółki Komandytowej wartość wkładów została określona na poziomie dotychczasowego kapitału zakładowego Spółki I. pomniejszonego o pozycję bilansową „Kapitał z rozliczenia połączenia”.

W konsekwencji, po zaksięgowaniu powyższej operacji, bilans Spółki Komandytowej nie będzie już zawierał „Kapitału z rozliczenia połączenia” a jedynie Kapitał podstawowy. Wysokość Kapitału podstawowego będzie równa wysokości dotychczasowego kapitału zakładowego pomniejszonego o pozycję bilansową „Kapitał z rozliczenia połączenia”. W omawianym przykładzie po przekształceniu w bilansie Spółki Komandytowej wykazane zostanie po stronie pasywów 40 jednostek jako Kapitał Podstawowy.

Operacja ta ma na celu uproszczenie sposobu prezentacji kapitałów własnych Spółki Komandytowej.

Z perspektywy księgowej tego typu działanie będzie stanowiło operację o charakterze czysto technicznym i nie będzie się wiązało z powstaniem jakiegokolwiek zysku księgowego/kwot do wypłaty.

W opinii wnioskodawcy, opisana operacja księgowa (prezentacja kapitałów własnych Spółki Komandytowej) nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych dla wnioskodawcy.

Zgodnie z zasadą generalną wyrażoną w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W doktrynie i piśmiennictwie organów nie budzi wątpliwości pogląd, iż przez otrzymanie należy rozumieć zasadniczo wręczenie czy wydanie środków pieniężnych i innych wartości stanowiących przychód. Natomiast postawienie ich do dyspozycji oznacza udostępnienie ich podatnikowi w taki sposób, że może on tymi środkami sam rozporządzać. Ustawodawca zdecydował więc o opodatkowaniu podatkiem dochodowym tylko realnych przysporzeń i to przysporzeń o charakterze definitywnym.

W niniejszej sprawie żadna jednak z tych sytuacji nie wystąpi, gdyż żaden ze Wspólników w związku z opisaną powyżej operacją określania wartości wkładów w Spółce Komandytowej nie otrzyma jakichkolwiek wartości majątkowych.

Również przepisy szczególne nie przewidują opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych opisanego powyżej ujęcia wkładu w Spółce Komandytowej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową dochodem (przychodem) wspólników może być wartość niepodzielonych zysków spółki kapitałowej. W opisywanym zdarzeniu ujęcie wkładu w wartości kapitału zakładowego pomniejszonego o ujemną pozycję bilansową z pewnością nie może zostać zakwalifikowane jako niepodzielony zysk.

Operacja polegająca na uproszczeniu sposobu prezentacji kapitałów własnych spółki (a więc określenie wartości wkładów w Spółce Komandytowej na poziomie dotychczasowego kapitału zakładowego pomniejszonego o pozycję bilansową „Kapitał z rozliczenia połączenia”) nie stanowi również zwrotu udziału w spółce kapitałowej, nie jest związana z odpłatnym zbyciem udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej. W konsekwencji nie ma podstawy do określenia przychodu w oparciu o art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Określenie wkładu w Spółce Komandytowej w wartości kapitału zakładowego przekształcanego podmiotu pomniejszonego o ujemną pozycję bilansową nie może zostać również zakwalifikowane jako likwidacja czy też wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej, a więc jedynych operacji związanych ze spółką komandytową, które w świetle obowiązującego brzmienia przepisów podatkowych, w szczególności art. 12 ust. 4 pkt 3a-3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą się wiązać z powstaniem przychodu do opodatkowania, a w konsekwencji obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z uzasadnienia do ustawy zmieniającej z dniem 01 stycznia 2011 r. ustawy podatkowe (w tym ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych) jednoznacznie wynika, że intencją ustawodawcy było, aby w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi opodatkowaniu podlegała wyłącznie ich likwidacja oraz wystąpienie wspólnika z takiej spółki. „Projektowane zmiany odnoszą się do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej oraz posiadających udziały (akcje) w spółkach osobowych prawa handlowego. (...) Projektowane zmiany w ustawie PIT oraz ustawie CIT mają na celu wyeliminowanie problemów interpretacyjnych związanych z brakiem precyzyjnych przepisów regulujących zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez wspólników spółek niebędących osobami prawnymi. (...) W związku z powyższym, proponuje się uregulowanie zarówno w ustawie PIT jak i ustawie CIT:

 1. skutków podatkowych wniesienia wkładu do spółki niebędącej osobą prawną;
 2. zasad wyceny i amortyzacji składników majątkowych wniesionych do spółki niebędącej osobą prawną;
 3. zasad ustalania kosztów przy zbyciu przedmiotu wkładu;
 4. skutków podatkowych likwidacji spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienia wspólnika z takiej spółki:
 5. zasad amortyzacji składników majątkowych w przypadku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną w kapitałową i kapitałowej w spółkę niebędącą osobą prawną.", (str. 16-19 uzasadnienia do ustawy zmieniającej, nr druku: 3500).

W konsekwencji, zgodnie z brzmieniem znowelizowanych przepisów, opodatkowaniu podlega obecnie wyłącznie likwidacja spółki osobowej oraz wystąpienie wspólnika z takiej spółki.

Tak jak wskazywano powyżej określenie wkładów w spółce przekształcanej na poziomie dotychczasowego kapitału zakładowego pomniejszonego o pozycję bilansową „Kapitał z rozliczenia połączenia” nie stanowi likwidacji ani wystąpienia wspólnika ze Spółki Komandytowej.

Wobec powyższego, wnioskodawca uznaje swoje stanowisko, że opisana operacja księgowa nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych dla wnioskodawcy, za uzasadnione i zasługujące na uwzględnienie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wyłącznie w zakresie pytania nr 1. Ocena stanowiska w zakresie pytań nr 2 i 3 została zawarta w odrębnych interpretacjach.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Przepis art. 12 ww. ustawy tworzy otwarty (przykładowy) katalog zdarzeń stanowiących przychód podatkowy. Podstawowym przychodem jest przychód należny (art. 12 ust. 3 ustawy) za dostarczone towary lub wykonane usługi. Jednak przychodem podatkowym jest również wiele innych zdarzeń ekonomicznych. Przychodami w myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe oraz wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (...).

W związku z opisaną we wniosku operacją, jak zaznaczył wnioskodawca, żaden ze wspólników Spółki I. nie otrzyma jakichkolwiek wartości majątkowych, a zatem nie sposób mówić o powstaniu przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy.

Wnioskodawca wskazuje, że ujęcie wkładu w Spółce Komandytowej w wysokości wartości kapitału zakładowego pomniejszonego o ujemną pozycję bilansową „Kapitał z rozliczenia połączenia” co do zasady nie jest niepodzielonym zyskiem, nie stanowi również umorzenia udziałów lub likwidacji spółki kapitałowej, a więc nie skutkuje powstaniem dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 8 ww. ustawy. Przepisy te stanowią, iż dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także:

 • dochód z umorzenia udziałów (akcji),
 • wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,
 • wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Przedmiotowa operacja nie stanowi również zbycia udziałów celem umorzenia czy też zwrotu udziału w spółce kapitałowej, a więc nie będzie skutkować powstaniem przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Art. 12 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy stanowi bowiem, iż do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej – w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Określenie wkładu w Spółce Komandytowej w wysokości wartości kapitału zakładowego przekształcanego podmiotu pomniejszonego o ujemną pozycję bilansową nie może zostać również zakwalifikowane jako likwidacja czy też wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej, a więc operacje związane ze spółką komandytową, które w świetle art. 12 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 4 pkt 3a-3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą się wiązać z powstaniem przychodu do opodatkowania. Przepisy art. 12 ust. 4 pkt 3a-3c ww. ustawy stanowią, że do przychodów nie zalicza się:

 • środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu:
  1. likwidacji takiej spółki,
  2. wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej wydatkom na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce i uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 5, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce;
 • wartości innych niż wymienione w pkt 3a składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji; przychodem jest jednak w przypadku odpłatnego zbycia tych składników majątku ich wartość wyrażona w cenie, za którą wspólnik je zbywa - art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio;
 • przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Z wniosku wynika, że zgodnie z metodą łączenia udziałów w celu zbilansowania strony aktywów i pasywów konieczne było wykazanie w bilansie Spółki I. różnicy pomiędzy wartością bilansową aktywów wchodzących w skład Przedsiębiorstwa (przeniesioną z Grupy I. wnoszącej aport) a wartością rynkową Przedsiębiorstwa. Różnica ta - będąca wartością ujemną - znalazła odzwierciedlenie w utworzonej w ramach kapitałów własnych Spółki I. dodatkowej pozycji bilansu - „Kapitał z rozliczenia połączenia”.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż jeżeli w istocie przedmiotowa operacja polegająca na określeniu wkładów w Spółce komandytowej na poziomie dotychczasowego kapitału zakładowego Spółki I pomniejszonego o pozycję bilansową „Kapitał z rozliczenia połączenia” będzie miała charakter czysto techniczny, mający na celu uproszczenie sposobu prezentacji kapitałów własnych Spółki komandytowej i w wyniku jej przeprowadzenia nie zostaną wygenerowane żadne zyski po stronie wspólników ani też nie dojdzie do takiej sytuacji, że zmiana prezentacji kapitałów własnych Spółki komandytowej będzie miała również na celu poprzez czysto techniczne operacje księgowe takie przesuwanie ewentualnych, ale możliwych do wystąpienia na dzień przekształcenia niepodzielonych zysków w Spółce I., aby zysków tych na dzień przekształcenia nie wykazywać, a więc i uniknąć rozważenia kwestii ich opodatkowania, to operacja ta nie będzie skutkowała dla wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle powyższego stanowisko wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.