IBPBII/1/415-989/14/DP | Interpretacja indywidualna

W jaki sposób będzie opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych częściowe obniżenie wkładu Wnioskodawcy w Spółce Komandytowej?
IBPBII/1/415-989/14/DPinterpretacja indywidualna
  1. spółka osobowa
  2. wkład
  3. zwrot wkładów
  4. środki pieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 grudnia 2014 r. (wpływ do Biura – 4 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu części wniesionego do spółki komandytowej wkładu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu części wniesionego do spółki komandytowej wkładu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W chwili obecnej, Wnioskodawca jest komandytariuszem Spółki Komandytowej, do której wniósł wkłady pieniężne, które zostały określone w jej umowie.

W przyszłości (z pewnością jednak będzie to po 1 stycznia 2015 r.), niewykluczone jest, że wysokość wkładu Wnioskodawcy w Spółce Komandytowej ulegnie częściowemu obniżeniu. Nastąpi to za zgodą pozostałych wspólników Spółki Komandytowej, w drodze zmiany jej umowy.

W związku z tym, Wnioskodawca otrzyma środki pieniężne, które będą odpowiadały kwocie, o jaką zostanie obniżony jego wkład w Spółce Komandytowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jaki sposób będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych częściowe obniżenie wkładu Wnioskodawcy w Spółce Komandytowej...

W ocenie Wnioskodawcy otrzymane przez niego środki pieniężne, z tytułu częściowego obniżenia wkładu w Spółce Komandytowej, stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy będzie on uprawniony do obniżenia wartości tak uzyskanego przychodu o koszty jego uzyskania, które stanowić będą poniesione przez niego wydatki na objęcie „ogółu praw i obowiązków” komandytariusza w Spółce Komandytowej.

Wydatkami tymi będzie wartość wniesionego przez Wnioskodawcę wkładu pieniężnego do Spółki Komandytowej, która została określona w jej umowie.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać będzie jedynie dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu obniżenia jego wkładu w Spółce Komandytowej, który stanowić będzie nadwyżka sumy przychodów nad kosztami faktycznie poniesionymi na objęcie „ogółu praw i obowiązków” komandytariusza Spółki Komandytowej.

Jeśli koszty uzyskania przychodów równać się będą sumie przychodów, wówczas nie wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał na art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, co do zasady podlegają wszelkiego rodzaju dochody. Dalej stwierdził, że zgodnie z art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, generalnie jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W świetle powyższego, przychód powstaje zatem w każdym przypadku, w którym podatnik uzyskuje realną korzyść.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane przez niego środki pieniężne, z tytułu częściowego obniżenia wysokości wkładu w Spółce Komandytowej stanowić będą dla Wnioskodawcy przysporzenie majątkowe, co zgodnie z powyższą zasadą oznacza, że po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie Wnioskodawcy, przychód ten zaliczyć należy do określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródła przychodów jakim są m.in. prawa majątkowe.

W myśl bowiem art. 18 tej ustawy za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również przychody z odpłatnego zbycia tych praw.

Wnioskodawca wskazuje, że podkreślenia wymaga jednak fakt, iż cyt. ustawa nie definiuje pojęcia „prawa majątkowe”, a powyższy katalog ma charakter jedynie przykładowy.

W związku z tym, do katalogu praw majątkowych można zaliczyć także inne prawa, które nie zostały wymienione w art. 18 ww. ustawy, w tym również przychody osiągane z tytułu częściowego obniżenia wysokości wkładów w spółkach osobowych.

Przychody te są bowiem ściśle związane z posiadaniem statusu wspólnika takiej spółki, a więc posiadaniem tzw. „ogółu praw i obowiązków” wspólnika w spółce osobowej, które bez wątpienia stanowi prawo majątkowe.

Wobec powyższego, Wnioskodawca stwierdza, że przychód uzyskany przez niego, z tytułu częściowego obniżenia wkładu w Spółce Komandytowej, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, jako przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ww. ustawy.

W związku z powyższym, w myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne.

Powyższe oznacza, że przychód, z tytułu częściowego obniżenia wkładu w Spółce Komandytowej, stanowić będzie dla Wnioskodawcy kwota środków pieniężnych, jakie zostaną mu wypłacone z tego tytułu.

Jednocześnie Wnioskodawca podkreśla, że w związku z otrzymaniem przez niego środków pieniężnych, z tytułu częściowego obniżenia wkładu w Spółce Komandytowej, które to środki pieniężne stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód z kapitałów pieniężnych, przysługiwać mu będzie również prawo do obniżenia wartości tak uzyskanego przychodu o koszty jego uzyskania.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w związku z faktem, iż ustawodawca nie zawarł w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych szczególnych zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów w sytuacji częściowego obniżenia wysokości wkładów w spółkach osobowych, koszty te, Wnioskodawca powinien ustalić stosownie do zasad ogólnych, a więc stosownie do treści art. 22 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z tym przepisem kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w art. 23 cyt. ustawy.

Powyższe oznacza, że kosztem uzyskania przychodu z tytułu częściowego obniżenia wkładu Wnioskodawcy w Spółce Komandytowej będą wydatki poniesione przez niego na objęcie „ogółu praw i obowiązków” komandytariusza w Spółce Komandytowej.

W ocenie Wnioskodawcy, wydatkiem takim będzie wartość wniesionego przez niego wkładu pieniężnego do Spółki Komandytowej, ponieważ wniesienie tego wkładu pieniężnego było bezpośrednim warunkiem objęcia przez Wnioskodawcę „ogółu praw i obowiązków” komandytariusza w Spółce Komandytowej.

Według Wnioskodawcy, wartość wniesionego wkładu pieniężnego do Spółki Komandytowej, stanowić będzie dla niego koszt uzyskania przychodu, w związku z częściowym obniżeniem jego wkładu w Spółce Komandytowej, proporcjonalnie do wielkości tego obniżenia.

Powyższe oznacza, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie podlegać jedynie dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu obniżenia jego wkładu w Spółce Komandytowej.

Dochodem będzie natomiast nadwyżka sumy przychodów nad kosztami faktycznie poniesionymi przez Wnioskodawcę na objęcie „ogółu praw i obowiązków” komandytariusza w Spółce Komandytowej.

Wnioskodawca podkreśla, że jeżeli koszty uzyskania przychodów równać się będą sumie przychodów, wówczas nie wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując Wnioskodawca stwierdza, że w oparciu o przedstawione powyżej argumenty należy uznać, iż otrzymane przez Wnioskodawcę środki pieniężne, z tytułu częściowego obniżenia jego wkładu w Spółce Komandytowej, nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych do wysokości kwoty odpowiadającej wartości wkładu pieniężnego wniesionego przez Wnioskodawcę do Spółki Komandytowej i określonego w jej umowie.

Na potwierdzenie swego stanowiska Wnioskodawca przytoczył fragmenty kilku interpretacji indywidualnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.) spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Stosownie do art. 102 ww. Kodeksu spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

W myśl art. 48 § 2 ww. Kodeksu wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki.

Zgodnie z art. 54 § 1 w związku z art. 37 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmniejszenie udziału kapitałowego wymaga zgody pozostałych wspólników.

Powyższe oznacza, że przepisy Kodeksu spółek handlowych dopuszczają możliwość zmniejszenia udziału kapitałowego, czyli zmniejszenie wkładów wspólników.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jako komandytariusz w Spółce Komandytowej, wniósł wkłady pieniężne, które zostały określone w jej umowie.

W przyszłości niewykluczone jest, że wysokość wkładu Wnioskodawcy w Spółce Komandytowej ulegnie częściowemu obniżeniu. Nastąpi to za zgodą pozostałych wspólników Spółki Komandytowej, w drodze zmiany jej umowy. W związku z tym Wnioskodawca otrzyma środki pieniężne, które będą odpowiadały kwocie, o jaką zostanie obniżony jego wkład w Spółce Komandytowej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 9 ust. 2 ww. ustawy dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Zatem, w myśl powyższego, stwierdzić należy, iż w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę środków pieniężnych od spółki komandytowej, której jest wspólnikiem, z tytułu obniżenia wartości jego wkładu w tej spółce, u Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym przychód ten należy zaliczyć do określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródła przychodów, jakim są m.in. prawa majątkowe. Stosownie bowiem do treści art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Z kolei, w myśl przepisu art. 18 ww. ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Przepisy ustawy podatkowej, mimo że posługują się terminem „prawa majątkowe”, nie definiują tego pojęcia, a zawarty w art. 18 cyt. ustawy katalog tych praw jest jedynie przykładowy, na co wskazuje użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności”. Należy zatem przyjąć, iż do katalogu praw majątkowych objętych zakresem regulacji art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można zaliczyć także inne prawa, nie wymienione w tym przepisie.

Wobec powyższego, przychód uzyskany w związku z obniżeniem (zwrotem) wkładu wniesionego do spółki komandytowej, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazują enumeratywnie, jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia między nim a osiągniętym przychodem związku przyczynowo-skutkowego. Ponadto, celem ponoszonego kosztu powinno być osiągnięcie przychodu i jednocześnie przedmiotowy wydatek nie może znajdować się wśród wymienionych w art. 23 ww. ustawy.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

  • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście wydatków nieuznanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • musi być należycie udokumentowany.

Reasumując, z tytułu zwrotu części wkładu w spółce komandytowej Wnioskodawca uzyska przychód z praw majątkowych. Dochodem z tego źródła przychodów podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie nadwyżka sumy przychodów nad kosztami poniesionymi na nabycie (objęcie) tego wkładu – proporcjonalnie do wielkości obniżenia.

Jednocześnie wskazać należy, że w stosunku do przychodów uzyskanych z tytułu obniżenia wkładów w spółkach osobowych ustawodawca nie określił żadnych szczególnych rozwiązań. Oznacza to, że w tym przypadku zastosowanie będą miały ogólne reguły dotyczące ustalania przychodów.

Zatem, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia wartości uzyskanego przychodu z tytułu zwrotu części wkładu pieniężnego o koszty uzyskania tego przychodu, tj. o wydatki faktycznie poniesione na nabycie (objęcie) wycofanej części wkładu do spółki komandytowej, które będą spełniać przesłanki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Za wydatki poniesione na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce, w przypadku wkładu pieniężnego, uznać należy wartość pieniędzy wniesionych do spółki. Ww. wartość stanowi koszt uzyskania przychodu otrzymanego w związku z obniżeniem wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę do spółki komandytowej, proporcjonalnie do wielkości tego obniżenia.

Jeżeli wartość zwróconej części wkładu pieniężnego odpowiada wartości środków pieniężnych poniesionych na jego nabycie (na nabycie zwracanej części wkładu) – dochód do opodatkowania nie wystąpi.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.