IBPBII/1/415-623/14/AŻ | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku wypłaty dokonywanej z tytułu zwrotu przysługującej części wkładu mieszkaniowego na Spółdzielni Mieszkaniowej ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C
IBPBII/1/415-623/14/AŻinterpretacja indywidualna
  1. spadek
  2. wkład
  3. zwrot wkładów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 28 lipca 2014 r. (data wpływu do Biura – 31 lipca 2014 r.), uzupełnionym 22 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wkładu mieszkaniowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wkładu mieszkaniowego.

Ponieważ wniosek nie spełniał wymagań formalnych w piśmie z 10 września 2014 r. znak: IBPB II/1/415-623/14/AŻ wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniu 22 września 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 4 lutego 2000 r. zmarł Pan M, będący członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej. W chwili śmierci posiadał on lokal mieszkalny na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu. Postanowieniem Sądu Rejonowego z 5 czerwca 2001 r. spadek po nim na podstawie ustawy nabyli żona oraz dwoje dzieci (w tym Wnioskodawczyni) po 1/3 części każde z nich. Spółdzielnia otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego o nabyciu spadku po zmarłym, na podstawie którego wystawiła stosowne zaświadczenie o wysokości wkładu mieszkaniowego według wartości księgowej na dzień zgonu byłego członka w celu rozliczenia się z podatku od nabytych praw w urzędzie skarbowym.

Wnioskodawczyni złożyła oświadczenie o nabyciu prawa do spadku dla celów podatkowych w urzędzie skarbowym. Decyzją z dnia 20 lipca 2001 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie w sprawie ustalenia wymiaru podatku od nabycia spadku po zmarłym jako bezprzedmiotowe, ze względu na fakt, iż wartość ustalonych w trakcie postępowania, a nabytych przez Wnioskodawczynię udziałów w majątku spadkowym nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku.

Ponieważ w opisanym lokalu zamieszkiwała małżonka spadkodawcy, spadkobiercy postanowili nie dokonywać zmian w Spółdzielni do czasu zamieszkiwania przez nią w lokalu objętym postępowaniem spadkowym. Dopiero po jej śmierci spadkobiercy postanowili uregulować stan prawny przedmiotowego lokalu. Wnioskodawczyni jako osoba uprawniona nie skorzystała z prawa nabycia lokalu na zasadach lokatorskiego prawa do lokalu.

Spółdzielnia ustaliła wartość wkładu mieszkaniowego na podstawie wyceny rzeczoznawcy, a następnie dokonała rozliczenia wkładu mieszkaniowego ze spadkobiercami zmarłego Pana M, dokonując przelewów należnych części na ich konta bankowe (w tym Wnioskodawczyni) na początku 2014 r.

Następnie Spółdzielnia Mieszkaniowa powołując się na art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wystawiła PIT-8C na każdego ze spadkobierców ustalając wysokość przychodu na podstawie wyceny rzeczoznawcy, nie uwzględniając jednocześnie żadnych odliczeń. Ustalona kwota jako zwrot wierzytelności z tytułu wkładu mieszkaniowego została wykazana została w poz. 25 części D formularza PIT-8C.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że decyzją podatkową urzędu skarbowego z dnia 20 lipca 2001 r. ustalono iż po zmarłym pozostał majątek spadkowy stanowiący wkład lokatorski o łącznej wartości 13.273,00 zł. Wnioskodawczyni uprawniona była do nabycia 1/3 udziału w wyżej wymienionej kwocie.

Następnie na podstawie operatu szacunkowego - wyceny nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, w którym zamieszkiwał spadkodawca, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego z 9 lutego 2014 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonała waloryzacji wniesionego wkładu mieszkaniowego w związku z ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Wartość wkładu wypłaconego w 2014 r. przez Spółdzielnię Mieszkaniową na rzecz Wnioskodawczyni - stanowiąca 1/3 udziału w majątku spadkodawcy - wniosła 21.333,30 zł.

Spółdzielnia na formularzu PIT-8C części D z tytułu zwrotu wierzytelności dotyczącej wkładu mieszkaniowego wskazała przychód w wysokości 21.326,96 zł

Powyższe oznacza, iż wypłacona kwota stanowiąca cześć wkładu przysługującego Wnioskodawczyni przekraczała wartość udziału nabytego w drodze spadku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy skoro prawo do udziału w prawie do wkładu mieszkaniowego nabyte zostało na podstawie dziedziczenia spadku po zmarłym w dniu 4 lutego 2014 r. (w treści opisu stanu faktycznego wskazano datę 4 lutego 2000 r.) Panu M., to wypłata dokonana przez Spółdzielnię Mieszkaniową z tytułu zwrotu przysługującej części wkładu mieszkaniowego podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy w przypadku wypłaty dokonywanej z tytułu zwrotu przysługującej części wkładu mieszkaniowego na Spółdzielni Mieszkaniowej ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C ...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przedmiotowej sprawie zastosowanie będą miały uregulowania zawarte w ustawie o podatku od spadków i darowizn a nie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W opinii Wnioskodawczyni, wskazane w stanie faktycznym należności, jako przysługujące spadkobiercom, wchodzą do masy spadkowej po byłym członku spółdzielni, co skutkuje zastosowaniem przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Oznacza to, że na Spółdzielni nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C i tym samym bezprzedmiotowym jest wystawienie, a tym bardziej uwzględnianie kwoty w deklaracji za dany rok podatkowy.

Zgodnie bowiem z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52,52a 152c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl natomiast art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego; darowizny, polecenia darczyńcy; zasiedzenia; nieodpłatnego zniesienia współwłasności; zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu; nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Jednocześnie stosownie do dyspozycji przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) stwierdzić należy, iż spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, a w przypadku dziedziczenia przedmiotem spadku nie jest to prawo, ale wkład mieszkaniowy z nim związany. Przedmiot spadku, stosownie do art. 922 § 1 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z poźn. zm.), stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. To jednakże nie oznacza, że dziedziczeniu nie podlega wkład mieszkaniowy związany ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu, a tym samym biorąc pod uwagę uregulowania w powołanym art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego, również wszystkie prawa z nim związane.

Z powyższego wynika, zdaniem Wnioskodawczyni, że prawa majątkowe związane z członkostwem w spółdzielni, które przysługiwały zmarłemu członkowi spółdzielni należą do masy spadkowej, a kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego z tytułu rozliczenia wartości rynkowej lokalu w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, wypłacona spadkobiercom, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W treści uzupełnienia Wnioskodawczyni wskazała, iż jej zdaniem zwrot wkładu mieszkaniowego w wysokości wartości rynkowej nie stanowi przysporzenia majątkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wartość wypłaconego obecnie wkładu stanowi urealnioną kwotę współmierną do udziału odziedziczonego.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl natomiast art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie zaś z art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenie, przy czym – co istotne – musi być ono przez podatnika otrzymane lub postawione do jego dyspozycji.

Stosownie do art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, przechodzące z chwilą śmierci na jedną lub kilka osób. Z powyższej normy prawnej wynika, że spadkobiercy w zasadzie wchodzą w sytuację prawną, w jakiej pozostawał spadkodawca. Oznacza to, że w skład spadku wchodzą prawa i obowiązki. Prawa majątkowe są składnikiem masy spadkowej dającym nabywcy w drodze dziedziczenia legitymację prawną do występowania z wnioskiem o ich dochodzenie. W myśl § 2 powołanego przepisu nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Stosownie zaś do treści art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. Jednak zgodnie z art. 1036 ww. ustawy istnieje możliwość rozporządzenia przez spadkobierców prawem lub rzeczą należącą do spadku, mimo istnienia współwłasności, jeśli następuje to za zgodną wolą wszystkich spadkobierców.

Z kolei wkład mieszkaniowy związany jest ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu. Członkowie spółdzielni są obowiązani wnieść ww. wkład w celu uczestniczenia w pokryciu kosztów budowy lokalu.

Powyższe wynika z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 z późn. zm.), który stanowi, że przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni.

Natomiast w myśl art. 9 ust. 3 ustawy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej (art. 9 ust. 4 ww. ustawy).

Wykluczenie możliwości dziedziczenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie narusza jednak uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu mieszkaniowego związanego z takim prawem, co zostało uregulowane w art. 14 ust. 2 ww. ustawy.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przedmiotem spadku nie jest to prawo, ale wkład mieszkaniowy z nim związany.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w 2000 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni. W chwili śmierci posiadał on lokal mieszkalny na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu. Postanowieniem Sądu Rejonowego z 5 czerwca 2001 r. spadek po nim na podstawie ustawy nabyli żona oraz dwoje dzieci (w tym Wnioskodawczyni) po 1 /3 części każde z nich. Spółdzielnia otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego o nabyciu spadku po zmarłym, na podstawie, którego wystawiła stosowne zaświadczenie o wysokości wkładu mieszkaniowego według wartości księgowej na dzień zgonu byłego członka w celu rozliczenia się z podatku od nabytych praw w urzędzie skarbowym. Wartość majątku spadkowego stanowiącego wkład lokatorski wynosiła 13.273,00 zł. Wnioskodawczyni nabyła 1/3 udziału w tej kwocie. Następnie na podstawie operatu szacunkowego - wyceny nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, w którym zamieszkiwał spadkodawca, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego z 9 lutego 2014 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonała waloryzacji wkładu mieszkaniowego wniesionego w związku z ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Wartość wkładu wypłaconego w 2014 roku przez Spółdzielnię Mieszkaniową na rzecz Wnioskodawczyni stanowiąca 1/3 udziału w majątku spadkodawcy wniosła 21.333,30 zł.

Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem jako należność, przysługująca spadkobiercom, wchodzi do masy spadkowej po byłym członku spółdzielni, co skutkuje zastosowaniem przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Z przedstawionym stanowiskiem nie można się zgodzić. W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż z regulacji zawartych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych jasno wynika, że nie można dziedziczyć lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Dziedziczeniu podlega jedynie wkład mieszkaniowy związany z takim prawem, co zostało uregulowane w art. 14 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Błędne jest zatem twierdzenie Wnioskodawczyni, że prawa majątkowe związane z członkostwem w spółdzielni, które przysługiwały zmarłemu członkowi spółdzielni należą do masy spadkowej. Do masy spadkowej należy jedynie wkład mieszkaniowy, a nie prawa majątkowe z nim związane bowiem jak wyżej wskazano lokatorskie prawo do lokalu nie jest prawem dziedzicznym.

Innymi słowy dziedziczeniu podlega konkretna kwota pieniężna wpłacona przez członka spółdzielni tytułem wkładu mieszkaniowego a nie jak to określa Wnioskodawczyni w treści sformułowanego pytania – prawo do wkładu. Wówczas istotnie jakakolwiek kwota (w tym kwota zwaloryzowana) i kiedykolwiek wypłacona (w tym określona na zupełnie inny dzień niż dzień śmierci członka spółdzielni) – podlegałaby dziedziczeniu a tak nie jest.

W treści wniosku jasno stwierdzono, że Spółdzielnia wystawiła stosowne zaświadczenie o wysokości wkładu mieszkaniowego według wartości księgowej na dzień zgonu byłego członka w celu rozliczenia się z podatku od nabytych praw w urzędzie skarbowym. Zatem do wartości wkładu mieszkaniowego, który został określony według wartości księgowej na dzień zgonu byłego członka spółdzielni i został wskazany w decyzji podatkowej w przedmiocie nabycia spadku po zmarłym będą miały zastosowanie uregulowania zawarte w ustawie o podatku od spadków i darowizn. W efekcie ta część kwoty zwróconego wkładu mieszkaniowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z wypełnieniem dyspozycji cytowanego art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy jednak zauważyć, iż rozliczenie wkładu mieszkaniowego ze spadkobiercami zmarłego członka Spółdzielni nastąpiło w 2014 r. Wówczas Spółdzielnia w związku z ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu ustaliła wartość wkładu mieszkaniowego na podstawie wyceny rzeczoznawcy oraz dokonała jego waloryzacji. Zatem ta część wkładu mieszkaniowego, która przekracza udział jaki Wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku po ojcu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Skoro bowiem na dzień śmierci spadkodawcy wartość wkładu wynosiła określoną kwotę, to kwota ta była przedmiotem dziedziczenia (spółdzielnia wystawiła stosowne zaświadczenie w tym zakresie). Jeżeliby iść tokiem rozumowania Wnioskodawczyni, że wypłacony w 2014 r. wkład mieszkaniowy podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn to należałoby ten wkład opodatkować podatkiem od spadków i darowizn. Jednakże jak wyżej wskazano, cześć wkładu stanowiąca nadwyżkę ponad udział nabyty w drodze dziedziczenia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał zastosowania w tym zakresie bowiem do tej części wkładu nie stosuje się ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Źródło przychodu dla tej części wkładu stanowić będzie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i zasadnym jest aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego (korzyść), tzn. zarówno pieniężna jak i niepieniężna.

Przychód uzyskany z innych źródeł należy zatem wykazać w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanym za rok podatkowy, w którym został uzyskany i opodatkować według skali podatkowej.

Zgodnie bowiem z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Spółdzielnia postąpiła zatem prawidłowo wystawiając dla Wnioskodawczyni PIT-8C. Należy jednak zauważyć, iż PIT-8C jest jedynie informacją o przychodzie m.in. z innych źródeł. To na podatniku (Wnioskodawczyni) ciąży obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym. Przy czym jak wyżej wskazano opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać będzie jedynie nadwyżka ponad udział, który został opodatkowany podatkiem od spadków i darowizn.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.