IBPB-1-3/4510-582/15/WLK | Interpretacja indywidualna

W przypadku przeniesienia na Wnioskodawcę przez Spółkę prawa własności opisanych Nieruchomości tytułem częściowego zwrotu wkładu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – co będzie stanowić podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, tj. co będzie stanowić przychód i koszt uzyskania przychodu.
IBPB-1-3/4510-582/15/WLKinterpretacja indywidualna
 1. spółka osobowa
 2. wkład
 3. zwrot
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 31 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 6 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym 3 i 5 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w związku z częściowym zwrotem wkładu w spółce komandytowej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w związku z częściowym zwrotem wkładu w spółce komandytowej. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 21 października 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-275/15/WLK, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 3 i 5 listopada 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka X Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) jest wspólnikiem (komplementariuszem) spółki osobowej prawa handlowego – Y Sp. o.o. Sp.k. (dalej: „Spółka”), w której nabyła ogół praw i obowiązków na podstawie umowy z 7 listopada 2012 r. Wnioskodawca partycypuje w zysku Spółki w wysokości 3%.

Obecnie rozważane jest obniżenie wkładu Wnioskodawcy w Spółce, które nastąpiłoby za zgodą

pozostałych dwóch wspólników - komandytariuszy, będących osobami fizycznymi, w drodze zmiany umowy Spółki.

Obniżenie wkładu Wnioskodawcy w Spółce wiązałoby się z częściowym zwrotem wkładu Wnioskodawcy (oprócz niżej wymienionych nieruchomości, wkład Wnioskodawcy obejmował również inne nieruchomości), w wyniku czego Wnioskodawca otrzymałby:

 • lokal mieszkalny oraz
 • udział w garażu wielostanowiskowym z prawem do wyłącznego korzystania z oznaczonego miejsca postojowego w tym garażu,

których wartość będzie odpowiadała wartości, o jaką zostanie obniżony wkład Wnioskodawcy w Spółce (dalej: „Nieruchomości”).

Przedmiotowy zwrot nie będzie wiązał się z wystąpieniem Wnioskodawcy ze Spółki, ani jej likwidacją.

Nieruchomości zostały wniesione do Spółki tytułem wkładu niepieniężnego (na podstawie aktu notarialnego z 31 marca 2009 r.) przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy, komplementariusza będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która następnie zbyła ogół praw i obowiązków na rzecz innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (na podstawie umowy z 4 lutego 2011 r.), która następnie zbyła ogół praw i obowiązków na rzecz Wnioskodawcy (na podstawie ww. umowy z dnia 7 listopada 2011 r.). Nieruchomości te stanowią środki trwałe Spółki i są przez nią amortyzowane.

Przedmiotowe Nieruchomości, po ich otrzymaniu tytułem częściowego zwrotu wkładu, Wnioskodawca zamierza wnieść do innej spółki osobowej prawa handlowego.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

W przypadku uznania przez Organ, że przeniesienie na Wnioskodawcę przez Spółkę prawa własności opisanych Nieruchomości tytułem częściowego zwrotu wkładu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – co będzie stanowić podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, tj. co będzie stanowić przychód i koszt uzyskania przychodu... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 3 listopada 2015 r., data wpływu do tut. BKIP 5 listopada 2015 r.), w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę wskazanego we wniosku lokalu mieszkalnego oraz udziału w garażu tytułem częściowego wycofania wkładu ze Spółki osobowej, przychodem dla Wnioskodawcy będzie wartość odpowiadająca cenie z tytułu zbycia ww. nieruchomości oraz prawa do udziału w ww. nieruchomości, która powinna odpowiadać ich wartości rynkowej (przychód będzie mógł zatem zostać ustalony dopiero w momencie zbycia tych nieruchomości (o ile Wnioskodawca dokona ich sprzedaży)).

Natomiast kosztem uzyskania przychodu (rozpoznawanym w momencie zbycia wskazanych nieruchomości, o ile zbycie to nastąpi), będą wydatki poniesione na nabycie ww. nieruchomości, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Wnioskodawcę, przy czym, należy wskazać, że za wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie ww. nieruchomości należałoby uznać wydatki poniesione tytułem wynagrodzenia, jakie Wnioskodawca musiał zapłacić - jako następca prawny - tytułem nabycia ogółu praw i obowiązków od podmiotu, który wniósł do Spółki osobowej wkład niepieniężny w postaci m.in. przedmiotowych nieruchomości - przy czym, za koszt uzyskania przychodu Wnioskodawca mógłby uznać tylko tę część ww. wynagrodzenia, która odpowiada wartości zwracanego wkładu, pomniejszony o dokonane przez Wnioskodawcę odpisy amortyzacyjne.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem (komplementariuszem) spółki osobowej prawa handlowego. Wnioskodawca planuje obniżenie swojego wkładu, przez częściowy zwrot wkładu w postaci lokalu mieszkalnego oraz udziału w garażu wielostanowiskowym. Wartość nieruchomości, będzie odpowiadała wartości, o jaką zostanie obniżony wkład Wnioskodawcy w Spółce.

W interpretacji indywidualnej wydanej 13 listopada 2015 r., Znak IBPB-1-3/4510-275/15/WLK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdził, że w przypadku wycofania części wkładu ze Spółki, Wnioskodawca winien jest wykazać z tego tytułu przychód.

Przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”) nie określają wyraźnie zasad ustalania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów u wspólnika z tytułu wycofania części wkładu ze spółki osobowej.

W tej sytuacji, skutki podatkowe takiej czynności należy określić z uwzględnieniem zasad dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych.

Sposób opodatkowania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną uregulowany został w art. 5 ust. 1 i 2 updop.

W świetle art. 5 ust. 1 updop, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Stosownie do art. 5 ust. 2 updop, analogiczne zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Ponieważ SpK jest spółką osobową, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest osoba prawna, to dochód z udziału w SpK będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty, w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10 i 11 i 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Należy przy tym wyjaśnić, że omawiana ustawa nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 updop przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. Zgodnie z ww. przepisem, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Na podstawie powołanego art. 12 ust. 1 updop można stwierdzić, że co do zasady przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną. Jednocześnie, w art. 12 ust. 4 updop zawarty został zamknięty katalog kategorii przychodów wyłączonych z opodatkowania. Wobec powyższego, przychód uzyskany w związku z obniżeniem (zwrotem) wkładu wniesionego do spółki komandytowej, wpływa na dochód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Zatem, za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, w którym stwierdził, że przychód będzie mógł zostać ustalony dopiero w momencie zbycia otrzymanych Nieruchomości, o ile zbycie to nastąpi.

Odnosząc się natomiast do kwestii kosztów uzyskania przychodów, wskazać należy, że zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Aby dany wydatek mógł zostać uznany za koszt podatkowy musi spełniać łączne następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. nastąpiło faktyczne i definitywne przesunięcie określonej wartości z majątku podatnika do majątku odrębnego podmiotu,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez niego działalnością,
 • jego poniesienie było celowe, tj. istnieje związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem tego wydatku a uzyskiwaniem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem ich źródła,
 • nie został wyłączony z kategorii kosztów podatkowych mocą art. 16 ust. 1 updop.

Zatem, w sytuacji częściowego wycofania wkładu ze Spółki, Wnioskodawca ma prawo do ujęcia w kosztach uzyskania przychodu wydatki poniesione na nabycie lub objęcie tego wkładu proporcjonalnie do wycofywanych wkładów, spełniające przesłanki wymienione w art. 15 updop. Przy czym, kosztem uzyskania przychodów mogą być tylko te koszty, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w spółce komandytowej.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy podatkowe i przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że stanowisko Spółki jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie nr 1) wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.