IBPB-1-1/4511-173/15/ŚS | Interpretacja indywidualna

Dot. możliwości uznania, że czynność wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jawnej lub komandytowej nie powoduje powstania przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu
IBPB-1-1/4511-173/15/ŚSinterpretacja indywidualna
  1. spółka osobowa
  2. wkład
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 30 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym 22 czerwca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości uznania, że czynność wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jawnej lub komandytowej nie powoduje powstania przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie możliwości uznania, że czynność wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jawnej lub komandytowej nie powoduje powstania przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 10 czerwca 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-173/15/ŚS, Znak: IBPB-1-1/4511-174/15/ŚS, Znak: IBPB-2-2/4511-125/15/JG wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 22 czerwca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (tj. polskim rezydentem podatkowym). Jest właścicielem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski, a w przyszłości może być właścicielem udziałów lub akcji w innej spółce lub spółkach kapitałowych z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej (dalej: „Udziały i Akcje”).

W ramach restrukturyzacji swoich inwestycji Wnioskodawca zamierza przystąpić do spółki jawnej lub komandytowej z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka”) i wnieść Udziały i Akcje do Spółki. W toku dalszej restrukturyzacji może dojść do likwidacji Spółki w wyniku czego, Wnioskodawca jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej (jawnej lub komandytowej) otrzyma z likwidowanej Spółki majątek likwidacyjny w postaci Udziałów i Akcji. Niewykluczone, że po otrzymaniu w wyniku likwidacji Spółki Udziałów i Akcji Wnioskodawca dokona odpłatnego ich zbycia. Alternatywnie Spółka dokona zbycia Udziałów i Akcji przed jej likwidacją, natomiast Wnioskodawca w wyniku likwidacji Spółki otrzyma środki pieniężne.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 19 czerwca 2015 r., Wnioskodawca wskazał, że:

  • przedmiotem działalności spółki jawnej lub komandytowej będzie obrót udziałami i akcjami,
  • zbycie przez Wnioskodawcę akcji i udziałów otrzymanych w wyniku likwidacji spółki jawnej lub komandytowej nie będzie odbywało się w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wniesienie Udziałów i Akcji do Spółki spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu (przychodu) do opodatkowania...

(pyt. oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie Udziałów i Akcji do Spółki nie spowoduje powstania po jego stronie dochodu (przychodu) do opodatkowania.

Stosownie bowiem do art. 21. ust. 1 pkt 50b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawa o PDOF”), wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Oznacza to, że wniesienie przez Wnioskodawcę Udziałów i Akcji do Spółki będzie neutralne z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Spółka jawna, jest spółką osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką z uwzględnieniem art. 31 (art. 22 § 1 i 2 K.s.h.).

Natomiast spółka komandytowa to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona (art. 102 K.s.h.). Spółka jawna i komandytowa, jako osobowe spółki prawa handlowego nie posiadają osobowości prawnej. Posiadają jednak podmiotowość prawną, co oznacza, że mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Mogą także posiadać własny majątek, odrębny od majątków ich wspólników.

Spółka jawna i komandytowa nie są samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego, a dochody tych spółek nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki jawnej lub komandytowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tych spółkach uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika, co oznacza, że jeżeli wspólnikiem tych spółek, jest osoba fizyczna, to z tytułu udziału w tej spółce podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Powyższy przepis ustanawia, generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku). Takim zwolnieniem zostały objęte m.in. przychody powstałe w wyniku wniesienia aportu do spółek niebędących osobami prawnymi. W myśl bowiem art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym, stosownie do treści art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego, a zatem także spółkę jawną i komandytową.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zostać wspólnikiem spółki jawnej lub komandytowej, do której wniesie wkład niepieniężny, w postaci posiadanych akcji i udziałów w spółce (spółkach) kapitałowych.

Biorąc pod uwagę cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że w momencie wniesienia przez Wnioskodawcę aportu do spółki jawnej lub komandytowej, po stronie Wnioskodawcy, jako wnoszącego aport, powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolniony jednakże z opodatkowania tym podatkiem, zgodnie z cyt. art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy. Logiczną bowiem konsekwencją stwierdzenia, że określony przychód jest zwolniony z opodatkowania jest fakt, że przychód ten w ogólności musiał wcześniej powstać. Tym samym, w związku z wniesieniem tego aportu nie wystąpi u niego obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem także obowiązek zapłaty tego podatku. W konsekwencji nie dojdzie po stronie Wnioskodawcy do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Nadmienić należy że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2 i 3 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.