IBPB-1-1/4511-173/15/ŚS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Dot. możliwości uznania, że czynność wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jawnej lub komandytowej nie powoduje powstania przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 30 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym 22 czerwca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości uznania, że czynność wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jawnej lub komandytowej nie powoduje powstania przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie możliwości uznania, że czynność wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jawnej lub komandytowej nie powoduje powstania przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 10 czerwca 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-173/15/ŚS, Znak: IBPB-1-1/4511-174/15/ŚS, Znak: IBPB-2-2/4511-125/15/JG wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 22 czerwca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (tj. polskim rezydentem podatkowym). Jest właścicielem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski, a w przyszłości może być właścicielem udziałów lub akcji w innej spółce lub spółkach kapitałowych z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej (dalej: „Udziały i Akcje”).

W ramach restrukturyzacji swoich inwestycji Wnioskodawca zamierza przystąpić do spółki jawnej lub komandytowej z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka”) i wnieść Udziały i Akcje do Spółki. W toku dalszej restrukturyzacji może dojść do likwidacji Spółki w wyniku czego, Wnioskodawca jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej (jawnej lub komandytowej) otrzyma z likwidowanej Spółki majątek likwidacyjny w postaci Udziałów i Akcji. Niewykluczone, że po otrzymaniu w wyniku likwidacji Spółki Udziałów i Akcji Wnioskodawca dokona odpłatnego ich zbycia. Alternatywnie Spółka dokona zbycia Udziałów i Akcji przed jej likwidacją, natomiast Wnioskodawca w wyniku likwidacji Spółki otrzyma środki pieniężne.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 19 czerwca 2015 r., Wnioskodawca wskazał, że:

  • przedmiotem działalności spółki jawnej lub komandytowej będzie obrót udziałami i akcjami,
  • zbycie przez Wnioskodawcę akcji i udziałów otrzymanych w wyniku likwidacji spółki jawnej lub komandytowej nie będzie odbywało się w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wniesienie Udziałów i Akcji do Spółki spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu (przychodu) do opodatkowania...

(pyt. oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie Udziałów i Akcji do Spółki nie spowoduje powstania po jego stronie dochodu (przychodu) do opodatkowania.

Stosownie bowiem do art. 21. ust. 1 pkt 50b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawa o PDOF”), wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Oznacza to, że wniesienie przez Wnioskodawcę Udziałów i Akcji do Spółki będzie neutralne z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Spółka jawna, jest spółką osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką z uwzględnieniem art. 31 (art. 22 § 1 i 2 K.s.h.).

Natomiast spółka komandytowa to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona (art. 102 K.s.h.). Spółka jawna i komandytowa, jako osobowe spółki prawa handlowego nie posiadają osobowości prawnej. Posiadają jednak podmiotowość prawną, co oznacza, że mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Mogą także posiadać własny majątek, odrębny od majątków ich wspólników.

Spółka jawna i komandytowa nie są samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego, a dochody tych spółek nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki jawnej lub komandytowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tych spółkach uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika, co oznacza, że jeżeli wspólnikiem tych spółek, jest osoba fizyczna, to z tytułu udziału w tej spółce podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Powyższy przepis ustanawia, generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku). Takim zwolnieniem zostały objęte m.in. przychody powstałe w wyniku wniesienia aportu do spółek niebędących osobami prawnymi. W myśl bowiem art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym, stosownie do treści art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego, a zatem także spółkę jawną i komandytową.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zostać wspólnikiem spółki jawnej lub komandytowej, do której wniesie wkład niepieniężny, w postaci posiadanych akcji i udziałów w spółce (spółkach) kapitałowych.

Biorąc pod uwagę cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że w momencie wniesienia przez Wnioskodawcę aportu do spółki jawnej lub komandytowej, po stronie Wnioskodawcy, jako wnoszącego aport, powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolniony jednakże z opodatkowania tym podatkiem, zgodnie z cyt. art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy. Logiczną bowiem konsekwencją stwierdzenia, że określony przychód jest zwolniony z opodatkowania jest fakt, że przychód ten w ogólności musiał wcześniej powstać. Tym samym, w związku z wniesieniem tego aportu nie wystąpi u niego obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem także obowiązek zapłaty tego podatku. W konsekwencji nie dojdzie po stronie Wnioskodawcy do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Nadmienić należy że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2 i 3 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.