IBPB-1-1/4510-68/15/ESZ | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku dokonania wkładu pieniężnego na kapitał Spółki z o.o. po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
IBPB-1-1/4510-68/15/ESZinterpretacja indywidualna
  1. umorzenie
  2. wkład
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 września 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 4 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem wkładu pieniężnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem wkładu pieniężnego.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, podlegającą opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce. Posiada obecnie wierzytelność o spłatę pożyczki wraz z należnymi odsetkami wobec Spółki z o.o. Jednocześnie w Spółce z o.o. planowane jest dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach wkładu pieniężnego, do dokonania którego zobowiązany będzie Wnioskodawca, posiadający obecnie 100% udziałów w kapitale Spółki z o.o. W tym celu zostaną podjęte wszelkie niezbędne kroki wynikające z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), w szczególności podjęta zostanie odpowiednia uchwała zobowiązująca wspólnika do wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki z o.o. W efekcie po stronie Spółki z o.o. powstanie wierzytelność pieniężna wobec Wnioskodawcy o wpłatę na kapitał.

Mając na uwadze powyższe planowane jest, że:

1.Wnioskodawca dokona wpłaty gotówki na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce z o.o. podczas gdy Spółka z o.o. dokona zwrotu w formie gotówkowej (np. przelewem) pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami do Wnioskodawcy;

dodatkowo rozważana jest sytuacja, w której:

2.dokonane zostanie umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności opisanych powyżej, tj. wierzytelności Spółki z o.o. wobec Wnioskodawcy o wpłatę na kapitał z wierzytelnością Wnioskodawcy wobec Spółki z o.o. o spłatę pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami.

W drugim przypadku, podstawą prawną do zawarcia umowy o wzajemne potrącenie wierzytelności będą przepisy prawa cywilnego regulujące zasady wzajemnego potrącenia wierzytelności, a w szczególności art. 498 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.; dalej: KC). Zgodnie z art. 498 § 2 KC, wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

W przedmiotowej sprawie oznacza to, że w konsekwencji wzajemnego potrącenia wierzytelności Wnioskodawcy i Spółki z o.o. umorzeniu ulegną:

  • wierzytelności Spółki z o.o. wobec Wnioskodawcy - wynikająca z podjęcia właściwej uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w formie wkładu pieniężnego,
  • wierzytelność Wnioskodawcy wobec Spółki z o.o. obejmująca spłatę kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami.

Pożyczka została udzielona w polskich złotych i nie była waloryzowana kursem waluty obcej. Do momentu spłaty pożyczki nie nastąpi również kapitalizacja odsetek od tej pożyczki.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku dokonania wkładu pieniężnego na kapitał Spółki z o.o. po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku dokonania wkładu pieniężnego na kapitał Spółki z o.o. po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód (dochód) podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z cytowanym przepisem, na gruncie przepisów ustawy o CIT możliwa jest sytuacja, w której na skutek wniesienia wkładu do spółki powstaje przychód podatkowy dla podatnika wnoszącego taki wkład. Sytuacja taka będzie miała miejsce w sytuacji, gdy objęcie udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki nastąpi w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Odczytując ten przepis literalnie należy stwierdzić, że wolą ustawodawcy było, aby przychód podatkowy dla podmiotu wnoszącego wkład powstawał wyłącznie w przypadku, gdy wkład ten ma charakter niepieniężny. Co więcej, również w takim przypadku ustawodawca ograniczył katalog sytuacji, w których przychód powstaje do takich zdarzeń, gdzie przedmiot wkładu niepieniężnego jest inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy podwyższenie kapitału zakładowego odbywa się na skutek dokonania wkładu w formie pieniężnej, niewymienionego w brzmieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, dla wnoszącego taki wkład przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych nie powstaje. Taka konkluzja, wynikająca z wnioskowania a contrario przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT (jeżeli ustawodawca stanowi, że przychód powstaje w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego, to przychód taki nie powstanie w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego), potwierdzany jest szeroko w doktrynie i praktyce podatkowej, tak np.:

  • M. Modzelewski w Komentarz do art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, System Informacji Prawnej Legalis 2015 r.: W przypadku wkładów pieniężnych i niepieniężnych w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części przychody oraz koszty uzyskania przychodów powinny być rozpoznane w momencie zbycia udziałów (akcji) objętych w zamian za taki wkład;
  • P. Mikuła w Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz do art. 12, System Informacji Prawnej Legalis 2014 r.: W sytuacji wniesienia wkładu pieniężnego, nie powstanie przychód po stronie udziałowca (akcjonariusza);
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 stycznia 2014 r., Znak: IPTPB3/423-384/13-4/PM Oznacza to, że w przypadku wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, po stronie udziałowca powstanie przychód do opodatkowania. A contrario, objęcie udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład w postaci pieniężnej nie powoduje powstania przychodu u podmiotu wnoszącego wkład
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 grudnia 2013 r., Znak: IPTPB3/423-349/13-4/PM objęcie udziałów TMG w zamian za wkład pieniężny będzie dla Niego (udziałowca -doprecyzowanie Wnioskodawcy) neutralne na gruncie ustawy o CIT, to znaczy nie spowoduje przychodu do opodatkowania.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy wniesienie przez niego wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. nie spowoduje dla niego powstania przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.