US40/VAT/I/2136/2005/ADB | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Kiedy powstaje dla Spółdzielni obowiązek podatkowy?

US40/VAT/I/2136/2005/ADB

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. moment powstania obowiązku podatkowego
  2. spółdzielnie mieszkaniowe
  3. wkład do spółdzielni mieszkaniowej
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.), art.19 ust.13 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz.535 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.09.2005r /data wpływu 28.09.2005r/, uzupełnionego w dniu 26.10.2005r pismem z dnia 25.10.2005r, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola postanowiłuznać stanowisko wnioskodawcy dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego od wpłat pobieranych tytułem wkładu budowlanego za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 28.09.2005r Strona złożyła wniosek z dnia 27.09.2005r w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia 25.10.2005r (data wpływu 26.10.2005r).
Z przedmiotowych pism wynika :
Stan faktyczny
Spółdzielnia realizuje inwestycję wybudowania budynku mieszkalno - usługowego wielorodzinnego z garażami podziemnymi. Spółdzielnia zawarła z generalnym realizatorem umowę, zgodnie z którą wyszukuje on kandydatów na członków Spółdzielni, zgłasza osoby zamierzające podpisać umowę w celu przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, prowadzi rozliczenia wpłat członków Spółdzielni, którzy podpisali umowę, ewentualne monitorowanie zaległości we wpłatach.Został otwarty rachunek powierniczy, na który są dokonywane wpłaty zaliczkowe tytułem wkładu budowlanego. Wpłaty te dokonywane są zgodnie z harmonogramem na podstawie umów o budowę lokalu sporządzanych przez generalnego realizatora. Kopie wyciągów z konta powierniczego z dokonanymi wpłatami są przekazywane do Spółdzielni celem księgowania wpłat na poczet wkładu budowlanego.
Zapytanie
Kiedy powstaje dla Spółdzielni obowiązek podatkowy:
-w momencie dokonanej wpłaty na rachunek powierniczy?
-W momencie zawarcia umowy o ustanowienie własnościowego prawa do lokalu?
-W momencie wypłaty środków z rachunku powierniczego?
Stanowisko wnioskodawcy
Zdaniem Spółdzielni obowiązek podatkowy powstaje w momencie zwolnienia zgromadzonych środków finansowych z rachunku powierniczego.

Działając na podstawie przepisu art.14 a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola rozpatrzył przedmiotowy wniosek i postanowił uznać stanowisko podatnika w nim zawarte za prawidłowe.
Ocena prawna ww. stanowiska wnioskodawcy
Zgodnie z przepisem zawartym w art.19 ust.13 pkt 10 ww. ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, nie później jednak niż z chwilą ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub wydania albo przeniesienia własności lokalu lub własności domów jednorodzinnych, w przypadku czynności:
a)ustanowienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia na rzecz członka spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub ustanowienia na rzecz członka odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub przeniesienia własności lokalu w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych,
b)przeniesienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej własności domu jednorodzinnego w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych.
W związku z faktem, iż wnioskodawca nie dysponuje kwotami wpłacanymi na rachunek powierniczy w momencie ich wpłacenia, a dopiero przy ich zwolnieniu z tego rachunku - obowiązek podatkowy powstanie - zdaniem organu podatkowego - z chwilą otrzymania przez Spółdzielnię środków zgromadzonych na rachunku powierniczym, zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami.
Należy jednakże zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której zwolnienie tych środków z rachunku powierniczego nastąpiłoby po ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wówczas obowiązek podatkowy powstał by z chwilą ustanowienia tego prawa.

P O U C Z E N I E

Powyższej informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz obowiązujące w dniu złożenia zapytania przepisy prawa podatkowego.
Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, zgodnie z art.14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla podatnika, do czasu jej zmiany lub uchylenia, zgodnie z art.14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.
Zgodnie z art.14a § 4 na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia, zgodnie z art.236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
Do zażalenia należy dołączyć znaki opłaty skarbowej o wartości 5 zł. W przypadku składania zażalenia wraz z załącznikami należy dołączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 0,50 zł do każdego załącznika.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.