Wkład do spółdzielni mieszkaniowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wkład do spółdzielni mieszkaniowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
20
lut

Istota:

Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem wkładu mieszkaniowego.

Fragment:

Z pozostawionego wkładu mieszkaniowego, wyliczonego z wartości rynkowej według operatu szacunkowego w imieniu dłużników spółdzielnia dokonała pokrycia zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych ustalonych na dzień zwolnienia lokalu, tj. 22 września 2014 r. oraz pozostałych poniesionych kosztów w 2014 roku w myśl art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Przetarg na ww. lokal ostatecznie został rozstrzygnięty w dniu 16 grudnia 2014 roku. Wpłata wartości lokalu przez nabywcę została uiszczona w dniu 22 grudnia 2014 r., a przeniesienie własności lokalu na nabywcę nastąpiło aktem notarialnym w dniu 29 grudnia 2014 r. W związku z powyższym zarząd spółdzielni w dniu 31 grudnia 2014 r. zatwierdził końcowe rozliczenie wkładu mieszkaniowego, z którego wynikała kwota zwrotu pozostałej części wkładu. Zatwierdzone rozliczenie w dniu 31 grudnia 2014 r. zostało wysłane do zainteresowanych. Wypłata pozostałej kwoty wkładu mieszkaniowego nastąpiła w dniu 26 lutego 2015 r. oraz w dniu 13 maja 2015 r. po 1/2 dla każdego z małżonków. Spółdzielnia wystawiła PIT-8C za 2014 rok, rozliczając pełną wysokość wkładu mieszkaniowego jako zwróconego w 2014 roku. Przechodząc na grunt przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazać należy, że na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2011
1
kwi

Istota:

Wysokości podstawy opodatkowania przy wkładach mieszkaniowych w sytuacji, gdy członek spółdzielni posiadający spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przepisuje swój wkład mieszkaniowy (wniesiony przed dniem 1 maja 2004 roku) na innego członka rodziny (bez obrotu gotówkowego)

Fragment:

Zgodnie z ust. 4 wskazanego art. 9 spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Ponadto z przepisu zawartego w ust. 3 w/w artykułu wynika, że spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. W przedmiocie objętym zapytaniem mamy do czynienia z sytuacją, w której członek spółdzielni rezygnuje z członkostwa ( jego prawo do lokalu wygasa) i jednocześnie przepisuje (ceduje) wkład mieszkaniowy na członka swojej rodziny. W konsekwencji powstaje więc wobec Spółdzielni wierzytelność, którą posiada osoba na rzecz, której dokonano cesji wkładu. Wierzyciel może rozporządzać swoją wierzytelnością np. może żądać jej zwrotu lub zawrzeć ze Spółdzielnią umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i wnieść o zaliczenie swojej wierzytelności na poczet wkładu mieszkaniowego. Z chwilą zawarcia takiej umowy powstaje jednak zupełnie nowe prawo do lokalu przysługujące innej osobie. Jeżeli osoba ta wnosi o zaliczenie przysługującej jej wierzytelności na poczet wkładu mieszkaniowego faktycznie dokonuje więc ponownego wniesienia wkładu mieszkaniowego.

2011
1
kwi

Istota:

Odliczenie wydatków poniesionych na spłatę kredytu i odsetek zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową.

Fragment:

Jednakże stosownie do treści art. 4 ust. 2 w/w ustawy zmieniającej, podatnikom którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a)-f) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 roku (a zatem również wkład do spółdzielni mieszkaniowej) przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie prawo do odliczania od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji - poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 do dnia 31 grudnia 2004 roku. Treść powołanego powyżej przepisu nie pozostawia wątpliwości co do tego, iż datą końcową obowiązywania przepisów o tzw. "dużej uldze budowlanej" jest 31 grudzień 2004 roku. Jedyny wyjątek przewiduje art. 27a ust. 15 cytowanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 roku, zgodnie z którym kwota odliczeń od podatku (...) przekraczająca kwotę podatku obliczonego zgodnie z art. 27 podlega odliczeniu od podatku odliczonego za lata następne, aż do całkowitego jej odliczenia. Przepis ten dotyczy jednak tylko wydatków poniesionych w okresie obowiązywania dużej ulgi budowlanej, które nie zostały odliczone, gdyż nie znalazły pokrycia w obliczonym w zeznaniu podatkowym podatku. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, stwierdzić należy, iż wszelkie wydatki poniesione po 31.12.2004 roku na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a)-f) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 roku nie stanowią podstawy do dokonania odliczeń w ramach w/w ulgi podatkowej.

2011
1
kwi

Istota:

Czy zaliczki wpłacane przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej na poczet uzupełnienia wkładów mieszkaniowych lub budowlanych tytułem pokrycia kosztów termomodernizacji budynków, stanowią przychody Spółdzielni dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

Funduszami tworzonymi przez Spółdzielnię, według § 109 ust. 1 Jej statutu, są: - fundusz udziałowy, - fundusz zasobowy, - fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Z przepisów art. 10 ust. 5 i art. 17(prim 3) ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) wynika, że w wypadku modernizacji budynku, w rozumieniu art. 6(prim 1) ust. 5, członek spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest obowiązany uzupełnić odpowiednio wkład mieszkaniowy, albo budowlany. Natomiast w myśl art. 11 ust. 2 i art. 17 (prim 11) tej ustawy, w razie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, na spółdzielni mieszkaniowej ciąży obowiązek zwrotu ww. wkładów, w wysokości określonej w tych przepisach. Z kolei art. 8 pkt 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki członków spółdzielni dotyczące m. in. wnoszenia, ustalania i waloryzacji wkładu mieszkaniowego i budowlanego, określają postanowienia statutu. § 17 ust. 3 statutu Spółdzielni stanowi o obowiązku uzupełnienia przez członka Spółdzielni wkładu budowlanego lub mieszkaniowego w przypadku modernizacji budynku.

2011
1
kwi

Istota:

Kiedy powstaje dla Spółdzielni obowiązek podatkowy?

Fragment:

Ocena prawna ww. stanowiska wnioskodawcy Zgodnie z przepisem zawartym w art.19 ust.13 pkt 10 ww. ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, nie później jednak niż z chwilą ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub wydania albo przeniesienia własności lokalu lub własności domów jednorodzinnych, w przypadku czynności: a)ustanowienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia na rzecz członka spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub ustanowienia na rzecz członka odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub przeniesienia własności lokalu w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych, b)przeniesienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej własności domu jednorodzinnego w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wkładów budowlanych wniesionych po dniu 1 maja 2004r., jeżeli umowy o ustanowienie spółdzielczych własnościowych praw do lokali zostały zawarte przed 01.05.2004r.

Fragment:

W art. 19 ust. 13 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzono m.in., że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, nie później jednak niż z chwilą ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, lub ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub wydania albo przeniesienia własności lokalu lub własności domów jednorodzinnych w przypadku czynności:a) ustanowienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia na rzecz członka spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub ustanowienia na rzecz członka odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu lub przeniesienia własności lokalu w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowychb) przeniesienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej własności domu jednorodzinnego w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie zaś z art. 29 ust. 6 w/w ustawy w przypadku powyższych czynności jako kwotę należną, stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, przyjmuje się wartość należnego wkładu budowlanego albo wkładu mieszkaniowego, pomniejszoną o kwotę należnego podatku.

2011
1
mar

Istota:

Czy wkłady do spółdzielni mieszkaniowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) dniu 30 kwietnia 2004 r. Moment powstania obowiązku podatkowego dla tych czynności określa art. 19 ust. 13 pkt 10 tejże ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku wykonywania czynności polegającej na: a) ustanowieniu na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia na rzecz członka spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub ustanowienia na rzecz członka odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub przeniesienia własności lokalu w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych, b) przeniesienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej własności domu jednorodzinnego w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych.obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, nie później jednak niż z chwilą ustanowienia lub przeniesienia tych praw przez spółdzielnię na członka spółdzielni. Niemniej z ust. 15 art. 19 tejże ustawy wynika, że otrzymania części wkładu budowlanego i mieszkaniowego powoduje powstanie obowiązku od tej części. Zgodnie z art. 29 ust. 6 ustawy o VAT, jako kwotę należną, będącą podstawą opodatkowania (obrotem) w przypadku czynności, o których mowa w wyżej powołanym art. 19 ust. 13 pkt 10 tejże ustawy, przyjmuje się wartość należnego wkładu budowlanego albo wkładu mieszkaniowego, pomniejszoną o kwotę należnego podatku.

2011
1
lut

Istota:

Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo odliczenia podatku VAT naliczonego z tytulu zakupu gruntów pod nieruchomości mieszkaniowe?
Jakim przepisom ustawy o podatku od towarów i usług podlegają wpłaty członków spółdzielni dotyczące uzupełnienia wkładów?

Fragment:

Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi dokonuje zmiany postanowienia wydanego przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, uznając, że zarówno stanowisko Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, jak i wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również: ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego. Zrównanie powyższych czynności z dostawą towarów oznacza, że czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako dostawa towarów.

2011
1
lut

Istota:

Czy podatnik może skorzystać z odliczeń od podatku z tytułu wydatków na wkład do spółdzielni mieszkaniowej w związku z nabyciem w 1998 r. lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wydatków poniesionych w związku z przydzieleniem w 2002 r. dodatkowej powierzchni?
Czy podatnik może skorzystać z odliczeń od podatku z tytułu wydatków na remont i modernizację dodatkowej powierzchni, przydzielonej przez spółdzielnię mieszkaniową w 2002 roku?

Fragment:

W kwestii rozstrzygnięcia prawa do odliczenia z tytułu wydatków na własne cele mieszkaniowe poniesione w 2000 roku znaczenie ma fakt, iż jednym z dowodów przedłożonych przez Podatniczkę w celu udokumentowania ponoszonych na rzecz spółdzielni mieszkaniowej wydatków jest: polecenie przelewu/pobrania z dnia 29.06.2000 r., dokumentujące dokonanie przez pracodawcę Podatniczki (dłużnik) polecenia przelewu w wysokości 5.000,00 zł na rzecz spółdzielni (wierzyciel) tytułem: uzupełnienie wkładu mieszkaniowego (operacja ta została potwierdzona przedstawionym wyciągiem bankowym z rachunku spółdzielni, zgodnie z którym w dniu 03.07.2000 r. z konta pracodawcy wpłynęła kwota 5.000,00 zł). Mając na uwadze fakt, iż zgodnie z art. 27a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w 2000 r., tj. momencie wystąpienia tego zdarzenia), wysokość wydatków na własne cele mieszkaniowe, polegające na wniesieniu wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, opisane powyżej dowody nie stanowią dla Podatniczki potwierdzenia dokonanych wpłat na rzecz spółdzielni (wpłata dokonana została przez zakład pracy), brak jest zatem możliwości ujęcia tego wydatku w rozliczeniu rocznym, jako dającego prawo do skorzystania z odliczenia w 2000 roku. Wydatki poniesione na (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wkład budowlany wniesiony po dniu 1 maja 2004 r. podlega opodatkowaniu, jeżeli ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu miało miejsce w kwietniu 2004 r.?

Fragment:

Art. 19 ust. 13 pkt 10 lit. a - w/w Ustawy stanowi, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, nie później jednak niż z chwilą ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub wydania albo przeniesienia własności lokalu lub własności domów jednorodzinnych w przypadku czynności: - ustanowienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia na rzecz członka spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub ustanowienia na rzecz członka odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub przeniesienia własności lokalu w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych. Z pisma Państwa wynika, iż w miesiącu kwietniu 2004 r. miało miejsce ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dla członka Spółdzielni, który nie uregulował w całości wkładu budowlanego. Pozostała część wkładu miała być wniesiona przez członka po dniu 1 maja 2004 r.