ITPP1/443-1052/14/DM | Interpretacja indywidualna

Brak opodatkowania dokonanego w toku likwidacji przekazania majątku Spółdzielni na własność członków oraz przekazania na rzecz członka wyodrębnionej na wniosek złożony w trybie art. 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych własności działki budowlanej wraz z udziałem w działkach drogowych i ciągach pieszych.
ITPP1/443-1052/14/DMinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. grunty
 3. likwidacja
 4. spółdzielnie mieszkaniowe
 5. wkład budowlany
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Wartość wkładów i opłat

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 3 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 26 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania dokonanego w toku likwidacji przekazania majątku Spółdzielni na własność członków oraz przekazania na rzecz członka wyodrębnionej na wniosek złożony w trybie art. 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych własności działki budowlanej wraz z udziałem w działkach drogowych i ciągach pieszych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2014 r. został złożony wniosek uzupełniony w dniu 26 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dokonanego w toku likwidacji przekazania majątku Spółdzielni na własność członków oraz przekazania na rzecz członka wyodrębnionej na wniosek złożony w trybie art. 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych własności działki budowlanej wraz z udziałem w działkach drogowych i ciągach pieszych.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia jest właścicielem nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w G przy ul. M, obręb, składającej się z 54 działek, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi część nieruchomości, którą Spółdzielnia nabyła na podstawie umowy sprzedaży z dnia 30 czerwca 2006 r. od Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego. Cena sprzedaży nie została zwiększona o kwotę podatku od towarów i usług, a w związku z tym Spółdzielni nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, bo taki nie wystąpił.

Członkami Spółdzielni są wyłącznie osoby fizyczne. Spółdzielnia z członkami Spółdzielni zawarła umowy o budowę domów jednorodzinnych. Wszyscy członkowie wnieśli na poczet nabycia nieruchomości i wybudowania domów jednorodzinnych wkłady budowlane w wysokości 56.300 zł każdy.

Spółdzielnia wykonała uzbrojenie terenu w media oraz dokonała podziału nieruchomości na działki budowlane oraz działki pod drogi i ciągi piesze.

 1. Planowana jest likwidacja Spółdzielni, w trakcie której na mocy art. 125 § 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze w uchwale ostatniego Walnego Zgromadzenia majątek Spółdzielni zostanie przekazany nieodpłatnie na rzecz członków Spółdzielni. Każdemu z członków Spółdzielni ma być przydzielona jedna działka budowlana oraz odpowiedni udział w działkach wydzielonych jako drogi i ciągi piesze. Nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości ma dokonać likwidator zgodnie z uchwałą ostatniego Walnego Zgromadzenia. Spółdzielnia nie będzie dokonywać zwrotu wkładów budowlanych w gotówce.
 2. Do czasu likwidacji Spółdzielni może dojść do sytuacji, że niektórzy członkowie Spółdzielni na mocy art. 21 ust. 1 zdanie 2 w zw. z art. 2 ust 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych wystąpią o ustanowienie przez Spółdzielnię w związku z zawartą umową na budowę domu jednorodzinnego odrębnej własności działki wydzielonej z nieruchomości, której właścicielem obecnie jest Spółdzielnia. Wówczas Spółdzielnia przekaże działkę oraz udział w działkach przeznaczonych na drogi i ciągi piesze na rzecz członka Spółdzielni, który wystąpił z takim żądaniem w zamian za wniesiony wkład budowlany.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że umowa pomiędzy poszczególnymi członkami Spółdzielni a Spółdzielnią została zawarta w czerwcu 2003 r. (szczegółowe daty poszczególnych umów są różne). W § 1 tej umowy Spółdzielnia zobowiązała się do: zakupu terenu osiedla, opracowania planu realizacyjnego, podziału geodezyjnego terenu, opracowania innej dokumentacji wynikającej ze statutu spółdzielni, przydzielenia działki budowlanej zlokalizowanej w G na terenie osiedla na podstawie decyzji Zarządu, dokonania rozliczenia kosztu działki budowlanej w zależności od powierzchni działki, przewłaszczenia przydzielonej działki budowlanej na rzecz członka na początku budowy oraz wykonania uzbrojenia osiedla w instalacje podziemne i drogi w oparciu o obowiązujące przepisy. W § 2 tej umowy członek Spółdzielni zobowiązał się do: pokrycia kosztu zakupu terenu budowlanego odpowiadającego średniej wartości terenu przypadającego na 1 członka w wysokości 30.000 zł, wpłaty wpisowego na członka spółdzielni, wpłaty udziału członkowskiego, pokrycia ewentualnych kosztów związanych z obsługą administracyjno-finansową (koszty zarządu+podatki), pokrycia kosztów: planu realizacyjnego, projektu technicznego domu, podziału geodezyjnego i przewłaszczenia, wybudowania na przydzielonej działce domu jednorodzinnego zgodnie z dokumentacją, ponoszenia kosztów uzbrojenia i dróg osiedlowych w odpowiedniej części wynikającej z ilości działek w zakresie, na który nie będzie innych możliwości finansowych. Pozostałe postanowienia tej umowy dotyczyły postanowień końcowych (rozstrzyganie sporów, zmiany umowy, liczba egzemplarzy umowy).

Dnia 4 października 2014 r. Spółdzielnia zawarła ze wszystkimi członkami umowę „o budowie domu jednorodzinnego”. Umowa ta doprecyzowuje obowiązki stron nie zmieniając postanowień umów zawieranych z członkami w czerwcu 2003 r. W § 1 umowy z dnia 4 października 2014 r. postanowiono, że Strony umowy stosownie do treści § 28.2 Statutu Spółdzielni zawierają umowę o „budowie domu jednorodzinnego”, precyzującą obowiązki Stron związane z budową przez poszczególnych członków Spółdzielni domu jednorodzinnego na przydzielonej działce. W § 2 umowy szczegółowo określono działkę będącą przedmiotem umowy.

W § 4 umowy z dnia 4 października 2014 r. Spółdzielnia zobowiązała się do „zawarcia umowy o przeniesienie prawa własności działki, opisanej w § 2 ust. 1 na członka spółdzielni za zapłatą kwoty stanowiącej zwrot kosztów przygotowania nieruchomości pod budowę. Przeniesienie prawa własności domu jednorodzinnego wraz z działką nastąpi w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, pomiędzy Spółdzielnią a członkiem, najpóźniej w terminie 3 miesięcy po wybudowaniu domu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia przenosi prawo własności domu jednorodzinnego w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji jest to możliwe. Udział członka w nieruchomości wspólnej określa uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni nr 11/04/14 z dnia 05.04.2014r.

W § 5 umowy z dnia 4 października 2014 r. członek Spółdzielni zobowiązał się do:

„a) Zawarcia umowy o budowę domu jednorodzinnego bezpośrednio z wykonawcą robót budowlanych według własnego projektu budowlanego wraz z niezbędną infrastrukturą.

b) Pokrywania kosztów przygotowania nieruchomości gruntowej opisanej w § 2 ust. 1, pod budowę w tym kosztów wykonania infrastruktury drogowej, doprowadzenia mediów, prac ziemnych, obsługi geodezyjnej oraz innych czynności koniecznych do przygotowania nieruchomości pod budowę.

2. Zakres rzeczowy robót, który będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów przygotowania nieruchomości, opisanej w § 2 ust. 1 pod budowę, stanowi załącznik nr 1 do umowy.

3. Ustala się wstępną wysokość wkładu budowlanego na poziomie 56.000 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy zł).

4. Zasady ustalania kwoty stanowiącej zwrot kosztów przygotowania nieruchomości pod budowę określa Regulamin rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności stanowiący załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 2/14 z dnia 27.02.2014 r.

5. Opłaty notarialne i opłaty związane z wpisem prawa własności do księgi wieczystej ponosi Członek Spółdzielni.”

W dalszej kolejności Spółdzielnia planuje podpisać ze spółdzielcami aneks do umowy z dnia 4 października 2014 r. zmieniający treść § 4 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Spółdzielnia zobowiązuje się do zawarcia umowy o przeniesienie prawa własności działki, opisanej w § 2 ust. 1 na członka spółdzielni za wniesiony wkład budowlany”.

Członkowie Spółdzielni w latach 2003-2011 sukcesywnie w miarę potrzeb inwestycji wnosili wkłady budowlane w następujących latach i kwotach:

  -
 • czerwiec 2003 r. - 30.000 zł (na zakup od Skarbu Państwa na podstawie umowy z dnia 30.06.2003 r. nieruchomości dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę, zwana dalej nieruchomością),
 • 2005 r. - 5.000 zł (dokumentacja projektowa nieruchomości),
 • 2009 r. - 5.000 zł (uzbrojenie nieruchomości),
 • 2010-2011 r. - 16.000 zł (uzbrojenie nieruchomości).

Zatem każdy z członków Spółdzielni wniósł wkład budowlanych w kwocie 56.000 zł (w pierwotnym wniosku błędnie do wkładu budowlanego wliczono 300 zł wpisowego). Spółdzielnia nie opodatkowała i nie rozliczyła podatku VAT od otrzymanych wkładów budowlanych.

W związku z planowaną zmianą treści czynności tj. likwidacją Spółdzielni (zdarzenie nr 1) oraz przekazania działek budowlanych wraz z udziałem w działkach drogowych i ciągach pieszych na zasadach określonych w art. 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (zdarzenie nr 2) nie dojdzie do zmiany postanowień umownych z członkami za wyjątkiem planowanych zmian § 4 ust. 1 umowy z dnia 4 października 2014 r., o których mowa w pkt 1 poz. 68 niniejsze wniosku. Przeprowadzenie czynności likwidacyjnych Spółdzielni regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa - art. 125 Prawa spółdzielczego.

W umowie z dnia 4 października 2014 r. zawarte są postanowienia odnośnie zaliczenia wkładu budowlanego na poczet przekazania działki – § 4 ust. 1 umowy z dnia 04.10.2014 r., który stanowi, że „Spółdzielnia zobowiązuje się do zawarcia umowy o przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej, opisanej w § 2 ust. 1 na członka spółdzielni za zapłatą kwoty stanowiącej zwrot kosztów przygotowania nieruchomości pod budowę.” Koszty przygotowania nieruchomości pod budowę Spółdzielnia pokryła: a) z wniesionych przez członków Spółdzielni wkładów budowlanych, b) ze sprzedaży części nieruchomości zakupionej od Skarbu Państwa na podstawie umowy z dnia 30 czerwca 2003 r. - od tak pozyskanych środków finansowych Spółdzielnia odprowadziła podatek VAT oraz podatek dochodowy.

Stwierdzenie, że Spółdzielnia dokona nieodpłatnego przeniesienia majątku na rzecz członków Spółdzielni w powiązaniu z faktem, że nie będzie dokonywać zwrotu wkładów budowlanych w gotówce (zdarzenie nr 1) należy rozumieć w ten sposób, że oprócz wkładu budowlanego (wpłaconego w latach 2003-2011) członek Spółdzielni nie będzie zobowiązany do wniesienia dodatkowych opłat z tytułu przeniesienia na jego rzecz przydzielonej nieruchomości, zaś pozostały majątek likwidowanej Spółdzielni przydzielony zostanie zgodnie z art. 125 Prawa Spółdzielczego.

W przypadku likwidacji Spółdzielni nastąpi przeniesienie własności działek niezabudowanych na członków Spółdzielni. W przypadku zdarzenia nr 2 nastąpi przekazanie działek zabudowanych na etapie realizacji budowy umożliwiającej przestrzenne oznaczenie budynku zgodnie z art. 21 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przekazanie majątku Spółdzielni w toku jej likwidacji na własność członkom Spółdzielni będzie podlegało podatkowi od towarów i usług...
 2. Czy wyodrębnienie własności działki budowlanej na wniosek członka Spółdzielni złożony w trybie art. 21 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i przekazanie jej na rzecz członka Spółdzielni wraz z udziałem w działkach drogowych i ciągach pieszych będzie podlegało podatkowi od towarów i usług...

Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy, czynność przekazania majątku w toku likwidacji członkom Spółdzielni nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towar należy rozumieć także grunty (art. 2 pkt 6 ustawy).

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, a w szczególności darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Z tego wynika, że art. 7 ust. 2 ustawy zrównuje czynności dokonane bez wynagrodzenia z czynnościami odpłatnymi, przy spełnieniu warunków wymienionych w tym przepisie. Przy czym z uwagi na okoliczność, że nieruchomość została nabyta przez Spółdzielnię bez naliczania podatku od towarów i usług, a w związku z tym Spółdzielni nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, czynność przekazania członkom Spółdzielni majątku likwidacyjnego Spółdzielni nie mieści się w definicji odpłatnej dostawy towarów zawartej w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy i w związku z tym nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

Ad. 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie - najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia, przy czym na żądanie członka spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu. Przepis ten stosuje się również na mocy art. 2 ust. 3 ww. ustawy do domów jednorodzinnych.

Należy wskazać, że przestrzenne oznaczenie domu jednorodzinnego jest możliwe z chwilą wyznaczenia granic działki budowlanej, na której ma być budynek pobudowany, dlatego też Spółdzielnia przewiduje powstanie konieczności przekazania członkom Spółdzielni, którzy wystąpią z takim wnioskiem, poszczególnych działek gruntu w związku z ich wyodrębnieniem na podstawie przepisów prawa o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zdaniem Spółdzielni należy uznać, że przekazanie na rzecz członków Spółdzielni działek gruntu w trybie ich wyodrębnienia nie będzie stanowiło odpłatnej dostawy towarów określonej w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż Spółdzielni nie przysługiwało prawo obniżenia podatku od towarów i usług przy nabyciu nieruchomości, a w związku z tym takie przekazanie działek na rzecz członków spółdzielni nie podlegałoby opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. przez towary rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Natomiast zgodnie z tym przepisem w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 10 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, nie później jednak niż z chwilą ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub wydania albo przeniesienia własności lokalu lub własności domów jednorodzinnych w przypadku czynności:

 1. ustanowienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia na rzecz członka spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub ustanowienia na rzecz członka odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub przeniesienia własności lokalu w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych,
 2. przeniesienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej własności domu jednorodzinnego w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych;

W myśl art. 19 ust. 15 ustawy w brzmieniu do 31 maja 2005 r. w przypadkach określonych w ust. 10, 13 pkt 2-5 i 7-11 otrzymanie części zapłaty (ceny) lub części wkładu budowlanego i mieszkaniowego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Od 1 czerwca 2005 r. przepis ten stanowi, że w przypadkach określonych w ust. 10, 13 pkt 2-5 i 7-10 otrzymanie części zapłaty (ceny) lub części wkładu budowlanego i mieszkaniowego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Od dnia 1 kwietnia 2011 r. ww. przepis stanowi: w przypadkach określonych w ust. 10 oraz ust. 13 pkt 2-4 i 7-10 otrzymanie części zapłaty (ceny) lub części wkładu budowlanego i mieszkaniowego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Z kolei obowiązujący od 1 stycznia 2011 r. art. 19a ust. 1 ustawy stanowi, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W myśl art. 19a ust. 8 ustawy jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy w brzmieniu do dnia 31 maja 2005 r. podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy w brzmieniu od 1 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2010 r., podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Od 1 stycznia 2011 r. podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Od 1 kwietnia 2011 r. podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Jak stanowi art. 29 ust. 6 w przypadku czynności, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 10, jako kwotę należną, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się wartość należnego wkładu budowlanego albo wkładu mieszkaniowego, pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Do wniesienia wkładu w formie innej niż pieniężna przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy część wkładu budowlanego lub mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową kredytu na sfinansowanie kosztów budowy, podstawę opodatkowania powiększa się o kwotę kredytu, w części przypadającej na dany lokal.

Do podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 6, wlicza się również inne opłaty wnoszone przez członków spółdzielni, które nie są wkładami budowlanymi lub mieszkaniowymi, wynikające z uczestniczenia członków spółdzielni w zobowiązaniach spółdzielni związanych z budową lub wynikające z ostatecznego rozliczenia kosztów budowy - zgodnie z postanowieniami statutu (art. 29 ust. 7 ustawy).

Na mocy art. 29a ust. 1 ustawy obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W oparciu o ust. 6 i 7 tego przepisu w przypadku czynności, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 10 tej ustawy, tj. również ustanowienia na rzecz członka odrębnej własności lokalu o innym przeznaczeniu niż lokal mieszkalny lub przeniesienia własności lokalu w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych, jako kwotę należną przyjmuje się wartość należnego wkładu budowlanego albo wkładu mieszkaniowego, pomniejszoną o kwotę należnego podatku. W przypadku gdy część wkładu została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy, podstawę opodatkowania powiększa się o kwotę kredytu, w części przypadającej na dany lokal. Do podstawy opodatkowania wlicza się również inne opłaty wnoszone przez członków spółdzielni, które nie są wkładami budowlanymi lub mieszkaniowymi, wynikające z uczestniczenia członków spółdzielni w zobowiązaniach spółdzielni związanych z budową lub wynikające z ostatecznego rozliczenia kosztów budowy – zgodnie z postanowieniami statutu.

Z kolei jak stanowi art. 153 ust. 1 ustawy do podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 29 ust. 6 i 7, nie wlicza się wartości wkładów i opłat, o których mowa w tym przepisie, oraz części tych wkładów i opłat, wniesionych przed dniem 1 maja 2004 r.

Z przepisu tego wynika, że opodatkowaniu podlegają jedynie wkłady i opłaty wnoszone przez członków spółdzielni po dniu 30 kwietnia 2004 r.

W omawianym przypadku wszelkie rozliczenia pomiędzy Spółdzielnią a jej członkami zostały dokonane i są ostateczne. Jak wynika bowiem z wniosku w związku z likwidacją Spółdzielni „nie dojdzie do zmiany postanowień umownych z członkami” za wyjątkiem planowanych zmian, które zostaną wprowadzone aneksem do umowy.

W myśl obowiązującej umowy Spółdzielnia zobowiązała się m.in. do zakupu terenu osiedla, przydzielenia działki budowlanej, przewłaszczenia przydzielonej działki budowlanej na rzecz członka, wykonania uzbrojenia, zawarcia umowy o przeniesienie prawa własności działki. Natomiast członek zobowiązany jest m.in. do pokrycia kosztów zakupu terenu budowlanego, podziału geodezyjnego i przewłaszczenia, wybudowana na przydzielonej działce domu jednorodzinnego. Przeniesienie prawa własności domu jednorodzinnego wraz z działką nastąpić miało na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. W § 4 umowy Spółdzielnia zobowiązała się do „zawarcia umowy o przeniesienie prawa własności działki, opisanej w § 2 ust. 1 na członka spółdzielni za zapłatą kwoty stanowiącej zwrot kosztów przygotowania nieruchomości pod budowę. Przeniesienie prawa własności domu jednorodzinnego wraz z działką nastąpi w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, pomiędzy Spółdzielnią a członkiem, najpóźniej w terminie 3 miesięcy po wybudowaniu domu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie Członka Spółdzielnia przenosi prawo własności domu jednorodzinnego w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji jest to możliwe. Udział członka w nieruchomości wspólnej określa uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni nr 11/04/14 z dnia 05.04.2014 r.

Członkowie w latach 2003-2011 wnosili wkłady budowlane, tj. 2003 r. (na zakup nieruchomości gruntowej), 2005 r. (dokumentacja projektowa nieruchomości), 2009 r. (uzbrojenie nieruchomości) oraz 2010-2011 r. (uzbrojenie nieruchomości). Spółdzielnia nie opodatkowała i nie rozliczyła podatku z tytułu „otrzymanych wkładów budowlanych. Obecnie, w związku z planowaną likwidacją Spółdzielni, planowane jest przekazanie majątku Spółdzielni w toku jej likwidacji i w tej sytuacji Spółdzielnia „nie będzie dokonywać zwrotu wkładów budowlanych w gotówce” (zdarzenie 1), jak i wyodrębnienie własności działki budowlanej na wniosek członka i przekazanie jej na jego rzecz, a czynność ta zostanie dokonana na żądanie członka „w zamian za wniesiony wkład budowlany” (zdarzenie 2).

Spółdzielnia ponadto wskazała, że planuje podpisać aneks do umowy zmieniający treść § 4 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Spółdzielnia zobowiązuje się do zawarcia umowy o przeniesienie prawa własności działki, opisanej w § 2 ust. 1 na członka spółdzielni za wniesiony wkład budowlany”. Jak wynika z wniosku w wyniku planowanych zmian „nie dojdzie do zmiany postanowień umownych z członkami”.

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że pierwotnym zamierzeniem poza przeniesieniem własności nieruchomości było także przeniesienie odrębnej własności domu jednorodzinnego. W wyniku planowanych czynności dojdzie do przekazania na rzecz członka wyłącznie prawa własności działki budowlanej. Jednakże członek Spółdzielni „nie będzie zobowiązany do wniesienia dodatkowych opłat z tytułu przeniesienia na jego rzecz przydzielonej nieruchomości”. Oznacza to, że z tytułu zamierzonych czynności członkowie nie będą zobowiązani do dokonania jakichkolwiek dopłat związanych z przeniesieniem własności działki. Wpłaty wkładu budowlanego na poczet „pokrycia kosztów przygotowania nieruchomości” pod budowę zostały uiszczone przez członków w latach 2003-2011.

Wobec powyższego w tej konkretnej sytuacji uznać należy, że przekazanie majątku Spółdzielni w toku jej likwidacji (zdarzenie 1) w sytuacji gdy Spółdzielnia „nie będzie dokonywać zwrotu wkładów budowlanych w gotówce”, jak i wyodrębnienie własności działki budowlanej na wniosek członka i przekazanie jej na jego rzecz (zdarzenie 2), w sytuacji gdy czynność ta zostanie dokonana na żądanie członka „w zamian za wniesiony wkład budowlany” co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przeniesienie własności nieruchomości gruntowej w zamian za wkład budowalny uznać należy za dostawę w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, odpłatnością jest wkład budowlany. Jak wynika z wniosku nie następuje bowiem faktyczny zwrot wkładu budowalnego lecz w zamian za wniesiony wkład, zostanie przeniesiona własność nieruchomości gruntowej w toku likwidacji Spółdzielni, bądź też przekazanie działki nastąpi na wniosek członka złożony w trybie art. 21 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Odpłatna dostawa stanowi natomiast czynność podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Niemniej jednak w analizowanych we wniosku zdarzeniach, należy zauważyć, że członkowie nie będą zobowiązani do wniesienia dodatkowych opłat. A zatem zamierzone czynności nie będą wiązać się z jakąkolwiek wpłatą do Spółdzielni. Zgodnie z powołanymi przepisami otrzymanie części zapłaty (ceny) lub części wkładu budowlanego i mieszkaniowego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Zatem planowane czynności w momencie ich dokonania nie spowodują powstania obowiązku podatkowego, nie będą więc podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak będzie podstawy opodatkowania.

Z tych też względów pomimo, że w istocie zarówno w zdarzeniu 1 jak i 2 z uwagi na brak obowiązku wniesienia przez członka dodatkowych opłat (poza wkładem budowlanym wpłaconym w latach 2003-2011) z tytułu „przeniesienia na jego rzecz przydzielonej nieruchomości”, Spółdzielnia nie będzie zobowiązana do rozliczenia podatku w momencie dokonania zamierzonych czynności, to jednak stanowisko Spółdzielni odwołujące się do art. 7 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym czynności te nie mieszczą się w definicji odpłatnej dostawy towarów, uznać należało za nieprawidłowe.

Jednocześnie, wobec zawartego we wniosku zakresu żądania wyznaczonego zadanymi pytaniami, przedmiotem interpretacji nie jest zagadnienie związane z ewentualną koniecznością rozliczenia podatku z tytułu otrzymanych w latach wcześniejszych wkładów budowlanych.

Końcowo należy wskazać, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.