Wkład budowlany | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wkład budowlany. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
29
lis

Istota:

Czy przychód z tytułu przedawnionego zobowiązania, powstały w wyniku upływu terminu roszczenia o wypłatę wkładu mieszkaniowego wynikającego z art. 29 § 1 ustawy prawo spółdzielcze, stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym i podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych?

Fragment:

Uzyskany przez Spółdzielnię przychód z tytułu przedawnionego wkładu mieszkaniowego wobec spadkobierców osoby, która dokonała wpłaty środków pieniężnych (wkładu budowlanego) stanowi przychód osiągnięty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który ma wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia czy przychód z tytułu przedawnionego zobowiązania, powstały w wyniku upływu terminu roszczenia o wypłatę wkładu mieszkaniowego wynikającego z art. 29 § 1 ustawy prawo spółdzielcze, stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym i dochód z tego tytułu podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul.

2015
1
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT ustanowienia prawa odrębnej własności domów jednorodzinnych

Fragment:

Wartość poniesionych nakładów przez członków zaliczana jest jako wartość wkładów budowlanych tych członków. Budynki zostaną przyjęte na stan środków trwałych Spółdzielni. Z datą ustanowienia odrębnej własności domów jednorodzinnych Spółdzielnia z ewidencji dokonuje przeniesienia zarówno wartości środków trwałych, jak i wkładów budowlanych związanych z tymi budynkami. Wkłady budowlane dotyczące wymienionych we wniosku członków stanowią: nakłady Spółdzielni poniesione przed 01.05.2004 r., które zostały uregulowane przez członków przed 01.05.2004 r., nakłady poniesione zarówno przed 01.05.2004 r., jak i po tej dacie we własnym zakresie przez członków realizujących zadanie inwestycyjne, opłaty z tytułu podatku od nieruchomości i wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajdują się budynki mieszkalne. Spółdzielnia od 01.05.2004 r. opłaty te traktuje jako element wkładu budowlanego wystawiając fakturę VAT uwzględniając stawkę podatku zgodnie z art. 41. ust. 12a, 12b, 12c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Spółdzielnia jako Wnioskodawca nie ponosiła wydatków na ulepszenie przedmiotowych domów. W stosunku do przedmiotowych domów Spółdzielni nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2015
8
paź

Istota:

Środki wniesione do Spółdzielni na wkład budowlany w związku z pokrywaniem kosztów zadania inwestycyjnego przez członka spółdzielni przypadającej na jego lokal - jako wpływy o charakterze zwrotnym nie stanowią przychodów Spółdzielni i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Tak więc zarówno zasądzona do zwrotu kwota wkładów budowlanych oraz kwota odsetek ustawowych od tej kwoty, które podlegają zwrotowi członkom Spółdzielni, nie powiększają majątku Wnioskodawcy i tym samym nie stanowią przychodu Spółdzielni jak również nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej o zwrot niewykorzystanych w procesie inwestycji środków stanowiących wkłady budowlane członków. W dniu 22.05.2012r., Sąd Okręgowy, a następnie w dniu 8.05.2013r., Sąd Apelacyjny zasądził od N. SBM na rzecz SM D. kwotę 1 297 688,91 zł stanowiącą zwrot wkładów budowlanych oraz odsetki ustawowe od tej kwoty za okres 8.02.2004r., do dnia zapłaty. W dniu 1.06.2013r., na konto SM D wpłynęła kwota 1 297 688,91 zł stanowiąca wkłady budowlane oraz odsetki w wysokości 1 503 904,86 zł. Od kwoty odsetek SM D. zapłaciła podatek w wysokości 19% traktując to jako dochód kapitałowy, mimo że stanowią go odsetki od wkładów budowlanych, których zwrot nie podlega opodatkowaniu. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 24.06.2014r., kwoty te zostały zwrócone członkom. Członkowie SM D. reprezentują pogląd, że było to ze strony Spółdzielni działanie nieprawidłowe gdyż miał tu zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 3 w powiązaniu z art. 17 ust. 1 pkt 44 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W uzupełnieniu do wniosku, Spółdzielnia wyjaśniła, że zwrotu wkładów budowlanych dokonuje na podstawie art. 17 7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wniesiony na poczet inwestycji wkład budowlany jest zaliczką, która po zakończeniu procesu inwestycji podlega rozliczeniu.

2015
3
lut

Istota:

Brak opodatkowania dokonanego w toku likwidacji przekazania majątku Spółdzielni na własność członków oraz przekazania na rzecz członka wyodrębnionej na wniosek złożony w trybie art. 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych własności działki budowlanej wraz z udziałem w działkach drogowych i ciągach pieszych.

Fragment:

Udział członka w nieruchomości wspólnej określa uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni nr 11/04/14 z dnia 05.04.2014 r. ” Członkowie w latach 2003-2011 wnosili wkłady budowlane, tj. 2003 r. (na zakup nieruchomości gruntowej), 2005 r. (dokumentacja projektowa nieruchomości), 2009 r. (uzbrojenie nieruchomości) oraz 2010-2011 r. (uzbrojenie nieruchomości). Spółdzielnia nie opodatkowała i nie rozliczyła podatku z tytułu „otrzymanych wkładów budowlanych. Obecnie, w związku z planowaną likwidacją Spółdzielni, planowane jest przekazanie majątku Spółdzielni w toku jej likwidacji i w tej sytuacji Spółdzielnia „ nie będzie dokonywać zwrotu wkładów budowlanych w gotówce ” (zdarzenie 1), jak i wyodrębnienie własności działki budowlanej na wniosek członka i przekazanie jej na jego rzecz, a czynność ta zostanie dokonana na żądanie członka „ w zamian za wniesiony wkład budowlany ” (zdarzenie 2). Spółdzielnia ponadto wskazała, że planuje podpisać aneks do umowy zmieniający treść § 4 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „ Spółdzielnia zobowiązuje się do zawarcia umowy o przeniesienie prawa własności działki, opisanej w § 2 ust. 1 na członka spółdzielni za wniesiony wkład budowlany ”. Jak wynika z wniosku w wyniku planowanych zmian „ nie dojdzie do zmiany postanowień umownych z członkami ”.

2014
17
paź

Istota:

Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) pieniężnych (wkładu budowlanego) stanowi przychód osiągnięty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który ma wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2014
26
sty

Istota:

Czy wobec przedstawionego stanu faktycznego, celem prawidłowego wykazania przez Spółdzielnię Mieszkaniową w sporządzanej informacji PIT-8C przychodu do opodatkowania, część dokonanego zwrotu, odpowiadającego kwocie nabytego w 1999 r. przez tę osobę wkładu budowlanego łącznie ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego, należy uznać jako wkład wniesiony do Spółdzielni, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, w zaistniałej sytuacji wysokość wniesionego wkładu budowlanego przez osobę na rzecz której dokonano wypłaty wartości rynkowej lokalu, odpowiada wysokości wkładu, który nabyła ona w drodze umowy o sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w 1999 r. Zgodnie bowiem z art. 223 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, w brzmieniu obowiązującym w 1999 r., zbycie własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany, a dopóki to prawo nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne. Tym samym, wymagany wkład budowlany przypadający na przedmiotowy lokal, z chwilą nabycia własnościowego prawa do lokalu należy traktować jako wniesiony przez nabywcę tego prawa. Spółdzielnia Mieszkaniowa nie posiada bowiem w takiej sytuacji uprawnienia do żądania wniesienia przez nabywcę wkładu budowlanego, a nabywca nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu budowlanego. Tym samym, sporządzając informację PIT-8C Spółdzielnia powinna wykazać kwotę przychodu odpowiadającą nadwyżce wypłaconej wartości rynkowej lokalu, nad wkładem budowlanym wniesionym do Spółdzielni, który był przedmiotem nabycia w drodze umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

2013
17
maj

Istota:

Czy przychód z tytułu przedawnionego zobowiązania, powstały w wyniku upływu terminu roszczenia o wypłatę wkładu mieszkaniowego wynikającego z art. 29 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze, stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym i podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych?

Fragment:

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w interpretacji podatkowej stwierdził, że w związku z tym, że środki pieniężne wpłacone tytułem wkładów budowlanych zostały przeznaczone na wybudowanie lokali mieszkalnych i zawierają się w pojęciu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, uzyskane przez Jednostkę przychody z tytułu przedawnionych zobowiązań wobec osób, które dokonały wpłat środków pieniężnych (wkładów budowlanych) stanowią przychody osiągnięte z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które mają wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki. Podlega on zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 cyt. ustawy. W ocenie Spółdzielni, dochód z tytułu przedawnionego zobowiązania, powstały w wyniku upływu terminu roszczenia o wypłatę wkładu mieszkaniowego wynikającego z art. 29 § 1 ustawy prawo spółdzielcze, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p., o ile zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem istniejących zasobów mieszkaniowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych określa ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j.

2012
14
wrz

Istota:

Czy, wobec nieważności ustanowienia przed dniem 1 maja 2004 r., spółdzielczych własnościowych praw do lokali i ustawowej konieczności ustanowienia obecnie w ich miejsce praw odrębnej własności lokali, przy jednoczesnym uwzględnieniu wartości wkładów budowlanych uiszczonych na poczet spółdzielczych własnościowych praw do lokali przed dniem 1 maja 2004 r., do wkładów tych zastosowanie będą miały przepisy art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Czy, wobec nieważności ustanowienia przed dniem 1 maja 2004 r., spółdzielczych własnościowych praw do lokali i ustawowej konieczności ustanowienia obecnie w ich miejsce praw odrębnej własności lokali, przy jednoczesnym uwzględnieniu wartości wkładów budowlanych uiszczonych na poczet spółdzielczych własnościowych praw do lokali przed dniem 1 maja 2004 r., do wkładów tych zastosowanie będą miały przepisy art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, do przedstawionego stanu faktycznego przepis art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ma w całej rozciągłości zastosowanie. Z punktu widzenia tego przepisu nie ma bowiem znaczenia fakt, że wkład budowlany wniesiony przed dniem 1 maja 2004 r. pierwotnie na poczet budowy lokalu, co do którego zgodnie z umową ustanowione miało być spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, obecnie, ze względu na zmianę przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zakazującą ustanawiania tych praw, stanowić będzie wkład budowlany wniesiony na poczet prawa odrębnej własności lokalu powstałego z przekształcenia roszczenia o przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Przepis ten dotyczy bowiem każdego wniesionego przed dniem 1 maja 2004 r. wkładu budowlanego, niezależnie od tego, jakie ostatecznie prawo zostało później ustanowione - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu.

2012
8
wrz

Istota:

Opodatkowanie spłaty kredytu w stosunku do mieszkań o statusie własnościowego i lokatorskiego prawa do lokali, dla których ustanowienie po raz pierwszy lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu oraz zasiedlenie lokali nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r. jak również w przypadku kiedy ponowne zasiedlenie lokali nastąpiło po dniu 1 maja 2004r.

Fragment:

Oznacza to, iż wnoszone przez członków Spółdzielni wpłaty uzupełniające wkład budowlany lub mieszkaniowy poprzez spłatę kredytu mieszkaniowego należy traktować jako podwyższenie ceny pierwotnej, dotyczącej czynności, która miała miejsce przed dniem 1 maja 2004 r. i nie podlegała wówczas opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast odnosząc się do sytuacji, w której lokatorskie prawo do lokali zostało ustanowione po raz pierwszy przed dniem 1 maja 2004 r. i zostały one zasiedlone przed tą datą, a następnie lokale te zostały zdane do spółdzielni (rezygnacja z prawa) po dniu 1 maja 2004 r., po tej dacie zostało ponownie ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spłaty kredytu uzupełniające wkład budowlany lub mieszkaniowy będą zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, co nie było jednak przedmiotem rozstrzygnięcia w niniejszej interpretacji, gdyż powyższe stanowiło element stanu faktycznego. Jak wskazał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego, w takim przypadku wartość wkładu naliczonego wraz z kredytem i odsetkami ciążącymi na danym lokalu, była wliczona do podstawy opodatkowania zgodnie z art. 29 ust. 6 ustawy i skorzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.

2012
4
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawczyni powinna doliczyć do podatku dochodowego kwoty wcześniej odliczone tytułem ulgi mieszkaniowej ?

Fragment:

U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., podatnikom ponoszącym w roku podatkowym wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej przysługiwało prawo do pomniejszenia podatku dochodowego na zasadach określonych w ust. 2-17. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zmianami) podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a)-f) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji - poniesionych od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2004 r. Natomiast w świetle art. 27 a ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2001 r. jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1 pkt 1 i 2 a następnie wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok w którym zaistniały okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tego tytułu.