Wkład | Interpretacje podatkowe

Wkład | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wkład. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie powstania obowiązku podatkowego w związku z częściowym wycofaniem wkładu wniesionego do spółki komandytowej
Fragment:
Jak twierdzą Zainteresowani, potwierdzeniem takiego stanowiska jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 lipca 2014 r., sygn. akt II FSK 2046/12, w którym Sąd wskazał, że nie sposób uznać (...), że zwrot części wkładu powoduje u wspólnika przysporzenie majątkowe, o którym mowa w tym przepisie. Komandytariusz odzyskuje bowiem w wyniku zwrotu wkładu część swojego majątku, wniesionego wcześniej do spółki jako jego wkład. Zwrot wkładu oznacza, że przy wystąpieniu ze spółki czy też jej likwidacji zwrócony mu zostanie jego udział kapitałowy odpowiadający rzeczywiście pozostawionemu w spółce wkładowi. Skoro wniesienie wkładu i jego zwrot są neutralne podatkowo, to nie sposób uznać, że zwrot części wkładu stanowić ma przychód (...). Podatnik nie otrzymuje bowiem w tym wypadku żadnego przysporzenia majątkowego. Kwota uzyskana jako zwrot części wkładu stanowi bowiem część wartości wcześniej wniesionego do spółki osobowej majątku podatnika a jednocześnie pomniejsza jego udział kapitałowy w spółce komandytowej. Reasumując, zdaniem Zainteresowanych, z powyższego wynika, że ustawodawca nie zdecydował się wprowadzić w przepisach u.p.d.o.f. normy nakazującej opodatkowanie wypłat dokonywanych tytułem zmniejszenia udziału kapitałowego. Powszechnie przyjmuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych, że zakresy nieobjęte wprost przepisami rangi ustawowej są wolne od opodatkowania oraz, że w takim przypadkach zakazane jest stosowanie analogii na niekorzyść podatnika, niezależnie od powodu braku stosownych regulacji (tak np.
2017
28
cze

Istota:
Skutki obniżenia wkładu w spółce osobowej
Fragment:
Sąd w tym składzie nie podziela w związku z tym poglądu, wyrażonego w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2014 r., II FSK 1471/12 (dostępny http://orzeczenia.nsa.gov.pl ), że art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p. reguluje również podatkowe skutki zwrotu części wkładu komandytariuszowi spółki komandytowej. Skutków podatkowych zwrotu części wkładu nie reguluje także art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. (podkr. organu). Nie sposób uznać, jak chce organ interpretujący, że zwrot części wkładu powoduje u wspólnika przysporzenie majątkowe, o którym mowa w tym przepisie. Komandytariusz odzyskuje bowiem w wyniku zwrotu wkładu część swojego majątku, wniesionego wcześniej do spółki jako jego wkład. Zwrot wkładu oznacza, że przy wystąpieniu ze spółki czy też jej likwidacji zwrócony mu zostanie jego udział kapitałowy odpowiadający rzeczywiście pozostawionemu w spółce wkładowi. Skoro wniesienie wkładu i jego zwrot są neutralne podatkowo, to nie sposób uznać, że zwrot części wkładu stanowić ma przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. Podatnik nie otrzymuje bowiem w tym wypadku żadnego przysporzenia majątkowego. Kwota uzyskana jako zwrot części wkładu stanowi bowiem część wartości wcześniej wniesionego do spółki osobowej majątku podatnika, a jednocześnie pomniejsza jego udział kapitałowy w spółce komandytowej. Z powyższych rozważań wynika, że skutki podatkowe obniżenia wkładu komandytariusza spółki komandytowej nie zostały uregulowane.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie ustalenia skutków podatkowych zmniejszeniem wkładu Wnioskodawcy w spółce komandytowej i częściowego wycofania wkładu w tej spółce oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z odpłatnym zbyciem Aktywów otrzymanych w wyniku zmniejszenia wkładu Wnioskodawcy w spółce komandytowej
Fragment:
Z uwagi na fakt, iż udział w SK został objęty przez Wnioskodawcę w zamian za wkład pieniężny, koszt uzyskania przychodów w analizowanej sytuacji będzie stanowiła część środków pieniężnych, będących przedmiotem wkładu Wnioskodawcy do SK. Biorąc pod uwagę, iż zmniejszenie udziału kapitałowego w spółce osobowej będzie polegało na częściowym wycofaniu wkładu z tej spółki, kosztem uzyskania przychodów powinna być kwota środków pieniężnych będących przedmiotem wkładu do SK, w takiej samej wysokości jak wartość części wkładu podlegającej wycofaniu ze spółki, określona na moment jej wycofania ze spółki osobowej (nie wyższa niż wartość wniesionego do SK wkładu). Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w razie uznania stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 lub nr 3 za nieprawidłowe, dochód Wnioskodawcy, w przypadku otrzymania przez niego Aktywów, których wydanie zostanie dokonane w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego Wnioskodawcy w SK i częściowym wycofaniem wkładu z SK, powinien zostać określony jako nadwyżka: przychodów, w wysokości łącznej wartości Aktywów, które zostaną wydane Wnioskodawcy przez SK, nad kwotą stanowiącą wkład Wnioskodawcy do SK, w części w jakiej wkład został zwrócony (nie wyższą niż wartość wniesionego wkładu). Stanowisko Wnioskodawcy znajduje poparcie w interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych przez podatkowych organy podatkowe.
2017
11
maj

Istota:
Czy w świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego objęcie udziałów Spółki w zamian za wkład pieniężny będzie dla Wnioskodawcy neutralne na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - tj. czy nie spowoduje przychodu do opodatkowania?
Fragment:
Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1578, ze zm.), nie definiuje pojęć wkład pieniężny czy niepieniężny/aport jako form pokrycia kapitału w spółce z o.o., jak również technicznego sposobu realizacji wniesienia tego wkładu na pokrycie kapitału zakładowego. Ustawodawca wprowadzając dychotomiczny podział wkładów przeciwstawił wkład niepieniężny, wkładowi pieniężnemu, a to logicznie oznacza, że przedmiotem wkładu niepieniężnego może być wszystko to co – nie będąc pieniądzem – przedstawia wartość ekonomiczną. Przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej może być każde prawo, które nie jest prawem niezbywalnym, świadczeniem pracy bądź usług, ale także nie kwalifikuje się jako tzw. prowizja grynderska, czyli wynagrodzenie wspólnika za świadczenia związane z zakładaniem spółki. Powszechnie przyjmuje się, że wierzytelność przysługująca osobie obejmującej udziały (akcje) w spółce kapitałowej może być przedmiotem wkładu niepieniężnego do tej spółki. Przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej może być wierzytelność, jaką posiada wspólnik wobec spółki, jak również wierzytelność posiadana przez wspólnika wobec osoby trzeciej. Sytuację, w której przedmiotem aportu jest wierzytelność posiadana przez wspólnika wobec spółki przyjmuje się określać jako konwersję wierzytelności na udziały/akcje (z perspektywy wspólnika-wierzyciela) albo też jako konwersję długu na kapitał (z perspektywy spółki-dłużnika).
2017
10
maj

Istota:
W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowej.
Fragment:
Spółka Osobowa zamierza w formie pieniężnej dokonać zwrotu części wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę w 2009 roku (przedmiotem wkładu była nieruchomość). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wypłata w formie pieniężnej tytułem zwrotu części wkładu, który Wnioskodawca wniósł do Spółki Osobowej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa wypłata (częściowy zwrot wkładu) nie podlega opodatkowaniu - jest neutralna podatkowo. Należy zauważyć, że ustawodawca nie uregulował wprost w ustawie o CIT skutków podatkowych przestawionego zagadnienia. W związku z tym, przedmiotową lukę należy uzupełnić w drodze wykładni. W opinii Spółki punktem wyjścia dla procesu wykładni w przedmiotowej sprawie powinno być stwierdzenie, że wniesienie wkładu do spółki osobowej jest neutralne podatkowo. W związku powyższym wycofanie części wkładu ze spółki osobowej powinno również być neutralne podatkowo. Wynika to z zasady podobnego traktowania sytuacji podobnych w systemie prawa (Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio). Co więcej, należy wskazać zasadę określoności opodatkowania o której mowa w art. 217 Konstytucji, zgodnie z którą wszystkie elementy podatkowo-prawnego stanu faktycznego powinny być uregulowane wprost w ustawie.
2017
23
lut

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa austriackiego, w całości na kapitał rezerwowy.
Fragment:
Podobnie jak w przypadku wnoszenia aportu do polskiej spółki kapitałowej, celem wniesienia opisanego wyżej wkładu, podjęta zostanie uchwała Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki GmbH w przedmiocie objęcia wkładu niepieniężnego w drodze aportu bez podwyższania kapitału zakładowego tej spółki. Uchwała taka określać będzie: przedmiot wkładu niepieniężnego; wskazanie wspólnika wnoszącego wkład niepieniężny; wartość wkładu i podstawę ustalenia tejże wartości. Wnioskodawca zauważa jednak, że ze względu na fakt, iż wniesienie aportu w trybie powyższej procedury odbywa się bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki austriackiej, we wskazanej wyżej uchwale nie określa się liczby ani rodzaju wydawanych w zamian udziałów/innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki. Następnie, pomiędzy Spółką GmbH a Wnioskodawcą, podpisana zostanie umowa wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki GmbH bez podwyższania jej kapitału zakładowego (Sacheinlagevertrag). Na jej podstawie dokonane zostanie przeniesienie własności przedmiotu wkładu niepieniężnego na Spółkę GmbH. Zarówno w uchwale jak i w umowie wniesienia aportu wskazana zostanie wartość przedmiotu wkładu, odpowiadająca jego wartości rynkowej. Wskazana wyżej procedura (Sacheinlage ohne Kapital Erhoehung), w świetle prawa austriackiego, charakteryzuje się tym, że jest w pełni dobrowolna, a wniesienie w jej ramach wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa austriackiego (tu: Spółki GmbH) odbywa się bez dokonywania podwyższenia jej kapitału zakładowego.
2016
23
gru

Istota:
Skutki podatkowe zbycia udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład pieniężny.
Fragment:
Tym samym skoro wskazany koszt rozpoznawany jest dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów, przyjąć należy, że nie ma podstawy do określenia tego kosztu w momencie obejmowania udziałów w zamian za wkład pieniężny. Należy więc dojść do wniosku, że skoro ustawa o PDOF nic nie mówi o sposobie określenia przychodu w przypadku objęcia udziałów za wkład pieniężny, a określa moment powstania przychodu ze zbycia udziałów brak jest podstawy do przyjęcia, że dochód stanowiący podstawę opodatkowania może powstać w momencie objęcia udziałów w zamian za wkład pieniężny. Mając na uwadze powyższe, przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja ustalania przychodów i kosztów dotyczących zbycia udziałów w spółkach kapitałowych objętych za wkład pieniężny, prowadzi do wniosku, że przychód związany z udziałami powstaje dopiero w momencie ich zbycia (wcześniej w momencie wypłaty dywidendy). Do powstania przychodu nie dojdzie zatem w momencie obejmowania udziałów w zamian za wkład pieniężny. Jednocześnie, analizując sam moment obejmowania udziałów w zamian za wkład pieniężny, w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem wniosku, należy wskazać, że po stronie Wnioskodawcy nie dojdzie do powstania żadnego przysporzenia, gdyż dodatkowe udziały zostaną objęte przez Wnioskodawcę proporcjonalnie do wniesionego wkładu. Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w wydawanych interpretacjach indywidualnych, przykładowo w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2016 r., sygn.
2016
17
gru

Istota:
Sposób ustalenia przychodu z tytułu objęcia przez spółkę jawną, w której wspólnikiem jest Wnioskodawca, udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości.
Fragment:
Wyłączenie zawarte w art. 5a pkt 6 ww. ustawy obejmuje m.in. kapitały pieniężne, zdefiniowane jako odrębne źródło przychodów, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc także przychód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki z o.o. (spółki kapitałowej) w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy – przychodem z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny jest ich wartość nominalna. Z treści tego przepisu wynika, że w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej po stronie udziałowca lub akcjonariusza powstaje przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny.
2016
15
gru

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania otrzymanego ze Spółdzielni Mieszkaniowej zwrotu zwaloryzowanego wkładu.
Fragment:
Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni. Zakres przedmiotowego zwolnienia wyznacza niewątpliwie użyty w tym przepisie zwrot „ do wysokości wniesionych wkładów ” ograniczając go tylko i wyłącznie do wkładów uprzednio wniesionych, a więc ich nominalnej wysokości. Jeżeli wartość wkładu ulega zwiększeniu na skutek waloryzacji lub innych czynników, wówczas zwolnienie obejmuje nie całą kwotę przychodu związanego ze zwrotem dokonanym przez Spółdzielnię, lecz wyłącznie tę część przychodu, która odpowiada kwocie wniesionego wkładu. Uwzględniając powyższe, nie można zgodzić się z Wnioskodawczynią, że otrzymany ze Spółdzielni Mieszkaniowej zwrot zwaloryzowanego wkładu w całości korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychodem zwolnionym z podatku dochodowego na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy jest – wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni - wyłącznie kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego do wysokości wniesionego do Spółdzielni wkładu, natomiast nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem a wniesionym wkładem (uiszczonym) stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu i to właśnie wartość tak ustalonego przychodu winna Wnioskodawczyni wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.
2016
15
gru

Istota:
Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością objętych za wkład pieniężny.
Fragment:
ILPB2/4511-1-904/15-3/JK ): „ Brak jest regulacji wskazujących na ograniczenie wartości kosztu uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów nabytych lub objętych za cenę nabycia / wkład pieniężny w odniesieniu do wartości ceny / wkładu przekazanego na agio. Zatem do kosztów uzyskania przychodów będzie też mogła być zaliczona część ceny nabycia / wkładu pieniężnego przekazana na kapitał zapasowy spółki (tzw. agio). ”; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 lipca 2015 r. (sygn. IPPB2/4511-452/15-4/MK ): „ W związku z objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, wnioskodawca poniesie ekonomiczny ciężar całego wkładu pieniężnego (zarówno tej jego części, która zostanie przeznaczona na pokrycie wartości nominalnej udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, jak i tej części, która zwiększy kapitał zapasowy spółki), w związku z czym całość wkładu pieniężnego wnioskodawcy do spółki będzie stanowić wydatek na objęcie udziałów w spółce, który w momencie umorzenia udziałów za wynagrodzeniem będzie stanowić dla wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów (proporcjonalnie do liczby umarzanych udziałów). ”; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 maja 2015 r. (sygn. ILPB1/4511-1-297/15-4/AP ); interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 maja 2015 r. (sygn.
2016
8
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wkład
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.