Wkład | Interpretacje podatkowe

Wkład | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wkład. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością objętych za wkład pieniężny.
Fragment:
ILPB2/4511-1-904/15-3/JK ): „ Brak jest regulacji wskazujących na ograniczenie wartości kosztu uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów nabytych lub objętych za cenę nabycia / wkład pieniężny w odniesieniu do wartości ceny / wkładu przekazanego na agio. Zatem do kosztów uzyskania przychodów będzie też mogła być zaliczona część ceny nabycia / wkładu pieniężnego przekazana na kapitał zapasowy spółki (tzw. agio). ”; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 lipca 2015 r. (sygn. IPPB2/4511-452/15-4/MK ): „ W związku z objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, wnioskodawca poniesie ekonomiczny ciężar całego wkładu pieniężnego (zarówno tej jego części, która zostanie przeznaczona na pokrycie wartości nominalnej udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, jak i tej części, która zwiększy kapitał zapasowy spółki), w związku z czym całość wkładu pieniężnego wnioskodawcy do spółki będzie stanowić wydatek na objęcie udziałów w spółce, który w momencie umorzenia udziałów za wynagrodzeniem będzie stanowić dla wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów (proporcjonalnie do liczby umarzanych udziałów). ”; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 maja 2015 r. (sygn. ILPB1/4511-1-297/15-4/AP ); interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 maja 2015 r. (sygn.
2016
8
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawczynię zwrotu wniesionego wkładu w formie niepieniężnych składników majątku, w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej
Fragment:
Zauważyć przy tym należy, że powołany przez Wnioskodawczynię art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdzie zastosowania w sprawie będącej przedmiotem złożonego wniosku ponieważ dotyczy on skutków podatkowych czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki niebędącej osobą prawną, a nie wystąpienia z takiej spółki i otrzymania zwrotu wkładów wniesionych uprzednio do tej spółki. Zgodnie bowiem z tym przepisem, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie: skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawczynię zwrotu wniesionego wkładu w formie niepieniężnych składników majątku w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej – jest prawidłowe, możliwości zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako podstawy prawnej wyłączenia z opodatkowania przychodów, związanych z otrzymaniem zwrotu wkładu - jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
1
gru

Istota:
Skutki podatkowe objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład pieniężny.
Fragment:
Tym samym skoro wskazany koszt rozpoznawany jest dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów, przyjąć należy, że nie ma podstawy do określenia tego kosztu w momencie obejmowania udziałów w zamian za wkład pieniężny. Należy więc dojść do wniosku, że skoro ustawa o PDOF nic nie mówi o sposobie określenia przychodu w przypadku objęcia udziałów za wkład pieniężny, a określa moment powstania przychodu ze zbycia udziałów brak jest podstawy do przyjęcia, że dochód stanowiący podstawę opodatkowania może powstać w momencie objęcia udziałów w zamian za wkład pieniężny. Mając na uwadze powyższe, przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja ustalania przychodów i kosztów dotyczących zbycia udziałów w spółkach kapitałowych objętych za wkład pieniężny, prowadzi do wniosku, że przychód związany z udziałami powstaje dopiero w momencie ich zbycia (wcześniej w momencie wypłaty dywidendy). Do powstania przychodu nie dojdzie zatem w momencie obejmowania udziałów w zamian za wkład pieniężny. Jednocześnie, analizując sam moment obejmowania udziałów w zamian za wkład pieniężny, w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem wniosku, należy wskazać, że po stronie Wnioskodawcy nie dojdzie do powstania żadnego przysporzenia, gdyż dodatkowe udziały zostaną objęte przez Wnioskodawcę proporcjonalnie do wniesionego wkładu. Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w wydawanych interpretacjach indywidualnych, przykładowo w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2016 r., sygn.
2016
30
lis

Istota:
Skutki podatkowe objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład pieniężny.
Fragment:
Tym samym skoro wskazany koszt rozpoznawany jest dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów, przyjąć należy, że nie ma podstawy do określenia tego kosztu w momencie obejmowania udziałów w zamian za wkład pieniężny. Należy więc dojść do wniosku, że skoro ustawa o PDOF nic nie mówi o sposobie określenia przychodu w przypadku objęcia udziałów za wkład pieniężny, a określa moment powstania przychodu ze zbycia udziałów brak jest podstawy do przyjęcia, że dochód stanowiący podstawę opodatkowania może powstać w momencie objęcia udziałów w zamian za wkład pieniężny. Mając na uwadze powyższe, przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja ustalania przychodów i kosztów dotyczących zbycia udziałów w spółkach kapitałowych objętych za wkład pieniężny, prowadzi do wniosku, że przychód związany z udziałami powstaje dopiero w momencie ich zbycia (wcześniej w momencie wypłaty dywidendy). Do powstania przychodu nie dojdzie zatem w momencie obejmowania udziałów w zamian za wkład pieniężny. Jednocześnie, analizując sam moment obejmowania udziałów w zamian za wkład pieniężny, w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem wniosku, należy wskazać, że po stronie Wnioskodawcy nie dojdzie do powstania żadnego przysporzenia, gdyż dodatkowe udziały zostaną objęte przez Wnioskodawcę proporcjonalnie do wniesionego wkładu. Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w wydawanych interpretacjach indywidualnych, przykładowo w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2016 r., sygn.
2016
30
lis

Istota:
Konsekwencje podatkowe obniżenia wkładu w spółce osobowej
Fragment:
Sąd w tym składzie nie podziela w związku z tym poglądu, wyrażonego w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2014 r., II FSK 1471/12 (dostępny http://orzeczenia.nsa.gov.pl ), że art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p. reguluje również podatkowe skutki zwrotu części wkładu komandytariuszowi spółki komandytowej. Skutków podatkowych zwrotu części wkładu nie reguluje także art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. Nie sposób uznać, jak chce organ interpretujący, że zwrot części wkładu powoduje u wspólnika przysporzenie majątkowe, o którym mowa w tym przepisie. Komandytariusz odzyskuje bowiem w wyniku zwrotu wkładu część swojego majątku, wniesionego wcześniej do spółki jako jego wkład. Zwrot wkładu oznacza, że przy wystąpieniu ze spółki czy też jej likwidacji zwrócony mu zostanie jego udział kapitałowy odpowiadający rzeczywiście pozostawionemu w spółce wkładowi. Skoro wniesienie wkładu i jego zwrot są neutralne podatkowo, to nie sposób uznać, że zwrot części wkładu stanowić ma przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. Podatnik nie otrzymuje bowiem w tym wypadku żadnego przysporzenia majątkowego. Kwota uzyskana jako zwrot części wkładu stanowi bowiem część wartości wcześniej wniesionego do spółki osobowej majątku podatnika, a jednocześnie pomniejsza jego udział kapitałowy w spółce komandytowej. Z powyższych rozważań wynika, że skutki podatkowe obniżenia wkładu komandytariusza spółki komandytowej nie zostały uregulowane.
2016
29
lis

Istota:
W sytuacji wniesienia/podwyższenia przez Komandytariusza wkładu do Spółki w postaci Wierzytelności, podstawą opodatkowania w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych w związku ze zmianą umowy spółki będzie wartość wkładu zadeklarowana (określona) w umowie Spółki (14c)
Fragment:
Mając na uwadze przytoczone regulacje, w ocenie Wnioskodawcy, podstawą opodatkowania w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z wniesieniem/podwyższeniem przez Komandytariusza wkładu do Spółki w postaci Wierzytelności, będzie wartość wkładu określona w uchwale o podwyższeniu wkładów, zmieniającej umowę Spółki, ustalona w oparciu o wycenę dokonaną przez niezależnego biegłego rewidenta. Twierdzenie to byłoby prawidłowe nawet jeśli byłaby ona niższa od wartości rynkowej wnoszonych Wierzytelności. W tym kontekście, należy zauważyć, że wartość wnoszonego/podwyższonego wkładu może różnić się od jego wartości rynkowej, jako że art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie odwołuje się do pojęcia „ wartość rynkowa ” wkładów, lecz posługuje się terminem „ wartość wkładów ”. Tym samym, zgodnie z literalnym brzmieniem powyższego przepisu podstawę opodatkowania stanowić powinna wartość wkładów, określona przez wspólników w uchwale o podwyższeniu wkładów, zmieniającej umowę Spółki. Jednocześnie, w ocenie Wnioskodawcy, nie istnieje obowiązek ustawowy, ażeby podstawę opodatkowania przedmiotowej czynności ustalać inaczej, w tym według wartości rynkowej wnoszonego wkładu. Podsumowując, mając na uwadze powyższe argumenty oraz przytoczone interpretacje, zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji wniesienia/podwyższenia przez Komandytariusza wkładu do Spółki w postaci Wierzytelności, podstawą opodatkowania w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych w związku ze zmianą umowy spółki będzie wartość wkładu zadeklarowana (określona) w umowie Spółki.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, nie powstanie dla Wnioskodawcy przychód z tytułu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkład pieniężny (także w sytuacji, w której wartość przedmiotu wkładu będzie wyższa niż wartość nominalna udziałów objętych w zamian za ten wkład) (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 18 stycznia 2016 r. ( IBPB-1-1/4510-185/15/EN ) wskazał, że: „ I tak, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (...). Oznacza to, że w przypadku wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, po stronie udziałowcy powstanie przychód do opodatkowania. A contrario, objęcie udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład w postaci pieniężnej nie powoduje powstania przychodu u podmiotu wnoszącego wkład ”. Mając na względzie powyższe oraz fakt, że wkład Wnioskodawcy do Spółki Powiązanej będzie miał charakter pieniężny, Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu z tytułu objęcia udziałów w Spółce Powiązanej w zamian za ten wkład. Powyższego wniosku nie zmienia fakt, że wartość wkładu pieniężnego może być wyższa od wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za ten wkład. Skoro bowiem z przepisów Ustawy o CIT wynika, że w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego do spółki kapitałowej przychód w ogóle nie powstaje, to na powstanie tego przychodu nie może mieć wpływu fakt, w jakiej części ten wkład zostanie przekazany na kapitał zakładowy, a w jakiej na zapasowy.
2016
27
lis

Istota:
1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w wyniku przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, nie powstanie u Wnioskodawcy przychód w rozumieniu Ustawy o PIT, a tym samym nie będzie podstaw do zastosowania wobec Wnioskodawcy art. 25 Ustawy o PIT?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, przychód Wnioskodawcy z tytułu przystąpienia do Spółki Osobowej na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego podlegał będzie zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy o PIT?
Fragment:
Udział Wnioskodawcy w zyskach i stratach Spółki Osobowej zostanie ustalony na takim poziomie, iż będzie odpowiadać stosunkowi wartości wkładu pieniężnego Wnioskodawcy do łącznej wartości wkładów do Spółki Osobowej. Przykładowo jeżeli przed przystąpieniem Wnioskodawcy do Spółki Osobowej łączna wartość wkładów Dotychczasowych Wspólników do Spółki Osobowej wynosiła 8 tys. zł, a Wnioskodawca wniósłby do Spółki Osobowej wkład pieniężny w wysokości 2 tys. zł, to w zamian za ten wkład otrzyma prawo do udziału w zyskach i stratach Spółki Osobowej na poziomie 20% (jego wkład stanowić będzie 20% wartości wszystkich wkładów do Spółki Osobowej). Ze względu jednak na to, że na moment przystąpienia Wnioskodawcy do Spółki Osobowej, spółka ta nie będzie nowozałożoną spółką, lecz będzie istnieć i prowadzić działalność gospodarczą, to wartość jej majątku na ten dzień, z uwagi na zachodzące zdarzenia gospodarcze, różnić się może (np. być wyższa) od wartości wkładów wniesionych do Spółki Osobowej przez Dotychczasowych Wspólników. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że wniesienie wkładu pieniężnego w związku z przystąpieniem Wnioskodawcy do spółki osobowej nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy jako osoby przystępującej do spółki osobowej.
2016
14
sie

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w wyniku przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, nie powstanie u Wnioskodawcy przychód w rozumieniu Ustawy o PIT, a tym samym nie będzie podstaw do zastosowania wobec Wnioskodawcy art. 25 Ustawy o PIT?
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, przychód Wnioskodawcy z tytułu przystąpienia do Spółki Osobowej na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego podlegał będzie zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy o PIT?
Fragment:
Udział Wnioskodawcy w zyskach i stratach Spółki Osobowej zostanie ustalony na takim poziomie, iż będzie odpowiadać stosunkowi wartości wkładu pieniężnego Wnioskodawcy do łącznej wartości wkładów do Spółki Osobowej. Przykładowo jeżeli przed przystąpieniem Wnioskodawcy do Spółki Osobowej łączna wartość wkładów Dotychczasowych Wspólników do Spółki Osobowej wynosiła 8 tys. zł, a Wnioskodawca wniósłby do Spółki Osobowej wkład pieniężny w wysokości 2 tys. zł, to w zamian za ten wkład otrzyma prawo do udziału w zyskach i stratach Spółki Osobowej na poziomie 20% (jego wkład stanowić będzie 20% wartości wszystkich wkładów do Spółki Osobowej). Ze względu jednak na to, że na moment przystąpienia Wnioskodawcy do Spółki Osobowej, spółka ta nie będzie nowozałożoną spółką, lecz będzie istnieć i prowadzić działalność gospodarczą, to wartość jej majątku na ten dzień, z uwagi na zachodzące zdarzenia gospodarcze, różnić się może (np. być wyższa) od wartości wkładów wniesionych do Spółki Osobowej przez Dotychczasowych Wspólników. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że wniesienie wkładu pieniężnego w związku z przystąpieniem Wnioskodawcy do spółki osobowej nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy jako osoby przystępującej do spółki osobowej.
2016
4
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie informacji PIT-8C.
Fragment:
Po zapoznaniu się z treścią wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14.03.2013 r. (II FSK 1490/11) Spółdzielnia powzięła wątpliwość czy prawidłowo postępuje wystawiając informację PIT-8C w wysokości różnicy pomiędzy należną wartością rynkową a wartością nominalną uprzednio wniesionego do Spółdzielni wkładu mieszkaniowego. Zgodnie z treścią wyroku zwrócony wkład stanowi urealnioną kwotę, współmierną do wkładu wniesionego przed wielu laty i dlatego też cały zwrócony wkład powinien korzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku, gdy wkład mieszkaniowy rozliczany jest na rzecz spadkobierców osoby, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wówczas na spółdzielni nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C z uwagi, iż w takiej sytuacji powstały u spadkobiercy przychód podlega podatkowi od spadków i darowizn. W przypadku zdania do Spółdzielni lokalu o statusie własnościowym obowiązuje Spółdzielnię taka sama procedura sprzedaży lokalu na przetargu i rozliczenia wkładu jak przy lokatorskim prawie, jednak na Spółdzielni nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C. W sytuacji, gdy osoba uprawniona do wkładu wskaże konto innej osoby, na które Spółdzielnia ma przelać środki pieniężne z rozliczenia wkładu, to i tak informacja PIT-8C wystawiana jest na osobę uprawnioną, a nie na osobę, na konto której środki pieniężne zostały fizycznie przelane.
2016
3
sie
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wkład
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.