Wkład | Interpretacje podatkowe

Wkład | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wkład. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w wyniku przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, nie powstanie u Wnioskodawcy przychód w rozumieniu Ustawy o PIT, a tym samym nie będzie podstaw do zastosowania wobec Wnioskodawcy art. 25 Ustawy o PIT?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, przychód Wnioskodawcy z tytułu przystąpienia do Spółki Osobowej na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego podlegał będzie zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy o PIT?
Fragment:
Udział Wnioskodawcy w zyskach i stratach Spółki Osobowej zostanie ustalony na takim poziomie, iż będzie odpowiadać stosunkowi wartości wkładu pieniężnego Wnioskodawcy do łącznej wartości wkładów do Spółki Osobowej. Przykładowo jeżeli przed przystąpieniem Wnioskodawcy do Spółki Osobowej łączna wartość wkładów Dotychczasowych Wspólników do Spółki Osobowej wynosiła 8 tys. zł, a Wnioskodawca wniósłby do Spółki Osobowej wkład pieniężny w wysokości 2 tys. zł, to w zamian za ten wkład otrzyma prawo do udziału w zyskach i stratach Spółki Osobowej na poziomie 20% (jego wkład stanowić będzie 20% wartości wszystkich wkładów do Spółki Osobowej). Ze względu jednak na to, że na moment przystąpienia Wnioskodawcy do Spółki Osobowej, spółka ta nie będzie nowozałożoną spółką, lecz będzie istnieć i prowadzić działalność gospodarczą, to wartość jej majątku na ten dzień, z uwagi na zachodzące zdarzenia gospodarcze, różnić się może (np. być wyższa) od wartości wkładów wniesionych do Spółki Osobowej przez Dotychczasowych Wspólników. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że wniesienie wkładu pieniężnego w związku z przystąpieniem Wnioskodawcy do spółki osobowej nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy jako osoby przystępującej do spółki osobowej.
2016
14
sie

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w wyniku przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, nie powstanie u Wnioskodawcy przychód w rozumieniu Ustawy o PIT, a tym samym nie będzie podstaw do zastosowania wobec Wnioskodawcy art. 25 Ustawy o PIT?
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, przychód Wnioskodawcy z tytułu przystąpienia do Spółki Osobowej na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego podlegał będzie zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy o PIT?
Fragment:
Udział Wnioskodawcy w zyskach i stratach Spółki Osobowej zostanie ustalony na takim poziomie, iż będzie odpowiadać stosunkowi wartości wkładu pieniężnego Wnioskodawcy do łącznej wartości wkładów do Spółki Osobowej. Przykładowo jeżeli przed przystąpieniem Wnioskodawcy do Spółki Osobowej łączna wartość wkładów Dotychczasowych Wspólników do Spółki Osobowej wynosiła 8 tys. zł, a Wnioskodawca wniósłby do Spółki Osobowej wkład pieniężny w wysokości 2 tys. zł, to w zamian za ten wkład otrzyma prawo do udziału w zyskach i stratach Spółki Osobowej na poziomie 20% (jego wkład stanowić będzie 20% wartości wszystkich wkładów do Spółki Osobowej). Ze względu jednak na to, że na moment przystąpienia Wnioskodawcy do Spółki Osobowej, spółka ta nie będzie nowozałożoną spółką, lecz będzie istnieć i prowadzić działalność gospodarczą, to wartość jej majątku na ten dzień, z uwagi na zachodzące zdarzenia gospodarcze, różnić się może (np. być wyższa) od wartości wkładów wniesionych do Spółki Osobowej przez Dotychczasowych Wspólników. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że wniesienie wkładu pieniężnego w związku z przystąpieniem Wnioskodawcy do spółki osobowej nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy jako osoby przystępującej do spółki osobowej.
2016
4
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie informacji PIT-8C.
Fragment:
Po zapoznaniu się z treścią wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14.03.2013 r. (II FSK 1490/11) Spółdzielnia powzięła wątpliwość czy prawidłowo postępuje wystawiając informację PIT-8C w wysokości różnicy pomiędzy należną wartością rynkową a wartością nominalną uprzednio wniesionego do Spółdzielni wkładu mieszkaniowego. Zgodnie z treścią wyroku zwrócony wkład stanowi urealnioną kwotę, współmierną do wkładu wniesionego przed wielu laty i dlatego też cały zwrócony wkład powinien korzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku, gdy wkład mieszkaniowy rozliczany jest na rzecz spadkobierców osoby, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wówczas na spółdzielni nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C z uwagi, iż w takiej sytuacji powstały u spadkobiercy przychód podlega podatkowi od spadków i darowizn. W przypadku zdania do Spółdzielni lokalu o statusie własnościowym obowiązuje Spółdzielnię taka sama procedura sprzedaży lokalu na przetargu i rozliczenia wkładu jak przy lokatorskim prawie, jednak na Spółdzielni nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C. W sytuacji, gdy osoba uprawniona do wkładu wskaże konto innej osoby, na które Spółdzielnia ma przelać środki pieniężne z rozliczenia wkładu, to i tak informacja PIT-8C wystawiana jest na osobę uprawnioną, a nie na osobę, na konto której środki pieniężne zostały fizycznie przelane.
2016
3
sie

Istota:
Częściowe wycofanie wkładu ze spółki osobowe
Fragment:
Sąd w tym składzie nie podziela w związku z tym poglądu, wyrażonego w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2014 r., II FSK 1471/12 (dostępny http://orzeczenia.nsa.gov.pl ), że art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p. reguluje również podatkowe skutki zwrotu części wkładu komandytariuszowi spółki komandytowej. Skutków podatkowych zwrotu części wkładu nie reguluje także art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. Nie sposób uznać, jak chce organ interpretujący, że zwrot części wkładu powoduje u wspólnika przysporzenie majątkowe, o którym mowa w tym przepisie. Komandytariusz odzyskuje bowiem w wyniku zwrotu wkładu część swojego majątku, wniesionego wcześniej do spółki jako jego wkład. Zwrot wkładu oznacza, że przy wystąpieniu ze spółki czy też jej likwidacji zwrócony mu zostanie jego udział kapitałowy odpowiadający rzeczywiście pozostawionemu w spółce wkładowi. Skoro wniesienie wkładu i jego zwrot są neutralne podatkowo, to nie sposób uznać, że zwrot części wkładu stanowić ma przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. Podatnik nie otrzymuje bowiem w tym wypadku żadnego przysporzenia majątkowego. Kwota uzyskana jako zwrot części wkładu stanowi bowiem część wartości wcześniej wniesionego do spółki osobowej majątku podatnika, a jednocześnie pomniejsza jego udział kapitałowy w spółce komandytowej. Z powyższych rozważań wynika, że skutki podatkowe obniżenia wkładu komandytariusza spółki komandytowej nie zostały uregulowane.
2016
20
lip

Istota:
1) Czy w opisanym stanie faktycznym obniżenie wkładu do Spółki komandytowej i wypłata wynagrodzenia w naturze będzie wiązać się z koniecznością uiszczenia podatku dochodowego przez wspólnika? 2) 2) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1) tj. uznania konieczności zapłaty podatku przez Wnioskodawcę w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód? 3) 3) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1) tj. uznania konieczności zapłaty podatku przez Wnioskodawcę w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu? 4) 4) Czy w opisanym stanie faktycznym obniżenie wkładu do Spółki komandytowej i wypłata wynagrodzenia w pieniądzu będzie wiązać się z koniecznością uiszczenia podatku dochodowego przez wspólnika? 5) 5) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 4) tj. uznania konieczności zapłaty podatku przez Wnioskodawcę w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód? 6) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 4) tj. uznania konieczności zapłaty podatku przez Wnioskodawcę w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu?
Fragment:
Ad. 3 Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie jest on zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego niemniej kosztem nabycia przez Wnioskodawcę wkładu, który jest częściowo obniżany jest wartość wkładu określona w umowie Spółki komandytowej. Gdyby więc w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca miał rozpoznać przychód kosztem jego uzyskania byłaby określona w umowie Spółki komandytowej wartość o którą jest obniżany wkład Wnioskodawcy do Spółki komandytowej. Ad. 4 Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego. Ad. 5 Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie jest on zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego a więc jego przychód wynosi 0 zł. Ad. 6 Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie jest on zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego niemniej kosztem nabycia przez Wnioskodawcę wkładu, który jest częściowo obniżany jest wartość wkładu określona w umowie Spółki komandytowej. Gdyby więc w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca miał rozpoznać przychód kosztem jego uzyskania byłaby określona w umowie Spółki komandytowej wartość o którą jest obniżany wkład Wnioskodawcy do Spółki komandytowej. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy. Ad. 1 Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy PIT, przychody (...)
2016
24
cze

Istota:
W sytuacji częściowego wycofania/zwrotu wkładu ze spółki komandytowej, powstałej uprzednio z przekształcenia spółki z o.o., Wnioskodawca zobowiązany będzie rozpoznać przychód ze źródła przychodów, o którym w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jakim są prawa majątkowych. W przypadku gdy wystąpi nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami poniesionymi na nabycie (objęcie) tego wkładu, wówczas powstanie dochód, a tym samym na Wnioskodawcy może ciążyć obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
Ad. 3 Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie jest on zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego niemniej kosztem nabycia przez Wnioskodawcę wkładu, który jest częściowo obniżany jest wartość wkładu określona w umowie Spółki komandytowej. Gdyby więc w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca miał rozpoznać przychód kosztem jego uzyskania byłaby określona w umowie Spółki komandytowej wartość o którą jest obniżany wkład Wnioskodawcy do Spółki komandytowej. Ad. 4 Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego. Ad. 5 Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie jest on zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego a więc jego przychód wynosi 0 zł. Ad. 6 Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie jest on zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego niemniej kosztem nabycia przez Wnioskodawcę wkładu, który jest częściowo obniżany jest wartość wkładu określona w umowie Spółki komandytowej. Gdyby więc w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca miał rozpoznać przychód kosztem jego uzyskania byłaby określona w umowie Spółki komandytowej wartość o którą jest obniżany wkład Wnioskodawcy do Spółki komandytowej. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Ad. 1 Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy PIT, przychody (...)
2016
23
cze

Istota:
1) Czy w opisanym stanie faktycznym obniżenie wkładu do Spółki komandytowej i wypłata wynagrodzenia w naturze będzie wiązać się z koniecznością uiszczenia podatku dochodowego przez wspólnika? 2) 2) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1) tj. uznania konieczności zapłaty podatku przez Wnioskodawcę w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód? 3) 3) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1) tj. uznania konieczności zapłaty podatku przez Wnioskodawcę w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu? 4) 4) Czy w opisanym stanie faktycznym obniżenie wkładu do Spółki komandytowej i wypłata wynagrodzenia w pieniądzu będzie wiązać się z koniecznością uiszczenia podatku dochodowego przez wspólnika? 5) 5) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 4) tj. uznania konieczności zapłaty podatku przez Wnioskodawcę w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód? 6) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 4) tj. uznania konieczności zapłaty podatku przez Wnioskodawcę w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu?
Fragment:
Ad. 3 Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie jest on zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego niemniej kosztem nabycia przez Wnioskodawcę wkładu, który jest częściowo obniżany jest wartość wkładu określona w umowie Spółki komandytowej. Gdyby więc w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca miał rozpoznać przychód kosztem jego uzyskania byłaby określona w umowie Spółki komandytowej wartość o którą jest obniżany wkład Wnioskodawcy do Spółki komandytowej. Ad. 4 Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego. Ad. 5 Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie jest on zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego a więc jego przychód wynosi 0 zł. Ad. 6 Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie jest on zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego niemniej kosztem nabycia przez Wnioskodawcę wkładu, który jest częściowo obniżany jest wartość wkładu określona w umowie Spółki komandytowej. Gdyby więc w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca miał rozpoznać przychód kosztem jego uzyskania byłaby określona w umowie Spółki komandytowej wartość o którą jest obniżany wkład Wnioskodawcy do Spółki komandytowej. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy. Ad. 1 Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy PIT, przychody (...)
2016
23
cze

Istota:
1) Czy w opisanym stanie faktycznym obniżenie wkładu do Spółki komandytowej i wypłata wynagrodzenia w naturze będzie wiązać się z koniecznością uiszczenia podatku dochodowego przez wspólnika? 2) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1) tj. uznania konieczności zapłaty podatku przez Wnioskodawcę w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód? 3) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1) tj. uznania konieczności zapłaty podatku przez Wnioskodawcę w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu? 4) Czy w opisanym stanie faktycznym obniżenie wkładu do Spółki komandytowej i wypłata wynagrodzenia w pieniądzu będzie wiązać się z koniecznością uiszczenia podatku dochodowego przez wspólnika? 5) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 4) tj. uznania konieczności zapłaty podatku przez Wnioskodawcę w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód? 6) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 4) tj. uznania konieczności zapłaty podatku przez Wnioskodawcę w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu?
Fragment:
Ad. 3 Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie jest on zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego niemniej kosztem nabycia przez Wnioskodawcę wkładu, który jest częściowo obniżany jest wartość wkładu określona w umowie Spółki komandytowej. Gdyby więc w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca miał rozpoznać przychód kosztem jego uzyskania byłaby określona w umowie Spółki komandytowej wartość o którą jest obniżany wkład Wnioskodawcy do Spółki komandytowej. Ad. 4 Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego. Ad. 5 Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie jest on zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego a więc jego przychód wynosi 0 zł. Ad. 6 Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie jest on zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego niemniej kosztem nabycia przez Wnioskodawcę wkładu, który jest częściowo obniżany jest wartość wkładu określona w umowie Spółki komandytowej. Gdyby więc w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca miał rozpoznać przychód kosztem jego uzyskania byłaby określona w umowie Spółki komandytowej wartość o którą jest obniżany wkład Wnioskodawcy do Spółki komandytowej. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy. Ad. 1 Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy PIT, przychody (...)
2016
23
cze

Istota:
1) Czy w opisanym stanie faktycznym obniżenie wkładu do Spółki komandytowej i wypłata wynagrodzenia w naturze będzie wiązać się z koniecznością uiszczenia podatku dochodowego przez wspólnika? 2) 2) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1) tj. uznania konieczności zapłaty podatku przez Wnioskodawcę w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód? 3) 3) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1) tj. uznania konieczności zapłaty podatku przez Wnioskodawcę w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu? 4) 4) Czy w opisanym stanie faktycznym obniżenie wkładu do Spółki komandytowej i wypłata wynagrodzenia w pieniądzu będzie wiązać się z koniecznością uiszczenia podatku dochodowego przez wspólnika? 5) 5) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 4) tj. uznania konieczności zapłaty podatku przez Wnioskodawcę w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód? 6) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 4) tj. uznania konieczności zapłaty podatku przez Wnioskodawcę w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu?
Fragment:
Ad. 3 Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie jest on zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego niemniej kosztem nabycia przez Wnioskodawcę wkładu, który jest częściowo obniżany jest wartość wkładu określona w umowie Spółki komandytowej. Gdyby więc w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca miał rozpoznać przychód kosztem jego uzyskania byłaby określona w umowie Spółki komandytowej wartość o którą jest obniżany wkład Wnioskodawcy do Spółki komandytowej. Ad. 4 Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego. Ad. 5 Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie jest on zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego a więc jego przychód wynosi 0 zł. Ad. 6 Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie jest on zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego niemniej kosztem nabycia przez Wnioskodawcę wkładu, który jest częściowo obniżany jest wartość wkładu określona w umowie Spółki komandytowej. Gdyby więc w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca miał rozpoznać przychód kosztem jego uzyskania byłaby określona w umowie Spółki komandytowej wartość o którą jest obniżany wkład Wnioskodawcy do Spółki komandytowej. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy. Ad. 1 Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy PIT, przychody (...)
2016
23
cze

Istota:
1) Czy w opisanym stanie faktycznym obniżenie wkładu do Spółki komandytowej i wypłata wynagrodzenia w naturze będzie wiązać się z koniecznością uiszczenia podatku dochodowego przez wspólnika? 2) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1) tj. uznania konieczności zapłaty podatku przez Wnioskodawcę w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód? 3) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1) tj. uznania konieczności zapłaty podatku przez Wnioskodawcę w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu? 4) Czy w opisanym stanie faktycznym obniżenie wkładu do Spółki komandytowej i wypłata wynagrodzenia w pieniądzu będzie wiązać się z koniecznością uiszczenia podatku dochodowego przez wspólnika? 5) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 4) tj. uznania konieczności zapłaty podatku przez Wnioskodawcę w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód? 6) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 4) tj. uznania konieczności zapłaty podatku przez Wnioskodawcę w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu?
Fragment:
Ad. 3 Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie jest on zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego niemniej kosztem nabycia przez Wnioskodawcę wkładu, który jest częściowo obniżany jest wartość wkładu określona w umowie Spółki komandytowej. Gdyby więc w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca miał rozpoznać przychód kosztem jego uzyskania byłaby określona w umowie Spółki komandytowej wartość o którą jest obniżany wkład Wnioskodawcy do Spółki komandytowej. Ad. 4 Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego. Ad. 5 Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie jest on zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego a więc jego przychód wynosi 0 zł. Ad. 6 Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie jest on zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego niemniej kosztem nabycia przez Wnioskodawcę wkładu, który jest częściowo obniżany jest wartość wkładu określona w umowie Spółki komandytowej. Gdyby więc w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca miał rozpoznać przychód kosztem jego uzyskania byłaby określona w umowie Spółki komandytowej wartość o którą jest obniżany wkład Wnioskodawcy do Spółki komandytowej. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy. Ad. 1 Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy PIT, przychody (...)
2016
22
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wkład
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.