Wkład | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wkład. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez wspólnika aportem wkładu pieniężnego do nowo utworzonej spółki komandytowej.

Fragment:

Ten jednak nie powstaje w omawianej czynności Wnioskodawca wnosząc wkład pieniężny do Spółki nie uzyskuje żadnego przysporzenia majątkowego i nie powstaje u niego przyrost majątkowy. Wniesienie wkładu powoduje wszak utratę prawa do władania środków pieniężnych, stanowiących przedmiot wkładu. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki osobowej nie skutkuje zatem u Wnioskodawcy powstaniem przychodu w ogólnym rozumieniu pojęcia przychodu, gdyż nie powstaje w tym momencie u niego żadne przysporzenie majątkowe. Dopiero uzyskanie zysku z tytułu uczestnictwa w Spółce będzie rodziło u Wnioskodawcy obowiązek zapłaty PIT, co nie stanowi jednak przedmiotu niniejszego wniosku i na dodatek jest odrębną czynnością prawną. Rozumując a contrario, warto wskazać, że ustawodawca przewidział opodatkowanie wniesienia wkładów niepieniężnych do spółki osobowej i uznał, że dokonanie tej czynności stanowi podlegający opodatkowaniu przychód wnoszącego wkład niepieniężny, jednocześnie przewidując zwolnienie z zapłaty podatku PIT przepisem art. 21 ust. 1 pkt 50b. Gdyby zatem ustawodawca zamierzał opodatkować wniesienie wkładów pieniężnych do spółki osobowej, wprowadziłby taki przepis do uPIT, czego jednak nie uczynił, co dodatkowo potwierdza, że czynność ta nie podlega opodatkowaniu PIT.

2018
11
lis

Istota:

Czy po stronie Wnioskodawczyni powstanie obowiązek podatkowy w związku z otrzymaniem środków pieniężnych w wyniku wycofania wkładu pieniężnego W3 ze spółki komandytowej?

Fragment:

Na wkłady Wnioskodawczyni w Spółce komandytowej składają się: wkład pieniężny wniesiony przez Wnioskodawczynię do Sp. z o.o. przed przekształceniem w Sp.k. (dalej: W1), wkłady niepieniężne wniesione przez Wnioskodawczynię do Sp. z o.o., przed przekształceniem w Sp.k., w postaci wierzytelności przysługujących Wnioskodawczyni z tytułu pożyczek udzielonych Sp. z o.o. oraz innym podmiotom. Cała wartość wkładu niepieniężnego została przekazana na kapitał zakładowy (dalej: W2). wkład pieniężny wniesiony przez Wnioskodawczynię do Sp.k. (po przekształceniu z Sp. z o.o.) (dalej: W3) w wyniku zmiany umowy spółki komandytowej z dnia 20 sierpnia 2013 r. wkład (dalej: W4) wniesiony do Sp.k. przez spółkę osobową i następnie przejęty przez Wnioskodawczynię w wyniku likwidacji tej spółki osobowej. Wnioskodawczyni planuje wycofać ze Sp.k. wkład pieniężny W3 wniesiony do Spółki w wyniku zmiany umowy spółki komandytowej z dnia 20 sierpnia 2013 r. Wycofanie wkładu nastąpi w gotówce poprzez wypłatę Wnioskodawczyni kwoty tego wkładu. Z tytułu wycofania wkładu W3 Wnioskodawczyni otrzyma dokładnie taką samą kwotę jaką wpłaciła do Sp.k. w wyniku zmiany umowy spółki komandytowej z dnia 20 sierpnia 2013 r.

2018
28
paź

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania ogółu praw i obowiązków komandytariusza w Spółce 2 w związku ze zmniejszeniem wkładu Wnioskodawcy w Spółce 1 oraz uregulowania przez Spółkę 1 zobowiązania wobec Wnioskodawcy w związku zezmniejszeniem Jego wkładu w Spółce 1

Fragment:

II FSK 2046/12 (wyrok zapadł na gruncie analogicznych regulacji w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych - „ ustawa o CIT ”): „ Skutków podatkowych zwrotu części wkładu nie reguluje żaden przepis ustawy (...) nie sposób uznać, (...) że zwrot części wkładu powoduje u wspólnika przysporzenie majątkowe, ponieważ komandytariusz odzyskuje w wyniku zwrotu wkładu część swojego majątku, wniesionego wcześniej do spółki jako jego wkład. ”, „ Zwrot wkładu oznacza, że przy wystąpieniu ze spółki czy też jej likwidacji wspólnikowi zostanie zwrócony jego udział kapitałowy odpowiadający rzeczywiście pozostawionemu w spółce wkładowi. Skoro wniesienie wkładu i jego zwrot są neutralne podatkowo, to nie można uznać, że zwrot części wkładu stanowić ma przychód (...). Podatnik nie otrzymuje bowiem w tym wypadku żadnego przysporzenia majątkowego. Kwota uzyskana jako zwrot części wkładu stanowi bowiem część wartości wcześniej wniesionego do spółki osobowej majątku podatnika, a jednocześnie pomniejsza jego udział kapitałowy w spółce komandytowej. ”. Za neutralnością podatkową zwrotu części wkładu ze spółki niebędącej osobą prawną opowiedział się również NSA w wyroku z dnia 22 maja 2014 r. sygn. akt II FSK 1471/12, w którym to sąd wskazał, że: „ realizacja sformułowanej w orzecznictwie sądowym zasady, w świetle której wniesienie wkładu do spółki osobowej oraz jego wycofanie, z uwagi na ryzyko podwójnego opodatkowania tych samych przychodów, powinno być neutralne na gruncie podatku dochodowego ”.

2018
22
wrz

Istota:

W zakresie ustalenia czy wartość wkładu w postaci nieruchomości pod inwestycję, tj. gruntu wniesionego przez Spółkę Wspólnika, będzie stanowiła jeden z elementów kosztu wytworzenia przyszłych apartamentów, a wysokość tego kosztu powinna zostać ustalona w oparciu o wydatki poniesione na nabycie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład oraz czy wkład wniesiony w postaci nieruchomości pod inwestycje, tj. gruntu Wnioskodawca winien traktować jako nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Z uwagi na powyższe, wydatki na nabycie przedmiotu wkładu ustalane będą na poziomie wydatków na nabycie przedmiotu wkładu poniesionych przez wspólnika wnoszącego wkład, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (patrz interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 października 2015 r., Znak: IPPB3/4510-594/15-2/DP ). Zatem z punktu widzenia Wnioskodawcy, skoro sama operacja objęcia wkładu niepieniężnego jest neutralna podatkowo dla wspólnika dokonującego wkładu i pozostałych wspólników, a tym bardziej dla spółki osobowej, która nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, to w tym momencie nie dochodzi do poniesienia żadnego wydatku. W świetle przepisów regulujących zasady uczestnictwa w spółce osobowej (art. 5 w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o CIT) operacja wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej jest neutralna podatkowo. Koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia składników majątkowych objętych wkładem niepieniężnym mogą być ustalone na podstawie udokumentowanych wydatków poniesionych przez wspólnika wnoszącego wkład przed dokonaniem aportu. Reasumując, rynkowa wartość wnoszonej nieruchomości ustalona na moment dokonania aportu przez rzeczoznawcę majątkowego nie może zostać uznana za wydatek poniesiony na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu w rozumieniu art. 15 ust. 1t pkt 2 ustawy o CIT.

2018
31
sie

Istota:

Skutki podatkowe obniżenia wkładu w spółce osobowej.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w opisanym stanie faktycznym obniżenie wkładu do Spółki i zwrot X w naturze będzie wiązać się z koniecznością uiszczenia podatku przez Wnioskodawczynię? Zdaniem Wnioskodawczyni, w opisanym stanie faktycznym obniżenie wkładu do Spółki i zwrot X w naturze nie będzie wiązać się z koniecznością uiszczenia przez Nią podatku. Wnioskodawczyni na poparcie swojego stanowiska wskazuje, że przekazanie Jej X tytułem obniżenia wkładu w Spółce nie spowoduje u Niej powstania żadnego przysporzenia majątkowego. Odzyskuje Ona w ten sposób część swojego majątku, wniesionego wcześniej do spółki jako Jej wkład. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera przepisów dających podstawę do opodatkowania przekazanej wspólnikowi w naturze części majątku spółki, dokonanej przez spółkę jawną na rzecz wspólnika z tytułu zmniejszenia wkładu (udziału kapitałowego). Skutki podatkowe zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika spółki jawnej nie zostały bowiem w tej ustawie uregulowane. W przypadku, gdy ustawodawca nie zdecydował się wprowadzić w przepisach wyraźnej normy nakazującej opodatkowanie częściowego zwrotu wkładu ze spółki osobowej, to nie ulega wątpliwości, że w momencie uzyskania zwrotu wkładu przez wspólnika jest ona neutralna podatkowo. Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawczyni przytacza Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 lipca 2014 r., sygn. akt II FSK 2046/12.

2018
31
sie

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem wkładu w Spółce komandytowej

Fragment:

Przy czym za wydatki te należy uznać w przypadku wniesienia wkładu w formie pieniężnej kwotę środków pieniężnych faktycznie zapłaconą za ten udział w spółce komandytowej, a w przypadku wniesienia wkładu w formie niepieniężnej (aportu) wydatki faktycznie poniesione, na nabycie składników majątku wniesionych aportem do spółki komandytowej (tzw. wartość historyczna tych składników majątku). Należy ponadto pamiętać, że przychód z tytułu otrzymania środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem wkładu w spółce komandytowej oraz wydatki na nabycie (objecie) udziałów w tej spółce, należy ustalić w takiej proporcji, w jakiej wycofana przez wspólnika - Wnioskodawcę część udziału kapitałowego w spółce komandytowej pozostaje do całkowitej wartości tego udziału określonej bezpośrednio przed takim wycofaniem. Jednocześnie należy wskazać, że jeżeli wartość zwróconej części wkładu będzie mieściła się w sumie wydatków faktycznie poniesionych na nabycie (objęcie) tego wkładu – określonych proporcjonalnie do wielkości dokonywanego obniżenia − to wówczas otrzymanie w gotówce zwrotu części wniesionego przez Wnioskodawcę wkładu nie będzie skutkowało opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018
5
sie

Istota:

Skutki podatkowe obniżenia wkładu w spółce osobowej.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym obniżenie wkładu do Spółki i zwrot X w naturze nie będzie wiązać się z koniecznością uiszczenia podatku przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca na poparcie swojego stanowiska wskazuje, że przekazanie Mu X tytułem obniżenia wkładu w Spółce nie spowoduje u Niego powstania żadnego przysporzenia majątkowego. Odzyskuje On w ten sposób część swojego majątku, wniesionego wcześniej do Spółki jako Jego wkład. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera przepisów dających podstawę do opodatkowania przekazanej wspólnikowi w naturze części majątku Spółki, dokonanej przez spółkę jawną na rzecz wspólnika z tytułu zmniejszenia wkładu (udziału kapitałowego). Skutki podatkowe zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika spółki jawnej nie zostały bowiem w tej ustawie uregulowane. W przypadku, gdy ustawodawca nie zdecydował się wprowadzić w przepisach wyraźnej normy nakazującej opodatkowanie częściowego zwrotu wkładu ze spółki osobowej, to nie ulega wątpliwości, że w momencie uzyskania zwrotu wkładu przez wspólnika jest ona neutralna podatkowo. Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca przytacza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 lipca 2014 r., sygn. akt II FSK 2046/12.

2018
28
lip

Istota:

Rozpoznanie wydatków faktycznie poniesionych na nabycie wycofanej części wkładu (wartość wkładu ustalona według wyceny wkładu na dzień jego wniesienia – wyceniona przez biegłego rewidenta), jako kosztu uzyskania przychodu z tytułu zwrotu części wkładu ze spółki komandytowej

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozpoznania wydatków faktycznie poniesionych na nabycie wycofanej części wkładu (wartość wkładu ustalona według wyceny wkładu na dzień jego wniesienia – wyceniona przez biegłego rewidenta), jako kosztu uzyskania przychodu z tytułu zwrotu części wkładu ze spółki komandytowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest komandytariuszem spółki komandytowej. Wnioskodawca wniósł bezpośrednio do spółki komandytowej wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny. Wkład pieniężny w wysokości X oraz wkład niepieniężny w wysokości Y w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego. Wkład został faktycznie pokryty. Wartość wkładu niepieniężnego została wyceniona w oparciu o kryteria rynkowe. Wartości X i Y zostały ujęte w umowie spółki komandytowej oraz w jej księgach jako wartość wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę. Planuje się dokonanie przez spółkę komandytową zwrotu Wnioskodawcy części wniesionego przez Niego wkładu – jednakże w kwocie nieprzekraczającej wartości faktycznie wniesionego przez Wnioskodawcę wkładu. Oznacza to, że wartość planowanego częściowego zwrotu wkładu będzie niższa niż suma środków pieniężnych wchodzących w skład uprzednio wnoszonego do spółki przedsiębiorstwa oraz kosztu historycznego poniesionego na nabycie pozostałego majątku tego przedsiębiorstwa (które następnie zostało wniesione aportem) pomniejszonego o dokonane (do dnia aportu) odpisy amortyzacyjne.

2018
6
lip

Istota:

Objęcie udziałów w Spółce w zamian za wkład w postaci środków pieniężnych nie skutkuje po stronie Wnoszącego powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Wskazane różnice w podatkowym traktowaniu sytuacji objęcia udziałów w zamian za wkład pieniężny i niepieniężny wynikają z tego, że: w przypadku wkładu pieniężnego podmiot wnoszący wkład dokonuje po prostu odpłatnego „ nabycia ” (w potocznym znaczeniu tego pojęcia) udziałów (akcji) za środki pieniężne; w przypadku wkładu niepieniężnego podmiot wnoszący wkład dokonuje natomiast: odpłatnego „ nabycia ” (w potocznym znaczeniu tego pojęcia) udziałów (akcji) w zamian za „ cenę ” w wartości przedmiotu wkładu, oraz jednocześnie odpłatnego zbycia przedmiotu wkładu – wnoszący wkład przenosi własność przedmiotu wkładu na spółkę w zamian za określoną „ cenę ”, tj. wartość objętych udziałów (akcji) w spółce. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje przy tym pojęć „ wkład niepieniężny ” i „ wkład pieniężny ”. Nie odsyła również do stosowania w tym zakresie definicji z innych dziedzin prawa, w tym do przepisów prawa cywilnego (handlowego) na gruncie których spółki są tworzone. Wobec powyższego, przepisy prawa cywilnego (handlowego) stanowiące podstawy prawne wnoszenia wkładów do spółek mogą być pomocne dla kwalifikacji danego wkładu jako pieniężny albo niepieniężny dla celów podatkowych.

2018
4
lip

Istota:

Skutki podatkowe częściowego zmniejszenia wkładu w spółce jawnej

Fragment:

Zgodnie z treścią umowy spółki jej Wnioskodawczyni i jej wspólniczka zobowiązane zostały do wniesienia wkładów pieniężnych w kwocie po 200 000,00 zł, przy czym 10% wkładu zostało wpłacone do spółki w terminie 14 dni po wpisie spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego a 90% wkładu w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z dniem 1 lutego 2017 r. Wnioskodawczyni i jej wspólniczka podjęły uchwałę, której przedmiotem było zmniejszenie udziału kapitałowego Wnioskodawczyni z kwoty 200 000 zł do kwoty 200 zł wraz z odpowiednim zmniejszeniem jej udziału w zyskach i stratach. W roku 2017 spółka jawna dokonała wypłaty części wniesionego przez Wnioskodawczynię wkładu pieniężnego w wysokości 160 000,00 zł. Pozostała do zwrotu część wkładu pieniężnego w kwocie 39 800,00 zł zostanie zwrócona w drugiej części roku 2018. Zatem należy stwierdzić, że w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawczynię środków pieniężnych od spółki jawnej z tytułu zmniejszenia wniesionego do tej spółki wkładu pieniężnego u Wnioskodawczyni powstał/powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości odpowiadającej kwocie otrzymanych środków pieniężnych.