Wizerunek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wizerunek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
lip

Istota:

Czy istnieje obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w rozumieniu art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji wypłaty wynagrodzenia przez X. na rzecz Spółki C będącej rezydentem podatkowym Włoch, reprezentującej osobę publiczną będącą rezydentem podatkowym Włoch, za prawo do wizerunku osoby publicznej i ubocznie za prawo do artystycznego wykonania w sytuacji, gdy prawo do artystycznego wykonania jest prawem ubocznym i pomocniczym w ramach łączącego X. i Spółkę C stosunku prawnego?

Fragment:

Wypłata wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku osoby publicznej nie stanowi także przychodu z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych. Stanowisko to podziela Ministerstwo Kultury w swoim piśmie z dnia 14 listopada 2002 roku. W ocenie Ministerstwa, wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie jest wynagrodzeniem za korzystanie z praw autorskich lub za rozporządzanie nimi. Prawo do wizerunku jest kategorią odrębną i niezależną od praw pokrewnych. Nie może być ono także traktowane jako wynagrodzenie za korzystanie z artystycznego wykonania, albowiem osoba publiczna (sportowiec), której wizerunek jest wykorzystywany, nie jest traktowana jak artysta wykonawca (por. pismo Ministerstwa Kultury z dnia 14 listopada 2002 roku, znak DP/WPA.024/409/02). Powyższa analiza pozwala twierdzić, że wypłata wynagrodzenia przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki C z tytułu prawa do wykorzystania wizerunku osoby publicznej - byłego sportowca, oraz ubocznie prawa do artystycznego wykonania, nie stanowi przychodu w rozumieniu art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 updop. Wypłata wynagrodzenia nie spowoduje zatem obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w tym zakresie. Wnioskodawca nie będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie takich przychodów Spółki C (por. art. 26 ust. 1a contrario).

2018
26
sty

Istota:

W zakresie kwalifikacji do źródła przychodów wynagrodzenia wypłacanego z tytułu świadczenia usług w zakresie reklamy i marketingu z wykorzystaniem prawa do własnego wizerunku.

Fragment:

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Termin „ wizerunek ”, w rozumieniu art. 81 oznacza wytwór niematerialny, który za pomocą środków plastycznych przedstawia rozpoznawalną podobiznę danej osoby (lub danych osób). W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie lub zgodnie z ust. 2 przywołanego przepisu, jeśli dotyczy osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności zawodowych. Zauważyć jednocześnie należy, że zgoda na rozpowszechnianie wizerunku, w oznaczonych warunkach, wyłączająca bezprawność naruszenia tego dobra osobistego, może być przedmiotem lub elementem różnego rodzaju stosunków lub zobowiązań prawnych, w tym umów o różnorakim charakterze (umowy o pracę, umowy o dzieło, zlecenia czy innej umowy cywilnoprawnej). Natomiast ustawa o pdof nie wyklucza automatycznie możliwości osiągania przychodów z praw podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Odnosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz uwzględniając definicję pozarolniczej działalności gospodarczej zawartą w art. 5a pkt 6 ustawy o pdof, stwierdzić należy, że uzyskiwane przez Wnioskodawczynię przychody z tytułu świadczenia usług obejmujących wykorzystanie praw do jej własnego wizerunku należy zakwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

2016
28
lis

Istota:

Skoro źródła powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy upatrywać należy w Jego rozpoznawalnym wizerunku, na którego utrwalanie i rozpowszechnianie wyrazi On zgodę, za co będzie otrzymywał stosowne wynagrodzenie, to niezależnie od rodzaju umowy, jaką zawrze w tym względzie, czy to z Klubem sportowym, którego jest zawodnikiem, czy też z innymi podmiotami, na rzecz których świadczy lub świadczyć będzie ww. usługi reklamowe, to przychody uzyskiwane z tego tytułu stanowić będą dla Wnioskodawcy przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegające opodatkowaniu według zasad właściwych dla tego źródła przychodów, a nie przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) wizerunek sam w sobie nie jest prawem autorskim. W myśl bowiem art. 1 ust 1 ustawy oprawie autorskimi prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Zgodnie z art. 8 ust. 1, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Twórca nabywa prawo do stworzonego utworu z mocy prawa w sposób samoistny w momencie jego wytworzenia. Wizerunek sam w sobie nie jest natomiast prawem autorskim a w konsekwencji osoba fizyczna nie może posiadać do niego praw. Zgodnie bowiem z art. 81 ust. 1 ustawy oprawie autorskimi prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Tym samym wizerunek to utrwalony za pomocą środków plastycznych obraz określonej osoby, a w konsekwencji wynagrodzenie otrzymywane z tytuły umowy o korzystanie z wizerunku nie jest wynagrodzeniem za korzystanie z praw autorskich. Mając zatem na uwadze, ze prawo do wizerunku nie jest prawem autorskimi przechodząc na grunt przepisów podatkowych należy wskazać, że art. 10 ustawy PIT wśród źródeł przychodów wyróżnia w pkt 2 działalność wykonywaną osobiście, a w pkt 3 pozarolniczą działalność gospodarczą.

2015
4
wrz

Istota:

Do jakiego źródła przychodu należy zakwalifikować przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia usług reklamowych z wykorzystaniem prawa do własnego wizerunku?

Fragment:

Wnioskodawca planuje zawarcie z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie reklamy i marketingu umów, których przedmiotem będzie wykorzystanie jego wizerunku. Integralnym elementem świadczenia usług w ramach przyjętych umów będzie wykorzystanie wizerunku zawodnika, jego sylwetki, głosu itp. Działania reklamowe w ramach umowy będą obejmować m.in. udział w sesjach zdjęciowych, uczestnictwo w nagraniach telewizyjnych, wywiadach radiowych, innych akcjach i imprezach promocyjnych, promowanie produktów w środkach masowego przekazu, podczas festynów, akcji promocyjnych, meczy ligowych, turniejów, sparingów oraz przygotowań do meczy i treningów, współpracę przy tworzeniu materiałów promujących markę produktów, wspieranie marki produktów w punktach sprzedaży, polegające na wykorzystaniu wizerunku. Działania te mogą obejmować dodatkowo noszenie ubioru sportowego z wyeksponowanym logo firmy, a także umieszczanie na odzieży sportowej oraz samochodzie nazwy reklamowej firmy. W umowie o świadczenie usług reklamowych zawodnik przekaże odpłatnie na rzecz klubu sportowego (spółka akcyjna) prawa do swoich wizerunków i zobowiąże się do świadczenia na rzecz tego podmiotu lub na rzecz podmiotu przezeń wskazanego usług reklamowych przy wykorzystaniu swojego wizerunku. W przypadku sprzedaży praw do wizerunku zawodnika na rzecz podmiotu trzeciego prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie reklamy i marketingu zawarta zostanie umowa merchandisingu, której stronami będą licencjobiorca oraz zawodnik, działający samodzielnie lub przez swojego agenta/managera.

2014
11
gru

Istota:

Ustalenie źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę, jako sportowca z tytułu świadczenia usług reklamowych z wykorzystaniem jego wizerunku

Fragment:

Wnioskodawca planuje: Zawierać umowy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie reklamy i marketingu, których przedmiotem będzie wykorzystanie jego wizerunku, tj. wykorzystanie wizerunku zawodnika, jego sylwetki, głosu itp. Działania reklamowe w ramach umowy będą obejmować m.in. udział w sesjach zdjęciowych, uczestnictwo w nagraniach telewizyjnych, wywiadach radiowych, innych akcjach i imprezach promocyjnych, promowanie produktów w środkach masowego przekazu, podczas festynów, akcji promocyjnych, meczy ligowych, turniejów, sparingów oraz przygotowań do meczy i treningów, współpracę przy tworzeniu materiałów promujących markę produktów, wspieranie marki produktów w punktach sprzedaży, polegające na wykorzystaniu wizerunku, noszenie ubioru sportowego z wyeksponowanym logo firmy, a także umieszczanie na odzieży sportowej oraz samochodzie nazwy reklamowej firmy; Zawrzeć umowę o świadczenie usług reklamowych, w której przekaże odpłatnie na rzecz klubu sportowego prawa do swojego wizerunku i zobowiąże się do świadczenia na rzecz tego klubu lub podmiotów przez niego wskazanych usług wykorzystujących jego wizerunek; Sprzedaż praw do wizerunku na rzecz podmiotu trzeciego na podstawie umowy merchandisingu, której stronami będą licencjobiorca oraz zawodnik, działający samodzielnie lub przez swojego agenta/menagera.

2014
28
lis

Istota:

Opodatkowanie przychodów z tytułu świadczenia usług reklamowych z wykorzystaniem prawa do własnego wizerunku

Fragment:

(...) wizerunku Wnioskodawcy za odpowiednim wynagrodzeniem. Jeśli Wnioskodawca zawrze bezpośrednio z klubem sportowym umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie reklamy i marketingu, której przedmiotem będzie wykorzystanie wizerunku Wnioskodawcy - to Wnioskodawca otrzyma za to od klubu wynagrodzenie. W umowie o świadczenie usług reklamowych zawodnik przekaże odpłatnie na rzecz klubu sportowego prawa do swojego wizerunku i zobowiąże się do świadczenia na rzecz tego podmiotu lub na rzecz podmiotu przezeń wskazanego, usług reklamowych przy wykorzystaniu swojego wizerunku. Jeśli Wnioskodawca udostępni swój wizerunek w ramach umowy merchandisingu podmiotowi innemu niż klub sportowy, to wówczas od niego otrzyma stosowne wynagrodzenie za przekazanie praw do wizerunku i świadczenie usług reklamowych. Stroną umowy merchandisingu oraz świadczenia usług reklamowych przy wykorzystaniu wizerunku najprawdopodobniej będzie klub sportowy i podmiot dysponujący prawem do wizerunku Wnioskodawcy (na podstawie odrębnie zawartej umowy, na mocy której Wnioskodawca przeniesie prawa do swojego wizerunku na rzecz tego podmiotu). Niewykluczone jest, że umowa będzie zawierana przy udziale Wnioskodawcy - Merchandisingodawcy, który zawarł z podmiotem niebędącym klubem sportowym stosowną umowę, a nadto zobowiązany jest do świadczenia na rzecz tego podmiotu lub na rzecz podmiotu przezeń wskazanego (klub sportowy) usług reklamowych przy wykorzystaniu wizerunku.

2014
11
cze

Istota:

Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Wnioskodawca może opodatkować przychody z tytułu świadczenia usług reklamowych z wykorzystaniem prawa do własnego wizerunku wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jako przychody ze źródła wskazanego w art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozarolnicza działalność gospodarcza?Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Wnioskodawca może opodatkować przychody z tytułu świadczenia usług reklamowych z wykorzystaniem prawa do własnego wizerunku wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jako przychody za źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „pozarolnicza działalność gospodarcza” również w sytuacji, gdy ostatecznym odbiorcą usług marketingowo-reklamowych z wykorzystaniem wizerunku zawodnika będzie klub sportowy, z którym zawodnik związany jest kontraktem sportowym?

Fragment:

Jeśli bowiem osoba fizyczna otrzymuje wynagrodzenie umowne za wykorzystywanie jej wizerunku w celach reklamowych, to można uznać, że mamy do czynienia z „ wizerunkiem komercyjnym ”, czyli szczególnym uprawnieniem majątkowym, które na warunkach określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zyskuje osoba korzystająca z wizerunku. Wizerunek Wnioskodawcy jako osoby znanej, ma dla Niego wymierną wartość majątkową, co potwierdza zamiar zawarcia umów z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie reklamy i marketingu, których przedmiotem będzie wykorzystanie Jego wizerunku, za wynagrodzeniem. Jednocześnie należy podzielić stanowisko wyrażone przez Wnioskodawcę, iż wizerunek nie może być rezultatem pracy czy działalności twórczej i nie może być traktowany jako utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Osoba fizyczna nie posiada bowiem praw autorskich do swojego własnego wizerunku, a wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie jest wynagrodzeniem za korzystanie z praw autorskich lub za rozporządzanie nimi. Nie można natomiast zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że przychody z tytułu udostępnienia wizerunku w celu uzyskania przychodu z udziału w (...)

2014
8
cze

Istota:

Do jakiego źródła przychodu należy zakwalifikować przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia usług reklamowych z wykorzystaniem prawa do własnego wizerunku?

Fragment:

Wnioskodawca planuje zawarcie z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie reklamy i marketingu umów, których przedmiotem będzie wykorzystanie jego wizerunku. Integralnym elementem świadczenia usług w ramach przyjętych umów będzie wykorzystanie wizerunku zawodnika, jego sylwetki, głosu itp. Działania reklamowe w ramach umowy będą obejmować m.in. udział w sesjach zdjęciowych, uczestnictwo w nagraniach telewizyjnych, wywiadach radiowych, innych akcjach i imprezach promocyjnych, promowanie produktów w środkach masowego przekazu, podczas festynów, akcji promocyjnych, meczy ligowych, turniejów, sparingów oraz przygotowań do meczy i treningów, współpracę przy tworzeniu materiałów promujących markę produktów, wspieranie marki produktów w punktach sprzedaży, polegające na wykorzystaniu wizerunku. Działania te mogą obejmować dodatkowo noszenie ubioru sportowego z wyeksponowanym logo firmy, a także umieszczanie na odzieży sportowej oraz samochodzie nazwy reklamowej firmy. W umowie o świadczenie usług reklamowych zawodnik przekaże odpłatnie na rzecz klubu sportowego (spółka akcyjna) prawa do swoich wizerunków i zobowiąże się do świadczenia na rzecz tego podmiotu lub na rzecz podmiotu przezeń wskazanego usług reklamowych przy wykorzystaniu swojego wizerunku. W przypadku sprzedaży praw do wizerunku zawodnika na rzecz podmiotu trzeciego prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie reklamy i marketingu zawarta zostanie umowa merchandisingu, której stronami będą licencjobiorca oraz zawodnik, działający samodzielnie lub przez swojego agenta/managera.

2014
6
cze

Istota:

Do jakiego źródła przychodu należy zakwalifikować przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia usług reklamowych z wykorzystaniem prawa do własnego wizerunku?

Fragment:

Wnioskodawca planuje zawarcie z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie reklamy i marketingu umów, których przedmiotem będzie wykorzystanie jego wizerunku. Integralnym elementem świadczenia usług w ramach przyjętych umów będzie wykorzystanie wizerunku zawodnika, jego sylwetki, głosu itp. Działania reklamowe w ramach umowy będą obejmować m.in. udział w sesjach zdjęciowych, uczestnictwo w nagraniach telewizyjnych, wywiadach radiowych, innych akcjach i imprezach promocyjnych, promowanie produktów w środkach masowego przekazu, podczas festynów, akcji promocyjnych, meczy ligowych, turniejów, sparingów oraz przygotowań do meczy i treningów, współpracę przy tworzeniu materiałów promujących markę produktów, wspieranie marki produktów w punktach sprzedaży, polegające na wykorzystaniu wizerunku. Działania te mogą obejmować dodatkowo noszenie ubioru sportowego z wyeksponowanym logo firmy, a także umieszczanie na odzieży sportowej oraz samochodzie nazwy reklamowej firmy. W umowie o świadczenie usług reklamowych zawodnik przekaże odpłatnie na rzecz klubu sportowego (spółka akcyjna) prawa do swoich wizerunków i zobowiąże się do świadczenia na rzecz tego podmiotu lub na rzecz podmiotu przezeń wskazanego usług reklamowych przy wykorzystaniu swojego wizerunku. W przypadku sprzedaży praw do wizerunku zawodnika na rzecz podmiotu trzeciego prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie reklamy i marketingu zawarta zostanie umowa merchandisingu, której stronami będą licencjobiorca oraz zawodnik, działający samodzielnie lub przez swojego agenta/managera.

2014
23
kwi

Istota:

Czy Spółka jest zobowiązana do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w odniesieniu do przychodów osiąganych przez Zawodnika z tytułu realizacji Świadczeń nr 1-3?

Fragment:

Stwierdzić należy zatem, że osoba fizyczna nie posiada praw autorskich do swojego własnego wizerunku. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyrażonego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Przepis ten ma zatem charakter szczególny, gdyż nie dotyczy ochrony autora lub utworu, lecz zawiera postanowienia w istocie ograniczające swobodę wypowiedzi twórczej, głównie ze względu na poszanowanie dóbr osobistych chronionych prawem powszechnym. Przy czym termin „ wizerunek ” w rozumieniu art. 81 oznacza wytwór niematerialny, który za pomocą środków plastycznych przedstawia rozpoznawalną podobiznę danej osoby (lub danych osób). Należy też zauważyć, że zgoda na rozpowszechnianie wizerunku, w oznaczonych warunkach, wyłączająca bezprawność naruszenia tego dobra osobistego, może być przedmiotem lub elementem różnego rodzaju stosunków lub zobowiązań prawnych, w tym umów o różnorakim charakterze (umowy o pracę, umowy o dzieło, zlecenia czy innej umowy cywilnoprawnej). Niezależnie jednak od umowy, która będzie podstawą udostępnienia wizerunku, wynagrodzenie z tego tytułu należy kwalifikować do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy.