Winiety | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to winiety. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
22
lip

Istota:

W zakresie braku obowiązku ewidencjonowania sprzedaży winiet samochodowych uprawniających do poruszania się po drogach poza terenem Polski na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Fragment:

W umowie zawarto następujące zapisy: Dystrybutor – podmiot zagraniczny, jest uprawniony do sprzedaży na terenie Czech i Polski dwuczęściowych winiet potwierdzających wniesienie opłaty za użytkowanie dróg objętych systemem opłat na terenie Czech, Austrii, Słowacji, Słowenii i Szwajcarii (dalej zwanych winietami). Poprzez zawarcie umowy Sprzedawca (podmiot polski) zobowiązuje się do organizacji sprzedaży winiet w punktach sprzedaży na następujących warunkach: Dystrybutor będzie dostarczać winiety w umówionej ilości do sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązuję się sprzedawać winiety wyłącznie po cenach ustalonych przez Dystrybutora zawartych w załączniku do umowy, za czynności, które są przedmiotem umowy sprzedawcy przysługuje prowizja określona w załączniku do umowy. Prowizja będzie rozliczana na podstawie faktury prowizyjnej wystawionej przez sprzedawcę. zwrot wszystkich niesprzedanych winiet rocznych zostanie przez sprzedawcę dokonany najpóźniej do 30 listopada bieżącego roku, zwrot niesprzedanych winiet okresowych do 5 stycznia kolejnego roku. Kontrahent, z którym Wnioskodawca zawarł umowę dotyczącą sprzedaży na terenie Polski winiet, jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług. Sprzedaż winiet uprawniających do poruszania się po drogach poza terytorium Polski dokonywana jest na terenie Polski w imieniu i na rzecz kontrahenta, który na terytorium Polski nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

2013
26
cze

Istota:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego obrotem w rozumieniu przepisów o VAT będzie prowizja otrzymana od kontrahenta za sprzedane winiety? Czy przekazanie winiet na podstawie faktury VAT z zerową stawką jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru?

Fragment:

Winiety na Słowacji sprzedawane są przez firmy prowadzące działalność gospodarczą i winiety nie są zwolnione zgodnie z prawem słowackim od podatków jak to ma miejsce w Polsce. Kontrahent słowacki ma siedzibę na Słowacji. Ponadto Wnioskodawca poinformować, iż kontrahent słowacki wystawia fakturę ponieważ jego zdaniem jest to zgodne z przepisami obowiązującymi na Słowacji. wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru odnosi się do nabycia winiet, których sprzedaż uprawnia do poruszania się po drogach płatnych na terytorium Słowacji i Austrii. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego obrotem w rozumieniu przepisów o VAT będzie prowizja otrzymana od kontrahenta za sprzedane winiety... Czy przekazanie winiet na podstawie faktury VAT z zerową stawką jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru... Zdaniem Wnioskodawcy, Ad. 1 Wnioskodawca dokonując analizy umowy mandatowej dochodzi do wniosku, iż dokonuje sprzedaży winiet w imieniu i na rachunek kontrahenta (mandata) słowackiego. Taka forma współpracy skutkuje koniecznością rozliczania w sposób rygorystyczny każdej przekazanej winiety to mandat jest właścicielem winiet do czasu kiedy Wnioskodawca nie dokona sprzedaży na rzecz klienta finalnego (kierowcy, właściciela samochodu osobowego lub samochodu ciężarowego o ładowności poniżej 3,5 tony).

2011
1
maj

Istota:

1. Czy sprzedaż karty opłaty drogowej „winiety” podlega opodatkowaniu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?2. Czy otrzymana prowizja z tytułu dystrybucji kart drogowych jest opodatkowana 22% stawką podatku VAT ?

Fragment:

(...) drogowej „winiet – jest prawidłowe. - uznać, że stanowisko Strony w sprawie opodatkowania prowizji uzyskiwanej z tytułu pośredniczenia w sprzedaży kart opłaty drogowej “winiet” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE 1.Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę. Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Spółka jest pośrednikiem w sprzedaży kart opłaty drogowej (winiet), które rozprowadza w imieniu i na rzecz Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego z siedzibą w Warszawie. Wnioskodawca z tytułu dystrybucji przedmiotowych winiet uzyskuje prowizję w wysokości 8,5% od wartości dostawy, którą opodatkowuje 22% stawką podatku od towarów i usług. 2. Przedmiot interpretacji a) Czy sprzedaż karty opłaty drogowej „winiety” podlega opodatkowaniu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? b) Czy otrzymana prowizja z tytułu dystrybucji kart drogowych jest opodatkowana 22% stawką podatku VAT ? 3.Stanowisko wnioskodawcy a) Zdaniem Strony sprzedaż tej karty nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. b) Zdaniem Strony otrzymana prowizja podlega opodatkowaniu 22 % stawką podatku VAT. 4. ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy ad. pkt. a) Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka jest podmiotem uprawnionym do poboru opłat drogowych za przejazd po drogach publicznych.

2011
1
maj

Istota:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym określenia momentu obowiązku zgłoszenia w zakresie podatku VAT przy sprzedaży winiet:- czy od momentu przekroczenia kwoty 10.000euro uzyskanej prowizji z tytułu sprzedaży winiet - sprzedaż opodatkowana zgodnie z art.113 ust.1 ustawy o VAT z 11.03.2004r.,- czy od momentu przekroczenia kwoty 10.000euro uzyskanej prowizji określonej zgodnie z art. 113 ust.8?

Fragment:

W styczniu 2007r. podatniczka rozszerzyła dotychczasową działalność o sprzedaż winiet, podpisując Porozumienie z Biurem Obsługi Transportu Międzynarodowego na dystrybucję kart opłaty drogowej (tzw. winiety) PKWiU 65.23, które są objęte podatkiem VAT, a wynagrodzeniem za sprzedane winiety jest także prowizja określona w Porozumieniu. Pytanie Podatnika brzmi: Od którego momentu istnieje obowiązek zgłoszenia obowiązku podatkowego w VAT- czy od momentu przekroczenia kwoty 10.000euro uzyskanej prowizji z tytułu sprzedaży winiet - sprzedaż opodatkowana zgodnie z art.113 ust.1 ustawy o VAT z 11.03.2004r.,- czy od momentu przekroczenia kwoty 10.000euro uzyskanej prowizji określonej zgodnie z art. 113 ust.8. W ocenie wnioskodawcy, do momentu przekroczenia kwoty wartości sprzedaży opodatkowanej 10.000euro (39.700zł), czyli uzyskanej prowizji ze sprzedaży kart opłaty drogowej może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Odpowiadając na zapytanie Podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie wyjaśnia: Na podstawie art.113 ust.1, 8 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000euro.

2011
1
maj

Istota:

Czy wykonywanie wyżej opisanych czynności podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz ewidencjonowaniu w rejestrach VAT i za pomocą kas fiskalnych, w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej?

Fragment:

UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka planuje w nieodległej przyszłości rozpoczęcie wykonywania czynności, polegających na sprzedaży winiet zagranicznych. W Polsce przyjęto rozwiązanie, że dystrybucja winiet krajowych odbywa się na podstawie umowy z G., która zleca pobieranie opłat od przewoźników, wydaje dystrybutorowi dokumenty potwierdzające wniesienie opłat (winiety), a ten dokonuje ich sprzedaży, okresowo wpłacając utarg do G. Z tytułu wykonywanych czynności, na podstawie umowy pośrednictwa, dystrybutor obciąża G. fakturą VAT za okresy miesięczne. W systemach zagranicznych przyjęto jednak odmienne rozwiązanie. Winiety są sprzedawane dystrybutorom, a nie powierzane w komis. Spółka będzie zatem po prostu je kupować za granicą i przywozić do kraju, a później zbywać przewoźnikom lub osobom prywatnym wyjeżdżającym za granicę. Z kontrahentem zagranicznym nie będzie wiązać Spółki umowa pośrednictwa, z jaką Spółka miałaby do czynienia przy dystrybucji winiet krajowych. W odniesieniu do wyżej przedstawionego stanu faktycznego, Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, na następujące pytanie: Czy wykonywanie wyżej opisanych czynności podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz ewidencjonowaniu w rejestrach VAT i za pomocą kas fiskalnych, w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej? Spółka stoi na stanowisku, że karta opłaty jest tylko dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty o charakterze administracyjnym.

2011
1
kwi

Istota:

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług karty opłaty drogowej?

Fragment:

Kontrahent odmówił przyjęcia faktury powołując się na opinię Urzędu Statystycznego w Łodzi w spawie klasyfikacji usług, gdzie dystrybucja winiet zaliczona jest do PKWiU 74.87.12-00.00 „usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości”. Do wniosku Podatnik załączył kserokopię pisma nr OK.-5672/KU-558/14-5605/2004 z dnia 26.07.2004r. Urzędu Statystycznego w Łodzi do Ministerstwa Infrastruktury. Pytanie Podatnika: Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług karty opłaty drogowej? Stanowisko Podatnika: Zdaniem Podatnika jego postępowanie jest prawidłowe. Koszty opłaty drogowej nie podlegają ustawie o VAT z uwagi na to, że obowiązek ich uiszczenia, sposób dystrybucji, gromadzenia środków i cele na które mogą być wykorzystywane określa ustawa z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym ( art. 40-47). Ustawa ta określa również, że zwolnienie z opłat w szczególnych przypadkach może nastąpić w drodze decyzji administracyjnej (art. 45 ust. 2). Opłaty drogowe stanowią opłaty o charakterze publiczno prawnym i nie spełniają warunków definicji dostawy towarów i świadczenia usług zawartych w art. 7 i 8 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. Zdaniem Podatnika przytoczona w opinii GUS kwalifikacja dotyczy marży za dystrybucję kart opłaty drogowej.

2011
1
kwi

Istota:

Czy poniesiony wydatek na zakup winiet i opłat za autostrady ponoszony w krajach unijnych w ramach prowadzonej dizłalności gospodarczej, udokumentowany paragonami można zaliczyć do kosztów uzysania przychodów?

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w krajach unijnych ponosi wydatki na zakup winiet i opłat za autostrady, które są udokumentowane paragonami. Pytanie podatnika: Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć wydatki na zakup winiet i opłat za autostrady, ponieważ nie zostały one wymienione w § 14 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.). Stanowisko Podatnika: Podatnik uważa, że pomimo tego, że powyższe wydatki nie zostały wymienione w § 14 pkt 5 w/w rozporządzenia, może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ poniesione wydatki są ewidentnie kosztem uzyskania przychodu dla podatnika. Ocena prawna stanowiska pytającego, dotycząca stanu faktycznego wynikającego z treści wniosku: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie reguluje kwestii zakwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Kwestia ta jest uregulowana w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r.

2011
1
kwi

Istota:

Czy koniecznym jest dokumentowanie przez wystawienie faktur VAT sprzedaży kart opłaty drogowej (winiet), prowadzonej na rzecz podmiotów gospodarczych, firm transportowych oraz osób fizycznych posiadających samochody dostawcze?

Fragment:

Zatem w świetle powołanych przepisów brak jest obowiązku wystawiania faktur w przypadku sprzedaży kart opłaty drogowej (winiet), stanowiącą czynność, do której nie mają zastsowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Faktury VAT wystawia się jedynie celem dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Należy nadmienić, iż ewidecjonowanie obrotów uzyskanych ze sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu za pomocą kasy rejestrującej w pozycji przeznaczonej dla sprzedaży zwolnionej od podatku jest dopuszczalne, jeżeli Spółka faktycznie nie dokonuje tego rodzaju sprzedaży. Na dzień wydania niniejszego postanowienia w powyższej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, ani też postępowanie przed sądem administracyjnym. Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. Powyższa interpretacja: - dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, - nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

2011
1
mar

Istota:

1. Czy sprzedaż winiet stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
2. Czy prowizja za dystrybucję winiet podlega opodatkowaniu stawką 22%?
3. Czy przy obliczaniu proporcji częściowego odliczenia podatku naliczonego należy uwzględnić sprzedaż winiet?
4. Czy na sprzedaż winiet dla kierowców TIR można odmówić wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną, ewentualnie wystawić fakturę zwykłą, tzn. nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Uzasadnienie W dniu 23 maja 2005 r. wpłynął wniosek, w którym zwrócił się Pan z następującymi pytaniami: - czy sprzedaż winiet stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, - czy prowizja za dystrybucję winiet podlega opodatkowaniu stawką 22%, - czy sprzedaż winiet należy uwzględnić przy obliczaniu proporcji częściowego odliczenia podatku naliczonego, - czy na sprzedaż winiet dla kierowców TIR można odmówić wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną, ewentualnie wystawić fakturę zwykłą, tzn. ze stawką nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę przedstawia się następująco: Podatnik prowadzi sprzedaż kart opłaty drogowej, tzw. winiet, dla kierowców, które zakupuje w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego na podstawie dowodu wydania kart, a następnie sprzedaje ww. karty po cenie nominałów. Należność dla BOTM za otrzymane winiety Podatnik pomniejsza o prowizję 7%, która stanowi jego wynagrodzenie za rozprowadzanie kart. Wynagrodzenie opodatkowuje podatkiem od towarów i usług. Kierowcy TIR domagają się od Podatnika faktur VAT za zakupione u niego winiety. W ocenie Podatnika sprzedaż winiet nie stanowi obrotu przedsiębiorstwa podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT, natomiast opodatkowuje tymże podatkiem według stawki 22% otrzymaną prowizję.

2011
1
mar

Istota:

Czy prowizja od wykonywanych przez Stowarzyszenie czynności w ramach działań statutowych polegających na rozprowadzaniu wśród członków Stowarzyszenia zezwoleń uprawniających do wykonywania przewozów zagranicznych oraz krajowych kart opłaty drogowej podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług ?

Fragment:

Nr 16 poz.93 z późn. zm.), gdyż wydanie karty opłaty drogowej (winiety) nie nakłada na jej emitenta jakiegokolwiek obowiązku świadczenia na rzecz uiszczającego opłatę. Dlatego wydanie winiety nie podlega dokumentowaniu dowodami sprzedaży, jakimi są faktura bądź rachunek. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 8 ust. 1 w/w ustawy o ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. W myśl art. 8 ust. 3 ustawy w/w ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.