Windykacja należności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to windykacja należności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
17
gru

Istota:

Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie windykacji należności.

Fragment:

(...) windykacji należności - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 sierpnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie windykacji należności. W złożonym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie windykacji należności. Działania polegają głównie na prowadzeniu negocjacji i korespondencji z dłużnikami, ustalaniu majątku dłużników, a także warunków spłaty zadłużenia. Klienci udzielają Pani pełnomocnictwa do windykacji należności, negocjacji z dłużnikami i odbioru należności. Nie świadczy Pani usług prawniczych, ani usług w zakresie doradztwa. Nie dysponuje pracownikami, którzy posiadaliby kompetencje i wiedzę w tym zakresie. Nie jest Pani zarejestrowanym „ płatnikiem podatku VAT ”. Rozpoczęła Pani działalność w 2012 r. Przewidywana wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 150.000,00 zł.

2011
1
maj

Istota:

Jaki jest moment powstania przychodu na gruncie prawa w podatku dochodowym od osób prawnych, czy z chwilą gdy windykacja wierzytelności we własnym zakresie stanie się skuteczna, lub gdy dochodzi do sprzedaży wierzytelności wcześniej nabytej, czy też z chwilą podpisania umowy na cesję przelewu wierzytelności, czyli, gdy nabywamy wierzytelność definitywnie?

Fragment:

Mając na uwadze powyżśze należy stwierdzić, że przychód u nabywcy wierzytelności powstaje w dniu wystawienia faktury (rachunku) nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:1. wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe przy operacji sprzedaży wierzytelności,2. otrzymano pieniądze w sytuacji, gdy windykacja należności okazała się skuteczna. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku złożonego w dniu 22.11.2006r. oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia (dzień złożenia Wniosku) i nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia, zgodnie z art. 14b par.1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

2011
1
maj

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług należności uzyskanych w wyniku windykacji.

Fragment:

(...) pozostałaby w Agencji po dokonaniu rozliczeń ze względu na wykonanie tej czynności przez Wnioskodawcę jako podmiot nie będący podatnikiem (brak atrybutu usługi oraz działalności gospodarczej). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również (m. in.) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej (…). Nabycie wierzytelności w celu ich windykacji we własnym zakresie lub w celu dalszej ich sprzedaży mieści się w zakresie usług pośrednictwa finansowego – sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w sekcji J ex (65-67).

2011
1
maj

Istota:

W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy działania Banku w związku z dochodzeniem od dłużnika własnych wierzytelności, wyrażone koniecznością korzystania z usług firm zewnętrznych należy kwalifikować jako nie mające charakteru świadczenia usług na rzecz dłużnika.

Fragment:

Spółka podnosi również, że istotą podatku od towarów i usług jest opodatkowanie wartości dodanej, a taka w opisywanej transakcji nie występuje, ponieważ kredytobiorca zwraca koszty windykacji w kwocie faktycznie przez bank poniesionej. W ocenie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 7 ust. 1 powyższej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

2011
1
kwi

Istota:

Wydatki związane z usługą windykacyjną - koszt uzyskania przychodów

Fragment:

W tym przypadku Spółka wskazuje iż między zapłatą za usługę windykacji należności a faktyczną zapłatą za sprzedany towar zachodzi opisany wyżej związek przyczynowo- skutkowy, który uprawnia Spółkę do zaliczenia tego wydatku w koszty podatkowe prowadzonej działalności. Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie przychyla się do zajętego przez Spółkę stanowiska. Należy jednak zwrócić uwagę, iż koszt ten jest kosztem pośrednim. Nie wpływa bezpośrednio na uzyskany przez Spółkę przychód z tytułu sprzedaży towarów, gdyż przychód ten został przez Spółkę osiągnięty. Uwzględniając powyższe postanowiono jak na wstępie. Powyższa interpretacja podatkowa dotyczy przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym w dacie wydania powyższej interpretacji. POUCZENIE Interpretacja podatkowa nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

2011
1
kwi

Istota:

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - podjęte przez podatnika we własnym zakresie czynności windykacyjne - związane ze ściąganiem zaległych wpłat abonementowych, kosztów wysyłania upomnienia, którymi to kosztami zostanie obciążony abonent?

Fragment:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: 1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; 2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; 3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie C-16/93 - R. J. Tolsma orzekł, iż świadczenie usług realizowane jest za wynagrodzeniem w rozumieniu artykułu 2(1) VI Dyrektywy i stąd podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy. W świetle powyższego stwierdzić należy, że zaistnienie czynności opodatkowanej ma miejsce wyłącznie wówczas, gdy istnieje ścisły związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymywanego wynagrodzenia oparty o relacje cywilnoprawne pomiędzy podmiotami i jednocześnie strony umowy określiły wynagrodzenie należne z tytułu danego świadczenia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy koszty usług kancelarii prawnej, polegające na zastępstwie prawnym, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

Poniesione koszty windykacji należności mogą stanowić dla podatnika koszty uzyskania przychodów, o ile spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w szczególności jeśli podatnik wykaże związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesieniem kosztu i uzyskaniem przychodu, a poniesienie wydatku będzie uzasadnione i właściwie udokumentowane. Należy ponadto nadmienić, że koszty czynności windykacyjnych nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu. W przypadku kosztów windykacji, prowadzonej przez wyspecjalizowaną firmę, wydatki te są związane z przychodami Podatnika, które stanowią dla niego przychody należne. Działania windykacyjne, prowadzone przez firmy windykacyjne i związane z tym wydatki (koszty) mają związek z działalnością gospodarczą i pośrednio z osiąganymi przychodami. W związku z powyższym prawidłowe jest Pana stanowisko, zgodnie z którym przedmiotowe koszty stanowią koszty uzyskania przychodów. Prawidłowe jest także Pana stanowisko odnośnie potrącalności kosztów podatkowych w roku podatkowym, w którym zostały one poniesione.

2011
1
mar

Istota:

Czy osiągnięty obrót z tytułu wyegzekwowania wierzytelności podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Świadczone przez Podatnika usługi w zakresie nabywania na własne ryzyko wierzytelności w celu dalszej ich windykacji, w zakresie w jakim Podatnik podejmuje czynności polegające na rzeczywistej windykacji należności stanowi zdaniem tut. organu podatkowego usługi wyłączone z zakresu zwolnienia przewidzianego w poz. 3 pkt. 5 załącznika Nr 4 do ustawy oraz art. 43 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, tj. usługi ściągania długów. Wobec powyższego czynności te podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust. 1 cyt. ustawy podstawową stawką podatku VAT, tj. w wysokości 22%. Stąd też na gruncie powołanego wyżej przepisu stanowisko Podatnika podane we wniosku należy uznać za nieprawidłowe. Pouczenie: Niniejsze postanowienie wydane zostało na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Załączone do wniosku kserokopie zaświadczeń nie poddano ocenie, a interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej -do czasu jej zmiany lub uchylenia. Zgodnie z art. 14b § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut.

2011
1
mar

Istota:

Jaka jest właściwa stawka podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług inkasowania należności pieniężnych z tytułu zaległych płatności oraz przekazywanie ich zleceniodawcy ?.

Fragment:

(...) zaklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 74.87.12 - " Usługi świadczone przez agencje inkasa ". Klasyfikacja ta, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06 kwietna 2004 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 844), obowiązuje od dnia 01 maja 2004 r. Mając na uwadze, iż zgodnie z § 2 powyżej cyt. rozporządzenia, do celów podatkowych nadal stosuje się Polską klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.). Zgodnie z tą podstawą prawną, usługi te są grupowane PKWiU 74.84.12 - " Usługi świadczone przez agencję inkasa ". Klasyfikacja ta obowiązuje nie dłużej niż do dnia 31.12.2005 r. Zgodnie z tą interpretacją, świadczone przez Pańską Firmę usługi - w powyżej podanym zakresie - nie podlegają zwolnieniu przedmiotowemu, określonemu w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), usługi te winny być opodatkowane stawką podstawową 22%, określoną w art. 41 ust. 1 cyt. ustawy.

2011
1
mar

Istota:

Czy można do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wynagrodzenie wypłacone firmie windykacyjnej, która na podstawie zawartej umowy i podjętych czynności wyegzekwowała część należności dłużnika?

Fragment:

Poniesione koszty windykacji należności mogą stanowić dla podatnika koszty uzyskania przychodów, o ile zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności jeśli podatnik wykaże związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesieniem kosztu i uzyskaniem przychodu, a poniesienie wydatku będzie uzasadnione i właściwie udokumentowane.Z opisu stanu faktycznego zawartego w składanych pismach wynika, iż Strony zawarły umowę przelewu powierniczego. Jej istota sprowadza się do czasowego przejęcia ( nabycia ) wierzytelności od właściciela w celu odzyskania należności. W przypadku scedowania wierzytelności wyłącznie w celu jej wyegzekwowania na rzecz dotychczasowego wierzyciela niezaspokojenie roszczeń z majątku dłużnika spowoduje przelanie z powrotem wierzytelności przez cesjonariusza, wówczas znów cedent stanie się wierzycielem.Rozpatrując pod tym kątem wynagrodzenie wypłacone firmie windykacyjnej należy stwierdzić, iż kwota tego wynagrodzenia może stanowić koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym, ponieważ działania prowadzone przez firmę windykacyjną i związane z tym wydatki ( koszty ) mają związek z działalnością gospodarczą i pośrednio z osiąganymi przychodami.