Windykacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to windykacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
3
gru

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży lub windykacji nabytych wierzytelności

Fragment:

Odnosząc się do kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług windykacji (ściągania) wierzytelności nabytych uprzednio przez Wnioskodawcę i pozostawionych przez niego w jego portfelu, należy stwierdzić, że w tej sytuacji nie może być mowy o świadczeniu usług, bowiem zarówno dokonującym czynności windykacji, jak też odbiorcą tego świadczenia, jest ten sam podmiot czyli Wnioskodawca. Nie są tym samym spełnione przesłanki do uznania tej czynności za usługę w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT, podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie objętym pytaniem Wnioskodawcy, a zatem w kwestii czy sprzedaż lub windykacja (ściąganie) nabytych wierzytelności będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stąd też nie są przedmiotem oceny tut. organu wyrażonej w tej interpretacji te elementy przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, do którego nie odnosi się pytanie Wnioskodawcy. W szczególności nie jest przedmiotem interpretacji kwestia czy z tytułu nabycia wierzytelności od spółek powiązanych lub niepowiązanych kapitałowo Wnioskodawca stał się podatnikiem.

2016
4
mar

Istota:

Windykacja wierzytelności obcych.

Fragment:

Na gruncie przedmiotowej sprawy, skoro: wierzytelność została nabyta w ramach spółki cywilnej, a po jej rozwiązaniu to Wnioskodawcy przysługiwało prawo jej dalszego dochodzenia, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie tożsamym z działalnością prowadzoną w ramach rozwiązanej spółki cywilnej (a więc m.in. w zakresie windykacji wierzytelności) stwierdzić należy, iż windykacja ww. wierzytelności nastąpiła w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji kwota wyegzekwowanej wierzytelności wraz z wyegzekwowanymi odsetkami za zwłokę (w przedmiotowej sprawie będzie to kwota odpowiadająca wartości przejętej nieruchomości) stanowi przychód ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód w tym przypadku powstanie dopiero w momencie wyegzekwowania wierzytelności, tj. przejęcia przez Wnioskodawcę wskazanej we wniosku nieruchomości. Dochód z tego tytułu podlegać będzie zatem opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza z uwzględnieniem formy opodatkowania prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Ogólną definicję dochodu zawiera art. 9 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

2013
30
maj

Istota:

Czynność otrzymywania przez Wnioskodawcę procentowo ustalonych kwot ze zwindykowanego pakietu nie stanowi zapłaty za dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, jak również za świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Tym samym, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

Przychody z windykacji traktuje jako dodatkowe źródło przychodu (przychody finansowe) uwzględnione w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym. Umowy przystąpienia do praw płynących z windykacji pakietów wierzytelności Spółka zawarła w okresie 2010 – 2011 r. Windykacja i pierwsze przychody to rok 2011 i 2012. Spółka uzyskała prawo w postaci korzyści płynących ze zwindykowanych pakietów w zamian za pokrycie zapłaty za pakiet. Podmiot zajmujący się windykacją – właściciel pakietów zajmuje się ich windykacją, rozliczeniem i przekazaniem Spółce należnych z tego tytułu kwot. Spółka nie stała się właścicielem pakietów wierzytelności. Podmiot wystawiający faktury za usługi windykacyjne: Sp. z o.o. Podmiot windykujący ponosi koszty i ryzyko windykacji – Spółka zaś płaci ustalony procentowo udział za proces windykacji (1% od zwindykowanej kwoty). Wnioskodawca nie przystąpił do tzw. cichej spółki. Zainteresowany nie stał się udziałowcem ani wspólnikiem spółki zajmującej się windykacją. Wnioskodawca nie świadczy żadnych usług ani nie dokonuje dostaw towarów na rzecz podmiotu zajmującego się windykacją. Spółka w związku z planowaną odsprzedażą praw do pożytków płynących z zawartych umów miałaby na celu odzyskanie „ wkładu ” jaki wniosła przystępując do pakietów w oszacowanej wiarygodnie na dzień sprzedaży wartości.

2013
22
sty

Istota:

Czy przy tak zawartej umowie windykacji należności podatnik jest zobowiązany naliczyć podatek VAT od wynagrodzenia wynikającego z umowy, oraz czy na koszty windykacji wystawia się jedną fakturę VAT ( usługa kompleksowa)?

Fragment:

Umowa windykacji należności. Umowa windykacji należności podlega opodatkowaniu VAT w wysokości 23%. Podstawą opodatkowania jest wartość wynagrodzenia ustalonego przez strony w umowie. Zgodnie z treścią umowy koszty windykacji ponosi Zleceniodawca. W tym celu Zleceniobiorca wystawia łączną fakturę obejmującą wszystkie faktyczne koszty związane z windykacją (usługa kompleksowa). Opodatkowanie wynosi 23% VAT. Nie pobiera się podatku PCC. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe w zakresie opodatkowania zakupu wierzytelności oraz za prawidłowe w zakresie opodatkowania windykacji wierzytelności. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary, według art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

2011
1
paź

Istota:

Dokonując analizy przedstawionego stanu faktycznego w kontekście wyżej powołanego art. 43 ust. 15 ustawy, stwierdzić należy, iż usługi windykacyjne świadczone przez Wnioskodawcę wypełniają dyspozycję art. 43 ust. 15 pkt 1, a zatem wyłączone są ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. W świetle powyższego, zgodzić należy się z Wnioskodawcą, iż podlegają one opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23%.

Fragment:

Na usługi świadczone w ramach tej umowy składają się dwa rodzaje usług: usługi pośrednictwa finansowego oraz usługi windykacyjne. W stosunku do każdego rodzaju usług Spółka otrzymuje odrębne wynagrodzenie. Usługi pośrednictwa finansowego obejmują: przyjmowanie należności od korzystających przyporządkowywanie otrzymanych należności do właściwych faktur, przekazywanie otrzymanych kwot do O. lub zgodnie ze zleceniem O., wysyłanie wezwań do dobrowolnej zapłaty (bez nakładania kar), obliczanie odsetek za zwłokę i wysyłanie informacji o należnych odsetkach za zwłokę, administrowanie wierzytelnościami sprzedanymi O. przez Spółkę, monitorowanie umów leasingowych będących źródłem sprzedanych wierzytelności, modyfikowanie umów leasingowych (bez restrukturyzacji umów leasingu z powodu braku płatności od korzystającego); nie dotyczy to umów, które zostały przedterminowo rozwiązane z powodu braku płatności. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ani rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie nie definiują pojęcia pośrednictwa. Mając na uwadze, iż przedmiotowa sprawa dotyczy kwestii podatkowych tut. Organ posłuży się definicją „ pośrednictwa ” sformułowana przez ETS. W sprawie C-453/05 ETS stwierdził, że „ pośrednictwo stanowi działalność polegająca na pośredniczeniu, które może obejmować między innymi wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy, przy czym celem takiej działalności jest uczynienie wszystkiego, co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę, a sam pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy.

2011
1
sie

Istota:

Czy nabycie i następnie zbycie wierzytelności - opisane w stanie faktycznym - można zaklasyfikować jako pośrednictwo finansowe i tym samym objąć je zwolnieniem od podatku od towarów i usług?

Fragment:

W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych tut. organ stwierdza, że realizowane przez Wnioskodawcę czynności polegające na zakupie wierzytelności wymagalnych od pierwotnego wierzyciela, w celu sprzedaży lub windykacji na własny rachunek, powodują niewątpliwie „ uwolnienie ” cedenta od ciężaru egzekwowania wierzytelności i stanowią czynności odzyskiwania długów wyłączone ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Koncepcja odzyskiwania długów nie zależy bowiem od sposobu, w jaki odzyskiwanie się odbywa. Pojęcie odzyskiwania długów dotyczy jasno sprecyzowanych transakcji finansowych mających na celu uzyskanie zapłaty wierzytelności pieniężnej (vide: pkt 77 i 78 wyroku w sprawie C-305/01). Tym samym należy stwierdzić, że przedmiotowe czynności polegające, na zakupie wierzytelności wymagalnych od pierwotnego wierzyciela, w celu sprzedaży lub windykacji na własny rachunek nie korzystają ze zwolnienia od podatku lecz, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki 22%. W konsekwencji powyższego przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Należy tutaj podkreślić, iż na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii nie mogą wpłynąć powołane przez Wnioskodawcę orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, bowiem stanowią one rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach.

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowania podatkiem od towarów i usług należności uzyskanych w wyniku windykacji.

Fragment:

Odnosząc się do powyższej kwestii należy zauważyć, iż w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nabył wierzytelności nie w celu ich dalszej odsprzedaży lecz w celu windykacji we własnym zakresie za pośrednictwem firm trudniących się ściąganiem długów. Zatem podjęcie przez Wnioskodawcę działań zmierzających do ściągnięcia długu nie wynika z transakcji zawartej wcześniej z cedentem. Istniejący dług Wnioskodawca (za pośrednictwem firm trudniących się ściąganiem długów) windykuje na własny rachunek w celu zaspokojenia konkretnej własnej wierzytelności, a nie na zlecenie innego podmiotu (nie uzyskuje z tego tytułu wynagrodzenia). W tej sytuacji Wnioskodawca nie może być uznany za wykonawcę świadczącego usługę. Nie występuje tutaj żaden podmiot, na rzecz którego usługa windykacji mogłaby być świadczona. Wobec powyższego wyegzekwowane w wyniku windykacji należności, które wpływają na konto Wnioskodawcy, nie są objęte zakresem opodatkowania, określonym w art. 5 ust. 1 ustawy, a tym samym nie stanowią obrotu w rozumieniu ww. art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Mając na względzie powyższe, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe. W konsekwencji uznania, że w opisanej we wniosku sytuacji windykacja (na rzecz Wnioskodawcy) wierzytelności nie stanowi czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji windykowane należności nie stanowią obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, pytania Wnioskodawcy, przedstawione w poz. 55 wniosku oznaczone jako: 2 i 3, należało uznać za bezprzedmiotowe.

2011
1
cze

Istota:

Czy windykacja wierzytelności na zlecenie albo na własny rachunek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Fragment:

Pod tym pojęciem rozumie się bowiem między innymi zakup wierzytelności w celu ich windykacji we własnym zakresie lub w celu ich dalszej sprzedaży. W tak rozumianej usłudze mieści się cywilnoprawna instytucja przelewu wierzytelności (cesji). W istocie więc przedmiotową usługę cesji wierzytelności należy zaliczyć do usług finansowych (pośrednictwa finansowego) niezależnie od tego, czy została zawarta w celu windykacji wierzytelności we własnym zakresie, czy też w celu dalszej sprzedaży. Pogląd ten potwierdza znajdujące się w aktach sprawy pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 21.05.2007 r. znak: OK-5672/KU-1813/2007, zgodnie z którym usługi polegające na nabyciu wierzytelności w celu ich windykacji, wykonywane na własny rachunek mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 65.23.10-00.00 „Usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Zaznaczyć przy tym należy, co już wskazał organ pierwszej instancji, iż w przypadku tego typu usług świadczącym usługę jest nabywca wierzytelności, zaś jej istota polega na uwolnieniu zbywcy wierzytelności od ciężaru jej egzekwowania. Badając kwestię opodatkowania podatkiem od towarów i usług wykonywanej przez podmiot usługi zakupu wierzytelności celem jej windykacji na własny rachunek, klasyfikowanej jako usługa pośrednictwa finansowego, należy się odnieść do art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
1
maj

Istota:

Czy powinnam wykazać i rozliczyć w zeznaniu rocznym kwotę umorzonych przez bank odsetek?

Fragment:

Świadczenie to w postaci umorzenia odsetek stanowi dla Pani przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 9 oraz w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 42a cytowanej powyżej ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

2011
1
maj

Istota:

Czy czynności polegające na windykacji we własnym zakresie i na własny rachunek nabytych w tym celu wierzytelności, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Kwestią poruszoną we wniosku jest windykacja we własnym zakresie i na własny rachunek nabytych w tym celu wierzytelności. Należy zauważyć, że powyższe czynności nie mieszczą się w definicji - świadczenie usług – w znaczeniu art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem nie występuje żaden podmiot, na rzecz którego usługa windykacji mogłaby być świadczona. Zatem czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.