Wierzytelności wzajemne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wierzytelności wzajemne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Spółka produkuje stolarkę okienną i zawiera z kontrahentami (nabywcami) umowy dealerskie, przewidujące prowadzenie przez dealera we własnym imieniu i na własny rachunek sprzedaży i promocji wyrobów i usług zakupionych od Spółki. Niektóre umowy przewidują, że Spółka - celem realizacji sprzedaży i promocji wyrobów kupowanych od Spółki – udostępni nieodpłatnie na czas trwania umowy: meble, stolarkę okienną służącą do ekspozycji, banery reklamowe zawierające logo Spółki, komputery z oprogramowaniem do wymiarów okien produkowanych przez Spółkę. Umowa przewiduje, że dealer, który jest zobowiązany do wyłącznego zakupu wyrobów od Spółki, będzie zobowiązany do zwrotu ww. wyposażenia, jeżeli będzie wykorzystywał je niezgodnie z umową. Spółka udostępniając wyposażenie zakłada, że wygenerowany w dłuższym czasokresie dzięki danemu dealerowi zysk (m.in. dzięki otrzymanemu wyposażeniu) pozwoli na pokrycie kosztów zużycia tego wyposażenia. Spółka wystawia jedynie faktury od sprzedaży stolarki okiennej zamawianej przez dealera. Dodatkowo dealerom rozdawane są próbki stolarki opakowane w specjalnie zamówionych do tego walizkach.
Czy w sytuacji gdy dealer wykonując postanowienia umowy zobowiązującej go do promocji wyrobów kupowanych od Spółki świadczy usługi na jej rzecz nieodpłatnie - to Spółka uzyskuje nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w sprawie nieodpłatnego świadczenia a świadczenia wzajemnego w związku z umową o świadczenie usług dealerskich stwierdza, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji stolarki okiennej. Spółka jako producent sprzedaje stolarkę wyłącznie przedsiębiorcom (osobom fizycznym) trudniącym się montażem i sprzedażą stolarki okiennej, z którymi zawiera umowy dealerskie. Przedmiotem umowy dealerskiej jest prowadzenie przez dealera we własnym imieniu i na własny rachunek (...)