IBPP2/443-283/13/BW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy do rozliczenia opisanej we wniosku nieściągalnej wierzytelności należy stosować unormowania art. 89a i art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012r. czy też w brzmieniu znowelizowanym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013r

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2013r. (data wpływu do tut. organu 29 marca 2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy do rozliczenia opisanej we wniosku nieściągalnej wierzytelności należy stosować unormowania art. 89a i art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012r. czy też w brzmieniu znowelizowanym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2013r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie uznania czy do rozliczenia opisanej we wniosku nieściągalnej wierzytelności należy stosować unormowania art. 89a i art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012r. czy też w brzmieniu znowelizowanym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi na złe długi i skorygować podstawę opodatkowania i podatek należny VAT z tytułu świadczonych usług na terytorium kraju w stosunku do wierzytelności powstałej w 2012r. Wierzytelność powstała 15 czerwca 2012r. i została wykazana jako świadczenie usług w deklaracji VAT za miesiąc czerwiec 2012r. Termin płatności wierzytelności przypadał na dzień 30 lipca 2012r. W stosunku do tej wierzytelności spełnione są następujące warunki:

  1. Świadczenie usług było dokonane na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  2. Wierzytelność została wykazana w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny;
  3. Wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;
  4. Wierzytelność nie została zbyta;
  5. Od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły dwa lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy do rozliczenia podatku w odniesieniu do tej nieściągalnej wierzytelności należy zastosować unormowania art. 89a i 89b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012r. czy też w znowelizowanym od 1 stycznia 2013r....

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ponieważ wierzytelność powstała w 2012r. i 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej wierzytelności upłynął w 2012r. (28. 12. 2012r.), to zgodnie z artykułem 23 ustawy z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, mają zastosowania unormowania art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z dniem 1 stycznia 2013r. na podstawie art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2013r., o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012r., poz. 1342), uległy zmianie, m. in., przepisy art. 89a i 89b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), przy czym art. 89a ust. 2 pkt 2, 4, 6 i ust. 6 oraz art. 89b ust. 3 i 5 został uchylony.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy z dnia 16 listopada 2012r., do wierzytelności powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 89a i art. 89b ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu dotychczasowym, z zastrzeżeniem ust. 2.

Zgodnie zaś z ust. 2 tegoż artykułu, art. 89a i art. 89b ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do wierzytelności powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, których nieściągalność została, zgodnie z art. 89a ust. 1a ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2012r.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi na złe długi i skorygować podstawę opodatkowania i podatek należny VAT z tytułu świadczonych usług na terytorium kraju w stosunku do wierzytelności powstałej w 2012r., której termin płatności przypadał na dzień 30 lipca 2012r.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy w przedmiotowej sprawie będą miały zastosowanie przepisy art. 89a i art. 89b w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012r. czy też w znowelizowanym od dnia 1 stycznia 2013r.

Z okoliczności wskazanych we wniosku wynika, że wierzytelność, której dotyczy zapytanie Wnioskodawcy, powstała w dniu 15 czerwca 2012r. czyli przed dniem wejścia w życie ww. ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (tj. przed dniem 1 stycznia 2013r.). Termin jej płatności przypadał na dzień 20 lipca 2012r. a zatem jej nieściągalność została, zgodnie z art. 89a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu nadanym ww. ustawą o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, uprawdopodobniona z dniem 27 grudnia 2012r., tj. przed dniem wejścia w życie ww. ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

Mając na względzie powołany powyżej przepis art. 23 ww. ustawy z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce należy stwierdzić, iż w odniesieniu do opisanej we wniosku wierzytelności zastosowanie winny mieć przepisy art. 89a i art. 89b w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012r.

W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tut. organ zauważa, iż przedmowa interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie przedstawionego we wniosku pytania. W niniejszej interpretacji nie rozstrzygano kwestii, czy odnośnie opisanej we wniosku wierzytelności Wnioskodawca może skorzystać z ulgi na złe długi, gdyż nie było to przedmiotem zapytania, jak również Wnioskodawca nie przedstawił w tym zakresie własnego stanowiska.

Interpretacja dotyczy przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.