IBPBI/1/415-864/14/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nieściągalnej wierzytelności.
IBPBI/1/415-864/14/BKinterpretacja indywidualna
 1. syndycy
 2. wierzytelności nieściągalne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 24 lipca 2014 r.), uzupełnionym 15 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nieściągalnej wierzytelności – jest nieprawidłowe,
 • momentu zaliczenia ww. wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów – jest bezprzedmiotowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nieściągalnej wierzytelności. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 30 września 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-864/14/BK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 15 października 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność handlową, i sprzedaje swoje towary na terytorium Polski oraz państw Unii Europejskiej (UE). W 2011 r. dokonał dostawy wewnątrzunijnej do firmy z siedzibą w Wielkiej Brytanii, potwierdzonej fakturą VAT z 12 kwietnia 2011 r., na kwotę 18,439,80 GBP i międzynarodowym listem przewozowym (CMR) z 14 kwietnia 2011 r., z określonym na 31 maja 2011 r. terminem płatności. Ww. dokumenty zostały zaakceptowane i podpisane przez kontrahenta unijnego. Przychód z tytułu

dostawy został zarachowany jako należny i wykazany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz opodatkowany podatkiem dochodowym. Należność za fakturę nigdy nie wpłynęła.

Z korespondencji, jaką Wnioskodawca otrzymał już w 2011 r. wynikało, że firma brytyjska ogłosiła upadłość. Pismem z 4 czerwca 2014 r. Wnioskodawca otrzymał wiadomość od likwidatora firmy o pierwszej i ostatecznej wypłacie dywidendy dla nieuprzywilejowanych wierzycieli w wysokości 103,11 GBP, z zaznaczeniem, że nie będzie już żadnych dywidend wypłacanych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii (przepis 11.6 z przepisów o upadłości z 1986 r.) - pozostała do zapłaty wierzytelność wynosił 18.336,69 GBP. Wnioskodawca wskazał, że uprawdopodobnienie faktu, że powstałe w Wielkiej Brytanii wierzytelności są nieściągalne potwierdza wyżej wymienione pismo z 4 czerwca 2014 r., podpisane przez podmiot posiadający uprawnienia do działania w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jako syndyk masy upadłościowej. Wszystkie dokumenty przetłumaczone zostały przez tłumacza przysięgłego na język polski.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 13 października 2014 r., wskazano, m.in. że:

 • dłużnik wskutek niewypłacalności podany został procesowi pozasądowej dobrowolnej likwidacji, tzw. Creditors Voluntary Liquidation, która jest rodzajem pozasądowego postępowania upadłościowego, obejmującego likwidację majątku,
 • w załączeniu do ww. pisma z 4 czerwca 2014 r. Wnioskodawca otrzymał końcowy bilans wierzyciela potwierdzający brak majątku pozwalającego na zapłacenie wierzytelności.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w opisanym przypadku, w związku z tym, że wierzytelność jest nieściągalna i nieprzedawniona może być uznana za koszt uzyskania przychodu...

Jeśli tak, to w jakim okresie rozliczeniowym Wnioskodawca powinien ją ująć jako koszt podatkowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana należność może być uznana za koszt uzyskania przychodu, ponieważ:

 • została na podstawie art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych uznana za przychód należny,
 • nieściągalność (winno być wierzytelność) nie uległa przedawnieniu i
 • została odpowiednio udokumentowana.

Uzasadniając powyższe Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm., winno być: t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), wierzytelności uznane za nieściągalne mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem, że nie uległy przedawnieniu, a ich nieściągalność została odpowiednio udokumentowana.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy.

W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:

 • celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
 • wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • musi być prawidłowo udokumentowany.

Negatywny katalog wydatków, które nie należą do kosztów uzyskania przychodu podatkowego, określa art. 23 ww. ustawy.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wierzytelności odpisane jako przedawnione.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20 cyt. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągalnych, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona.

W myśl art. 23 ust. 2 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 20, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana:

 1. postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo
 2. postanowieniem sądu o:
  1. oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub
  2. umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność, o której mowa w lit. a), lub
  3. ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo
 3. protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

W cytowanych przepisach art. 23 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca dokonał ścisłego i wyczerpującego wyliczenia jakimi środkami można dokumentować nieściągalność wierzytelności. Jest to wyliczenie kompletne, co oznacza, że jakikolwiek inny dokument niż wymieniony w tym przepisie nie może skutecznie udokumentować faktu nieściągalności wierzytelności.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawca dokonał sprzedaży towaru kontrahentowi z Wielkiej Brytanii. Przychód należny z tej transakcji Wnioskodawca zaksięgował jako przychód należny w prowadzonej dla celów ewidencyjnych podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Kontrahent ten nie wywiązał się ze swoich zobowiązań i nie uregulował płatności za towar. Z korespondencji, jaką Wnioskodawca otrzymał od likwidatora firmy wynika, że firma brytyjska ogłosiła upadłość. W związku z powyższym dłużnik wskutek niewypłacalności poddany został procesowi pozasądowej dobrowolnej likwidacji tzw. Creditors Voluntary Liquidation, która jest rodzajem pozasądowego postępowania upadłościowego, obejmującego likwidację majątku. Pismem z 4 czerwca 2014 r. Wnioskodawca otrzymał od ww. likwidatora wiadomość o pierwszej i ostatecznej wypłacie dywidendy dla nieuprzywilejowanych wierzycieli w wysokości 103,11 GBP, z zaznaczeniem, że nie będzie już żadnych dywidend wypłacanych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii (przepis 11.6 z przepisów o upadłości z 1986 r.) - pozostała do zapłaty wierzytelność wynosi 18.336,69 GBP. Wnioskodawca wskazał, że udowodnienie faktu, że powstałe w Wielkiej Brytanii wierzytelności są nieściągalne potwierdza wyżej wymienione pismo z 4 czerwca 2014 r., podpisane przez podmiot posiadający uprawnienia w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do funkcjonowania jako syndyk masy upadłościowej. Wszystkie dokumenty przetłumaczone zostały przez tłumacza przysięgłego na język polski. W załączeniu do pisma Wnioskodawca otrzymał końcowy bilans wierzyciela potwierdzający brak majątku pozwalającego na zapłacenie wierzytelności.

Kluczową kwestią w celu ustalenia zasadności uznania nieściągalnej wierzytelności wobec kontrahenta z Wielkiej Brytanii za koszt podatkowy jest więc rozstrzygnięcie, czy Creditors Voluntary Liquidation może odpowiadać sądowemu postępowaniu upadłościowemu, obejmującemu likwidację majątku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy zauważyć, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym proces Creditors Voluntary Liquidation przebiega poza trybem sądowym. Natomiast art. 23 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, wyraźnie wymaga aby nieściągalność wierzytelności została udokumentowana postanowieniem sądu.

Pisma likwidatora, będącego syndykiem masy upadłościowej, posiadającym stosowne uprawnienia do działania w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej stwierdzające jedynie fakt dokonania pierwszej i ostatecznej wypłaty dywidendy dla nieuprzywilejowanych wierzycieli z uwagi na ogłoszenie upadłości kontrahenta oraz informujące o braku majątku pozwalającego na zapłacenie wierzytelności, nie są tożsame z postanowieniem sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika. Jedynie postanowienie sądu, z którego wynika ukończenie postępowania upadłościowego, obejmującego likwidację majątku podmiotu, mogłoby stanowić udokumentowanie nieściągalności wierzytelności. Natomiast zarówno przeprowadzenie procesu Creditors Voluntary Liquidation jak i pisma likwidatora, nie stanowią dokumentu, o którym mowa w powołanym przepisie art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. c ww. ustawy.

Ponownie wskazać należy, że jakikolwiek inny dokument niż wymieniony w art. 23 ust. 2 ww. ustawy nie może udokumentować faktu nieściągalności wierzytelności.

Zważywszy zatem, że przepis art. 23 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnia możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnej pod warunkiem jej udokumentowania w sposób wskazany w art. 23 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy, a Wnioskodawca nie dysponuje żadnym z dokumentów wskazanych w tym przepisie, nie może zaliczyć wierzytelności, o której mowa we wniosku do kosztów podatkowych.

Nie zmienia tego okoliczność, że wskazana we wniosku wierzytelność została zaewidencjonowana przez Wnioskodawcę jako przychód należny w prowadzonej dla celów ewidencyjnych podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz że wierzytelność nie uległa przedawnieniu. Wnioskodawca nie spełniał bowiem ostatniego z warunków uprawniających do zaliczenia wierzytelności do kosztów podatkowych – udokumentowania w sposób zgodny z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie:

 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nieściągalnej wierzytelności – jest nieprawidłowe,
 • momentu zaliczenia ww. wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów – jest bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

syndycy
IPPP1/443-568/10/12-7/S/AS | Interpretacja indywidualna

wierzytelności nieściągalne
ITPP2/443-167/12/14-S/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.