Wierzytelności nieściągalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wierzytelności nieściągalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
sie

Istota:

Możliwość zaliczenia nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

Wnioskodawca może zatem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości netto wierzytelności nieściągalnych w dacie otrzymania postanowienia Komornika Sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z którego wynika, że dłużnik nie posiada żadnego majątku. Koszty te podlegają ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r., poz. 728). Zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 1, pkt 1c i pkt 2 ww. rozporządzenia, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są: 1) faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej "fakturami", wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami, lub 1c) dokumenty określające zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów na podstawie art. 22p ustawy o podatku dochodowym, zawierające co najmniej: a) datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów, b) wskazanie faktury, a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury, wskazanie umowy albo innego dokumentu, stanowiących podstawę do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z płatnościami dotyczącymi transakcji określonych w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wskazanych we wniosku wierzytelności

Fragment:

W uzasadnieniu zapisano: Podsumowując, aby dana wierzytelność mogła być uznana za koszt podatkowy, z wydawanych w ramach postępowania egzekucyjnego postanowień organów egzekucyjnych powinien wynikać fakt braku majątku dłużnika na zaspokojenie choćby części tej wierzytelności. A zatem, w przypadku gdy podatnik posiada, w stosunku do tego samego dłużnika, postanowienie o nieściągalności, wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c., dotyczące części wierzytelności (tj. z tytułu czynszu oraz opłat eksploatacyjnych za okres od stycznia do grudnia 2008 r.) i uznał je za odpowiadające stanowi faktycznemu, należy przyjąć że pozostałe wierzytelności (tj. z tytułu czynszu oraz opłat eksploatacyjnych za okres od stycznia do lipca 2009 r.) są również nieściągalne, z powodu stwierdzonego już braku majątku dłużnika. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ updop ”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

2018
24
mar

Istota:

Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy należy stwierdzić, że w odniesieniu do wierzytelności wynikających z faktur, od wystawiania których minęły dwa lata licząc od końca roku, w którym zostały wystawione Wnioskodawca nie ma możliwości skorygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego z uwagi na wskazany wyżej przepis art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy. Z uwagi na niespełnienie jednego warunku uprawniającego do dokonania korekty, bezzasadne jest sprawdzanie spełnienia pozostałych przesłanek zawartych w przepisie art. 89a ust. 2 ustawy, gdyż jak wskazano powyżej brak któregokolwiek z wymienionych warunków stanowi przesłankę do braku prawa do korekty.

Fragment:

Biorąc pod uwagę powołane regulacje, stwierdzić należy, że możliwość korekty wierzytelności nieściągalnych uzależniona została od spełnienia szeregu warunków wskazanych w art. 89a ust. 2 ustawy zarówno w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r. jak i po tej dacie a dotyczących samej wierzytelności, warunków jej powstania, jak i osoby dłużnika i wierzyciela. Należy podkreślić, że aby podatnik mógł dokonać korekty określonej w art. 89a ust. 1 ustawy, warunki określone w art. 89a ust. 2 ustawy muszą być spełnione łącznie. Brak któregokolwiek z wymienionych warunków stanowi przesłankę do braku takiego prawa. W analizowanej sprawie już z pierwszej informacji zawartej w opisie sprawy wynika, że nieuregulowane przez kontrahenta – dłużnika faktury wystawione zostały przez Wnioskodawcę kolejno: w dniu 30 grudnia 2011 r. oraz w dniu 11 stycznia 2012 r. Wskazać należy, że na mocy art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy zarówno w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r. jak i po tej dacie, korekty podatku należnego z tytułu wierzytelności nieściągalnych można dokonać w terminie 2 lat od daty wystawienia faktury, dokumentującej wierzytelność, licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona. Powyższy przepis wprowadza ograniczenie czasowe na dokonanie ww. korekty.

2016
23
gru

Istota:

W zakresie ustalenia, czy nieściągalne wierzytelności mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki

Fragment:

(...) wierzytelności nieściągalnej w dacie sporządzenia decyzji o spisaniu wierzytelności tj. w dacie sporządzenia opisanego „ Wniosku o spisanie wierzytelności w pozostałe koszty operacyjne ”? Czy w opisanym stanie faktycznym, Spółka spełnia wszystkie przesłanki o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z art. 16 ust. 2a do zaliczenia odpisu aktualizującego wartość należności w kosztu uzyskania przychodów? Czy Spółka ma prawo w opisanym stanie faktycznym uznania za koszt uzyskania przychodu odpisu aktualizującego wartość należności na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26a w zw. z art. 16 ust. 2a pkt 1 ustawy w dacie jego ujęcia w księgach? Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania pierwszego i drugiego), w opisanym stanie faktycznym Spółka spełnia przesłanki uznania wierzytelności za nieściągalną i zaliczenia jej w koszty uzyskania przychodów. Takie zaliczenie w koszty uzyskania przychodów powinno nastąpić w dacie w której wierzytelność zostanie uznana przez Spółkę jako nieściągalna poprzez podpisanie przez opisane osoby „ Wniosku o spisanie wierzytelności w pozostałe koszty operacyjne stanowiące koszty uzyskania przychodu (KUP) ”.

2016
30
lis

Istota:

Czy Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności wynikających z Trzeciej Umowy Odnowienia oraz z Umowy Odnowienia?
W którym momencie, w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności wynikających z Trzeciej Umowy Odnowienia oraz z Umowy Odnowienia?

Fragment:

Wprawdzie w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie unormowano expressis verbis konkretnego terminu, w którym powinno nastąpić zaliczenie wartości wierzytelności nieściągalnej do kosztów uzyskania przychodów, jednakże - zdaniem Wnioskodawcy - za moment ten należy uznać datę zaistnienia przesłanki z art. 16 ust. 1 pkt 25 tej ustawy warunkującej możliwość zaliczenia nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów. W dniu 25 czerwca 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną znak ITPB3/423-118a/12/MT , w której stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Wyrokiem z dnia 23 stycznia 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 1226/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił ww. interpretację z uwagi na zaistniałe uchybienia natury proceduralnej. Uwzględniając ww. wyrok, pismem z dnia 22 maja 2013 r. znak ITPB3/423-118/12/13-S/MT (data doręczenia 27 maja 2013 r.) wezwano Spółkę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego. Spółka udzieliła odpowiedzi na to wezwanie pismem z dnia 3 czerwca 2013 r. (data wpływu 6 czerwca 2013 r.). W jej treści wskazano: Wartość pierwotnych wierzytelności wynikających z tytułu świadczonych na rzecz Stoczni usług budowy statków, najmu oraz innych usług, objętych poszczególnymi umowami odnowienia wynosiła: 1 145 784 zł 48 gr - w odniesieniu do Pierwszej Umowy Odnowienia; 4 014 358 zł 70 gr - w odniesieniu do Drugiej Umowy Odnowienia; 3 390 457 zł 22 gr - w odniesieniu do Trzeciej Umowy Odnowienia; 933 100 zł 21 gr - w odniesieniu do Umowy Odnowienia.

2016
3
lip

Istota:

Czy w związku z ogłoszeniem likwidacji majątku upadłego wnioskująca Spółka mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu należności przypadające jej od upadłego w dacie ogłoszenia upadłości?

Fragment:

Stwierdzić zatem należy, że ustawodawca uzależnił możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów określonej wierzytelności od spełnienia konkretnych warunków. Wierzytelności określone jako nieściągalne muszą być wcześniej zarachowane jako przychody należne, zgodnie z art. 12 ust. 3 ww. ustawy oraz ich nieściągalność powinna zostać udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust. 2 tej ustawy. Ustawodawca dokonał więc ścisłego i wyczerpującego wyliczenia, jakimi środkami można udokumentować nieściągalność wierzytelności. Jakikolwiek inny dokument niż wymieniony w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie może udokumentować faktu nieściągalności wierzytelności. Należy również pamiętać, że dla celów podatkowych musi być to postanowienie, z którego treści wynika, że dłużnik nie ma majątku, z którego mogłaby być egzekwowana wierzytelność. Należy również mieć na uwadze, że w myśl art. 16 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako przedawnione. Dla zaliczenia wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów konieczne jest więc spełnienie tych przesłanek jednocześnie. Nie będzie mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów wierzytelność, która nie została uprzednio zaliczona do przychodów należnych, choćby została udokumentowana w sposób przewidziany w ustawie, jak i wierzytelność, która została uprzednio zakwalifikowana do przychodów należnych, ale której nieściągalność nie została udokumentowana we właściwy sposób.

2016
10
cze

Istota:

Czy na kanwie art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztem uzyskania przychodu jest nominalna wartość wierzytelności bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, czy też z jego uwzględnieniem?

Fragment:

Powstanie kosztu uzyskania przychodu z tytułu wierzytelności nieściągalnej ma swoje „ źródło ” w przychodzie należnym (opodatkowanym), który jednak nie został uzyskany. Czynność rozpoznania kosztów z tytułu wierzytelności odpisanej jako nieściągalna ma za zadanie wyrównanie rachunku podatkowego, tzn. przypisanie kosztów do rozpoznanych przychodów. Skoro Wnioskodawca rozpoznał przychody należne w kwocie netto (a przychody te z powodu braku pokrycia stały się wierzytelnościami) to koszty przypisane do tych przychodów należy rozpoznać w kwocie netto. W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Istotną kwestią wynikającą z wyżej wskazanego przepisu jest rozróżnienie zakresu „ przychodu należnego ”, w zależności od tego czy przychód ten uzyskują podatnicy dla których określona transakcja sprzedaży towarów lub usług dokonywana w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, czy też podatnicy u których ta transakcja nie jest opodatkowana tym podatkiem.

2016
7
kwi

Istota:

Czy można zaliczyć przychód w wysokości wartości wystawionych faktur netto do kosztów uzyskania przychodów jako wierzytelności nieściągalne, w przypadku jednej z dwu wskazanych decyzji sądu upadłościowego dotyczących zakończenia postępowania upadłościowego?
2. Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty należnego podatku VAT, jako części wierzytelności, która została przez podatnika zapłacona i nie zwrócona w jakiejkolwiek formie, ani też podatnik nie miał możliwości korekty tego podatku w sytuacji zakończenia postępowania upadłościowego poprzez podjęcie przez sąd upadłościowy jednej ze wskazanych dwóch decyzji ?

Fragment:

Czy można zaliczyć przychód w wysokości wartości wystawionych faktur netto do kosztów uzyskania przychodów jako wierzytelności nieściągalne, w przypadku jednej z dwu wskazanych decyzji sądu upadłościowego dotyczących zakończenia postępowania upadłościowego... Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty należnego podatku VAT, jako części wierzytelności, która została przez podatnika zapłacona i nie zwrócona w jakiejkolwiek formie, ani też podatnik nie miał możliwości korekty tego podatku w sytuacji zakończenia postępowania upadłościowego poprzez podjęcie przez sąd upadłościowy jednej ze wskazanych dwóch decyzji ... Zdaniem Wnioskodawcy, wysokość wierzytelności w kwocie netto wynikająca z faktur wystawionych na upadłych dłużników będzie podlegała zaliczeniu w koszty uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodu nie uznaje się wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągalnych, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 20, uważa (...)

2016
19
lut

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wskazanych we wniosku wierzytelności

Fragment:

Z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a updop wynika natomiast, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w ust. 2. Jak stanowi art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Art. 16 ust. 2 updop stanowi z kolei, że za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 25, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana: postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo postanowieniem sądu o: oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność wymieniona pod lit. a), lub ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

2016
4
lut

Istota:

Czy można uznać, że wskazane okoliczności i działania wierzyciela - spółki jawnej są równie istotne jak okoliczności wymienione w ustawie podatku dochodowego od osób fizycznych?
Czy można zatem stwierdzić, że nastąpiło uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności i możliwość uznania nieściągalnej wierzytelności za koszt podatkowy?

Fragment:

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągalnych, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona. Zgodnie z art. 23 ust. 2 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 20, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana: postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo postanowieniem sądu o: oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność, o której mowa w lit. a), lub ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty. Wymieniony katalog jest katalogiem zamkniętym i w sposób jednoznaczny określa rodzaj dokumentów, które są niezbędne do tego, aby wierzytelność nieściągalna mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.