Wierzytelności nieściągalne | Interpretacje podatkowe

Wierzytelności nieściągalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wierzytelności nieściągalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia, czy nieściągalne wierzytelności mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki
Fragment:
(...) wierzytelności nieściągalnej w dacie sporządzenia decyzji o spisaniu wierzytelności tj. w dacie sporządzenia opisanego „ Wniosku o spisanie wierzytelności w pozostałe koszty operacyjne ”? Czy w opisanym stanie faktycznym, Spółka spełnia wszystkie przesłanki o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z art. 16 ust. 2a do zaliczenia odpisu aktualizującego wartość należności w kosztu uzyskania przychodów? Czy Spółka ma prawo w opisanym stanie faktycznym uznania za koszt uzyskania przychodu odpisu aktualizującego wartość należności na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26a w zw. z art. 16 ust. 2a pkt 1 ustawy w dacie jego ujęcia w księgach? Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania pierwszego i drugiego), w opisanym stanie faktycznym Spółka spełnia przesłanki uznania wierzytelności za nieściągalną i zaliczenia jej w koszty uzyskania przychodów. Takie zaliczenie w koszty uzyskania przychodów powinno nastąpić w dacie w której wierzytelność zostanie uznana przez Spółkę jako nieściągalna poprzez podpisanie przez opisane osoby „ Wniosku o spisanie wierzytelności w pozostałe koszty operacyjne stanowiące koszty uzyskania przychodu (KUP) ”.
2016
23
gru

Istota:
Czy Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności wynikających z Trzeciej Umowy Odnowienia oraz z Umowy Odnowienia?
W którym momencie, w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności wynikających z Trzeciej Umowy Odnowienia oraz z Umowy Odnowienia?
Fragment:
Wprawdzie w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie unormowano expressis verbis konkretnego terminu, w którym powinno nastąpić zaliczenie wartości wierzytelności nieściągalnej do kosztów uzyskania przychodów, jednakże - zdaniem Wnioskodawcy - za moment ten należy uznać datę zaistnienia przesłanki z art. 16 ust. 1 pkt 25 tej ustawy warunkującej możliwość zaliczenia nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów. W dniu 25 czerwca 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną znak ITPB3/423-118a/12/MT , w której stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Wyrokiem z dnia 23 stycznia 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 1226/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił ww. interpretację z uwagi na zaistniałe uchybienia natury proceduralnej. Uwzględniając ww. wyrok, pismem z dnia 22 maja 2013 r. znak ITPB3/423-118/12/13-S/MT (data doręczenia 27 maja 2013 r.) wezwano Spółkę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego. Spółka udzieliła odpowiedzi na to wezwanie pismem z dnia 3 czerwca 2013 r. (data wpływu 6 czerwca 2013 r.). W jej treści wskazano: Wartość pierwotnych wierzytelności wynikających z tytułu świadczonych na rzecz Stoczni usług budowy statków, najmu oraz innych usług, objętych poszczególnymi umowami odnowienia wynosiła: 1 145 784 zł 48 gr - w odniesieniu do Pierwszej Umowy Odnowienia; 4 014 358 zł 70 gr - w odniesieniu do Drugiej Umowy Odnowienia; 3 390 457 zł 22 gr - w odniesieniu do Trzeciej Umowy Odnowienia; 933 100 zł 21 gr - w odniesieniu do Umowy Odnowienia.
2016
30
lis

Istota:
Czy w związku z ogłoszeniem likwidacji majątku upadłego wnioskująca Spółka mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu należności przypadające jej od upadłego w dacie ogłoszenia upadłości?
Fragment:
Stwierdzić zatem należy, że ustawodawca uzależnił możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów określonej wierzytelności od spełnienia konkretnych warunków. Wierzytelności określone jako nieściągalne muszą być wcześniej zarachowane jako przychody należne, zgodnie z art. 12 ust. 3 ww. ustawy oraz ich nieściągalność powinna zostać udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust. 2 tej ustawy. Ustawodawca dokonał więc ścisłego i wyczerpującego wyliczenia, jakimi środkami można udokumentować nieściągalność wierzytelności. Jakikolwiek inny dokument niż wymieniony w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie może udokumentować faktu nieściągalności wierzytelności. Należy również pamiętać, że dla celów podatkowych musi być to postanowienie, z którego treści wynika, że dłużnik nie ma majątku, z którego mogłaby być egzekwowana wierzytelność. Należy również mieć na uwadze, że w myśl art. 16 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako przedawnione. Dla zaliczenia wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów konieczne jest więc spełnienie tych przesłanek jednocześnie. Nie będzie mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów wierzytelność, która nie została uprzednio zaliczona do przychodów należnych, choćby została udokumentowana w sposób przewidziany w ustawie, jak i wierzytelność, która została uprzednio zakwalifikowana do przychodów należnych, ale której nieściągalność nie została udokumentowana we właściwy sposób.
2016
3
lip

Istota:
Czy na kanwie art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztem uzyskania przychodu jest nominalna wartość wierzytelności bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, czy też z jego uwzględnieniem?
Fragment:
Powstanie kosztu uzyskania przychodu z tytułu wierzytelności nieściągalnej ma swoje „ źródło ” w przychodzie należnym (opodatkowanym), który jednak nie został uzyskany. Czynność rozpoznania kosztów z tytułu wierzytelności odpisanej jako nieściągalna ma za zadanie wyrównanie rachunku podatkowego, tzn. przypisanie kosztów do rozpoznanych przychodów. Skoro Wnioskodawca rozpoznał przychody należne w kwocie netto (a przychody te z powodu braku pokrycia stały się wierzytelnościami) to koszty przypisane do tych przychodów należy rozpoznać w kwocie netto. W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Istotną kwestią wynikającą z wyżej wskazanego przepisu jest rozróżnienie zakresu „ przychodu należnego ”, w zależności od tego czy przychód ten uzyskują podatnicy dla których określona transakcja sprzedaży towarów lub usług dokonywana w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, czy też podatnicy u których ta transakcja nie jest opodatkowana tym podatkiem.
2016
10
cze

Istota:
Czy można zaliczyć przychód w wysokości wartości wystawionych faktur netto do kosztów uzyskania przychodów jako wierzytelności nieściągalne, w przypadku jednej z dwu wskazanych decyzji sądu upadłościowego dotyczących zakończenia postępowania upadłościowego?
2. Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty należnego podatku VAT, jako części wierzytelności, która została przez podatnika zapłacona i nie zwrócona w jakiejkolwiek formie, ani też podatnik nie miał możliwości korekty tego podatku w sytuacji zakończenia postępowania upadłościowego poprzez podjęcie przez sąd upadłościowy jednej ze wskazanych dwóch decyzji ?
Fragment:
Czy można zaliczyć przychód w wysokości wartości wystawionych faktur netto do kosztów uzyskania przychodów jako wierzytelności nieściągalne, w przypadku jednej z dwu wskazanych decyzji sądu upadłościowego dotyczących zakończenia postępowania upadłościowego... Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty należnego podatku VAT, jako części wierzytelności, która została przez podatnika zapłacona i nie zwrócona w jakiejkolwiek formie, ani też podatnik nie miał możliwości korekty tego podatku w sytuacji zakończenia postępowania upadłościowego poprzez podjęcie przez sąd upadłościowy jednej ze wskazanych dwóch decyzji ... Zdaniem Wnioskodawcy, wysokość wierzytelności w kwocie netto wynikająca z faktur wystawionych na upadłych dłużników będzie podlegała zaliczeniu w koszty uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodu nie uznaje się wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągalnych, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 20, uważa (...)
2016
7
kwi

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wskazanych we wniosku wierzytelności
Fragment:
Z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a updop wynika natomiast, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w ust. 2. Jak stanowi art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Art. 16 ust. 2 updop stanowi z kolei, że za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 25, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana: postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo postanowieniem sądu o: oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność wymieniona pod lit. a), lub ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.
2016
19
lut

Istota:
Czy można uznać, że wskazane okoliczności i działania wierzyciela - spółki jawnej są równie istotne jak okoliczności wymienione w ustawie podatku dochodowego od osób fizycznych?
Czy można zatem stwierdzić, że nastąpiło uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności i możliwość uznania nieściągalnej wierzytelności za koszt podatkowy?
Fragment:
Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągalnych, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona. Zgodnie z art. 23 ust. 2 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 20, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana: postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo postanowieniem sądu o: oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność, o której mowa w lit. a), lub ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty. Wymieniony katalog jest katalogiem zamkniętym i w sposób jednoznaczny określa rodzaj dokumentów, które są niezbędne do tego, aby wierzytelność nieściągalna mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.
2016
4
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz zaliczyć w miesiącu grudniu 2014 r. do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wierzytelność należną od spółki komandytowej w kwocie łącznej 90.787 zł 48 gr, która to wierzytelność w roku 2012 r. została na podstawie art. 14 ww. ustawy zarachowana jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Stosownie natomiast do treści art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągalnych, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ww. ustawy, za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 20, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana: postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo postanowieniem sądu o: oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność, o której mowa w lit. a), lub ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty Z powyższych przepisów wynika, że warunkiem zaliczenia w ciężar kosztów (...)
2016
14
sty

Istota:
W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nieściągalnej wierzytelności.
Fragment:
Zważywszy zatem, że przepis art. 23 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnia możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnej pod warunkiem jej udokumentowania w sposób wskazany w art. 23 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy, a Wnioskodawca nie dysponuje żadnym z dokumentów wskazanych w tym przepisie, nie może zaliczyć wierzytelności, o której mowa we wniosku do kosztów podatkowych. Nie zmienia tego okoliczność, że wskazana we wniosku wierzytelność została zaewidencjonowana przez Wnioskodawcę jako przychód należny w prowadzonej dla celów ewidencyjnych podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz że wierzytelność nie uległa przedawnieniu. Wnioskodawca nie spełniał bowiem ostatniego z warunków uprawniających do zaliczenia wierzytelności do kosztów podatkowych – udokumentowania w sposób zgodny z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie: możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nieściągalnej wierzytelności – jest nieprawidłowe, momentu zaliczenia ww. wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów – jest bezprzedmiotowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2014
17
gru

Istota:
Prawo do korekty podatku należnego z tytułu wierzytelności nieściągalnych.
Fragment:
Takie, a nie inne określenie statusu dłużnika dla wierzytelności nieściągalnej, od której podatek ma podlegać korekcie u wierzyciela, związane jest z faktem, że korekta podatku należnego u wierzyciela skutkuje obowiązkiem korekty podatku naliczonego u podatnika dłużnika. Tak więc dłużnik musi mieć taki status, aby mogło u niego dojść do korekty podatku naliczonego. Ponadto dłużnik w chwili dokonania transakcji nie może być podatnikiem będącym w trakcie postępowania upadłościowego, ani w likwidacji. Po drugie, koniecznym jest, aby wierzytelność nieściągalna została wykazana w deklaracji jako obrót, od którego zadeklarowano podatek należny oraz aby istniała w momencie dokonywania korekty. Potwierdza to jednoznacznie przepis art. 89a ust. 2 pkt 6 ustawy, z którego wynika, że korekty podatku należnego można dokonać, jeśli wierzytelności - z których wynika korygowany podatek należny - nie zostały zbyte. Następnym przepisem ustawodawca znacznie ogranicza termin, w którym istnieje możliwość korekty wierzytelności nieściągalnych. Termin ten nie jest dłuższy niż 2 lata od daty wystawienia faktury, dokumentującej wierzytelność, licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona.
2014
5
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.