IPPP2/4512-1141/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wycofania wierzytelności z majątku przedsiębiorstwa tzn. przeniesienia wierzytelności do majątku niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
IPPP2/4512-1141/15-2/AOinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. wierzytelność
 3. wycofanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 26 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wycofania wierzytelności z majątku przedsiębiorstwa tzn. przeniesienia wierzytelności do majątku niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wycofania wierzytelności z majątku przedsiębiorstwa tzn. przeniesienia wierzytelności do majątku niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce i prowadzącą od 1990 roku jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest obecnie przede wszystkim sprzedaż sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego. Działalność Wnioskodawcy prowadzona jest na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wnioskodawca zamierza rozpocząć proces sukcesji prowadzonego biznesu poprzez przekazanie własności, jak również zarządzania, prowadzonym dotychczas samodzielnie przedsiębiorstwem na rzecz swoich trzech synów. W tym celu synowie Wnioskodawcy założą spółkę cywilną z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Spółka Cywilna). Wnioskodawca planuje dokonanie darowizny przedsiębiorstwa na rzecz synów działających jako wspólnicy Spółki Cywilnej.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykorzystuje zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, który tworzy przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego (dalej zwany Przedsiębiorstwem). W skład Przedsiębiorstwa wchodzą takie składniki jak:

 1. własność nieruchomości oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości,
 2. własność ruchomości, w tym środków trwałych,
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 4. prawa wynikające z zawartych umów handlowych,
 5. wierzytelności i środki pieniężne,
 6. prawa własności przemysłowej, w szczególności prawa ochronne do znaków towarowych,
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 8. tajemnice przedsiębiorstwa,
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ramach Przedsiębiorstwa Wnioskodawca zatrudnia stu kilkudziesięciu pracowników.

Aktualnie w skład Przedsiębiorstwa wchodzą towary handlowe, stanowiące zapasy. Rozważane jest przeprowadzenie sukcesji biznesu w ten sposób, że przed darowizną Przedsiębiorstwa, Wnioskodawca - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - sprzeda na rzecz Spółki Cywilnej towary handlowe (zapasy), stanowiące składnik Przedsiębiorstwa. Sprzedaż towarów handlowych na rzecz Spółki Cywilnej będzie stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W efekcie sprzedaży towarów handlowych, w skład Przedsiębiorstwa będzie wchodziła wierzytelność o zapłatę ceny za sprzedane towary. Ponadto, w skład Przedsiębiorstwa będą również wchodziły inne wierzytelności wynikające z prowadzonej w ramach Przedsiębiorstwa działalności gospodarczej, jak również prawa wynikające z zaliczek wpłaconych przez Wnioskodawcę na rzecz dostawców. Wierzytelność o zapłatę ceny za sprzedane towary, inne wierzytelności wynikające z prowadzonej w ramach Przedsiębiorstwa działalności gospodarczej oraz prawa wynikające z wpłaconych zaliczek (zwane dalej łącznie Wierzytelnościami) będą stanowiły aktywa Przedsiębiorstwa.

Przed darowizną, Wnioskodawca zamierza wycofać całość lub część Wierzytelności z majątku Przedsiębiorstwa, tzn. przenieść Wierzytelności do majątku Wnioskodawcy niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. W efekcie, wycofane Wierzytelności nie będą wchodziły w skład Przedsiębiorstwa.

Jak wskazane zostało powyżej, Wnioskodawca zamierza rozpocząć proces sukcesji prowadzonego biznesu poprzez przekazanie Przedsiębiorstwa na rzecz swoich trzech synów. W konsekwencji, pozostałe składniki majątkowe stanowiące Przedsiębiorstwo (w skład którego nie będą już wchodziły wycofane z Przedsiębiorstwa Wierzytelności), Wnioskodawca zamierza darować na rzecz wspólników Spółki Cywilnej. Na moment darowizny Przedsiębiorstwa, w skład przedsiębiorstwa nie będą wchodziły wycofane Wierzytelności, ponieważ wycofane Wierzytelności będą stanowiły odrębny od Przedsiębiorstwa majątek Wnioskodawcy (majątek niezwiązany z działalnością gospodarczą).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego wycofanie Wierzytelności z majątku Przedsiębiorstwa, tzn. przeniesienie Wierzytelności do majątku Wnioskodawcy niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie stanowiło czynność podlegającą przepisom Ustawy o VAT, a zatem czy w związku z przedmiotowym wycofaniem Wierzytelności z Przedsiębiorstwa, Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty należnego podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie Wierzytelności z majątku Przedsiębiorstwa, tzn. przeniesienie Wierzytelności do majątku Wnioskodawcy niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie będzie stanowiło czynności podlegającej przepisom Ustawy o VAT, a zatem w związku z przedmiotowym wycofaniem Wierzytelności z Przedsiębiorstwa, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty należnego podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 2 przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Pojęcie towaru zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 6 Ustawy VAT, zgodnie z którym ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Czynności polegającej na wycofaniu Wierzytelności z majątku Przedsiębiorstwa nie można uznać za dostawę towaru, gdyż Wierzytelności stanowią prawa majątkowe, które nie mieszczą się w dyspozycji art. 2 pkt 6 Ustawy VAT, określającego co należy rozumieć na potrzeby podatku od towarów i usług pod pojęciem towaru.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza - zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wycofanie z majątku Przedsiębiorstwa Wierzytelności nie stanowi również świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 Ustawy VAT, ponieważ jest ono jedynie przejawem wykonania prawa własności w stosunku do Wierzytelności powstałej z innego tytułu (dostawy towaru lub zapłaty zaliczki). Zatem zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie Wierzytelności z majątku Przedsiębiorstwa, tzn. przeniesienie Wierzytelności do majątku Wnioskodawcy niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej jest skutkiem rozporządzania tymi Wierzytelnościami, tzn. wykonaniem przysługującego Wnioskodawcy prawa własności. W związku z powyższym, wycofanie Wierzytelności będzie czynnością pozostającą poza zakresem działania Wnioskodawcy jako podatnika VAT, w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 Ustawy VAT i nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
ITPP1/4512-750/15/DM | Interpretacja indywidualna

wierzytelność
IPTPB3/4511-273/15-3/JZ | Interpretacja indywidualna

wycofanie
IPPB1/415-1381/14-7/JS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.