IPPB5/4510-97/16-3/MR | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym uregulowanie przez dłużnika Wierzytelności otrzymanej w ramach darowizny będzie neutralne na gruncie podatku CIT, tj. nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT?
IPPB5/4510-97/16-3/MRinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. podatkowa grupa kapitałowa
 4. przychód
 5. wierzytelność
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 03 lutego 2016 r. (data wpływu ePUAP 11 lutego 2016 r.) uzupełnione pismem z dnia 18 marca 2016 r. (data wpływu 21 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uregulowania przez dłużnika Wierzytelności otrzymanej w ramach darowizny na gruncie podatku CIT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uregulowania przez dłużnika Wierzytelności otrzymanej w ramach darowizny na gruncie podatku CIT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą oraz podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce. Wnioskodawca w przyszłości nabędzie 100% udziałów w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Spółka Zależna). Wnioskodawca następnie zamierza utworzyć wraz ze Spółką Zależną, podatkową grupę kapitałową w rozumieniu art. la Ustawy CIT (dalej: Podatkowa Grupa Kapitałowa lub PGK). Wnioskodawca oraz Spółka Zależna zamierzają zawrzeć w formie aktu notarialnego umowę o utworzeniu PGK. Umowa ta spełniać będzie warunki określone w art. 1a ust. 3 Ustawy CIT i zostanie zarejestrowana przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W chwili zawarcia umowy o utworzeniu PGK oraz w okresie jej funkcjonowania spełnione zostaną wszystkie wymogi warunkujące utworzenie oraz utrzymanie statusu PGK, w szczególności:

 • Wnioskodawca i Spółka Zależna będą spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającymi siedzibę na terytorium Polski;
 • przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek tworzących PGK, określony w sposób, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, będzie nie niższy niż 1 mln zł;
 • Wnioskodawca, będzie posiadał bezpośrednio nie mniej niż 95% udziałów w Spółce Zależnej;
 • Spółka Zależna nie będzie posiadała udziałów w kapitale zakładowym Spółki;
 • w spółkach wchodzących w skład PGK nie będą występowały zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa;
 • w okresie funkcjonowania PGK podmioty tworzące PGK nie będą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych przepisów, ani nie będą pozostawać w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11 ustawy o CIT.

Dodatkowo, PGK planuje osiągnąć w każdym roku swojego funkcjonowania minimalny udział dochodów w przychodach w wysokości 3%. Dla potrzeb niniejszego wniosku przyjęte jest założenie, że wszystkie wymogi przewidziane w Ustawie CIT dla utworzenia Podatkowej Grupy Kapitałowej i uzyskania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych zostaną spełnione zarówno w chwili zawarcia umowy o utworzeniu PGK, jak i w chwili dokonania planowanych czynności opisanych poniżej.

W okresie funkcjonowania PGK, czyli po spełnieniu wszelkich warunków formalnych dla utworzenia PGK, po zarejestrowaniu umowy o utworzeniu PGK przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego oraz po rozpoczęciu pierwszego roku podatkowego przyjętego dla PGK, Spółka Zależna zamierza dokonać darowizny na rzecz Wnioskodawcy. Przedmiotem darowizny będzie wierzytelność przysługująca Spółce Zależnej wobec podmiotu trzeciego (dalej: Wierzytelność). Wierzytelność będzie wierzytelnością pieniężną wynikającą z zaciągnięcia przez podmiot trzeci zobowiązania pożyczkowego w Spółce Zależnej (pożyczkodawca) bądź z objęcia przez Spółkę Zależną (obligatariusz) obligacji wyemitowanych przez podmiot trzeci (emitent obligacji). Natomiast Spółka Zależna dokona spłaty swojego zobowiązania do udzielenia pożyczki bądź zapłaty za obligacje w drodze przeniesienia własności przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zmianami). W umowie darowizny wartość Wierzytelności ustalona zostanie w wysokości wartości nominalnej Wierzytelności, która jednocześnie będzie wartością rynkową Wierzytelności. Wierzytelność, będąca przedmiotem darowizny, nie zostanie przez Spółkę Zależną przed darowizną odpisana jako przedawniona, nie zostanie również przez nią odpisana jako nieściągalna.

Wnioskodawca w tej wartości uzyskaną w drodze umowy darowizny Wierzytelność ujmie w przychodach, które będą stanowiły element składowy dochodu/straty Wnioskodawcy, który będzie uwzględniony w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK. Wnioskodawca przewiduje, iż po utracie statutu przez PGK i w konsekwencji zakończeniu jej roku podatkowego, gdy spółki tworzące PGK będą już samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, może nastąpić spłata na rzecz Wnioskodawcy Wierzytelności otrzymanej w wyniku darowizny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym uregulowanie przez dłużnika Wierzytelności otrzymanej w ramach darowizny będzie neutralne na gruncie podatku CIT, tj. nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku spłaty przez dłużnika Wierzytelności, zdarzenie to będzie dla Wnioskodawcy podatkowo neutrale, tj. nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT.

Stosownie do art. 7 ust. 2 Ustawy CIT (Dz. U. z 2014 r, poz. 851 z późn. zm.) dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Po utworzeniu i zarejestrowaniu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego PGK planowane jest, że przeniesienie w drodze darowizny Wierzytelności przysługującej drugiemu członkowi PGK (Spółce Zależnej) na Wnioskodawcę. Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zmianami), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie obdarowanego - do zwiększenia jego majątku. Dla oceny charakteru prawnego umowy darowizny nie ma znaczenia motyw dokonanego nieodpłatnie świadczenia, w tym także określone racje gospodarcze.

W związku z trwałym przysporzeniem w majątku Wnioskodawcy w związku z otrzymaniem w drodze darowizny Wierzytelności, Wnioskodawca rozpozna przychód podlegający opodatkowaniu, który jako element składowy dochodu/straty Wnioskodawcy, powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK. Jak bowiem stanowi przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT do przychodów zalicza się w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy i praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Zdaniem Wnioskodawcy przychód z tytułu otrzymania darowizny będzie zwiększał przychody podatkowe Wnioskodawcy, jako spółki tworzącej PGK, i w efekcie wpłynie na dochód/stratę podatkową tej spółki. Natomiast dochód/strata podatkowa spółki tworzącej podatkową grupę kapitałową, zgodnie z normą art. 7a Ustawy CIT, stanowi składowy element dochodu/straty PGK.

Późniejsza spłata kwoty Wierzytelności przez dłużnika stanowić będzie jedynie czynność techniczną, w wyniku której posiadane przez Wnioskodawcę aktywo w postaci Wierzytelności zostanie zastąpione środkami pieniężnymi. Suma aktywów w wyniku spłaty Wierzytelności przez dłużnika nie zwiększy się.

W wyniku otrzymania darowizny majątek Wnioskodawcy powiększy się o wartość Wierzytelności. Z tego tytułu też Wnioskodawca rozpozna przychód podlegający opodatkowaniu stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT. W wyniku spłaty Wierzytelności przez dłużnika majątek Wnioskodawcy nie powiększy się po raz drugi. Ekonomiczna treść zdarzenia polegającego na otrzymaniu Wierzytelności na podstawie umowy darowizny jest dla obdarowanego takim samym przysporzeniem jak otrzymanie środków pieniężnych. Spłata kwoty Wierzytelności nie stanowi więc przychodu Wnioskodawcy, ponieważ nie wiąże się z jakimkolwiek przysporzeniem majątkowym po stronie Wnioskodawcy. Przeciwny wniosek doprowadziłby do podwójnego opodatkowania tego samego przychodu. Spłata Wierzytelności przez dłużnika stanowi jedynie uregulowanie zobowiązania i jako taka powinna być dla Wnioskodawcy neutralna podatkowo.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku spłaty przez dłużnika Wierzytelności, zdarzenie to będzie dla Wnioskodawcy podatkowo neutrale, tj. nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie uregulowania przez dłużnika Wierzytelności otrzymanej w ramach darowizny na gruncie podatku CIT - uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy jednak zastrzec, iż rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest ustalenie, czy opisane „darowizny” mają charakter bezzwrotnych świadczeń, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego, natomiast tutejszy organ przyjmuje do oceny podatkowej stanowiska Wnioskodawcy jej kwalifikacje wskazaną w stanie faktycznym i opisie zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.