IPPB1/4511-572/15-2/ES | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją spółki osobowej wierzytelności i wierzytelności odsetkowych oraz wygaśnięcia ich w wyniku konfuzji
IPPB1/4511-572/15-2/ESinterpretacja indywidualna
 1. Konfuzja
 2. likwidacja
 3. przekształcanie
 4. spółka komandytowa
 5. spółka osobowa
 6. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 7. wierzytelność
 8. zobowiązanie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją spółki osobowej wierzytelności i wierzytelności odsetkowych oraz wygaśnięcia ich w wyniku konfuzji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją spółki osobowej wierzytelności i wierzytelności odsetkowych oraz wygaśnięcia ich w wyniku konfuzji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”, „Spółka przekształcana”), która od początku działała w takiej formie (innymi słowy, Spółka nie powstała w wyniku przekształcenia). Spółka przekształcana posiada wierzytelności pożyczkowe wobec Wnioskodawcy (dalej „Wierzytelności”). W związku z tym Spółka będzie naliczać odsetki od Wierzytelności (dalej „Wierzytelności odsetkowe”) Wspólnicy Spółki planują zmianę formy prawnej (dalej „Przekształcenie”) Spółki na spółkę komandytową (dalej: „Spółka Przekształcona”, „Spółka komandytowa”). Po Przekształceniu Wnioskodawca stanie się komandytariuszem Spółki Przekształconej, którego udział w zyskach Spółki komandytowej będzie odpowiadał wielkości udziałów posiadanych przez niego w Spółce Przekształcanej. Podstawą prawną przekształcenia będzie art. 551 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1030 ze zm. - dalej „KSH” ). Spółka Przekształcona będzie kontynuowała działalność Spółki przekształcanej. Wnioskodawca będzie rozliczał swoje przyszłe dochody z działalności gospodarczej na zasadach wynikających z art. 30c w związku z przepisem art. 9a ust. 2 Ustawy PIT (dalej „Podatek liniowy”). Po pewnym okresie jest prawdopodobne, że Spółka komandytowa zostanie zlikwidowana lub rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego np. w wyniku podjęcia przez wspólników jednogłośnej uchwały o rozwiązaniu Spółki (likwidacja lub rozwiązanie Spółki przekształconej dalej określane są jako „Likwidacja”). W wyniku Likwidacji Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie, którym mogą być m.in. Wierzytelności oraz Wierzytelności odsetkowe. Konsekwencją będzie wygaśnięcie Wierzytelności i Wierzytelności odsetkowych w wyniku tzw. konfuzji, czyli sytuacji, gdy jeden podmiot (Spółka) jest jednocześnie wierzycielem i zobowiązanym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę w związku z Likwidacją Wierzytelności lub Wierzytelności odsetkowych spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT...
 2. Czy wygaśniecie w wyniku konfuzji Wierzytelności lub Wierzytelności odsetkowych spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Otrzymanie przez Wnioskodawcę w związku z Likwidacją Wierzytelności lub Wierzytelności odsetkowych nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT.

Ad. 2

Wygaśniecie w wyniku konfuzji Wierzytelności lub Wierzytelności odsetkowych nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy dotyczące pytania 1 i 2

Z art. 10 ust 1 pkt 3 Ustawy PIT wynika, że jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy PIT: „za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług”. Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy PIT do przychodów z działalności gospodarczej „nie zalicza się (...) środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki”. Środki pieniężne zostały zdefiniowane w art. 14 ust. 8 Ustawy PIT. Przepis ten stanowi, że: „przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 10 i 11, rozumie się również wartość wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika”. Z kolei zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b Ustawy PIT: „przychodem z działalności gospodarczej są również (...) przychody z odpłatnego zbycia składników majątku (...) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki”. Artykuł 14 ust. 3 pkt 12 lit. b Ustawy PIT stanowi, że: „do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się (...) przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku (...) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej”. Artykuł 14 ust. 2 pkt 17 lit. b Ustawy PIT wskazuje moment opodatkowania przychodu osoby, która otrzymała inne niż środki pieniężne składniki majątku w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Z przepisu tego wynika, że jeśli w wyniku Likwidacji Wnioskodawca otrzyma jakiekolwiek składniki majątku, to na moment ich otrzymania nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychód ten może powstać dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia takich składników majątku (z uwzględnieniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 Ustawy PIT). Literalna wykładnia przepisów znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 226, poz. 1478 ze zm. - dalej „Nowelizacja”). Na mocy Nowelizacji od 1 stycznia 2011 r. weszły w życie obecnie obowiązujące przepisy regulujące zasady opodatkowania likwidacji spółek osobowych lub wystąpienia wspólników z takich spółek np. art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b Ustawy PIT oraz art. 14 ust. 3 pkt 12 Ustawy PIT. W uzasadnieniu Nowelizacji wskazano, że: „w zakresie dotyczącym likwidacji spółki projekt zakłada zróżnicowanie zasad opodatkowania otrzymanego przez wspólnika likwidowanej spółki majątku, w zależności od tego, w jakiej formie majątek ten jest przez wspólnika otrzymywany - tj. w formie pieniężnej czy niepieniężnej. I tak, w przypadku otrzymania przez wspólnika:

 1. środków pieniężnych - ich wartość nie będzie stanowiła przychodu; przyjęcie tego rozwiązania zmierza do wyeliminowania podwójnego opodatkowania, na które wskazywało przywołane wyżej orzecznictwo. W związku z powyższym z przychodów podlegających opodatkowaniu wyłączono przychód odpowiadający wartości środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki;
 2. innych składników majątku - ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki.

Będzie to skutkowało opodatkowaniem faktycznie uzyskanego przychodu. Propozycja ta uwzględnia utrzymanie braku podmiotowości w podatku dochodowym spółek niebędących osobami prawnymi. Koncepcja opodatkowania faktycznie uzyskanego przychodu (w momencie jego realizacji np. sprzedaży) upraszcza system podatkowy. Wymaga to wyraźnego wskazania w ustawie PIT, że przychód nie powstaje w związku z otrzymaniem w wyniku likwidacji spółki, niepieniężnych składników majątku, a powstaje dopiero w momencie ich zbycia”. W analizowanej w niniejszym wniosku sytuacji nie dojdzie do odpłatnego zbycia Wierzytelności lub Wierzytelności odsetkowych, ponieważ wygasną one w wyniku konfuzji. Konfuzja polega na wygaśnięciu zobowiązania (wierzytelności i długu) wskutek połączenia podmiotu wierzyciela i dłużnika w jednej osobie. Polski kodeks cywilny nie zawiera ani definicji konfuzji ani konkretnego przepisu regulującego następstwa prawne połączenia długu i wierzytelności w jednej osobie. Nie ma jednak wątpliwości, że skutek w postaci wygaśnięcia zobowiązania należy wyinterpretować z ogólnych zasad prawa cywilnego. Wynika on przede wszystkim z brzmienia art. 353 § 1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem: „zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić”. Oznacza to, że na treść każdego stosunku zobowiązaniowego składa się istnienie uprawnienia po stronie wierzyciela i skorelowanego z nim obowiązku oznaczonego działania lub zaniechania po stronie dłużnika. W konsekwencji, co do zasady, nie może istnieć wierzytelność bez odpowiadającego jej długu. Należy zatem uznać, że warunkiem koniecznym trwania zobowiązania jest istnienie dwóch stron -wierzyciela i dłużnika. W przypadku zaniku jednej z nich, zobowiązanie zatem wygasa. Nikt bowiem nie może bowiem sam od siebie żądać spełnienia świadczenia, a także go egzekwować. Podsumowując, konfuzja prowadzi do zaniku istotnych elementów stosunku zobowiązaniowego. Powoduje to, że przestaje istnieć więź o charakterze prawnym i zobowiązanie wygasa. Do wystąpienia konfuzji wystarczający jest sam fakt połączenia długu z wierzytelnością. Bez znaczenia jest czas trwania tego stanu. Ustawodawca wprowadził wyjątki, kiedy to połączenie w jednej osobie wierzyciela i zobowiązanego nie prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania. Dotyczą one m.in. papierów wartościowych. Nie obejmują one jednak sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku, czy sytuacji, ta sama osoba staje się wierzycielem i zobowiązanym z tytułu wierzytelności pieniężnych.

Podsumowując, w wyniku Likwidacji Wnioskodawca otrzyma Wierzytelności i Wierzytelności pożyczkowe. Spowoduje to wygaśnięcie wierzytelności w wyniku konfuzji. Jak wyżej wykazano w momencie otrzymania składników majątkowych w wyniku Likwidacji Wnioskodawca nie uzyskuje przychodu podlegającego opodatkowaniu (bez względu na to, czy są to środki pieniężne czy inne składniki majątkowe). Przychód taki może wystąpić dopiero w momencie zbycia składników majątkowych innych niż środki pieniężne. W analizowanej sytuacji nie dojdzie jednak do zbycia wierzytelności, ponieważ wygasną one w wyniku konfuzji. Wygaśnięcie to również nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT, ponieważ nastąpi ono z mocy prawa, w wyniku skumulowania w rękach jednego podmiotu praw przysługujących wierzycielowi i obowiązków dłużnika, a nie w wyniku zwolnienia z długu. Należy podkreślić, że konfuzja nie wypełnia dyspozycji art. 11 ust. 1 Ustawy PIT. Ustawodawca nie sprecyzował, co należy rozumieć poprzez pojęcie, nieodpłatny”. Przepisy Ustawy PIT określają jedynie sposoby i kryteria ustalania wartości nabytych nieodpłatnie rzeczy (praw) albo nieodpłatnych świadczeń. Na gruncie języka polskiego „nieodpłatny” znaczy tyle, co: „nie wymagający opłaty; taki, za który się nie płaci; bezpłatny” (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, 2003 r.). Świadczenie nieodpłatne związane jest ze zdarzeniami prawnymi i gospodarczymi o charakterze zobowiązaniowym, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. nie związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku. Nieodpłatnym świadczeniem nie będzie więc przysporzenie samemu sobie. W sytuacji, gdy po obu stronach stosunku zobowiązaniowego stoją te same osoby, są one jednocześnie uprawnionymi i zobowiązanymi, zachodzi tzw. konfuzja, której skutkiem jest wygaśnięcie zobowiązania. Brak stosunku zobowiązaniowego wyklucza jakiekolwiek świadczenie, w tym świadczenie nieodpłatne. W konsekwencji wygaśnięcie zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki poprzez konfuzję następującą w wyniku Likwidacji, na skutek połączenia w rękach Wnioskodawcy prawa i korektywnie sprzężonego z nim obowiązku nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych na wnioski innych podatników, np.:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 marca 2015 r. (IBPBI/1/415-1516/14/ŚS),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 marca 2015 r. (IBPBI/1/415-1519/14/SK),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 marca 2015 r. (IBPBI/1/415-1532/14/ŚS),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 marca 2015 r. (EPPB1/415-1377/14-2/EC),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2015 r. (IPPB1/415-1354/14-2/EC),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 lutego 2015 r. (IPPB1/415-1312/14-3/EC),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 lutego 2015 r. (IBPBI/1/415-1400/14/SK),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2015 r. (IPPB1/415-1184/14-5/EC),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. (IPTPB1/415-532/14-4/MR),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 14 listopada 2014 r. (IPTPB1/415-489/14-2/AP.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.