IPPB1/4511-488/15-2/EC | Interpretacja indywidualna

Czy wygaśnięcie Wierzytelności o Zapłatę Ceny w drodze potrącenia z Wierzytelnością o Wydanie Kwoty Pożyczki stanowi uregulowanie przez Wnioskodawcę ceny za nieruchomości nabyte przez Wnioskodawcę od Spółki w rozumieniu art. 24d ust. 1, 2 i 4 ustawy o PIT?
IPPB1/4511-488/15-2/ECinterpretacja indywidualna
  1. potrącenie (kompensata)
  2. spółki
  3. wierzytelność
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2015 r. (data wpływu 24 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania potrącenia wzajemnych wierzytelności za uregulowanie zobowiązania w rozumieniu art. 24d ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania potrącenia wzajemnych wierzytelności za uregulowanie zobowiązania w rozumieniu art. 24d ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca zamierza objąć udziały w istniejącej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce działającej pod firmą M. sp. z o.o. („Spółka”). Spółka podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Głównymi aktywami stanowiącymi majątek Spółki są nieruchomości położone na terytorium Polski przeznaczone m.in. na wynajem na cele biurowe. Nieruchomości są przez Spółkę amortyzowane dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka planuje w przyszłości nabycie kolejnych nieruchomości położonych na terytorium Polski - nabycie tych nieruchomości przez Spółkę nastąpi w drodze zawarcia umów sprzedaży lub w drodze aportu (nieruchomości zostaną wniesione do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego przez jednego ze wspólników Spółki, innego niż Wnioskodawca).

W przyszłości Spółka zamierza sprzedać posiadane nieruchomości osobom trzecim lub wspólnikom Spółki. Spółka w związku z dokonaniem sprzedaży nieruchomości rozpozna przychód w podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku nadwyżki przychodu nad kosztem uzyskania przychodu ustalonym zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, różnica (dochód) zostanie opodatkowana. Termin płatności ceny z tytułu zakupu nieruchomości może zostać odroczony w czasie na podstawie ustaleń zawartych w umowie sprzedaży. W przypadku sprzedaży nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy, po stronie Spółki powstanie wobec Wnioskodawcy wierzytelność o zapłatę ceny („Wierzytelność o Zapłatę Ceny”).

Po ww. nabyciu nieruchomości od Spółki, Wnioskodawca zamierza je wykorzystywać pozarolniczej działalności gospodarczej, którą zamierza prowadzić (głównie wynajem tych nieruchomości).

Po objęciu udziałów w Spółce przez Wnioskodawcę, Spółka udzieli Wnioskodawcy oprocentowanej pożyczki. Wnioskodawca przewiduje, że kwota pożyczki będzie odpowiadać wysokości Wierzytelności o Zapłatę Ceny, bądź będzie wyższa od tej Wierzytelności. W wyniku udzielenia pożyczki po stronie Spółki powstanie zobowiązanie do wydania Wnioskodawcy kwoty głównej pożyczki (wynikającej z umowy pożyczki), a po stronie Wnioskodawcy wierzytelność wobec Spółki o wydanie kwoty głównej pożyczki („Wierzytelność o Wydanie Kwoty Pożyczki”).

W związku z powyższym, Spółka będzie posiadać Wierzytelność do Wnioskodawcy o Zapłatę Ceny, a Wnioskodawca będzie dysponować Wierzytelnością do Spółki o Wydanie Kwoty Pożyczki.

Zamiast rozliczenia gotówkowego pomiędzy stronami (zapłata ceny przez Wnioskodawcę oraz wypłata kwoty pożyczki przez Spółkę), w celu uproszczenia rozliczeń między stronami, Wnioskodawca i Spółka dokonają potrącenia wzajemnych wierzytelności, tj. i) Wierzytelność Wnioskodawcy do Spółki o Wydanie Kwoty Pożyczki z ii) Wierzytelnością Spółki do Wnioskodawcy o Zapłatę Ceny. Potrącenie spowoduje pełne wygaśnięcie Wierzytelności o Zapłatę Ceny.

Wnioskodawca pozostanie zobowiązany do spłaty pożyczki udzielonej przez Spółkę wraz z odsetkami wynikającymi z umowy pożyczki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wygaśnięcie Wierzytelności o Zapłatę Ceny w drodze potrącenia z Wierzytelnością o Wydanie Kwoty Pożyczki stanowi uregulowanie przez Wnioskodawcę ceny za nieruchomości nabyte przez Wnioskodawcę od Spółki w rozumieniu art. 24d ust. 1, 2 i 4 ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelność tj. Wierzytelność Wnioskodawcy do Spółki o Wydanie Kwoty Pożyczki z Wierzytelnością Spółki do Wnioskodawcy o Zapłatę Ceny, Wnioskodawca dokona uregulowania ceny za nabyte od Spółki nieruchomości, w rozumieniu art. 24d ust. 1, 2 i 4 ustawy o PIT. W konsekwencji, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nabytych nieruchomości na zasadach określonych w ustawie o PIT, po uprzednim wprowadzeniu nabytych nieruchomości do ewidencji środków trwałych.

Według Wnioskodawcy, przez sformułowanie „uregulowanie kwoty” użyte przez ustawodawcę w art. 24d ustawy o PIT należy rozumieć każdy prawnie dopuszczalny sposób wykonania zobowiązania. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN, termin „uregulować” oznacza m.in. „uiścić jakąś należność”. Z kolei termin „uiścić” oznacza „wywiązać się z obowiązku spłacenia należności”, „zapłacić”, „uregulować należność za coś”. W rezultacie, skoro ustawodawca użył pojęcia „uregulować” zamiast pojęcia „zapłacić”, powyższe jest w ocenie Wnioskodawcy równoznaczne z uznaniem, że na gruncie art. 24d ust. 1, 2 i 4 ustawy o PIT przez „uregulowanie kwot” należy rozumieć nie tylko zapłatę, lecz również uregulowanie należności w jakiejkolwiek innej formie, w tym m.in. poprzez kompensatę/potrącenie.

Zatem „uregulowaniem kwoty” będzie wykonaniem zobowiązania pieniężnego poprzez faktyczną zapłatę kwoty tego zobowiązania jak również wykonanie zobowiązania poprzez kompensatę/potrącenie (potrącenie ustawowe, o którym mowa w art. 498 KC albo potrącenie umowne). W aspekcie prawnym, kompensata/potrącenie jako sposób wygaszenia zobowiązania jest w skutkach równoważne spełnieniu świadczenia/zapłacie ceny.

Ww. stanowisko zostało potwierdzone w licznych interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe m. in.:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.