IPPB1/415-93/14-2/JB | Interpretacja indywidualna

Przychód ze sprzedaży udziałów spółki kapitałowej, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczany jest do źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza i powstaje w momencie, gdy staje się on należny, stosownie do przywoływanego wyżej art. 14 ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji, spłata wierzytelności jest obojętna podatkowo, gdyż stanowi kasową realizację kwot przychodu, w stosunku do których „przychód do opodatkowania” powstał w momencie gdy stał się należny. Stwierdzić zatem należy, że spłata wierzytelności - otrzymanej w wyniku rozwiązania spółki jawnej - nie będzie wiązała się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
IPPB1/415-93/14-2/JBinterpretacja indywidualna
  1. likwidacja
  2. spółka osobowa
  3. spłata
  4. wierzytelność
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2014 r. (data wpływu 31 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty wierzytelności z tytułu kwoty gwarancyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty wierzytelności z tytułu kwoty gwarancyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która ma miejsce zamieszkania i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: pdof) w Polsce.

Wnioskodawca był wspólnikiem:

  • spółki jawnej - „T. Spółka jawna” (dalej: „T. Spółka jawna”), która powstała na skutek przekształcenia formy prawnej T. Sp. z o.o. (dalej: „T.”) oraz
  • spółki jawnej - „P. Spółka jawna” (dalej: „P. Spółka jawna”), która powstała na skutek przekształcenia formy prawnej P. Sp. z o.o. (dalej: „P.”).

T. Spółka jawna była również wspólnikiem P. Spółka jawna.

W 2013 r. nastąpiło rozwiązanie P. Spółki jawnej oraz T. Spółki jawnej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Zarówno P. Spółka jawna i T. Spółka jawna miały w dniu rozwiązania siedzibę i miejsce zarządu w Polsce.

W związku z rozwiązaniem P. Spółki jawnej i T. Spółki jawnej Wnioskodawca otrzymał:

  • środki pieniężne oraz
  • inne składniki majątku, w tym w szczególności wierzytelność z tytułu kwoty gwarancyjnej.

Kwota gwarancyjna stanowiła część ceny sprzedaży udziałów w spółce X. Spółka z o. o. (dalej: „X.”), które zostały sprzedane przez P. przed przekształceniem P. w P. spółka jawna.

Zgodnie z umową sprzedaży udziałów w X., kwota gwarancyjna była elementem ceny sprzedaży i stanowiła zabezpieczenie potencjalnych roszczeń kupującego oraz wskazanych w umowie sprzedaży kosztów, do których poniesienia potencjalnie byłaby zobowiązana X. (kary administracyjne lub koszty sporu sądowego).

Zgodnie z umową, kwota gwarancyjna miała zostać przekazana P. po upływie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy sprzedaży udziałów w X., w tej części w jakiej nie została przeznaczona na naprawę szkody kupującemu lub X. lub nie została przeznaczona przez X. na zapłatę kar administracyjnych lub innych kosztów wynikających ze sporu sądowego.

Jednocześnie, zgodnie z umową sprzedaży udziałów, w przypadku rozwiązania sprzedawcy – P., nabywca udziałów jest zobowiązany do przekazania kwoty gwarancyjnej wspólnikom P., w takim stosunku, w jakim wspólnicy uczestniczyli w podziale majątku likwidacyjnego.

W związku z przekształceniem P. w P. Spółka jawna, a następnie rozwiązaniem P. Spółka jawna oraz jej następcy prawnego - T. Spółka jawna, nastąpiło przeniesienie wierzytelności z tytułu kwoty gwarancyjnej na Wnioskodawcę w stosunku, w jakim Wnioskodawca uczestniczył w podziale majątku likwidacyjnego P. Spółka jawna i T. Spółka jawna.

W związku z powyższym, Wnioskodawca w przyszłości może uzyskać spłatę wierzytelności z tytułu przypadającej na niego części kwoty gwarancyjnej.

Cała wartość kwoty gwarancyjnej stanowiła (jako element ceny sprzedaży) przychód podatkowy spółki P. W momencie sprzedaży udziałów w X. P. wykazała bowiem jako przychód podatkowy pełną wartość ceny sprzedaży udziałów spółki X. (w tym kwotę gwarancyjną).

Przedmiotem działalności P. (zarówno przed i po przekształceniu w spółkę jawną) była m. in. działalność holdingów finansowych (PKD: 64.2).

Wnioskodawca uzyskał indywidualną interpretację Ministra Finansów, w której organ potwierdził jego stanowisko, że w przypadku rozwiązania P. Spółki jawnej i T. Spółki jawnej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, otrzymanie przez Wnioskodawcę wierzytelności z tytułu kwoty gwarancyjnej nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy spłata na rzecz Wnioskodawcy, przypadającej mu części wierzytelności z tytułu kwoty gwarancyjnej, będzie wiązała się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ...

Zdaniem Wnioskodawcy, spłata na Jego rzecz, przypadającej mu części wierzytelności z tytułu kwoty gwarancyjnej, nie będzie wiązała się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Uzasadnienie stanowiska.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy o pdof, do przychodów z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej zalicza się również przychody uzyskane z odpłatnego zbycia składników majątkowych otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną.

Z kolei zgodnie z art. 24 ust. 3d ustawy o pdof, dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika łub spółkę.

Jednocześnie, według art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) do przychodów podatkowych nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli ich zbycie nastąpiło po upływie sześciu lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, a dodatkowo ich zbycie nie następuje w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Przepisy powyższe wprowadzają mechanizm, na mocy którego otrzymanie majątku wskutek likwidacji spółki niebędącej osobą prawną jest z perspektywy podatku dochodowego od osób fizycznych neutralne dla wspólnika otrzymującego taki majątek. Ewentualny przychód może powstać dopiero w przypadku odpłatnego zbycia danych składników majątku.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe przepisy powinny mieć również zastosowanie w przypadku spłaty wierzytelności z tytułu kwoty gwarancyjnej. Wskazana wierzytelność stanowiła składnik majątkowy, który Wnioskodawca otrzymał w związku z rozwiązaniem spółek niebędących osobami prawnymi (spółek jawnych). Tym samym, uzyskanie przez Wnioskodawcę wierzytelności nie spowodowało powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu (Wnioskodawca uzyskał w tym zakresie indywidualną interpretację podatkową, potwierdzającą brak przychodu w związku z otrzymaniem wierzytelności z tytułu kwoty gwarancyjnej).

W związku z powyższym, splata tej wierzytelności, w części przypadającej na Wnioskodawcę, powinna być również neutralna podatkowo. Wynika to z faktu, że spłata wierzytelności nie stanowi jej zbycia, czyli jedynej czynności dotyczącej składników majątkowych otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, w przypadku której zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o pdof powstaje przychód podlegający opodatkowaniu.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że kwota gwarancyjna stanowiła przychód, który został wykazany przez P. jako przychód podatkowy w momencie sprzedaży przez P. udziałów w spółce X.

W związku z powyższym, opodatkowanie wierzytelności w momencie jej spłaty wiązałoby się z koniecznością powtórnego wykazania przychodu podatkowego. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, spłata przypadającej na Jego rzecz części wierzytelności z tytułu kwoty gwarancyjnej będzie stanowiła wyłącznie kasową realizację kwoty przychodu, który został już wykazany wcześniej jako przychód podatkowy.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, spłata przypadającej mu części wierzytelności z tytułu kwoty gwarancyjnej, otrzymanej w ramach rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, nie będzie wiązała się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z działu w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w wyniku likwidacji spółki jawnej – powstałej z przekształcenia sp. z o.o. - otrzyma wierzytelność z tytułu kwoty gwarancyjnej. Kwota gwarancyjna stanowiła część ceny sprzedaży udziałów w spółce X. Sp. z o. o., które zostały sprzedane przez P. sp. z o.o. przed przekształceniem tej spółki w spółkę jawną.

Cała wartość kwoty gwarancyjnej stanowiła (jako element ceny sprzedaży) przychód podatkowy spółki P. sp. z o. o. W momencie sprzedaży udziałów w X., P. sp. z o.o. wykazała jako przychód podatkowy pełną wartość ceny sprzedaży udziałów spółki X. (w tym kwotę gwarancyjną). Przedmiotem działalności P. (zarówno przed i po przekształceniu w spółkę jawną) była m. in. działalność holdingów finansowych. W przyszłości Wnioskodawca może otrzymać spłatę tej wierzytelności.

Odnosząc się do skutków podatkowych spłaty na rzecz Wnioskodawcy wierzytelności otrzymanej w ramach likwidacji spółki jawnej, w pierwszej kolejności, ocenić należy, czy realizacja tej wierzytelności przez spółkę jawną spowodowałaby powstanie przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym.

Podkreślić należy, że w przekształconej spółce jawnej P. przedmiotem działalności gospodarczej była działalność holdingów finansowych, a wierzytelność będąca przedmiotem zapytania, po przekształceniu P. Sp. z o. o. w P. sp. jawna, stała się majątkiem spółki przekształconej, tj. spółki jawnej.

W rozpatrywanej sprawie, przychód ze sprzedaży udziałów spółki kapitałowej, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczany jest do źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza i powstaje w momencie, gdy staje się on należny, stosownie do przywoływanego wyżej art. 14 ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji, spłata wierzytelności jest obojętna podatkowo, gdyż stanowi kasową realizację kwot przychodu, w stosunku do których „przychód do opodatkowania” powstał w momencie gdy stał się należny.

Stwierdzić zatem należy, że spłata wierzytelności - otrzymanej w wyniku rozwiązania spółki jawnej - nie będzie wiązała się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.